Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Zespołu Szkół w Czarnowąsach Kadencja Ewa Drop

2 Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza
Cel działań: dydaktycznych – przygotowanie uczniów i absolwentów do podjęcia edukacji na kolejnym etapie nauczania, podnoszenie jakości i efektywności kształcenia, wychowawczych – wspieranie rodziców w wychowaniu, kształtowanie właściwych postaw uczniów, propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki, opiekuńczych – zapewnienie przez szkołę dostępnych form pomocy uczniom jej potrzebującym oraz rozpoznawanie potrzeb w tym zakresie. Wymagania MEN: Analizowane są wyniki egzaminów zewnętrznych. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. Uczniowie są aktywni. Respektowane są normy społeczne.

3 Kontynuacja działań Egzaminy próbne z OPERONEM.
Udział w programie „Lepsza szkoła” i „Ortografitti”. Analiza egzaminów zewnętrznych – wyznaczanie Edukacyjnej Wartości Dodanej. Organizacja zajęć dodatkowych wyrównujących szanse. Realizacja innowacji (j. niemiecki, regionalizm, świetlica). Akcje charytatywne, wolontariat, gala talentów.

4 Nowe zamierzenia Współpraca z Instytutem Badań Edukacyjnych w Wałbrzychu - diagnozowanie umiejętności szkolnych po I etapie edukacyjnym. Portfolio dla 6-latków. Realizacja projektu „Szkoła cyfrowa” – laptopy, projektor, tablica multimedialna, (lipdub o szkole). Przystąpienie do projektu „Ratujemy i uczymy ratować” w celu nabycia przez jak największą liczbę uczniów umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Przystąpienie do projektu „Szkoła promująca zdrowie” - propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Realizacja akcji charytatywnych pod patronatem UNICEF (misje „Adopcja na odległość”).

5 Procesy zachodzące w szkole
Cel działań: Właściwe planowanie różnych aspektów funkcjonowania placówki. Rytmiczna realizacja podstawy programowej, dzięki współpracy nauczycieli, zaangażowaniu uczniów oraz korelacji międzyprzedmiotowej. Zapobieganie segregacji, stwarzanie uczniom możliwości równego startu. Wymagania MEN: Szkoła ma koncepcję pracy. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli. Kształtuje się postawy uczniów. Prowadzi się działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych .

6 Kontynuacja działań Analiza ramowych planów nauczania.
Pomoc dzieciom z orzeczeniami i opiniami poradni (IPET). Organizacja rocznicowych uroczystości patriotycznych, podtrzymywanie tożsamości narodowej (jęz. mniejszości, izba tradycji). Pomoc socjalna – „Wyprawka szkolna”, dożywianie.

7 Nowe zamierzenia Przy współpracy i wsparciu organu prowadzącego podejmę działania w celu zapewnienia opieki psychologicznej wszystkim uczniom. Podejmę starania o zwiększenie wymiaru zatrudnienia pielęgniarki szkolnej, by zapewnić uczniom profesjonalną opiekę medyczną. Wraz z całą społecznością szkolną będę realizować projekt „Pokolenie Jana Pawła II” zmierzający do nadania szkole imienia. Będę realizować projekty edukacyjne, finansowane z funduszy zewnętrznych obejmujące rozwijanie umiejętności artystycznych - „Tworzę więc jestem”.

8 Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym
Cel działań: Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. Pozyskiwanie sojuszników wspierających działania edukacyjne oraz podejmowanie inicjatyw służących pożytkowi lokalnej społeczności. Promowanie wartości edukacji i budowanie opartych na zaufaniu partnerskich relacji z rodzicami. Wymagania MEN: Wykorzystywane są zasoby środowiska. Wykorzystywane są informacje losach absolwentów. Promowana jest wartość edukacji. Rodzice są partnerami szkoły.

9 Kontynuacja działań Współpraca z organizacjami lokalnego środowiska (Swornica, Rada Sołecka, Koło Mniejszości Niemieckiej, „Krzyż Maltański”, biblioteka). zajęcia z instruktorami Gminnego Ośrodka Kultury. Aktywizacja Rady Rodziców (wyróżnienia dla rodziców). Wolontariat na rzecz Domu Pomocy Społecznej. Upowszechnianie sukcesów uczniów, stypendia. Dobre praktyki.

10 Nowe zamierzenia Będę aktywizować rodziców do działalności artystycznej – wspólne koncerty i przedstawienia oraz spotkania przy ognisku. Planuję organizację spotkań z osobami o nietypowych zawodach i zainteresowaniach, by zachęcić młodzież do rozwijania własnych pasji. Dokonam aktywacji na stronie internetowej szkoły zakładki – Refleksje absolwentów, by stworzyć możliwość dzielenia się swymi wspomnieniami i uwagami o szkole. Rozpropaguję szerzej program opiekuńczy „Nasi przedsiębiorcy – naszym dzieciom” i zamieszczę linki do stron firm wspierających szkołę.

11 Zarządzanie szkołą Wymagania MEN: Cel działań:
Efektywne zarządzanie placówką. Budowanie dobrych relacji interpersonalnych, służących skutecznej realizacji zadań. Wzbogacanie bazy dydaktycznej. Stworzenie nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego – dofinansowanie kursów szkoleń. Wymagania MEN: Funkcjonuje praca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.

12 Kontynuacja działań Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.
Prezentacja dokonań szkoły na spotkaniach. Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego Integracja Rady Pedagogicznej. Awans zawodowy nauczycieli. Systematyczne doposażanie pracowni przedmiotowych.

13 Nowe zamierzenia Zostały zaakceptowane przez Radę Gminy plany rozbudowy szkoły uwzględniające dobudowę szatni i piętra. Będzie prowadzony remont skrzydła sportowego. Planuję wyposażyć klasy w tablice interaktywne, dofinansować nauczycielom kursy związane z ich wykorzystaniem. Wzbogacę plac zabaw Radosna Szkoła i poczynię starania o parking. Dostrzegam konieczność termomodernizacji budynku szkoły, by zapobiegać stratom ciepła, które generują wysokie koszty utrzymania obiektu.

14 „Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.”


Pobierz ppt "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google