Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wypełnić wniosek Działaj Lokalnie VII 1. Działaj Lokalnie VII WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM JEST DO POBRANIA NA STRONACH INTERNETOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wypełnić wniosek Działaj Lokalnie VII 1. Działaj Lokalnie VII WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM JEST DO POBRANIA NA STRONACH INTERNETOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 Jak wypełnić wniosek Działaj Lokalnie VII 1

2 Działaj Lokalnie VII WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM JEST DO POBRANIA NA STRONACH INTERNETOWYCH STOWARZYSZENIA DZIECKO: www.ngo.gostyn.pl www.dzialajlokalnie.gostyn.pl 2

3 UWAGI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH: 1. Wnioskodawcy posiadający osobowość prawną wypełniają w swoim imieniu całość wniosku. 2. Jeżeli projekt realizować zamierza instytucja lokalna lub grupa nieformalna korzystająca z osobowości prawnej innej organizacji lub instytucji: a) część I wypełnia organizacja lub instytucja posiadająca osobowość prawną (wnioskodawca), b) części II - V – wypełnia grupa nieformalna, która faktycznie będzie realizować projekt (realizator). Działaj Lokalnie VII 3

4 3. W wyznaczonych miejscach (pod budżetem projektu i oświadczeniami) powinny podpisać się osoby upoważnione do reprezentowania organizacji składającej wniosek i posiadającej osobowość prawną. 4. Wielkość rubryk we wniosku może być modyfikowana w zależności od potrzeb wnioskodawcy. Działaj Lokalnie VII 4

5 5. We wniosku posługiwać się będziemy dwiema kategoriami: a) Uczestnicy (osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu) b) Odbiorcy (osoby, które będą korzystać z projektu, np. uczestnicy warsztatów, pikników, słuchacze koncertów) Działaj Lokalnie VII 5

6 6. Wniosek może złożyć tylko organizacja lub instytucja, której cele statutowe są zgodne z działaniami w projekcie (zob. oświadczenie nr 2 na końcu wniosku) 1. Wraz ze złożeniem wniosku w formie papierowej należy przesłać tożsamą wersję elektroniczną z budżetem w Exelu na adres: ewa.misiaczyk@vp.plewa.misiaczyk@vp.pl Działaj Lokalnie VII 6

7 Nazwa wnioskodawcy posiadającego osobowość prawną: Jeśli dotyczy - nazwa grupy nieformalnej, która faktycznie będzie realizować projekt: CZĘŚĆ WSTĘPNA WNIOSKU – POLA: W to pole wpisujemy pełną nazwę organizacji lub instytucji, która posiada osobowość prawną (statut, rejestracja w ewidencji) i konto) (nie może być urząd gminy!) W to pole wpisujemy nazwę już funkcjonującą, (np. KGW w Goli) lub wymyśloną (np. Zalesiacy) grupy nieformalnej, która rzeczywiście będzie realizować projekt 7

8 Część wstępna – Tytuł projektu Działaj Lokalnie VII Wpisujemy tytuł projektu: wymyślony przez realizatorów – powinien on w jakiś sposób wiązać się z działaniem w projekcie lub miejscem, gdzie będzie realizowany projekt. Okres realizacji projektu: Działania nie mogą zaczynać się wcześniej niż 15 czerwca 2011 r., a kończyć nie później niż 15 grudnia 2011 r. 8

9 Część wstępna – Wnioskowana kwota dotacji Działaj Lokalnie VII Wpisujemy kwotę, o którą wnioskujemy. Błędem jest wpisanie całej wartości projektu. 9

10 ABC projektu - przypomnienie Działaj Lokalnie VII Co to jest projekt? 10

11 ABC projektu - przypomnienie Działaj Lokalnie VII Codziennie realizujemy zaplanowane działania i wdrażamy w nasze pomysły - czyli realizujemy projekty! 11

12 ABC projektu - przypomnienie Działaj Lokalnie VII PROJEKT: - Ma początek i koniec - Jest procesem zaplanowanym i kontrolowanym - Projekt zawsze wprowadza zmianę 12

13 ABC projektu - przypomnienie Działaj Lokalnie VII Projekt: to plan działań, opisany, ujęty w ramy czasowe i finansowe 13

14 ABC projektu - przypomnienie Działaj Lokalnie VII Program – cele, zasady, metody, środki np. program stowarzyszenia Projekt – plan działań, opisany, ujęty w ramy czasowe i finansowe Wniosek – projekt zapisany pod konkretnego grantodawcę, dokument 14

15 Działaj Lokalnie VII Dobry projekt określa: Co (ma być zrobione), a nie coś Kto (ma to zrobić), a nie ktoś Kiedy (ma to być zrobione), a nie kiedyś Gdzie (ma być zrobione), a nie gdzieś Jak (ma być zrobione), a nie jakoś Ile (ma to kosztować), a nie ileś 15

16 Część I – Informacje o Wnioskodawcy Działaj Lokalnie VII Ad.1 Wpisać dane adresowe, w przypadku pól z brakiem danych wpisać brak lub nie dotyczy Ad.2 Wpisać dane rejestrowe, z KRS, ewidencji Starosty lub inne Ad.3 Wpisać dane dotyczące konta instytucji lub organizacji 16

17 Część I – Informacje o Wnioskodawcy Działaj Lokalnie VII Ad.4 Wpisać osoby upoważnione na podstawie statutu do reprezentowania jednostki lub organizacji i ich dane kontaktowe Wpisujemy upoważnione osoby, które będą podpisywały wniosek Ad. 5 Zaznaczamy możliwość odzyskania VATu 17

18 Część II – Informacje o Realizatorze projektu Działaj Lokalnie VII Ad.6 Przedstawiamy organizację lub grupę nieformalną realizującą projekt (kto, jak powstała, co łączy itp.) Ad.7 Zaznaczamy właściwe pola X Ad.8 Podajemy dane osoby odpowiedzialnej za realizację projektu (koordynatora) oraz krótko opisujemy Jej doświadczenie w podobnych działaniach itp. Ważne: konieczne jest posiadanie adresu e-mail! 18

19 Część III – Opis projektu Działaj Lokalnie VII Ad.9a Opisujemy cel projektu Są różne metody formułowania celów. Proponuję kierować się zasadą SMART: SMART - dosł. sprytny (jest to akronim od ang. słów Specific, Measurable, Area specyfic, Realistic, Time bound,) – oznacza formułowanie celów w oparciu o pięć cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel.akronimang.celów Zgodnie z akronimem tworzącym nazwę koncepcji, sformułowany cel powinien być jednocześnie: 19

20 Działaj Lokalnie VII skonkretyzowany – musi odnosić się do konkretnej, opisanej potrzeby, musi być konkretny i precyzyjny, jasny i zrozumiały, mierzalny – określony liczbowo, aby można było go zmierzyć, czyli odnieść do konkretnych wskaźników, określających osiągnięcie celu, określony obszarowo – musi dotyczyć konkretnego i wskazanego terenu, realistyczny – możliwy do osiągnięcia przez Wnioskodawcę ( w oparciu o jego zasoby i środki) określony w czasie - cel powinien mieć dokładnie określony termin, w jakim zamierzamy go osiągnąć; termin powinien być możliwy do osiągnięcia. 20

21 Działaj Lokalnie VII Przykład: Cel: Wybudowanie placu zabaw w Gaju. Nie jest to cel zgodny z koncepcją SMART. Jest łatwo zrozumiały, lecz niedookreślony. Nie da się w sposób wymierny stwierdzić, czy i w jakim stopniu został osiągnięty. Choć jest osiągalny, to wystarczy postawienie huśtawki na placyku będzie oznaczało zrealizowanie celu, co w sposób jawny kłóci się z tym, co faktycznie chcieliśmy osiągnąć. Cel nie jest też określony w czasie, w związku z czym posiada nieskończenie długą perspektywę, w której może być zrealizowany. Zatem nigdy nie będzie można powiedzieć, że nie został zrealizowany, ponieważ zawsze będzie miał jeszcze na to czas. 21

22 Działaj Lokalnie VII Przykład celu sformułowanego zgodnie z koncepcją SMART: Zapewnienie do września 2011 możliwości bezpiecznej zabawy dzieciom z Gaju poprzez wybudowanie placu zabaw z zestawem urządzeń oraz kampanię społeczną o bezpieczeństwie dzieci. 22

23 Działaj Lokalnie VII Ad.9b Opisujemy na czym polega projekt Należy opisać zadanie i rodzaj(e) działań, jakie zostaną podjęte przy realizacji zadania, Jeżeli są to szkolenia lub treningi, to należy określić ich główne tematy lub zakresy (z określeniem liczby godzin na poszczególne zagadnienia). Należy liczbowo określić skalę działań podejmowanych przy realizacji zadania. Użyte miary musza być adekwatne dla danego zadania, np. liczba podopiecznych, liczba uczestników szkolenia, liczba indywidualnych świadczeń udzielonych tygodniowo /miesięcznie itp.). 23

24 Działaj Lokalnie VII UWAGA! Szczegółowy opis zadania musi być spójny z kosztorysem oferty tzn., że musi istnieć logiczna spójność pomiędzy opisywanymi w tym punkcie działaniami, jakie zostaną podjęte w ramach realizacji zadania, a poszczególnymi kosztami znajdującymi się w kosztorysie oferty. Szczegółowy opis musi zawierać uzasadnienie konieczności poniesienia poszczególnych wydatków. Błędem jest, jeśli jakaś pozycja w kosztorysie nie ma uzasadnienia w szczegółowym opisie działań. 24

25 Działaj Lokalnie VII Ad.9c Kim są odbiorcy projektu Opisujemy, dla kogo są adresowane działania w projekcie, jakie są to grupy osób, ile jest tych osób Ad. 9d Sposób rekrutacji Ogłoszenie, plakat, kwerenda z listą itp. 25

26 Działaj Lokalnie VII Należy opisać, jakie są zakładane rezultaty realizacji zadania, czy rezultaty realizacji zadania będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania zmieni sytuacje adresatów, przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub/i złagodzi jego negatywne skutki. Należy podać liczbowe określenie rezultatów realizacji zadania. Użyte miary muszą być adekwatne dla danego zadania: np. w ramach realizacji zadania stworzonych będzie 5 punktów informacyjnych, zakupionych będzie 10 pucharów dla zwycięzców, 20 osób zostanie przeszkolonych w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu, 20 osób ukończy cykl treningów rugby, zostanie zakupionych 5 laptopów, wydanych 500 szt. ulotek informujących o przemocy w rodzinie, itp. Ad.9e Jakie są planowane rezultaty projektu 26

27 Działaj Lokalnie VII Ad.9g W jaki sposób projekt będzie służył mieszkańcom? Wybieramy i zaznaczamy odpowiedzi, które odpowiadają naszemu projektowi Ad. 9f Jakie korzyści dla społeczności przyniesie projekt? Tu: opis korzyści 27

28 Działaj Lokalnie VII Ad.10 Plan działań projektu. Opisujemy działania i zaznaczamy miesiące ich realizacji oraz wskazujemy osoby odpowiedzialne za poszczególne działania. DziałanieIIIIIIIVVVIOsoba odpowiedzi alna 1. Kampania informacyjna Maciej Kowalski - sołtys 2. Nabór uczestników szkolenia XX Ewa Nowak - sprzedawca 3. Kurs obsługi komputera 28

29 Działaj Lokalnie VII Ad.11a i 11b Podajemy realne (odpowiadające rzeczywistym) liczby uczestników, instytucji i organizacji zaangażowanych w projekt. Muszą one odpowiadać sumom liczb z punktu 12. 29

30 Działaj Lokalnie VII Ad.12a Podajemy nazwy instytucji i organizacji, które wesprą projekt finansowo – w układzie wg tabeli Ad.12b W tabeli 12 b podajemy nazwy instytucji i organizacji lub nazwiska osób, które wesprą projekt niefinansowo w formie rzeczowej – w układzie wg tabeli 30

31 Działaj Lokalnie VII Ad.13 Udział wolontariuszy Podajemy realne (odpowiadające rzeczywistym) liczby wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w projekt. Opisujemy planowane działania, które będą wykonywali w projekcie. 31

32 Działaj Lokalnie VII Ad.14 Czy projekt jest kontynuacją? Jeżeli tak, to wskazujemy działania (projekty wcześniejsze) Ad.15 Czy działania będą kontynuowane? Opisujemy co, jak i w jakim celu (po co?) będziemy kontynuować z projektu po jego zakończeniu Ad.16 Wpisujemy informację prasową o naszym projekcie 32

33 Działaj Lokalnie VII Ad.14 Czy projekt jest kontynuacją? Jeżeli tak, to wskazujemy działania (projekty wcześniejsze) Ad.15 Czy działania będą kontynuowane? Opisujemy co, jak i w jakim celu (po co?) będziemy kontynuować z projektu po jego zakończeniu 33

34 Działaj Lokalnie VII Ad.16 Ogłoszenie zachęcające do udziału Szablon niekoniecznie do naśladowania: Zapowiedź wydarzenia (zaproszenie lub news) powinna zawierać Temat wydarzenia Kiedy (dokładna godzina) Gdzie (adres) Kto się pojawi, jaki jest program Kogo dotyczy, do kogo jest skierowane Kto organizuje i przy czyim wsparciu oraz za czyje pieniądze Warunki uczestnictwa i termin zgłoszeń Kontakt z organizatorem, jego dane Napisać tak, żeby zaintrygować! 34

35 Działaj Lokalnie VII Całkowita wartość budżetu projektu (uwzględniająca wkład własny oraz kwotę dotacji): Wysokość wnioskowanej dotacji od LOG (maksymalnie 6.000 zł): CZĘŚĆ V - FINANSE: Wpisujemy pełną kwotę kosztów realizacji projektu łącznie z naszą wyceną wkładu rzeczowego (w oparciu o realne ceny) W to pole wpisujemy kwotę, o którą występujemy w konkursie Działaj lokalnie VI 35

36 Część V – Finanse Działaj Lokalnie VII Ad.18 Wypełniamy tabelę kosztorysu zgodnie z uwagami w punkcie 18. 36

37 KOSZTY PROGRAMOWE Koszty wynagrodzeń: 1.instruktor siatkówki godzina502010008002000 2.elektrykgodzina101515000 3.prowadzący kurs szydełkowania godzina50201000200400 4.kabaret – występ na festynie umowa12000 50015000 Koszty operacyjne: 5.zakup zestawu 5 urządzeń na plac zabaw zestaw170005000 20000 6.montaż zestawu 5 urządzeń na plac zabaw godzina101515000 7.zakup farby – odnowienie ścian w świetlicy litr10353502001500 37

38 KOSZTY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACYJNE Koszty wynagrodzeń: 8.księgowamiesiąc610060000 9.koordynatormiesiąc6200 001200 Koszty biurowe: 10.10. papierryza115 00 11.11. tusz do drukarkisztuka260120 0 12.12. koperty, znaczkizestaw150 0 0 38

39 Część V – Finanse Działaj Lokalnie VII Ad.19 Wypełniamy tabelę wskazującą źródła pozyskania środków finansowych - przy zachowaniu spójności z punktem 12 a Oświadczenia i wniosek podpisują osoby zgodnie ze wskazaniami statutu lub innego dokumentu regulującego reprezentowanie organizacji/instytucji 39

40 Działaj Lokalnie VII Podpisują wszystkie osoby wskazane w statucie jako upoważnione do reprezentowania organizacji i np. zaciągania zobowiązań. Brak któregoś z wymaganych statutem podpisów dyskwalifikuje wniosek pod względem formalnym. Podpisy składa się na pieczęciach imiennych, w przypadku braku pieczęci podpisy musza być czytelne, tzn. podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji 40

41 Załączniki Działaj Lokalnie VII UWAGA! W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (jeżeli statut mówi o reprezentowaniu łącznie przez dwie osoby, to podpisują za zgodność dwie osoby!) Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być także data potwierdzania zgodności z oryginałem. 41

42 Załączniki Działaj Lokalnie VII Odpis z KRS, lub dokument z innego rejestru lub inny dokument wskazany w regulaminie konkursu Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane) Budżet w Exelu (przesyłany wraz z wersją elektroniczną) 42

43 WAŻNE! Działaj Lokalnie VII Termin nieprzekraczalny: 13 maja 2011 r. Wyższa ocena za: 1.Promocję projektu – uwzględnioną w projekcie w tym udział w konkursie Opowiedz 2.Współdziałanie mieszkańców – rok wolontariatu 3.Współpraca z instytucjami życia lokalnego 43

44 WAŻNE! Działaj Lokalnie VII Wyższa ocena za: 4. Większy niż wymagany 25 % wkład własny 5. Wyższy niż wymagany 5 % wkład finansowy 6. Atrakcyjność działań 7. Kontynuacja projektu po jego zakończeniu 8. Preferencje dla wnioskodawców rozpoczynających działalność społeczną 44

45 WAŻNE! Działaj Lokalnie VII Dokładne przeczytanie regulaminu (łącznie z częściami): -Załączniki do wniosku - Lista najczęściej zadawanych pytań Dodatkowe informacje: Ewa Misiaczyk 511-009-335 Andrzej Konieczny 509-209-718 45

46 Działaj Lokalnie VII Dziękuję za uwagę: Mirosław Sobkowiak mireksobkowiak@wp.pl Tel. 601-071-487 46


Pobierz ppt "Jak wypełnić wniosek Działaj Lokalnie VII 1. Działaj Lokalnie VII WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM JEST DO POBRANIA NA STRONACH INTERNETOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google