Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY ZADANIA POLICJI DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY ZADANIA POLICJI DZIAŁANIA PREWENCYJNE"— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY ZADANIA POLICJI DZIAŁANIA PREWENCYJNE
Podkomisarz Wiesław Kluk Komenda Powiatowa Policji w Mielcu

2 NIEBIESKA KARTA Policja od lat podejmuje czynności w przypadku stosowania przemocy przez członków rodziny wobec słabszych. W 1998 r. podjęto próbę stworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie angażując w ten problem wszystkie podmioty zaangażowane pomocą rodzinie. Policja jako pierwszy podmiot stykający się z tym zjawiskiem spełnia tu niezwykle istotną rolę. Doprowadzono, aby kontakt z rodziną, w której wystąpiła przemoc nie był jednorazowy, ale był kontynuowany dla dobra rodziny. Tak powstała procedura „Niebieskiej Karty”

3 Zadania Niebieskich Kart:
Ułatwienie policjantom uporządkowanej rejestracji śladów i wydarzeń w miejscu zdarzenia, jak i podjętych przez nich czynności. Dostarczenie ofierze (ofiarom) przemocy w rodzinie informacji prawnej oraz informacji o możliwościach dalszego szukania pomocy. Motywowanie ofiary (ofiar) przemocy w rodzinie do żądania ochrony swoich praw i szukania pomocy. Ułatwienie ofierze sporządzenia notatki z przebiegu zdarzenia, przydatnej w dalszym postępowaniu wobec sprawcy przemocy.

4 Umożliwienie sporządzenia przez ofiarę pisemnej prośby o pomoc, której następstwem może być wezwanie ofiary do złożenia wymaganych do wszczęcia dochodzenia zeznań w jednostce policji oraz zainteresowanie odpowiednich służb społecznych zaistniałą sytuacją przemocy w rodzinie. Ułatwienie dzielnicowemu prowadzenia dalszych działań prewencyjnych wobec rodziny, w której zachodzi przemoc oraz usprawnienie współpracy z innymi służbami społecznymi przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie. Wykorzystanie dokumentacji przez wydział dochodzeniowy i prokuraturę w czasie prowadzenia śledztwa i przy kierowaniu sprawy na drogę sądową.

5 Wykorzystanie dokumentacji przez wydział/sekcję ds
Wykorzystanie dokumentacji przez wydział/sekcję ds. nieletnich w sytuacji, gdy w rodzinie krzywdzone są dzieci. Ułatwienie rozpoznania zjawiska przemocy domowej, skali zagrożenia, a co za tym idzie podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych. Dokumentacja Niebieskiej Karty jest częścią procedury. Odpowiedni, dokładny zapis każdego przypadku interwencji wobec przemocy w rodzinie jest niezmiernie pomocny w dalszym etapie pomagania. W przypadku wszczęcia postępowania karnego wobec sprawcy może stanowić niepodważalny dokument procesowy opisujący precyzyjnie przebieg zajścia bez względu na to ile czasu upłynęło od interwencji.

6 Ważnym elementem tej procedury jest ponadto:
tworzenie lokalnych systemów pomocy ofiarom przy współpracy różnych osób, instytucji i organizacji, -analiza i informacja o zagrożeniu przemocą (ocena skali zjawiska), podejmowanie systemowych działań w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą, -wzrost świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie, angażowanie się osób i instytucji w pomoc ofiarom przemocy, co może przyczynić się do zmniejszenia skali tego zjawiska, rejestracja skali zjawiska w specjalistycznym systemie komputerowym (przeprowadzone interwencje domowe wobec przemocy w rodzinie).

7 UJĘCIE STATYSTYCZNE PROBLEMU PRZEMOCY DOMOWEJ

8 Lp. 2008 2009 2010 1 Liczba przeprowadzonych interwencji domowych 1657 2219 2268 2 w tym: dotyczących przemocy w rodzinie (NK) 416 488 471 3 Ogółem ofiar przemocy 744 823 724 w tym: kobiet 351 453 463 mężczyzn 89 99 113 Liczba dzieci do 13 lat 222 177 94 Małoletni 13–18 lat 82 54 4. Ogółem sprawców przemocy 12 11 6 404 476 465 Liczba nieletnich

9 Wydawać by się mogło, że zjawisko przemocy nasila się, lecz nie tyle nasila się fala przemocy, ile wzrasta świadomość społeczeństwa. Pokrzywdzeni są bardziej wyedukowani, wiedzą co mogą zrobić, mają odwagę zgłaszać się do organów ścigania. Także bliscy, sąsiedzi przestają myśleć „to nie moja sprawa” – reagują i zawiadamiają policję o patologicznej sytuacji. Ofiary przemocy po wielu latach zrozumiały, iż nie są same. Dlatego zgłoszeń na Policję jest coraz więcej.

10 Złożoność zjawiska przemocy utrudnia jego odpowiednią diagnozę oraz ustalenie skutecznych sposobów przeciwdziałania tej patologii. Różnorodne działania Policji zmierzają do zapobiegania temu negatywnemu zjawisku m.in. poprzez: rozpoznanie środowiska (np. przez dzielnicowych, służby patrolowo-interwencyjne), uświadamianie dzieciom ich praw podczas spotkań w szkołach, podejmowaniu odpowiednich czynności wobec sprawców przemocy,

11 stałą współpracę ze szkołami, służbą zdrowia, z sądem rodzinnym i nieletnich, prokuraturą, kuratorami sądowymi, ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, czy centrami pomocy rodzinie, a także z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką przemocy na terenie powiatu mieleckiego. Współdziałanie polega na wzajemnym informowaniu się o przypadkach krzywdzenia dzieci, rozpoznawaniu sytuacji przemocy, działaniu na rzecz odizolowania ofiar od sprawców, udzielaniu pomocy terapeutycznej oraz porad psychologicznych i prawnych ofiarom przemocy.

12 Mielecka policja angażuje się we wszystkie akcje profilaktyczne m. in
Mielecka policja angażuje się we wszystkie akcje profilaktyczne m.in. ogólnopolską akcję „Kocham. Nie biję”; „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet” itp. Działania policji w tym przedmiocie wpisują się również w realizację programów prewencyjnych „Razem Bezpieczniej” oraz „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą przekazywane są treści mające na celu uświadamianie i pokazywanie ofiarom drogi wyjścia z trudnych sytuacji. Podawane są ponadto różne możliwości powiadamiania odpowiednich instytucji o sytuacjach przemocowych. Dużą rolę zaczyna odgrywać tutaj formy powiadamiania drogą elektroniczną.

13 e-KONTAKT Z POLICJĄ www.podkarpacka.policja.gov.pl
Komendy miejskie i powiatowe KPP w Mielcu Dane teleadresowe Struktura Wydarzenia Komunikaty Kontakt


Pobierz ppt "PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY ZADANIA POLICJI DZIAŁANIA PREWENCYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google