Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Cieśliński. Przedsięwzięcie mające: Konkretnym celem Niepowtarzalnością Określonym przedziałem czasowym Wyróżnionym początkiem i końcem Ograniczonymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Cieśliński. Przedsięwzięcie mające: Konkretnym celem Niepowtarzalnością Określonym przedziałem czasowym Wyróżnionym początkiem i końcem Ograniczonymi."— Zapis prezentacji:

1 Marcin Cieśliński

2 Przedsięwzięcie mające: Konkretnym celem Niepowtarzalnością Określonym przedziałem czasowym Wyróżnionym początkiem i końcem Ograniczonymi zasobami

3

4 Czas Koszt Zakres Jakość Zadanie: znaleźć równowagę, złoty środek

5 InicjacjaPlanowanie Wykonawstwo, kontrola Zamknięcie Koszty i zasoby Karta projekt u Plan zarządzania projektem Zaakceptowan e produkty projektu Dokumen ty

6 Osoby lub instytucje, które aktywnie angażują się w projekt, lub których korzyści podlegają pozytywnym bądź negatywnym wpływom wynikającym z realizacji lub zakończenia projektu

7 Klienci/użytkownicy Sponsor Project Manager Program Manager Portfolio Manager Zespół projektowy Dostawcy/partnerzy biznesowi Otoczenie zewnętrzne

8 Pojedyncze przedsięwzięcie Zbiór projektów połączonych ze sobą i kierowanych w skoordynowany sposób w celu uzyskania efektu synergii Portfel Zbiór projektów niekoniecznie połączonych ze sobą biznesowo ProjektProgram

9 Marcin Cieśliński

10 Miara niepewności co do przyszłych zdarzeń lub działań Może być pozytywne i negatywne

11 Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikacja ryzyk Ocena prawdopodobieństwa ich wystąpienia i ich wpływu Planowanie odpowiedzi na ryzyko Monitorowanie i kontrola ryzyka

12

13 Plan zarządzania obszarami projektu Budżetowanie, harmonogram Kategorie ryzyka Progi tolerancji ryzyka przez interesariuszy Formaty raportów Sposoby monitorowania ryzyka

14 Obszary Cel/zakres Nieprecyzyjne określenie Liczne zmiany Harmonogram Opóźnienia/przyspieszenia harmonogramu Złe oszacowanie trwania czynności

15 Obszary Zasoby/koszty Niedostępność kluczowych zasobów Dodatkowe wydatki/oszczędności Ludzie Zmienny skład zespołu projektowego Niedostępność kluczowych kompetencji Inne Polityka, technologia, społeczeństwo

16 Oszacowania kosztu i czasu trwania czynności Zakres projektu Rejestr interesariuszy Plan zarządzania kluczowymi obszarami projektu, czyli...

17 Burza mózgów Lista kontrolna Technika delficka Analiza przyczynowo-skutkowa Założenia projektowe

18

19 Prawdopodobieństw o ZagrożeniaSzanse 90% 9,0%18,0%36,0%72,0% 36,0%18,0%9,0% 70% 7,0%14,0%28,0%56,0% 28,0%14,0%7,0% 50% 5,0%10,0%20,0%40,0% 20,0%10,0%5,0% 30% 3,0%6,0%12,0%24,0% 12,0%6,0%3,0% 10% 1,0%2,0%4,0%8,0% 4,0%2,0%1,0% 10%20%40%80% 40%20%10%

20 Opis ryzyka: Zdarzenie Prawdopodobieństwo Wpływ/skutek Sposób adresowania ryzyka Stale uaktualniany wg wiedzy o projekcie

21 Ryzyko negatywne Unikanie Przeniesienie Ograniczenie Akceptacja Ryzyko pozytywne Wykorzystanie Podzielenie się Wzmocnienie Akceptacja

22 Marcin Cieśliński

23

24 Proces ciągły Każdy interesariusz może sugerować zmiany pisemnie Kontrolowany poprzez komitet kontoli zmian Po zaakceptowaniu zmian podstawowe dokumenty projektowe są korygowane: Harmonogram Budżet Zakres projektu

25 Marcin Cieśliński

26 Koordynowanie zasobów ludzkich i materiałowych Integracja działań projektowych Cel spełnienie wymagań interesariuszy Czas Koszt Zakres/jakość

27 Jest procesem ciągłym Pochłania największą część kosztów Jest ściśle połączone z zarządzaniem zmianą

28 Zespół projektowy Stworzenie Rozwój Koordynacja i zarządzanie Zarządzanie interesariuszami Komunikacja wewnątrzprojektowa Motywacja Zarządzanie konfliktami

29 Macierz stopnia kontroli i spodziewanych korzyści Stopień kontroli Wysoki Wysokie Niskie Niski Spodziewane korzyści ZadowalaćStarannie zarządzać MonitorowaćInformować A B C D E F G

30 Otwartość Zaufanie Zrozumienie Konstruktywna krytyka Dzielenie się informacjami

31 Zaufanie Delegacja pracy Rozwój kompetencji Liczne pochwały Zarządzanie przez cele Indywidualne podejście

32 Ignorowanie Odwlekanie Ustępstwo Walka Arbitraż Negocjacje

33 Marcin Cieśliński

34 Śledzenie postępów projektu Earned Value Management Zarządzanie zmianą Propozycje zmian w danych obszarach Monitorowanie wprowadzonych zmian

35 Uaktualnianie dokumentacji projektowej Rejestr ryzyk Budżet + harmonogram + zakres Kontrola jakości

36 Raporty okresowe Kamienie milowe (harmonogram + zakres) Audyt jakości Okresowe spotkania zespołu projektowego

37 Marcin Cieśliński

38 Zakończenie prac projektowych Akceptacja produktów ze strony klienta/sponsora Stworzenie lessons learned Zakończenie kontraktów


Pobierz ppt "Marcin Cieśliński. Przedsięwzięcie mające: Konkretnym celem Niepowtarzalnością Określonym przedziałem czasowym Wyróżnionym początkiem i końcem Ograniczonymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google