Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„O odpadach po nowemu” Zadania gmin oraz prawa i obowiązki mieszkańców w nowym systemie gospodarki odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„O odpadach po nowemu” Zadania gmin oraz prawa i obowiązki mieszkańców w nowym systemie gospodarki odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu."— Zapis prezentacji:

1 „O odpadach po nowemu” Zadania gmin oraz prawa i obowiązki mieszkańców w nowym systemie gospodarki odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Tadeusz Wiśniewski Wejherowo r.

2 Na szczeblu prawa unijnego podstawowym aktem prawnym ustalającym cele i zadania dotyczące właściwego postępowania z odpadami jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Podstawową ideą nowej dyrektywy ramowej jest tworzenie środków prawnych promujących koncepcję „społeczeństwa recyklingu”, dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystania odpadów jako zasobu.

3 Przepisy dyrektywy ustanowiły poziomy selektywnego zbierania dla określonych strumieni odpadów.
W celu ich osiągnięcia należało przetransponować przepisy unijne do przepisów prawa wewnętrznego. Konsekwencją powyższego jest przyjęcie znowelizowanej ustawy ucp w dniu 1 lipca 2011r.

4 Podstawowe założenia nowego systemu
Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”; Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko;

5 Podstawowe założenia nowego systemu
Zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku odpadów; Całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk; Monitorowanie postępowania z odpadami komunalnymi;

6 Podstawowe założenia nowego systemu
Zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, poprzez podział województw na regiony gospodarki odpadami.

7 Najważniejsze zmiany Gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady i system ich zagospodarowania, poprzez organizowanie przetargu na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Właściciele zamieszkiwanych nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8 Nowe zadania gmin Objęcie wszystkich właścicieli zamieszkiwanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizowanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

9 Nowe zadania gmin Ustanowienie selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

10 Nowe zadania gmin Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

11 Nowe zadania gmin Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12 Nowe zadania gmin W razie wykonywania przez związek międzygminny powyższych zadań, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.

13 Rada gminy jest zobowiązana uchwalić:
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie dostosowany do nowego WPGO; Metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i stawkę takiej opłaty (kalkulacja opłat); Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

14 Rada gminy jest zobowiązana uchwalić:
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę w szczególności: ilość odbieranych odpadów komunalnych, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

15 Rada gminy może podjąć uchwały:
o podziale obszaru gminy na sektory (dotyczy gmin > Mk); o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. sklepy); o przejęciu od właścicieli nieruchomości wszystkich albo wskazanych obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych; o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi;

16 Obowiązki właścicieli nieruchomości
Ponoszenie na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożenie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzoru, w miejscu i terminie określonym w uchwale rady gminy stanowiącej akt prawa miejscowego.

17 Obowiązki właścicieli nieruchomości
Składanie nowych deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

18 Obowiązki właścicieli nieruchomości
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

19 Obowiązki właścicieli nieruchomości
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów: makulatura, plastik, szkło, metale, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzętu ee, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone.

20 Kalendarium wynikające z nowej ustawy
Wejście w życie ustawy z r. o zmianie ustawy o ucp oraz niektórych innych ustaw r. Regulaminy ucp wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do r.

21 Termin podjęcia przez rady gmin uchwał – do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
do r. Wejście w życie uchwał – nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy r. Właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie ustawy ma zawartą umowę na odbieranie odpadów zwolniony jest z opłaty za gospodarowanie odpadami nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do r.

22 W oparciu o zmiany jakie wniosła uchwalona przez Sejm RP w dniu 1 lipca 2011 r. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw opracowany został „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”

23 Dokument ten zgodny jest z:
Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014, Polityką Ekologiczną Państwa, Dyrektywą 2008/98/WE - podstawowym aktem prawnym UE, dotyczącym gospodarki odpadami

24 Projekt WPGO przekazuje do zaopiniowania i przedkłada do uchwalenia Zarząd województwa. Sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami. Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. Uchwała jest aktem prawa miejscowego.

25 Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa:
podział na regiony gospodarki odpadami wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu; regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych i zastępczej obsługi regionów; regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniąjące wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

26 Region gospodarki odpadami:
Obszar liczący co najmniej mieszkańców Obszar gminy liczącej powyżej mieszkańców

27 „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”
25.VI.2012 r. Sejmik Województwa Pomorskiego w Gdańsku uchwalił „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” (uchwała nr 415/XX/12) Dokument ten jest aktualizacją „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”, przyjętego przez Sejmik Województwa Pomorskiego w Gdańsku w 2007r. uchwałą nr 191/XII/07

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! www.kzg.pl


Pobierz ppt "„O odpadach po nowemu” Zadania gmin oraz prawa i obowiązki mieszkańców w nowym systemie gospodarki odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google