Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie do przeprowadzenia sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie do przeprowadzenia sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie do przeprowadzenia sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 2 Problematyka spotkania Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego od marca do sierpnia 2013 roku Obowiązki zespołów nadzorujących związane z dostosowa- niem warunków sprawdzianu dla uprawnionych uczniów Dokumentacja egzaminacyjna sprawdzianu i aplikacje elektroniczne Dystrybucja i redystrybucja materiałów egzaminacyjnych Sprawdzian w terminie dodatkowym Nowa formuła sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 3 (Komunikat dyrektora CKE z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2013 dostępny na stronach internetowych CKE i OKE w Gdańsku) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej 4 kwietnia (czwartek) sprawdzian w terminie głównym 4 czerwca (wtorek) sprawdzian w terminie dodatkowym

4 Aktualne ustalenia prawne i proceduralne w sprawie sprawdzianu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 5 Miejsce i warunki przeprowadzania sprawdzianu Sprawdzian przeprowadza się w szkołach zapewniających warunki dla prawidłowego przebiegu egzaminu: wyposażonych w urządzenia techniczne niezbędne do przeprowa- dzenia sprawdzianu zgodnie z procedurami zapewniających warunki dla samodzielnej pracy zdających umożliwiających rozwiązania organizacyjne odpowiednie dla potrzeb wszystkich zdających, w tym uprawnionych do dostosowania im warunków zapewniających warunki przeprowadzenia egzaminu zgodnie z wy- mogami bezpieczeństwa i higieny pracy. (Procedura 1.) Uwaga: Sprawdzian dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu może być przeprowadzony w osobnym, specjalnie przygotowanym pomieszczeniu lub w domu ucznia. (Procedura 6., p. 4.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 6 Przeprowadzenie sprawdzianu w domu zdającego (Procedura 6., p. 4. oraz Komunikat dyrektora CKE, p. 26.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły wnioskuje do dyrektora OKE o zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu np. w domu zdającego. Warunki zapewnione zdającemu w domu powinny gwarantować prawidłowość przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący zespołu nadzorującego taki egzamin ma obowiązek upewnić się przed sprawdzianem, że warunki, wyposażenie i oprzyrządowanie są dostosowane do potrzeb ucznia. udokumentowany pisemny wniosek + kserokopia Załącznika nr 11

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 7 Zadania PSZE 1. 1.Przekazanie do OKE w Gdańsku danych uczniów klasy szóstej. Aktualizowanie tych danych. 2. 2.Wypełnienie formalności związanych ze zwalnianiem uczniów ze sprawdzianu. 3. 3.Podejmowanie decyzji o dostosowaniach warunków i formy sprawdzianu. 4. 4.Organizacja sprawdzianu 2013. a) Powołanie i przeszkolenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. b) Poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu. c) Nadzorowanie przygotowania sal egzaminacyjnych. d) Skompletowanie wzorów dokumentacji egzaminacyjnej. 5. 5.Odebranie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi. 6. 6.Nadzorowanie sposobu przeprowadzenia sprawdzianu. 7. 7.Sporządzenie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie jej do OKE w Gdańsku. 8. 8.Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu w terminie dodatkowym dla uczniów, którzy nie przystąpili do niego w kwietniu. 9. 9.Odbiór informacji o wynikach sprawdzianu i przekazanie ich uczniom. (Procedura 2., p. 4.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

8 Zadanie 1. Przekazanie do OKE w Gdańsku danych uczniów klasy szóstej. Aktualizowanie danych. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 9 Terminy aktualizowania informacji Do 4 kwietnia 2013 r. Do 4 kwietnia 2013 r. należy zgłaszać faksem i w aplikacji Hermes zmiany dotyczące: Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Od 4 kwietnia 2013 r. do czasu wydania poprawnych zaświadczeń o wynikach sprawdzianu Od 4 kwietnia 2013 r. do czasu wydania poprawnych zaświadczeń o wynikach sprawdzianu należy zgłaszać faksem i w aplikacji Hermes zmiany danych szóstoklasistów. zestawów egzaminacyjnych potrzebnych na sprawdzian – ich liczby i typów danych szóstoklasistów sal egzaminacyjnych: - zorganizowania nowej sali egzaminacyjnej - przeniesienia ucznia z sali do sali

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 10 Aktualizowanie danych w aplikacji Hermes Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Krok 1. Uzupełnienie bądź zmiana wprowadzonych wcześniej danych. Krok 2. Ponowne przesłanie do OKE utworzonego na nowo pliku. Uwaga: - uzupełniając listę zdających o dane nowego ucznia, należy dopisać je na ostatniej pozycji - usuwając dane ucznia, należy posłużyć się minusem obok danych. Krok 3. Sprawdzenie, czy listy zdających w Serwisie dla dyrektorów szkół są uaktualnione.

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 11 Poprawki danych dotyczących liczby i typów zestawów egzaminacyjnych zostały uwzględnione, o ile dyrektor szkoły zgłosił je przed złożeniem przez CKE zamówienia u centralnego dystrybutora – przed 30 stycznia. Stan zamówienia złożonego przez każdą ze szkół odzwierciedla Zbiorcze zapotrzebowanie na arkusze egzaminacyjne. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 12 Dyrektor szkoły po 10 stycznia 2013 r. z Serwisu OKE dla dyrektorów szkół pobiera zestawienie kodów umożliwiających uczniom wgląd na ich indywidualną stronę przygotowaną przez OKE w Gdańsku. Szóstoklasista loguje się w Serwisie OKE dla uczniów, posługując się otrzymanym od dyrektora szkoły numerem identyfikacyjnym oraz hasłem (numerem PESEL), aby sprawdzić Dostęp uczniów do ich danych egzaminacyjnych Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej od 27 maja (dzień uwolnienia wyników sprawdzianu) - liczbę punktów uzyskanych ze sprawdzianu. do 3 kwietnia - poprawność wprowadzonych do aplikacji Hermes danych osobowych oraz danych egzaminacyjnych: informacji o typie zestawu i występowaniu lub nie – specyficznych trudności w uczeniu się.

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 13 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Dostęp uczniów do ich danych egzaminacyjnych

14 Zadanie 3. Podejmowanie decyzji o dostosowaniach warunków i formy sprawdzianu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 15 Dostosowanie uczniom warunków i formy sprawdzianu – ważne terminy Do 30 września: Do 30 września: dyrektor szkoły zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów szóstoklasistów z warunkami i formami przeprowadzania sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013. Do 15 października: Do 15 października: - dyrektor szkoły nadzoruje gromadzenie dokumentacji uczniów stanowiącej podstawę decyzji o dostosowaniach Po 15 października: wskazuje sposoby dostosowania Po 15 października: - rada pedagogiczna wskazuje sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, wybierając spośród możliwych sposobów określonych w Tabeli 1. w komunikacie dyrektora CKE z 31 sierpnia 2012 r.; opiniuje przypadki opiniuje przypadki uczniów znajdujących się w sytuacji traumatycznej, kształcących się wcześniej za granicą oraz mających zaburzenia w komunikacji językowej - ustalenia dotyczące dostosowań zostają odnotowane w Załączniku nr 11. wypełnionym dla każdego ucznia uprawnionego do dostosowań; z treścią ustaleń zapoznają się rodzice/prawni opiekunowie uczniów. Do 31 października: Do 31 października: - rodzice/prawni opiekunowie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj- nymi składają w Załączniku nr 11. pisemne oświadczenie o rezygnacji lub akceptacji tych ustaleń. (Komunikat dyrektora CKE i procedury sprawdzianu) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 16 Załącznik nr 11. wypełniany dla każdego ucznia z dostosowaniem (Komunikat dyrektora CKE…, p. 11.)

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 17 Decyzje o dostosowaniach w przypadkach losowych Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania szóstoklasiście warunków lub form sprawdzianu (orzeczenia, opinie o dysleksji, niezwłocznie po ich otrzymaniu zaświadczenia lekarskie) rodzice/opiekunowie prawni mogą przedstawić dyrektorowi szkoły niezwłocznie po ich otrzymaniu. (Procedura 4., p. 6. oraz Procedura 3., p. 3.) W przypadkach tych należy zachować obowiązujący tryb decydowania o dostosowaniu. (Komunikat dyrektora CKE, p. 8.-9.)

18 Zadanie 4. Organizacja sprawdzianu 2013 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

19 Zadanie 4 a) Powołanie i przeszkolenie szkolnego zespołu egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 20 Powołanie SZE – ważne terminy Do 4 lutego 2013: Do 4 lutego 2013: - powołanie zastępcy PSZE. Do 4 marca: Do 4 marca: - zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół w sprawie pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących - powołanie i przeszkolenie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego - ustalenie składu i liczebności wszystkich ZN, wyznaczenie przewodniczą- cych - wyznaczenie nauczycieli wspomagających i lektorów spośród członków ZN - zapewnienie w składzie ZN specjalistów niezbędnych ze względu na potrze- by ucznia - włączenie do składu każdego zespołu jednego nauczyciela z innej szkoły. Do 4 kwietnia: Do 4 kwietnia: - dokonanie zmian składu zespołów nadzorujących – w szczególnych przy- padkach losowych (nawet w dniu sprawdzianu) - zgromadzenie dokumentacji: Powołania zastępcy PSZE (Załącznik nr 4.), Powołania członków SZE oraz zespołów nadzorujących (Załącznik nr 5.), Oświadczeń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych… (Załącznik nr 6.) – składają je wszyscy członkowie SZE dyrektorowi szkoły. (§ 41, 43 Rozporządzenia; Procedura 2., p. 4. oraz Procedura 5.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 21 Skład i liczebność zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu w sali egzaminacyjnej Egzamin w danej sali egzaminacyjnej może się rozpocząć, jeżeli skład i liczebność zespołu nadzorującego są zgodne z § 43 Rozporządzenia. W przypadku sprawdzianu członkami ZN mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres tego egzaminu i wychowawcy zdających. W skład ZN wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym: przewodniczący i co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w skład ZN w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Jeżeli w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków ZN zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. (§ 43 Rozporządzenia oraz Procedura 5.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 22 Przygotowanie członków SZE do pełnienia ich funkcji Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 23 Dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego szkoli powołanych przez siebie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji sprawdzianu, w szczególności: procedur przebiegu sprawdzianu zadań zespołu instrukcji dotyczących sprawdzianu (Rozdział 11. z procedur) procedur postępowania z materiałami objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem. (Procedura 2., p. 4. oraz Procedura 6.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 24 Nauczyciele z zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w 2013 roku powinni pamiętać o: dokładnym sprawdzeniu zgodności trzyznakowych kodów uczniów oraz numerów PESEL wpisanych w dwóch miejscach zestawów – z tymi informacjami na naklejce na kopercie przeniesieniu trzyznakowych kodów uczniów na matryce znaków na kartach odpowiedzi w zestawach umieszczeniu w bezpiecznych kopertach wyłącznie wypełnionych zestawów (ewentualnie – kartek z wydrukiem odpowiedzi i nagrania) naniesieniu na bezpieczne koperty z zestawami adnotacji o dys- funkcjach uczniów lub ich nieobecności na sprawdzianie dokładnym przeliczeniu zestawów wypełnionych przez uczniów przed zaklejeniem bezpiecznej koperty i naniesieniu tej liczby na kopercie. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

25 Przygotowanie ZN do wypełniania obowiązków w salach dla uczniów uprawnionych do dostosowań Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 26 Różne możliwości dostosowania warunków sprawdzianu - wydłużenie czasu na sprawdzianie - wyznaczenie specjalnej sali - dodatkowe wyposażenie sali - nieprzenoszenie odpowiedzi do ZZ na kartę - zastosowanie specjalnych kryteriów oceniania - możliwość przyjęcia leków - kodowanie zestawu przez nauczycieli z ZN - pomoc nauczyciela wspomagającego - pomoc lektora - włączenie w skład ZN osoby niezbędnej ze względu na specjalne potrzeby ucznia Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej (Komunikat dyrektora CKE ; procedury sprawdzianu)

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 27 Dostosowana forma sprawdzianu S-4, S-5 – zestawy dla uczniów słabowidzących (większa czcionka) S-6 – zestaw dla uczniów niewidomych (druk w piśmie Braillea) S-7 – zestaw dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących S-8 – zestaw dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 28 Dostosowane warunki sprawdzianu dla ucznia z dysleksją Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez ich przenoszenia na kartę odpowiedzi. Wydłużenie czasu trwania sprawdzianu – nie więcej niż o 50%. Zastosowanie kryteriów oceniania zadań otwartych uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się. (Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1., X grupa uczniów uprawnionych do dostosowań) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Termin uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oznacza ucznia, u którego stwierdzono dysleksję, dysortografię, dysgrafię lub dyskalkulię. (§ 1a. Rozporządzenia)

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 29 Uczniowie, którym można wydłużyć czas sprawdzianu o 50% rozwiązujący dostosowane zestawy egzaminacyjne niepełnosprawni ruchowo z czasową niesprawnością rąk chorzy lub niesprawni czasowo, jeśli wymaga tego specyfika choroby z afazją z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera przewlekle chorzy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się niedostosowani społecznie (zagrożeni niedostosowaniem społecznym) znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształce- niem za granicą z zaburzeniami komunikacji językowej (Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 30 Kodowanie zestawów egzaminacyjnych Kodowanie – uzupełnienie informacji o trzyznakowym kodzie ucznia i jego numerze PESEL w wyznaczonych dwóch miejscach zestawu egzaminacyjnego (na pierwszej stronie i na karcie odpowiedzi). Szóstoklasiści kodują swoje prace w ramach czynności organizacyjnych, przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Członkowie ZN sprawdzają poprawność zakodowania zestawów (przed rozpoczęciem sprawdzianu i przy odbieraniu zestawów od uczniów). (Procedury 6. i 7.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 31 Kodowanie zestawów egzaminacyjnych Uwaga: Nie należy kodować zestawów uczniów nieobecnych na sprawdzianie, np. chorych, zwolnionych decyzją dyrektora OKE, laureatów konkursów. Zestawy te są przekazywane do OKE w Gdańsku w stanie nienaruszonym – wraz z pozostałymi niewykorzystanymi. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 32 Pola w arkuszu do naniesienia kodu ucznia i numeru PESEL S-1-123 na stronie tytułowej na karcie odpowiedzi Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

33 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 33 Uczniowie, którzy samodzielnie nie kodują zestawów (trzyznakowym kodem i numerem PESEL) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej rozwiązujący dostosowane zestawy egzaminacyjne ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Procedura 6., p. 2d.; Procedura 7., p. 16. oraz Procedura 8. – Informacja dla ucznia, p. 6c.) Zestawy tych uczniów kodują członkowie zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu.

34 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 34 Zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie Szóstoklasista zaznacza czarnym tuszem odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi. PZN dwukrotnie przypomina zdającym o obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie: przed przystąpieniem do pracy i ponownie – na 10 minut przed zakończeniem sprawdzianu. (Procedury 6. i 7.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

35 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 35 Uczniowie, którzy nie przenoszą odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej rozwiązujący dostosowane zestawy egzaminacyjne (słabowidzący, niewidomi, słabosłyszący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się niepełnosprawni ruchowo, w tym z czasową niesprawnością rąk (Procedura 7., p. 22.; Procedura 8. – Informacja dla ucznia, p. 9., Procedura 11.2., p. 9. oraz Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1.) Zaznaczenia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi przenosi egzaminator zewnętrzny lub nauczyciel wspomagający ucznia w zapisywaniu odpowiedzi.

36 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 36 Zadanie 4 b) Poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu Dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem sprawdzianu informuje uczniów szóstej klasy o warunkach przebiegu sprawdzianu oraz o prawach i obowiązkach zdających. Umożliwia im zapoznanie się z Informacją dla ucznia (słuchacza), dotyczącą przebiegu sprawdzianu zamieszczoną w procedurach sprawdzianu (s. 16.). (Procedura 2., p. 4.4.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

37 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 37 uczeń D04 11 punktów za zadania zamknięte Praca ucznia z zestawem

38 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 38 uczeń B06 Praca ucznia z zestawem

39 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 39 uczeń B06 18 punktów za zadania zamknięte Praca ucznia z zestawem

40 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 40 Pomocne dla ucznia podczas pracy nad zadaniami może być: w tekstach – zaznaczanie fragmentów, podkreślanie, notowanie na marginesie przy zadaniach zamkniętych – sporządzanie obliczeń, notowanie na marginesie. Uczniowi nie wolno po obu stronach karty odpowiedzi – pisać, uzupełniać niczego oprócz: - trzyznakowego kodu ucznia i numeru PESEL - zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych. Praca ucznia z zestawem Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

41 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 41 PSZE nadzoruje przygotowanie sal zgodnie z przepisami bhp oraz procedu- rami. W dniu sprawdzianu przewodniczący zespołów nadzorujących spraw- dzają w swoich salach przygotowanie: stolików ustawionych w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających kartek z danymi zdających: nazwiskiem, imionami, numerem PESEL oraz ich trzyznakowym kodem stanowisk pracy dla uczniów z dysfunkcjami miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów sprawnego zegara oraz tablicy/planszy do zapisania godzin rozpoczęcia i za- kończenia sprawdzianu listy zdających w danej sali (z imionami i nazwiskami) umieszczonej przed wejściem do sali zapasowych przyborów do pisania. (Procedura 1.; Procedura 2., p. 4. oraz Procedura 7., p. 4.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Zadanie 4 c) Nadzorowanie przygotowania sal egzaminacyjnych

42 Zadanie 5. Odebranie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi od centralnego dystrybutora Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

43 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 43 Dostawa przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi do szkoły podstawowej Centralny dystrybutor dostarcza szkołom materiały w przeddzień sprawdzianu, 3 kwietnia w godzinach 8:00-13:00. Przesyłkę z materiałami odbierają dwie osoby: – PSZE lub osoba pisemnie upoważniona przez PSZE w obecności członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Przesyłkę doręcza kurier firmy Pocztex. Kurier ma obowiązek wylegitymować osobę uprawnioną do odebrania przesyłki. (Procedura 7.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

44 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 44 wykaz zawartości przesyłki (w tym rodzaje i liczba arkuszy, ich symbole, liczba kopert zwrotnych) arkusze w liczbie i rodzajach odpowiadających zamówieniu przez szkołę (złożonemu do 30 stycznia 2013 r.) rezerwa arkuszy: jeden zestaw, jeśli zdających do 50 dwa zestawy, jeśli zdających jest 51 i więcej koperty zwrotne (bezpieczne) list do przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych instrukcja postępowania PSZE w celu uruchomienia procedury awaryjnej Zawartość przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

45 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 45 Po odebraniu przesyłki od kuriera… PSZE lub upoważniony przez niego członek SZE sprawdza, czy przesyłka nie jest uszkodzona – zgodnie z otrzymaną instrukcją kwituje jej odbiór sprawdza zgodność zawartości przesyłki z zamówieniem złożonym w terminie do 30 stycznia 2013 r. poprzez aplikację Hermes wypełnia Tabelę nr 1. w Zbiorczym protokole przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zabezpiecza zestawy w stanie nienaruszonym w sejfie/metalowej szafie lub w specjalnym pomieszczeniu do następnego dnia. (Procedura 9.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

46 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 46 W przypadku niedoboru arkuszy w przesyłce Po stwierdzeniu, że przesyłka zawiera mniej arkuszy niż zamówiono w aplikacji Hermes do dnia 30 stycznia 2013 r. dyrektor szkoły postępuje zgodnie z procedurą awaryjną. Centralny dystrybutor dostarcza do szkoły brakujące arkusze nie później niż w dniu sprawdzianu, do godz. 8:00. 3 kwietnia 8:00-14:00 – zgłaszanie dystrybutorowi niedoboru w przesyłce (telefon, faks lub e-mail alarmowy) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

47 Zadanie 6. Nadzorowanie przez PSZE sposobu przeprowadzania sprawdzianu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

48 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 48 Przekazanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE przed rozpoczęciem sprawdzianu Jakie materiały otrzymuje każdy PZN? odpowiednią liczbę zestawów określonego typu dokumentację: - listę zdających (wydrukowana z Serwisu dla dyrektorów) - Wykaz uczniów z dysfunkcjami - Protokół przebiegu sprawdzianu – sala nr... kopertę/koperty bezpieczne i papierowe naklejkę/naklejki na kopertę/koperty z wypełnionymi zestawami naklejki z kodem identyfikacyjnym szkoły. Otwarcie pakietów z zestawami następuje w dniu sprawdzianu w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli zdających z każdej sali egzaminacyjnej. (Procedura 7.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

49 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 49 Zanim uczeń rozpocznie pracę z zestawem… Czynności organizacyjne ZN: wpuszczenie zdających do sali egzaminacyjnej według kolejności na liście dopilnowanie, aby uczniowie zajęli wyznaczone miejsca sprawdzenie przyniesionych przez uczniów przyborów (tylko wymienione w Informacji dla ucznia z Procedur) rozdanie zestawów egzaminacyjnych (nie wcześniej niż o godzinie 9:00). Po rozdaniu zestawów zdającym PZN poleca im: - sprawdzić kompletność zestawu - przeczytać instrukcję z pierwszej strony zestawu (wypełniać wyłącznie czarnym tuszem, używać ołówka tylko do rysowania, nie rozwiązywać zadań tylko w brudnopisie) - zakodować zestaw. (Procedury 6. i 7.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

50 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 50 Zanim uczeń rozpocznie pracę z zestawem… (Procedura 7.) Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym. Czas trwania sprawdzianu liczy się od tego momentu i jest równy 60 minut. Dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form sprawdzianu, przystępujących do sprawdzianu w specjalnej sali, czas może być przedłużony – nie więcej niż o 50%. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

51 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 51 Wymiana zestawu z usterkami (Procedury 7. i 12.) Uczniowie sprawdzają, czy zestawy są kompletne. Braki zgłaszają przewodniczącemu ZN. Otrzymują kompletne zestawy. Podpisują się w Protokole przebiegu sprawdzianu w sali… PZN zamieszcza w Protokole przebiegu sprawdzianu w sali… informacje o wymianie zestawu egzaminacyjnego. Pilnuje, aby uczeń podpisał się w tym protokole. PSZE do wymiany wykorzystuje zestaw rezerwowy. Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca, powiadamia o tym dyrektora OKE w Gdańsku. Uwaga: Nie wykonuje się kserokopii zestawu egzaminacyjnego. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

52 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 52 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Unieważnienie sprawdzianu Po fakcie PSZE faksem powiadamia OKE w Gdańsku o unieważnieniu. niesamodzielna praca ucznia korzystanie przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali zakłócanie przez ucznia przebiegu sprawdzianu, utrudnianie pracy innym wystąpienie szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych (Procedura 2., p. 4.6. oraz Procedura 6., p. 1n.) O unieważnieniu sprawdzianu decyduje PSZE.

53 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 53 W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu i podjęcia decyzji o unieważnieniu sprawdzianu okręgowa komisja za pośrednictwem dyrektora szkoły przekazuje uczniom, którym unieważniono sprawdzian, pisemną informację o przyczynach unieważnienia. (§ 146., ust. 3a. Rozporządzenia – obowiązuje od 1 kwietnia 2013 r.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Unieważnienie sprawdzianu

54 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 54 Uczeń, który ukończył pracę z zestawem przed czasem - zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki - zamyka zestaw i odkłada go na brzeg stolika - czeka na swoim miejscu, aż członek ZN sprawdzi w jego obecności kompletność zestawu, poprawność zakodowania i odbierze zestaw. Zakończenie pracy z zestawem egzaminacyjnym PSZE ustala, czy uczniowie, którzy skończą pracę przed upływem czasu, mogą opuścić salę egzaminacyjną, czy zostają w niej do końca sprawdzianu. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Jeżeli uczeń zakończy pracę wcześniej niż na 10 minut przed końcem sprawdzianu, przed odebraniem zestawu nauczyciel sprawdza, czy uczeń przeniósł odpowiedzi na kartę. (Procedura 7.)

55 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 55 Uwaga: Jeżeli uczeń nie zdąży przenieść wszystkich lub części odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, jego odpowiedzi przeniesie egzaminator OKE. Po upływie czasu przeznaczonego na sprawdzian - uczniowie na polecenie PZN zamykają zestawy i odkładają je na brzeg stolików - pozostają na swoich miejscach - czekają, aż członkowie ZN sprawdzą w ich obecności kompletność zestawów, poprawność zakodowania i odbiorą zestawy. Zakończenie pracy z zestawem egzaminacyjnym Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej (Procedura 7.)

56 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 56 Po zakończeniu pracy przez zdających… W obecności wszystkich uczniów z tej sali: odbiór wypełnionych zestawów od uczniów – sprawdzenie kompletności materiałów oraz poprawności zakodowania. W obecności przedstawicieli/przedstawiciela zdających: - umieszczenie dwóch naklejek z kodem identyfikacyjnym szkoły na każdym zestawie - przeniesienie trzyznakowego kodu ucznia na matrycę znaków na karcie - zamalowanie dwóch kratek z opisem dysleksja w zestawach uczniów dyslektycznych - odnotowanie na listach obecności faktu oddania zestawów przez uczniów - przeliczenie i ułożenie zestawów w kolejności zgodnej ze specyfikacją na etykiecie - uzupełnienie informacji na etykiecie na bezpieczną kopertę, naklejenie jej na kopertę - umieszczenie zestawów w bezpiecznej kopercie - zaklejenie bezpiecznej koperty zawierającej wypełnione zestawy. Po opuszczeniu sali przez uczniów: - uzupełnienie pozostałych informacji na listach obecności, podpisanie list - sporządzenie i podpisanie Protokołu przebiegu sprawdzianu. (Procedura 7.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

57 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 57 naklejki z kodem identyfikacyjnym szkoły strona tytułowa arkusza karta odpowiedzi

58 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 58 Kod ucznia przeniesiony przez zespół nadzorujący na matrycę znaków B27 00542308610 S-1-123 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

59 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 59 Wzór naklejki na bezpieczną kopertę – z informacjami o zdających naniesionymi przez członków ZN uczeń z dysleksją uczeń przewlekle chory uczeń niepełnosprawny ruchowo uczeń zwolniony decyzją dyrektora OKE uczeń przeniesiony do sali 3. uczeń z dysleksją uczeń nieobecny laureat konkursu 11

60 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 60 W przypadku braku kopert bezpiecznych… arkusze zdających spakować do kopert papierowych opisać je na wzór etykiet OKE w Gdańsku sporządzić adnotację - w Protokole przebiegu sprawdzianu - w Zbiorczym protokole przebiegu sprawdzianu koperty bezpieczne – do odebrania w przeddzień sprawdzianu w OKE w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, sekretariat na II piętrze Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

61 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 61 DO KOPERT BEZPIECZNYCH po zakończeniu sprawdzianu pakujemy zestawy wypełnione przez uczniów i nauczycieli wspomagających. Uwaga: Zestawów S-7, S-8 nie pakujemy we wspólnych kopertach z zestawami standardowymi. Zestawy S-4, S-5 można spakować razem ze standardowymi, jeżeli brakuje kopert bezpiecznych. Spakowanie zestawów w sali egzaminacyjnej DO KOPERT PAPIEROWYCH po rozdaniu zestawów uczniom i sprawdzeniu ich kompletności pakujemy pozostałe zestawy ADNOTACJA: zestawy niewykorzystane po wymienieniu zestawu z wadami na kompletny pakujemy ten z usterkami ADNOTACJA: zestaw wadliwy po przerwaniu sprawdzianu pakujemy zestaw odebrany od ucznia ADNOTACJA: zestaw ucznia, który przerwał/któremu przerwano sprawdzian po odczytaniu tekstów uczniom z dysleksją pakujemy zestaw lektora ADNOTACJA: zestaw wykorzystany do odczytania tekstów uczniom z dysleksją. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

62 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 62 Problemy najczęściej zgłaszane przez egzaminatorów podczas sprawdzania zestawów brak na naklejce na kopercie z zestawami wszystkich niezbędnych informacji o uczniach (dysleksji, przewlekłej chorobie lub niesprawności, o przeniesieniu uczniów do innej sali, nieobecności ucznia na sprawdzianie, o laureacie, uczniu zwolnionym) brak informacji o liczbie zestawów w kopercie lub podanie złej liczby wpisanie błędnego kodu ucznia lub numeru PESEL w zestawie egzaminacyjnym nieprzeniesienie kodu ucznia na matrycę znaków (karta odpowiedzi) brak informacji o dysleksji rozwojowej w zestawie ucznia z tą dysfunkcją brak zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi w zestawie ucznia bez dysfunkcji zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych w nieczytelny, niejednoznaczny sposób brak kodu szkoły na zestawie egzaminacyjnym (naklejki lub ręcznie wpisanego kodu) zaklejenie w bezpiecznej kopercie, oprócz wypełnionych zestawów, dokumentacji egzaminacyjnej brak naklejki specyfikacyjnej na bezpiecznej kopercie z zestawami Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

63 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 63 Wybrane rodzaje uchybień zgłoszone przez egzaminatorów podczas sprawdzania brak prac w kopercie i adnotacji na kopercie o tych uczniach – 33 nieoznaczona dysleksja – 57 błędny numer PESEL – 18 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

64 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 64 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Dla obserwatorów przebiegu sprawdzianu należy wyznaczyć takie miejsca, aby ich obecność nie zakłócała uczniom spokojnej pracy. Fragment pierwszej strony arkusza obserwacji sprawdzianu

65 Zadanie 7. Sporządzenie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie jej do OKE w Gdańsku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

66 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 66 Spakowanie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej zestawy egzaminacyjne wypełnione przez uczniów (pracujących samodzielnie lub z nauczycielem wspomagającym) – w bezpiecznych kopertach zestawy uczniów, którzy przerwali lub którym przerwano sprawdzian – w zaklejonych i opisanych papierowych kopertach dokumentacja egzaminacyjna – w niezaklejonej papierowej kopercie zestawy niewykorzystane, z usterkami oraz wykorzystane do odczytania uczniom z dysleksją – w zaklejonych i opisanych papierowych kopertach (jeden pakunek)

67 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 67 Wzór naklejki na pakunek z zestawami niewykorzystanymi, wadliwymi Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

68 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 68 1+1 Przykładowa informacja o liczbie arkuszy w kopercie, jeżeli uczeń pracował z nauczycielem wspomagającym korzystającym z własnego arkusza 1 21 223 11 5 27+1

69 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 69 Dokumentacja egzaminacyjna przekazywana do OKE a. kserokopia wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzamina- cyjnymi b. Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzamina- cyjnej c. Zbiorczy protokół przebiegu sprawdzianu i załączniki: - zweryfikowane listy zdających ze wszystkich sal egzamina- cyjnych - decyzje o przerwaniu sprawdzianu d. Wykaz uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do sprawdzianu e. Wykaz laureatów, uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu i nieobecnych f. poświadczone kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

70 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 70 Redystrybucja materiałów egzaminacyjnych po sprawdzianie w dniu 4 kwietnia PSZE zabezpiecza materiały egzaminacyjne po zakończeniu sprawdzianu i niezwłocznie dostarcza je OKE w Gdańsku. (Procedura 7.) Dyrektorzy szkół z Trójmiasta i powiatu gdańskiego proszeni są o dostarczenie materiałów bezpośrednio do siedziby OKE w Gdańsku w godzinach 12:00-15:30, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na tydzień przed terminem sprawdzianu na stronie OKE (w Serwisie dla dyrektorów szkół). Redystrybucja dla pozostałych szkół z województwa pomorskiego – w godzinach 12:00-17:00. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

71 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 71 zapakować wszystkie materiały do jednej paczki, zabezpieczyć ją taśmą odebrać od kuriera jedną warstwę wypełnionej nalepki adresowej z jego podpisem nanieść adnotację: EKSPRES 24 w tym miejscu (jeśli jej nie ma) na nalepce adresowej tu nakleić kod identyfikacyjny szkoły. Ważne przy przekazywaniu przesyłki kurierowi: Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

72 Zadanie 8. Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu w terminie dodatkowym Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

73 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 73 Termin zgłoszenia liczby potrzebnych arkuszy do sprawdzianu w dodatkowym terminie: do 30 kwietnia (wtorek) (poprzez aplikację elektroniczną w Serwisie dla dyrektorów szkół). Sprawdzian w terminie dodatkowym należy przeprowadzić z zachowaniem obowiązujących procedur i zapisów prawnych – tak jak w terminie głównym. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

74 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 74 Dystrybucja zestawów na termin dodatkowy sprawdzianu TERMIN odbioru przesyłki od dystrybutora: 3 czerwca, 8:00-13:00. ZAWARTOŚĆ przesyłki: zestawy, koperty bezpieczne. Do przeprowadzenia sprawdzianu należy przygotować: druki do sporządzenia pełnej dokumentacji listę zdających opis na kopertę z zestawami. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

75 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 75 Redystrybucja zestawów w terminie dodatkowym sprawdzianu, 4 czerwca Dyrektorzy szkół Trójmiasta i powiatu gdańskiego – dostarczają zestawy wypełnione przez szóstoklasistów wraz z dokumentacją egzaminacyjną do siedziby OKE w Gdańsku. Dyrektorzy pozostałych szkół z okręgu – samodzielnie zamawiają kuriera, aby przekazać do OKE zestawy wypełnione przez szóstoklasistów wraz z dokumentacją egzaminacyjną. W przypadku gdy sprawdzian się nie odbędzie, należy niezwłocznie przesłać do OKE w Gdańsku przesyłką poleconą zestawy niewypełnione wraz z krótką informacją. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

76 Zadanie 9. Odbiór od OKE informacji o wynikach sprawdzianu i przekazanie ich uczniom Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

77 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 77 Wyniki sprawdzianu okręgowa komisja przekazuje szkołom podstawowym nie wcześniej niż w dniu ogłoszonym przez dyrektora CKE jako dzień uwolnienia wyników sprawdzianu, tj. 27 maja 2013 roku. Dyrektor szkoły od tego dnia udostępnia szóstoklasistom informacje o ich wynikach ze sprawdzianu. Indywidualne zaświadczenia z wynikami szóstoklasistów szkoła otrzymuje nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor szkoły przekazuje uczniom zaświadczenia w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

78 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 78 Czynności dyrektora szkoły po otrzymaniu zaświadczeń o wynikach 1.Sprawdzenie zgodności danych zamieszczonych na zaświadcze- niach. 2.Odesłanie do OKE nieważnych zaświadczeń (z poprawkami) - z wnioskiem o wydanie nowych - z kserokopią dokumentu, na podstawie którego zostanie wydane nowe zaświadczenie. 3.Podpisanie listy otrzymanych zaświadczeń i przesłanie jej do OKE w Gdańsku. 4.Zebranie podpisów szóstoklasistów na potwierdzeniu wydanych zaświadczeń i zachowanie go w dokumentacji szkoły. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

79 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 79 Dyrektor szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 przesyła do OKE w Gdańsku na piśmie: udokumentowany wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu poza szkołą, np. w domu ucznia – do 30.11.2012 wniosek w sprawie dostosowania warunków sprawdzianu w przypadkach nieujętych w Komunikacie dyrektora CKE – do 30.11.2012 wniosek o zastosowanie specjalnych kryteriów oceniania u ucznia, który wcześniej kształcił się za granicą (patrz: Komunikat dyr. CKE, Tabela 1., p. XIII) – do 30.11. zamówienie na arkusz dla nauczyciela wspomagającego – do 30.11.2012 wniosek w sprawie dostosowania warunków sprawdzianu dla ucznia ze sprzęże- niami niepełnosprawności – do 30.11.2012 wniosek o zwolnienie ze sprawdzianu ucznia w sytuacji losowej i w przypadku sprzężeń niepełnosprawności – do 20.08.2013 informację (faksem) o konieczności zmiany w zestawieniu danych uczniów (Hermes) – od 30.01.2013 do czasu wydania uczniowi ważnego zaświadczenia o wynikach Zbiorcze zapotrzebowanie na arkusze egzaminacyjne z łączną liczbą sal egzamina- cyjnych i arkuszy – do 31.01.2013 listę otrzymanych zaświadczeń o wynikach szóstoklasistów ze sprawdzianu – do 28.06.2013 r. Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Dla przypomnienia…

80 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013

81 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 81 Obecna sytuacja podstawa programowa – wg rozporządzenia z 23 grudnia 2008, następnie z 27 sierpnia 2012 r. nowelizacja rozporządzenia o ocenianiu – konsultacje społeczne (w szkołach podstawowych wejdzie w życie od 1 września 2014 r.) nie ma informatora o sprawdzianie Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

82 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 82 Obecna sytuacja zespół ds. nowej formuły sprawdzianu – od lutego do listopada 2012 r. grupa wsparcia: dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele, doradcy metodyczni, informatycy opracowano i poddano próbnemu zastosowaniu wiązki zadań, ćwiczono różne rozwiązania organizacyjne dwukrotnie przeprowadzono wśród dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych sondaże Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

83 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 83 W świetle Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów… § 32 ust. 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej sprawdzianem. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

84 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 84 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej nowa podstawa programowa wprowadzona w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 sprawdzian w nowej formule w roku szkolnym 2014/2015

85 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 85 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej § 32, ust. 1a. Sprawdzian składa się z dwóch części Część pierwsza wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki Część druga wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego

86 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 86 w części pierwszej – badanie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki może być osadzone w kontekście historycznym lub przyrodniczym (§ 32, ust. 1a.) w części drugiej – badanie umiejętności z wybranego przez ucznia, nauczanego jako przedmiot obowiązkowy, języka - angielskiego, - francuskiego, - hiszpańskiego, - niemieckiego, - rosyjskiego lub - włoskiego (§ 35, ust. 1. i 3.) Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

87 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 87 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej § 43, ust. 7. Do składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu nie będą włączani: - wychowawcy zdających - w pierwszej części – nauczyciele języka polskiego i matematyki - w drugiej części – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego przeprowadzany jest sprawdzian w danej sali.

88 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 88 § 42, ust. 1. i 3. Sprawdzian przeprowadza się jednego dnia wg harmonogramu: Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej I część 80 minut II część 45 minut przerwa uwzględniająca wydłużenie czasu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

89 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 89 wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki badane zadaniami zamkniętymi i otwartymi wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego badane wyłącznie zadaniami zamkniętymi Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

90 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 90 § 48, ust. 5. Wyniki sprawdzianu Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej wyrażane w procentach podawane odrębnie dla obu części w części pierwszej – osobno wyniki z języka polskiego z matematyki

91 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013 r. 91 Co nas czeka? testowanie zadań nowego typu opracowanie i analizowanie wyników doskonalenie propozycji zadań opracowanie informatorów i przykładowych zestawów egzaminacyjnych przygotowanie egzaminatorów do oceniania holistycznego Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

92 Dziękuję. Opracowanie: Joanna Wawrowska Telefony kontaktowe w sprawie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu: (58) 320 55 77 w sprawie aplikacji Hermes: (58) 320 55 64 lub 62 w sprawie zwolnienia uczniów ze sprawdzianu: (58) 320 55 90 sekretariat: (58) 320 55 92 fax: (58) 320 55 91 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, marzec 2013


Pobierz ppt "Przygotowanie do przeprowadzenia sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google