Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport drogowy Ewelina Zybura Człowiek – najlepsza inwestycja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport drogowy Ewelina Zybura Człowiek – najlepsza inwestycja"— Zapis prezentacji:

1 Transport drogowy Ewelina Zybura Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Road transport Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Transport samochodowy
(zwany też drogowym) - jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np.pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych. Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia (wysoka dostępność tzw. zasada "od drzwi do drzwi"). Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Gałąź ta posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Road transport (also called the Road) - one of the modes in which cargo and passengers travel on the road with a wheeled land vehicles. Services using this mode of transport are provided by road hauliers. The advantages of road transport include, among others, the possibility of delivering the cargo or passenger directly to the destination (the so-called high availability. the principle "from door to door"). While the disadvantages include energy consumption and harmful impact on the environment. This branch has the most extensive network of roads. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Historia Początki transportu drogowego sięgają VI w. p.n.e., kiedy to rozwijały się ścieżki, dominował ruch pieszy, a w Persji i Grecji powstały pierwsze niewielkie odcinki dróg o twardej nawierzchni W Polsce budowa pierwszej drogi o nawierzchni twardej nastąpiła na przełomie XIX i XX w. w okolicach Łodzi i Wrocławia. Transport drogowy przyjął swój współczesny wygląd w wyniku rozwoju motoryzacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 History The origins of the road transport date back to the sixth century BC, when paths were created and pedestrian traffic dominated, and in Persia and Greece, the first small sections of roads with hard surface were constructed In Poland, the construction of the first hard surface road was at the turn of the XIX and XX century around Lodz and Wroclaw. Road Transport adopted its modern appearance as a result of the development of the automotive industry. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Transport drogowy w Polsce
Ogólna długość dróg w 2005 r. wynosiła 381,5 tys. km , z czego 66% to drogi o nawierzchni utwardzonej Gęstość dróg wynosi 81,2 km/100km , przy czym sieć dróg jest rozmieszczona nierównomiernie (najgęstsza sieć występuje w woj. Śląskim – 163.7, Małopolskim – 144.3, Świętokrzyskim , Dolnośląskim Najmniejsza gęstość dróg maja województwa: Mazowieckie – 51.1, Podlaskie – 54.6, Zachodniopomorskie 55.6 ) Stan techniczny dróg w Polsce jest niedostosowany do rosnącego natężenia ruchy samochodowego i nacisku jednostkowego pojazdów ciężarowych (efektem są wszechobecne koleiny). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Road transport in Poland
Total length of roads in 2005 amounted to 381.5 thousand. km, of which 66% was a paved road surface Road density is 81.2 km/100km, but the road network is unevenly distributed ( the densest network occurs in  Śląsk province - 163.7, Małopolska - 144.3, -103.2 Świętokrzyskie, Lower Śląsk - 90.7. The lowest density of roads  is in Mazowieckie province - 51.1, Podlaskie - 54.6, zachodniopomorskie 55.6) Technical condition of roads in Poland is not adapted to the growing intensity of  the car and heavy goods vehicles traffic  (resulting in abundance of ruts). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Budowa dróg Budowa drogi samochodowej wiąże się z koniecznością użycia bardzo dużej ilości surowców, a także z licznymi zabiegami przygotowującymi grunt pod budowę. Grunt musi zostać utwardzony, aby zapewniać wystarczającą nośność, co czasem wiąże się z koniecznością wymiany nawet półmetrowej warstwy ziemi. Przy budowaniu drogi betonowej wierzchnią warstwę gruntu miesza się z betonem dla zapewnienia odpowiedniej twardości podłoża, a na tą podbudowę kładzie się warstwę kruszywa przykrytą betonem. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Construction of roads The construction of the road involves the use of very large amounts of raw materials, as well as with many treatments preparing the ground for construction. The ground must be cured to provide sufficient capacity, which sometimes involves the exchange of even half a meter layer of earth. When building a concrete road  the surface layer of soil  is mixed with concrete to ensure adequate hardness of the substratum, on which a layer of ore covered with concrete is put Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Transport drogowy w Europie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Road transport in Europe
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Sprawcy i przyczyny wypadków
Wypadki drogowe Sprawcy i przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni Z WINY KIERUJĄCEGO 41605 (83%) 4301 55915 W tym nadmierna prędkość 29% 38% 32% Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu 24% 15% 25% Nieprawidłowe wyprzedzanie 7% 10% 8% Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych 4% 6% Z WINY PIESZEGO 8041 (14%) 1144 7160 Nieostrożne wejście na jezdnię 55% 49% 56% Przekraczanie jezdni na czerwonym świetle 3% Z WINY PASAŻERA 136 9 141 Z INNYCH PRZYCZYN 1035 (2%) 198 1202 WSPÓŁWINA 244 58 236 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Road accidents The perpetrators and causes of accidents Accidents
Killed Wounded The driver FAULT 41605 (83%) 4301 55915 Excessive speed 29% 38% 32% Failure  to obey the right of way 24% 15% 25% Improper overtaking 7% 10% 8% Improper crossing of pedestrian crossings 4% 6% The pedestrian FAULT 8041 (14%) 1144 7160 careless road entrance 55% 49% 56% Crossing the road at a red light 3% Fault of the passenger 136 9 141 OTHER REASONS 1035 (2%) 198 1202 Complicity 244 58 236 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Śieć transportowa Sieć nowoczesnych dróg samochodowych wykształciła się tylko w kilku rejonach świata: Europa, USA, Japonia, basen Zatoki Perskiej, Nowa Zelandia, niektóre obszary Kanady, Australia, Chiny, Afryka północna i południowa. W pozostałych regionach świata siec dróg jest słabo rozwinięta, lepsze drogi są budowane w miastach, miedzy okręgami przemysłowymi lub jako strategiczne drogi transkontynentalne (transamazonika, magistrala, transsacharyjska) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Transport Network The network of modern roads evolved in only a few  regions of the world: Europe, the USA, Japan, the Persian Gulf, New Zealand, some areas of Canada, Australia, China, northern and southern Africa. In other regions of the world the road network is underdeveloped, better roads are built in cities, between the indusrtial districts or as strategic transcontinental routes (transamazon, arterial road, transsachara) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 małe wskaźniki gęstości sieci drogowej maja duże państwa
największą gęstość dróg maja niewielkie powierzchniowo kraje rozwinięte: Holandia 282km/100km , Belgia 413, Włochy 217 małe wskaźniki gęstości sieci drogowej maja duże państwa (Kanada, Australia, Indie, Rosja- poniżej 30 km/ 100 km ) oraz kraje rozwijające się w których ciągle dominują drogi gruntowe. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 The highest density of roads is in countries of small areas: the Netherlands 282km/100km, Belgium 413, Italy 217 Large countries have low road network density  (Canada, Australia, India, Russia and less than 30 km / 100 miles) and developing countries where unpaved roads still dominate. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 najdłuższa siec autostrad posiadają Stany Zjednoczone (90 tyś km),
Japonia (47 tys. km), Kanada (15 tys. km), Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 (15 thousand. Km), Germany, France, Italy, the United Kingdom.
The longest network of highways have the United States (90 thousand km), Japan (47 thousand. Km), Canada (15 thousand. Km), Germany, France, Italy, the United Kingdom. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Szkodliwość transportu dla środowiska
Wybudowanie drogi w pobliżu siedlisk zwierząt naraża zwierzęta na śmierć w wyniku potrącenia przez samochód. Szlak komunikacyjny stanowi także barierę dla zwierząt, które bojąc się hałasu nie zbliżają się do niego. Wybudowanie drogi może odciąć zwierzęta od wodopoju czy terenów łowieckich. Poza tym zanika migracja zwierząt, zmniejsza się możliwość doskonalenia i wymiany materiału genetycznego. Izolowane ekosystemy są słabsze, bardziej narażone na negatywne procesy, w efekcie ubożeją i zamierają. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Transport harm to the environment
Construction of a road near the habitats of animals exposes animals to death by being run over by a car. Transport route is also a barrier to animals that are not afraid of the noise close to them. The construction of roads may cut off the animals from the watering place or hunting grounds. In addition, migration of animals disappears, a possibility of improvement and exchange of genetic material diminishes.  Isolated ecosystems are weaker, more vulnerable to negative processes,  as a result they  impoverish and die out. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Opony w wyniku braku dobrego systemu zbiórki opon, duża część z nich trafia na dzikie wysypiska niektóre firmy czy cementownie w Polsce odbierają opony i spalają je, co prowadzi do zanieczyszczenia atmosfery. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Tires as a result of the lack of a good system for the collection of tires, a large proportion of them is on illegal dumping ground Some companies and cement plants in Poland pick up tires and burn them, which leads to pollution. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Koniec =] Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Transport drogowy Ewelina Zybura Człowiek – najlepsza inwestycja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google