Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBROWNIKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBROWNIKI."— Zapis prezentacji:

1 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBROWNIKI

2 Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Powyższa ustawa nałożyła na gminy obowiązek przejęcia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. W związku z powyższym, z dniem 1 lipca 2013 r. zmienia się system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców GMINY BOBROWNIKI. Nowy system ma zapewnić prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi polegającą na jak największym odzysku odpadów do ponownej przeróbki z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego.

3 Obecnie o sposobie zagospodarowania odpadów decydują firmy odbierające je od właścicieli nieruchomości. Najtańszym sposobem utylizacji odpadów komunalnych jest składowanie ich na wysypisku, zatem odpady trafiają tam prawie wszystkie. Od lipca br. na wysypiska będzie można wywozić nie więcej niż 50 proc. odpadów ulegających biodegradacji. Z każdym rokiem normy będą ostrzejsze, a za ich nieprzestrzeganie grożą kary finansowe. Segregacja staje się naszym obowiązkiem Obowiązek segregacji i recyklingu nałożyła na nas Unia Europejska. W przypadku niespełnienia poniższych wymogów, Gmina zapłaci wysokie kary, które trzeba będzie doliczyć do opłaty śmieciowej. obecny poziom odzysku surowców 50% 10%

4 W nowym systemie gospodarowania odpadami, za odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego zbierania odpadów odpowiadać będzie gmina. Odpady od mieszkańców odbierać ma firma, która obsługiwać będzie teren całej gminy. Za odbiór odpadów, niezależnie od wielkości wytworzonych śmieci, wszyscy mieszkańcy uiszczać będą jedną podstawową stawkę. Dzięki równej stawce nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci do lasu ani do sąsiadów, znikną dzikie wysypiska. Zniknie też powód, aby pozbywać się śmieci przez spalanie w domowych piecach - co mimo, że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi problem.

5 Podstawowe obowiązki jakie ustawa nałożyła na Gminę: zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (poszerzony GPZON) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych

6 ILE ŚMIECI WYTWARZAMY ?

7 2009201020112012 Śmieci razem [Mg]3147,603292,703400,203231,30

8 JAK SEGREGUJEMY?

9 Śmieci Gmina Bobrowniki2009201020112012 segregowane [Mg]379,6410,7494,2470,9 zmieszane [Mg]2768288229062760,4 % segregacji12,06%12,47%14,53%14,57%

10 ŚMIECI SEGREGOWANE

11

12 SKĄD TAKA SKŁADKA ?

13 liczba mieszkańców11700 liczba ton smieci3200 liczba ton na m-c266,67 przyjęte w zalożeniu m-c300 stawka za tonę170,00 zł RAZEM 51 000,00 zł na rok612 000,00 zł brutto752 760,00 zł przyjęte w założeniu800 000,00 zł stawka na mieszkańca68,38 zł stawka na mieszkańca5,70 zł

14 koszty administracyjne128000 Administracja + obsługa GPZON88000 przelewy masowe10000 oprogramowanie20000 komputery10000 Razem na mieszkańca na m-c0,912 administracja stawka1,00 zł

15 koszty transportu [zł/t]100 koszty przewozu30000 koszty na mieszkańca2,56 zł

16 koszty na wysypisku5,70 zł koszty administracyjne1,00 zł koszty transportu2,56 zł koszty segregowanych (worki)0,71 zł koszty razem9,97 zł

17 Opłata za gospodarowanie odpadami pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują koszty: a)odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, b)utrzymanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, c)obsługi administracyjnej systemu, w tym koszty: - korespondencji, - edukacji mieszkańców ( wydruk ulotek, plakatów), - wydruku deklaracji, - zakupu oprogramowania i komputerów, - wynagrodzenia pracowników, - windykacji należności.

18 Przyjęta stawka przez Radę Gminy 10 zł od mieszkańca przy zadeklarowaniu segregowania

19 Przyjęta stawka przez Radę Gminy 14 zł od mieszkańca przy braku segregacji

20 Jakie stawki mają inni ?

21 Stawki opłat w Gminie Bobrowniki i gminach ościennych Bobrowniki10 zł/osoba14 zł/osoba Siewierz9 zł/osoba16 zł/osoba Dąbrowa Górnicza10 zł/osoba15 zł/osoba Psary10 zł/osoba16 zł/osoba Mierzęcice9 zł/osoba16 zł/osoba Poręba9 zł/osoba16 zł/osoba Łazy9 zł/osoba18 zł/osoba Zawiercie10 zł/osoba15 zł/osoba Sławków10 zł/osoba12,50 zł/osoba

22 Po co segregujemy?

23 Ograniczenie masy bioodpadów kierowanych do składowania całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

24 Przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu surowców wtórnych Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło (bez odpadów wielomateriałowych, a zmieszane odpady opakowaniowe)

25 Odzysk innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych Odpady gruzowe z grupy 17-tej oraz ex200399 (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach)

26 Jak segregować?

27

28

29 Co przysługuje mieszkańcom?

30 1. liczba pojemników uzależniona od ilości mieszkańców 2. wywóz pojemników 1 raz w m-cu 3. worki do segregacji

31 Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne śmieci wielkogabarytowe (akcja 2 razy do roku), opony (akcja 2 razy do roku)

32 Jakie problemy ma nasza gmina ?

33 Udziały Gminy Bobrowniki w spółce RECYKLING Wojkowice Gmina Bobrowniki jest współudziałowcem w spółce RECYKLING Wojkowice. W swoim posiadaniu ma 858 udziałów. Obok Gminy Bobrowniki do spółki przynależą gminy: Ożarowice, Psary, Wojkowice.

34 W roku 2012 zakończono budowę nowoczesnej stacji segregacji odpadów, przy współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego - w wysokości 1.621.124,78. W przypadku nie zachowania trwałości projektu (likwidacja spółki, brak odpowiedniej ilości odpadów do segregowania) może zajść konieczność zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi.

35 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

36 Zakład ma 1620 zawartych umów na odbiór śmieci. Obsługuje ponad połowę mieszkańców naszej gminy

37 Dlaczego ponad połowa gmin w Polsce, nie ma rozstrzygniętego przetargu?

38 1. Nie ma rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego 2. Połowa gmin w Polsce nie ogłosiła jeszcze przetargu 3. Ogłosiły przetargi te gminy, które nie miały własnej obsługi 4. Wciąż trwają prace nad kolejną nowelizacją

39 Część firm prowadzących dotychczasowo odbiór odpadów deklaruje chęć sprzedaży koszy będących w Państwa dyspozycji. Prosimy o sprawdzenie możliwości wykupienia pojemników w biurach obsługi klienta.

40 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BOBROWNIKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google