Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
bryg. dr inż. Bogdan Kosowski Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego

2 Śląski Urząd Wojewódzki
Stanowi aparat pomocniczy Wojewody Śląskiego i realizuje zadania wynikające ze sprawowania przez niego funkcji: przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego.

3 BLOKOWY SCHEMAT DECYZYJNY

4 Schemat organizacyjny - wycinek
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział ..... Wydział Wydział Zarządzania Kryzysowego Oddział Spraw Obronnych Centrum Zarządzania Kryzysowego Zespół Planowania Cywilnego, Ochrony Ludności Zespół Bezpieczeństwa Publicznego Zespół Logistycznego Zabezpieczenia i Infrastruktury Technicznej Samodzielne stanowiska ds. administracyjno - prawnych

5 Struktury zarządzania kryzysowego
w województwie WOJEWODA Wydział Zarządzania Kryzysowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Źródła informacji Centrum Informacji Wojewody Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego

6 SZEF WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU
Zastępca Szefa -stały Zastępca Szefa -czasowy Grupy robocze o charakterze stałym Grupy robocze o charakterze czasowym WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZA RZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GRUPA OPERACJI GRUPA ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO GRUPA MONITOROWANIA PROGNOZ I ANALIZ GRUPA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SOCJALNO-BYTOWEJ GRUPA PLANOWANIA CYWILNEGO GRUPA BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

7 BLOKOWY SCHEMAT PRZEPŁYWU INFORMACJI Instytucje Instytucje, zakłady
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Powiatowe Centrum Zarządzania Instytucje, zakłady pracy szczebla lokalnego Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Instytucje - z mocy podpisanych porozumień Administracja niezespolona zespolona, inspekcje i straże

8 OBIEG INFORMACJI

9 podsystemu alarmowania i ostrzegania.
Schemat blokowy podsystemu alarmowania i ostrzegania.

10 System ostrzegania i alarmowania
W jego skład wchodzą: Jednostki wykrywania zagrożeń; Jednostki ostrzegania i alarmowania Sieci telefoniczno – faxowe; Sieci internetowe; Sieci radiowe; Systemy alarmowe; Środki ruchome; Rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Sieci telefoniczno - faxowe – w celu skrócenia do minimum czasu przekazania ostrzeżeń do gmin i miast województwa został powołany Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego system „poczty rozsiewczej”. Polega na równoczesnym przekazywaniu informacji bądź danych przez 16 jednostek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego, do z góry ustalonej grupy gmin i miast. Pozwala to na skrócenie do około 30 minut czasu powiadamiania 166 jednostek administracyjnych szczebla samorządowego. Sieci internetowe – oparte o konta utworzone na serwerze śląskiego urzędu wojewódzkiego dla wszystkich Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, dostępnych na podstawie indywidualnych haseł. Pozwala na przekazanie dokumentów lub ostrzeżeń do wszystkich powiatów w czasie nie przekraczającym kilku minut. Sieci radiowe - funkcjonujące w układzie dwukierunkowego przekazu informacji pomiędzy Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody a Powiatowymi (miejskimi) Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz instytucjami współdziałającymi w procesie reagowania (36 stacji bazowych). Posiadany sprzęt radiokomunikacyjny umożliwia wzajemną transmisję tekstów i danych w oparciu o przystawki MTD. W organizacji łączności radiowej przewidziano sieć kanałów powiatowych do organizacji łączności współdziałania pomiędzy PCZK (starostwa/ miasta) a urzędami gmin oraz innymi podmiotami (służbami) przewidzianymi do realizacji zadań ratowniczych w czasie zagrożenia bądź akcji interwencyjnych. Łączność do gmin w oparciu o nowy sprzęt, zorganizowana jest w powiatach: żywieckim (15 gmin +1 starostwo), wodzisławskim (9 + 1), raciborskim (8 + 1) i kłobuckim (9). W pozostałych gminach, z uwagi na ograniczone środki inwestycyjne funkcjonuje jeszcze sieć typu „Morad”, wykorzystująca 15 – 20 letnie radiotelefony. Ich wymiana przewidywana jest w 2002r. Syreny alarmowe - radiowe sterowanie syren alarmowych funkcjonuje w oparciu o dwa systemy: RSWS 2000/3000 DSP 15/50 (łącznie 61 central): Dla obydwu systemów wydzielono niezależne kanały sterowania, które umożliwiają uruchamianie syren z poziomu: wojewódzkiego – 419 syren; - powiatowego, a także z poziomu central miejskich i gminnych 816 syren. Ogólnie radiowym i innym systemem włączania syren objętych jest 1697 urządzeń. Na terenie niektórych powiatów (miast) funkcjonują dwa niezależne systemy na różnych częstotliwościach (PSP oraz OC) – takie rozwiązanie utrudnia sprawne ostrzeganie ludność, a także podnosi koszty ich obsługi i utrzymania. Środk ruchomych – wykorzystywanych na szczeblu miast i gmin - 80 urządzeń nagłaśniających zamontowanych na pojazdach. Rozgłośni radiowych i telewizyjnych - realizowany za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu (Rozgłośnia Regionalna Polskiego Radia – Radio Katowice, TVP S.A Oddział Katowice) - na podstawie podpisanych porozumień.

11 Wydział Zarządzania Kryzysowego Stanowisko Dyżurnego CZKWS
Obsługa: - sieci informatycznej, - łączności radiowej w sieci zarządzania wojewody, - łączności telefonicznej Monitorowanie: - zagrożeń środowiska, - poziomu wód na wodowskazach

12 Wydział Zarządzania Kryzysowego
Wyświetlacz stacji meteorologicznej przesyłający dane do komputera Serwer lokalnej sieci komputerowej

13 Wydział Zarządzania Kryzysowego
Urządzenia systemu kontroli: - zamek elektroniczny wraz z rejestracją wejść do CZKWS, - rejestrator rozmów telefonicznych,

14 podporządkowanie resortowe
WSPARCIE MIĘDZYNARODOWE WŁAŚCIWY SYTUACJA KRYZYS KRYZYSOWA MINISTER KRAJOWY DZIAŁANIA ORGANY STANDARDOWE CENTRALNE KRAJ PRACODAWCY KRYZYS WOJEWÓDZKI WOJEWODA SYTUACJA KRYZYSOWA DZIAŁANIA SŁUŻBY WOJEWÓDZKIE STANDARDOWE WOJEWÓDZTWO PRACODAWCY STAROSTA KRYZYS SYTUACJA PREZYDENT KRYZYSOWA POWIATOWY m.m.m.p. DZIAŁANIA SŁUŻBY POWIATOWE STANDARDOWE PRACODAWCY POWIAT PREZYDENT KRYZYS BURMISTRZ SYTUACJA GMINNY WÓJT KRYZYSOWA DZIAŁANIA SŁUŻBY GMINNE, ZDARZENIE STANDARDOWE PRACODAWCY GMINA podporządkowanie resortowe

15

16 ZARZĄDZANIA INTERWENCYJNEGO
STRATEGIA ZARZĄDZANIA INTERWENCYJNEGO

17 ZAPEWNIENIE SYSTEMOWEGO, SKOORDYNOWANEGO
CEL GŁÓWNY PLANU: ZAPEWNIENIE SYSTEMOWEGO, SKOORDYNOWANEGO I EFEKTYWNEGO REAGOWANIA NA ZDARZENIA, KTÓRE POWODUJĄ LUB MOGĄ SPOWODOWAĆ STAN KRYZYSU, POPRZEZ KIEROWANIE DZIAŁANIEM WSZYSTKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ INNYCH OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA: - ZAGROŻENIU ŻYCIA, ZDROWIA LUB MIENIA, - ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA, - BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ UTRZYMANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO.

18 ZAKRES STOSOWANIA PLANU:
Plan uruchamia się w całości lub części, w następujących przypadkach: a) wystąpienia zdarzenia -niezależnie od jego skali - na terenie województwa lub poza nim, które może stwarzać zagrożenie: - epidemiologiczne; - epizootyczne; - epifitozotyczne; - radiacyjne; - zakłócenia porządku prawnego- w wyniku konfliktu społecznego lub politycznego. b) zaistnienia stanu kryzysu obejmującego znaczny obszar województwa, gdy niezbędne jest włączenie się szczebla wojewódzkiego do działań reagowania kryzysowego c) konieczności udzielenia pomocy powiatowi dotkniętemu skutkami kryzysu, którego starosta zwrócił się o pomoc.

19

20

21 RODZAJE RADIOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA SYRENAMI

22 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ALARMOWANIA
Organizacja systemu Orientacyjny stopień pokrycia terenu województwa przez system: RSWS ( ): DSP ( ) oraz system „wrocławski” ( ). Kolorem granatowym zaznaczono obszar działania systemu kaskady Soły.

23 Blokowy system przekazu informacji - poczta SMS
Plus GSM SMS Centrum Zarządzania Kryzysowego Serwer systemu SMS Enterprise Użytkownik korzystający z przeglądarki IE lub Netscape Konto internetowe użytkownika Aplikacja użytkownika SMS Enterprise Aplikacja użytkownika „Dyspozytor” Internet Odbiorca lub nadawca informacji

24 Przekaz SMS informacji o zagrożeniu - przykład

25 BAZY DANYCH przetwarzanie dane terenowe źródła danych ostateczna baza
opracowanie testy uaktualnienie map GIS GIS projekt

26

27 Prezentacja stanów wód na wodowskazie Miedonia

28 Fazy zarządzania kryzysowego
K O N T R O L A N A D Z Ó R

29 Oddziaływanie zagrożeń na infrastrukturę

30 Obszary ryzyka

31 Blokowy schemat oceny ryzyka

32 OCENA ZAGROŻENIA (OZ) - + Prawdopo-dobieństwo Skutki społeczne
Prawdopo-dobieństwo Skutki społeczne Skutki materialne Skutki polityczne Wpływ na ekosystem Długotrwałe skutki OCENA Skażenia chemiczne 3 2 1 2,00 Skażenia radiacyjne 5 4 3,33 Pożary 2,67 Powodzie 3,00 Susze 2,83 Katastrofy budowlane, hydrotechniczne 1,67 Zjawiska atmosferyczne 2,33 Epidemie 2,50 Epizotie 3,67 Epifitozy Demonstracje, zamieszki Terroryzm 3,17 Zakłócenia w transporcie 1,83 Przerwy w dostawie energii 2,17 Przerwy w dostawach gazu Przerwy w dostawach wody Awarie telekomunikacyjne 1,50 - +

33 OCENA PODATNOŚCI (OP) - + Rejony szczególnie zagrożone
Rejony szczególnie zagrożone Zwarte skupiska ludności Infrastruktura krytyczna OCENA Skażenia chemiczne 4 3 1 2,67 Skażenia radiacyjne 1,67 Pożary 2 2,33 Powodzie Susze Katastrofy budowlane, hydrotechniczne 1,33 Zjawiska atmosferyczne Epidemie Epizotie 2,00 Epifitozy Demonstracje, zamieszki 3,00 Terroryzm 3,33 Zakłócenia w transporcie Przerwy w dostawie energii Przerwy w dostawach gazu Przerwy w dostawach wody Awarie telekomunikacyjne - +

34 SYSTEM KIEROWANIA (SK)
Regulacje prawne Wsp. z samorządem Wsp. z AZ Wsp. z ANZ Plany działania Procedury OCENA Skażenia chemiczne 4 2 1 3 3,00 Skażenia radiacyjne 5 3,33 Pożary 2,83 Powodzie 3,50 Susze 2,33 Katastrofy budowlane, hydrotechniczne 2,67 Zjawiska atmosferyczne Epidemie 2,50 Epizotie Epifitozy Demonstracje, zamieszki Terroryzm Zakłócenia w transporcie 2,00 Przerwy w dostawie energii 1,83 Przerwy w dostawach gazu Przerwy w dostawach wody Awarie telekomunikacyjne 1,50 + -

35 OZ x OP ANALIZA RYZYKA (X w % ) X= SK OCENA ZAGROŻENIA
OCENA ZAGROŻENIA OCENA PODATNOŚCI SYSTEM KIEROWANIA RYZYKO (%) Skażenia chemiczne 40,00 53,33 60,00 35,56 Skażenia radiacyjne 66,67 33,33 Pożary 46,67 56,67 43,92 Powodzie 70,00 45,71 Susze 40,48 Katastrofy budowlane, hydrotechniczne 26,67 16,67 Zjawiska atmosferyczne 36,30 Epidemie 50,00 Epizotie 73,33 41,90 Epifitozy 31,48 Demonstracje, zamieszki 64,29 Terroryzm 63,33 90,48 Zakłócenia w transporcie 36,67 48,89 Przerwy w dostawie energii 43,33 55,15 Przerwy w dostawach gazu 57,78 Przerwy w dostawach wody 63,03 Awarie telekomunikacyjne 30,00

36 PORÓWNANIE DANYCH ANKIETOWYCH I MODELOWYCH
BADANIE ANKIETOWE – 124 respondentów (samorząd)

37 PORÓWNANIE DANYCH MODELOWYCH (niezależni wykonawcy)
st. inspektor wojewódzki (wykształcenie wojskowe - chemik ) staż pracy 10 lat inspektor wojewódzki (klimatolog) staż pracy 3 lata st. inspektor wojewódzki (prawnik) staż pracy 5 lat

38 PRAWDOPODOBIEŃSTWO, A SIŁA ATAKU
BROŃ JĄDROWA ŚRODKI BIOLOGICZNE IMROWIZOWANE BROŃ JĄDROWA BROŃ CHEMICZNA LUB TSP SKUTKI ATAKU Probability of NBC Weapons vs. Potential Impact NBC weapons can include nuclear weapons, radiological material, and chemical and biological agents. This slide contrasts the likelihood of the materials being used by terrorists with their potential impact. The conventional wisdom is that a nuclear weapon will be very difficult for a terrorist group to obtain. However, radioactive material, chemical agents or biological agents are relatively easy to obtain, and thus pose a greater threat. Note that both the availability and the impact of chemical and biological threat materials are both high, with potentially devastating impact. This course will not address either nuclear weapons or improvised nuclear devices. We will focus on the most likely terrorist weapons: radioactive material, chemical weapons, toxic industrial chemicals and biological agents. MATERIAŁY RADIOAKTYWNE PRAWDOPODOBIEŃSTWO

39 Powiązanie systemu ZK z innymi systemami
ZSR gminy (powiatu) GIS IMGW System wspierający ZK Systemy monitorujące Systemy dyspoyzytorskie Inne systemy wspierające ZK

40 Powiązanie systemu wspierającego ZK z innymi podmiotami
Administracja Zespolona MSW Urząd Wojewódzki Powiatowe CZK Centrum Zarządzania Kryzysowego Krajowe CZK Media Org. Humanitarne Urząd Marszałkowski

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google