Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI"— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI
radca prawny Jędrzej Klatka Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

2 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
ŹRÓDŁA PRAWA: Ustawa o odpadach tekst jednolity Dz. U r. Nr 39 poz. 251 Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz. U r. Nr 75 poz. 493 Międzynarodowe przemieszczanie odpadów Dz. U r. Nr 124 poz. 859 Opakowania i odpady opakowaniowe Dz. U r. Nr 63 poz. 638 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa tekst jednolity Dz. U r. Nr 90 poz. 607 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Dz. U r. Nr 180 poz. 1495 Utrzymanie czystości i porządku w gminach Dz. U r. Nr 236 poz. 2008 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

3 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
LITERATURA: Komentarz do ustawy o odpadach pod red. J. Jerzmańskiego 2002 r. W. Radecki Ustawa o odpadach komentarz 2008 r. B. Rakoczy Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 2008 r. W. Radecki Ustawa o zapobieganiu szkodom… Komentarz 2007 r. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

4 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
LITERATURA c. d.: Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej – komentarz pod red. J. Jendrośki i M. Bar 2002 r. B. Draniewicz Gospodarowanie odpadami i opakowaniami – opłaty. Komentarz 2005 r. Opłata produktowa i depozytowa – prawo podatkowe zeszyt 99 pod red. W. Modzelewskiego 2002 r. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

5 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
DEFINICJA ODPADU: każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany [art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

6 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
ZAŁĄCZNIK Nr 1 KATEGORIE ODPADÓW Q1 Pozostałości z produkcji lub konsumpcji, niewymienione w pozostałych kategoriach Q2 Produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym Q3 Produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął Q4 Substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej Q5 Substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań - odpady opakowaniowe, pojemniki, itp.) Q6 Przedmioty lub ich części nienadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.) Q7 Substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hartownicze itp.) Q8 Pozostałości z procesów przemysłowych (np. żużle, pozostałości podestylacyjne itp.) Q9 Pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry itp.) Q10 Pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania (np. wióry, zgary itp.) Q11 Pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców (np. pozostałości górnicze itp.) Q12 Podrobione lub zafałszowane substancje lub przedmioty (np. oleje zanieczyszczone PCB itp.) Q13 Wszelkie substancje lub przedmioty, których użycie zostało prawnie zakazane (np. PCB itp.) Q14 Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania (np. odpady z rolnictwa, gospodarst domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów itp.) Q15 Zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleby i ziemi Q16 Wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności usługowej, remontowej) Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

7 ZNACZENIE KATALOGU ODPADÓW
nie mylić kategorii odpadów z katalogiem odpadów, określonym w rozporządzeniu najważniejsza jest definicja, a nie spis kategorii odpadów w ustawie czy katalog w rozporządzeniu jeżeli według definicji substancja lub przedmiot nie są odpadem, to nie są odpadem nawet jeżeli są wymienione w spisie kategorii lub w katalogu kategorie i katalog odpadów stosuje się do odpadów, spełniających przesłanki definicji, a nie do substancji lub przedmiotów, które odpadami nie są Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

8 PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU
brak obiektywnego kryterium bycie odpadem nie jest cechą przypisaną raz na zawsze danemu przedmiotowi lub substancji: według Naczelnego Sądu Administracyjnego „może powstać taka sytuacja, w której te same przedmioty lub substancje raz będą odpadami, innym razem nie będą nimi” [wyrok NSA IV S.A. 1713/92 ONSA 1994 r. Nr 3 poz. 108] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

9 PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d.
„odpady pozyskane w celu ich gospodarczego wykorzystania dla ich nabywcy stają się surowcem wtórnym” [wyrok NSA z r. IV S.A. 1145/94] „odpadami są także substancje które nadają się do dalszego gospodarczego wykorzystania” [wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z r. C-235/02 publ. ECR 2004 r. 1B I-01005] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

10 PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d.
przedmiot staje się odpadem gdy jest nieużyteczny kryterium nieużyteczności zależne od woli posiadacza odpadu jest subiektywne – zobacz definicja odpadu w ustawie o odpadach z 1997 r.: „przedmioty oraz substancje nieprzydatne w miejscu lub w czasie, w którym powstały” Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

11 PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d.
według starej definicji przedmiot nie był odpadem tylko gdy był przydatny w miejscu i w czasie powstania – tak wyrok NSA: „odpadami są przedmioty i substancje, które nie mogą być wykorzystywane równolegle z ich powstawaniem” [wyrok NSA z r. IV S.A. 1073/90 ONSA 1992 r. Nr 3-4 poz. 57] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

12 PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d.
Odpadem jest każda substancja lub przedmiot (..) których posiadacz: pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany [art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach] warunkiem uznania za odpad jest „pozbycie się” dobrowolne (wykonywane lub planowane) lub wymuszone normą prawną (np. ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest) Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

13 PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d.
„pozbycie się” umieszczenie w pojemniku na odpady (odpłatne) przekazanie firmie specjalizującej się w odbiorze odpadów (nielegalne) porzucenie brak „pozbycia się” dalsze wykorzystanie w ciągu technologicznym sprzedaż – znalazł się odbiorca gotowy zapłacić przekazanie do naprawy lub przerobienia użyczenie Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

14 PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d.
odpad nie jest emisją ani zanieczyszczeniem, bo nie może być wprowadzony do środowiska, będąc substancją stałą stanowi jednak zagrożenie dla środowiska i dlatego musi być odizolowany od środowiska albo przekształcony w taki sposób, aby przestał być odpadem Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

15 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
ODPAD NIEBEZPIECZNY Odpady niebezpieczne są to odpady: 1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub 2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy [art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

16 RODZAJE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Załącznik Nr 2 do ustawy o odpadach: Kategorie lub rodzaje odpadów wymienione według ich charakteru lub działalności, wskutek której powstały. Lista A: Odpady wykazujące którąkolwiek z właściwości wyszczególnionych w załączniku nr 4 i które składają się z: odpadów medycznych i weterynaryjnych, Lista B: Odpady, które zawierają którykolwiek ze składników wyliczonych w załączniku nr 3 i mają którekolwiek z właściwości wyliczonych w załączniku nr 4, i składają się z: baterii, akumulatorów i innych ogniw elektrycznych, Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

17 ODPADY NIEBEZPIECZNE c. d.
Załącznik Nr 3 do ustawy o odpadach: SKŁADNIKI ODPADÓW, KTÓRE KWALIFIKUJĄ JE JAKO ODPADY NIEBEZPIECZNE Składniki odpadów z listy B załącznika nr 2, które kwalifikują je jako odpady niebezpieczne, jeśli posiadają właściwości opisane w załączniku nr 4. C18 ołów, związki ołowiu, C19 … Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

18 ODPADY NIEBEZPIECZNE c. d.
Załącznik Nr 4 do ustawy o odpadach: WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW, KTÓRE POWODUJĄ, ŻE ODPADY SĄ NIEBEZPIECZNE: H8 "żrące": substancje, które w zetknięciu z żywymi tkankami mogą spowodować ich zniszczenie, H9 "zakaźne": substancje zawierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby człowieka lub innych żywych organizmów, Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

19 ODPADY NIEBEZPIECZNE c. d.:
w Katalogu odpadów [Rozporządzenie Ministra Środowiska z r. Dz. U r. Nr 112 poz. 1206] odpady niebezpieczne są oznaczone gwiazdką * Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

20 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
RODZAJE ODPADÓW: komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych [art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

21 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
RODZAJE ODPADÓW c. d.: medyczne - odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny [art. 3 ust. 3 pkt. 5 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

22 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
WYTWÓRCA ODPADÓW: każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów [art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

23 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
POSIADACZ ODPADÓW każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości [art. 3 ust. 3 pkt. 13 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

24 GOSPODAROWANIE ODPADAMI
zbieranie odpadów, transport odpadów, odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów, nadzór nad unieszkodliwianiem odpadów, nadzór nad miejscami unieszkodliwiania odpadów [art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

25 GOSPODAROWANIE ODPADAMI c. d.
Gospodarowanie odpadami podlega planowaniu: Krajowy plan gospodarki odpadami wojewódzkie plany gospodarowania opadami powiatowe plany gospodarowania odpadami gminne plany gospodarowania odpadami [art. 14 ust. 3 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

26 OBOWIĄZKI WYTWÓRCÓW ODPADÓW
Zapobiegać powstawaniu odpadów Odzyskiwać jak nie można zapobiec ich powstaniu Unieszkodliwiać jak nie można odzyskać Składować jak nie można unieszkodliwić [art. 5 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

27 1. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów wymaga pozwolenia [art. 180 pkt. 3 Prawa ochrony środowiska] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

28 POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Dla wytwórców odpadów prowadzących instalację: pozwolenie – ponad 1 tonę rocznie odpadów niebezpiecznych lub ponad 5 000 ton pozostałych odpadów, zatwierdzenie programu gospodarki odpadami – do 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie, informacja o wytwarzanych odpadach – od 5 do 5 000 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne Dla wytwórców nieprowadzących instalacji: zatwierdzenie programu gospodarki odpadami – ponad 100 kg odpadów niebezpiecznych, informacja o wytwarzanych odpadach – do 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych lub ponad 5 000 ton innych odpadów [art. 17 ust. 1 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

29 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
2. ODZYSK ODPADÓW wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania [art. 3 ust. 3 pkt. 9 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

30 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
2. ODZYSK ODPADÓW c. d. Metody odzysku wymienia załącznik nr 5 do ustawy: R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych R6 Regeneracja kwasów lub zasad R7 Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby R11 Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10 R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11 R13 Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane) R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

31 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
RECYKLING taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii [art. 3 ust. 3 pkt. 14 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

32 MAGAZYNOWANIE ODPADÓW
czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem [art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy o odpadach] Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania mogą być magazynowane nie dłużej niż przez 3 lata  Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane nie dłużej jednak niż przez 1 rok [art. 63 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

33 3. UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW
poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska [art. 3 ust. 3 pkt. 21 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

34 3. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
D1 Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych D2 Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi) D3 Składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować) D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach) D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne D6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz* D7 Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz D8 Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja) D9 Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie) D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie D11 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu D12 Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni) D13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13 D15 Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane) D16 Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania [załącznik nr 6 do ustawy] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

35 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
SKŁADOWANIE ODPADÓW jest rodzajem unieszkodliwiania składowisko odpadów – budowla przeznaczona do składowania odpadów [art. 3 ust. 3 pkt. 16 ustawy o odpadach] składowisko odpadów będąc budowlą jest instalacją składować można tylko odpady z których przedtem wyselekcjonowano odpady nadające się do odzysku [art. 12 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

36 SKŁADOWANIE ODPADÓW c. d.
starosta lub marszałek województwa zatwierdza instrukcję eksploatacyjną składowiska wokół składowiska może zostać ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania umieszczenie odpadów na sładowisku podlega opłatom nie mylić składowania z magazynowaniem ! Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

37 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
Zapraszam na przerwę Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

38 KAZUS Z EGZAMINU RADCOWSKIEGO
X prowadzi zakład produkcyjny. W procesie produkcji powstają odpady przeznaczone do odzysku oraz odpady przeznaczone do składowania. Kalkulacja ekonomiczna wskazuje, że zebranie odpowiedniej ilości odpadów, aby całkowicie wypełnić wagon kolejowy, trwa dwa lata. Czy X może wywozić odpady przeznaczone do odzysku oraz odpady przeznaczone do składowania co dwa lata ? Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

39 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
ZASADA BLISKOŚCI Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione [art. 9 ust. 2 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

40 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
ZEZWOLENIA Zezwolenia wymaga działalność w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania, transportu odpadów [art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

41 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW starosta – co do zasady marszałek województwa - dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

42 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
ZBIERANIE ODPADÓW Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny [art. 10 ust. 1 ustawy o odpadach] Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne [art. 11 ust. 1 ustawy o odpadach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

43 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
EWIDENCJA ODPADÓW karty ewidencji odpadu karty przekazania odpadu, potwierdzone przez przejmującego odpad zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów [Dz. U r. Nr 30 poz. 213] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

44 ZAPOBIEGANIE SZKODOM W ŚRODOWISKU
Ustawa z r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz. U r. Nr 75 poz. 493 określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku i znajduje zastosowanie do szkody w środowisku, które zaistniały przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikały z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

45 ZAPOBIEGANIE SZKODOM W ŚRODOWISKU
W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do: podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku podjęcia działań naprawczych [art. 9 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

46 ZAPOBIEGANIE SZKODOM W ŚRODOWISKU
podmiotem obowiązanym do podjęcia działań naprawczych jest zawsze ten podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność spowodowała szkodę Od odpowiedzialności tej sprawca szkody nie może się uwolnić, np. sprzedając zanieczyszczoną nieruchomość. Będzie on obowiązany do przeprowadzenia rekultywacji nawet wówczas, gdy nie będzie miał już tytułu prawnego do nieruchomości, na której występuje zanieczyszczona gleba lub ziemia Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

47 MIĘDZYNARODOWE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW
źródła prawa: konwencja bazylejska z r. o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych [Dz. U r. Nr 19 poz. 88 i 89 z późn. zm.] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z r. w sprawie przemieszczania odpadów [Dz. Urz. UE L 2006 r. Nr 190 poz. 1 ustawa z r. [Dz. U r. Nr 124 poz. 859] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

48 MIĘDZYNARODOWE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW c. d.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydaje zezwolenia na: 1) przywóz odpadów na teren kraju, 2) wywóz odpadów poza teren kraju, tranzyt odpadów przez teren kraju [art. 4 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

49 MIĘDZYNARODOWE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW c. d.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska może wnieść sprzeciw wobec planowanego międzynarodowego przemieszczania odpadów [art. 9 ust. 1 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów] prowadzi rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów [art. 12 ust. 1 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

50 OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [Dz. U r. Nr 63 poz. 638] określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

51 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
POJĘCIE OPAKOWANIA wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze [art. 3 ust. 1 ustawy o opakowaniach…] Rodzaje: jednostkowe, zbiorcze, transportowe. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

52 WYMAGANIA DOT. OPAKOWAŃ
objętość i masa opakowań muszą być jak najmniejsze w miarę możliwości należy stosować opakowania wielokrotnego użytku albo przynajmniej nadające się do recyklingu, do odzysku energii, a w ostateczności powinny nadawać się do kompostowania albo być biodegradowalne Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

53 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
OBOWIĄZKI SKLEPÓW Jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej [art. 14 ustawy o opakowaniach…] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

54 OPŁATA PRODUKTOWA I DEPOZYTOWA
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej [t. j. Dz. U r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.] nakłada obowiązki na przedsiębiorców: wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach, importujących akumulatory, oleje i opony określone w załącznikach do ustawy Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

55 OBOWIĄZEK RECYKLINGU OPAKOWAŃ
Przedsiębiorca importer ma obowiązek zapewnienia do r. co najmniej 50 % odzysku (recyklingu) odpadów opakowaniowych i poużytkowych [art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców…] Ten obowiązek przedsiębiorca może realizować samodzielnie albo za pomocą organizacji odzysku (spółka akcyjna, której firma zawiera słowa „organizacja odzysku”, wszystkie akcje są imienne a kapitał wynosi co najmniej zł, wyłącznym przedmiotem działania jest recykling odpadów i edukacja ekologiczna) Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

56 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
OPŁATA PRODUKTOWA opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarowych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, wymienionych w załącznikach nr 1-3 do ustawy z r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

57 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
OPŁATA DEPOZYTOWA Sprzedawca detaliczny akumulatora kwasowo-ołowiowego jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do pobrania opłaty depozytowej, jeżeli przy sprzedaży akumulatora kwasowo-ołowiowego kupujący nie przekazał mu zużytego akumulatora. Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę [art. 20 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców…] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

58 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [Dz. U r. Nr 180 poz. 1495] określa wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zasady postępowania ze zużytym sprzętem Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

59 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Zakres regulacji ustawy: dotyczy urządzeń, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, dotyczy urządzeń mogących służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym V dla prądu przemiennego oraz V dla prądu stałego [art. 3 ust. 1 pkt. 10 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

60 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr: 1) wprowadzających sprzęt; 2) zbierających zużyty sprzęt; 3) prowadzących zakłady przetwarzania; 4) prowadzących działalność w zakresie recyklingu; 5) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku; 6) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego [art. 6 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

61 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
OBOWIĄZKI WPROWADZAJĄCEGO SPRZĘT Wprowadzający sprzęt jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej [art. 21 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

62 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SPRZĘTU Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami [art. 35 I 36 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

63 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
OBOWIĄZKI ZBIERAJĄCEGO ZUŻYTY SPRZĘT Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do: 1) selektywnego zbierania zużytego sprzętu; 2) nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 i art. 42a ust. 1 3) przyjmowania każdego przekazywanego przez użytkownika zużytego sprzętu (sprzedawca może jednak odmówić przyjęcia sprzętu stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub życia) 4) zachowania niezbędnych środków ostrożności, 5) zapewnienia, aby transport zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk, w tym recykling, materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu [art. 37, 37a i 37b ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

64 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
wykroczeniem zagrożonym karą grzywny jest: nie oddawanie zbierającemu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami [art. 73 i 74 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

65 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
OPŁATA PRODUKTOWA 1. Wprowadzający sprzęt, który nie osiągnął wymaganego poziomu odzysku i recyklingu części składowych zużytego sprzętu, jest obowiązany do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego: 1) poziomu odzysku, 2) poziomu recyklingu dla każdej grupy sprzętu 2.   Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych, w których łączna masa metali, minerałów, szkła lub drewna przekracza 90 % masy wyrobu, jest obowiązany do wpłacenia opłaty produktowej dla każdej grupy sprzętu Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

66 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
3. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który wniósł zabezpieczenie finansowe na dany rok kalendarzowy: - ale nie osiągnął wymaganych poziomów zbierania, odzysku lub recyklingu zużytego sprzętu oraz nie wniósł opłaty produktowej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska orzeka, w drodze decyzji, o przeznaczeniu środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego, na poczet pokrycia tej opłaty produktowej - wskazał w sprawozdaniu, że osiągnął wymagane poziomy zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, Główny Ochrony Środowiska orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie wniesionego przez niego zabezpieczenia finansowego Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

67 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
- wniósł zabezpieczenie finansowe w wysokości wyższej niż opłata produktowa wskazana w rocznym sprawozdaniu, Główny Inspektor Ochrony Środowiska orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie wniesionego przez niego zabezpieczenia finansowego w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy środkami należnymi z zabezpieczenia finansowego a należną opłatą produktową. W przypadku gdy należna opłata produktowa za nieosiągnięcie poziomów zbierania, poziomu odzysku i poziomu recyklingu jest wyższa niż zabezpieczenie finansowe, wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany wpłacić obliczoną różnicę pomiędzy należną opłatą produktową a zabezpieczeniem finansowym. [art. 64 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

68 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Zgodnie z ustawą z r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach [t. j. Dz. U r. Nr 236 poz z późn. zm.] utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy [art. 3 ust. 1 ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

69 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZADANIA GMINY: zorganizowanie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ułatwianie tworzenia punktów zbierania [art. 16a ustawy o odpadach] odśnieżanie ulic, placów i terenów otwartych, utrzymywanie szaletów publicznych, prowadzenie ewidencji szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [art. 3 ustawy o utrzymywaniu czystości …] Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

70 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – uchwała rady gminy musi być zgodna z gminnym planem gospodarki odpadami i jest aktem prawa miejscowego [art. 4] określa częstotliwość odbioru odpadów określa zasady mycia samochodów określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

71 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI wyposażyć nieruchomość w kubły na śmieci i zbierać odpady komunalne zgodnie z Regulaminem przyłączyć nieruchomość do: istniejącej sieci kanalizacyjnej lub zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych lub przydomowej oczyszczalni ścieków Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

72 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI c. d. zamiatać i odśnieżać chodnik wzdłuż nieruchomości chyba że jest tam: przystanek – wówczas sprząta przewoźnik, płatny postój – sprząta ten kto pobiera opłaty (zarządca drogi albo gmina) Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

73 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
umowa o wywóz śmieci oraz umowa o opróżnianie szamba wraz z dowodami zapłaty za wykonane usługi podlega kontroli [art. 6 ust. 1] górne stawki opłat określa uchwała rady gminy [art. 6 ust. 2 ustawy o czystości i porządku w gminach] odbieranie odpadów i opróżnianie szamb wymaga zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

74 NASTĘPNY WYKŁAD: Prawo wodne tekst jednolity Dz. U r. Nr 239 poz. 2019 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków tekst jednolity Dz. U r. Nr 123 poz. 858 Proszę przynieść teksty ustaw Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

75 radca prawny Jędrzej Klatka
Dziękuję za uwagę radca prawny Jędrzej Klatka Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy


Pobierz ppt "OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ODPADAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google