Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Projektami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Projektami"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Projektami
Marcin Cieśliński

2 Co to jest projekt Przedsięwzięcie mające: Konkretnym celem
Niepowtarzalnością Określonym przedziałem czasowym Wyróżnionym początkiem i końcem Ograniczonymi zasobami

3 Zarządzanie organizacją vs projektami

4 Podstawowe parametry projektów
Czas Jakość Koszt Zakres Zadanie: znaleźć równowagę, „złoty środek”

5 Cykl życia projektu Koszty i zasoby Wykonawstwo, kontrola Zamknięcie
Inicjacja Planowanie Koszty i zasoby Plan zarządzania projektem Zaakceptowane produkty projektu Karta projektu Dokumenty

6 Interesariusze Osoby lub instytucje, które aktywnie angażują się w projekt, lub których korzyści podlegają pozytywnym bądź negatywnym wpływom wynikającym z realizacji lub zakończenia projektu

7 Interesariusze - przykłady
Klienci/użytkownicy Sponsor Project Manager Program Manager Portfolio Manager Zespół projektowy Dostawcy/partnerzy biznesowi Otoczenie zewnętrzne

8 Projekt, portfel, program
Pojedyncze przedsięwzięcie Zbiór projektów niekoniecznie połączonych ze sobą biznesowo Zbiór projektów połączonych ze sobą i kierowanych w skoordynowany sposób w celu uzyskania efektu synergii

9 Zarządzanie ryzykiem Marcin Cieśliński

10 Co to jest ryzyko? Miara niepewności co do przyszłych zdarzeń lub działań Może być pozytywne i negatywne

11 Zarządzanie ryzykiem Planowanie zarządzania ryzykiem
Identyfikacja ryzyk Ocena prawdopodobieństwa ich wystąpienia i ich wpływu Planowanie odpowiedzi na ryzyko Monitorowanie i kontrola ryzyka

12 Zarządzanie ryzykiem jest procesem CIĄGŁYM!

13 Planowanie zarządzania ryzykiem
Plan zarządzania obszarami projektu Budżetowanie, harmonogram Kategorie ryzyka Progi tolerancji ryzyka przez interesariuszy Formaty raportów Sposoby monitorowania ryzyka

14 Identyfikacja ryzyka Obszary Cel/zakres Harmonogram
Nieprecyzyjne określenie Liczne zmiany Harmonogram Opóźnienia/przyspieszenia harmonogramu Złe oszacowanie trwania czynności

15 Identyfikacja ryzyka Obszary Zasoby/koszty Ludzie Inne
Niedostępność kluczowych zasobów Dodatkowe wydatki/oszczędności Ludzie Zmienny skład zespołu projektowego Niedostępność kluczowych kompetencji Inne Polityka, technologia, społeczeństwo

16 Źródła identyfikacji ryzyka
Oszacowania kosztu i czasu trwania czynności Zakres projektu Rejestr interesariuszy Plan zarządzania kluczowymi obszarami projektu, czyli...

17 Sposoby identyfikacji ryzyka
Burza mózgów Lista kontrolna Technika delficka Analiza przyczynowo-skutkowa Założenia projektowe

18 Ocena prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka na projekt

19 Matryca wpływu i prawdopodobieństwa
Prawdopodobieństwo Zagrożenia Szanse 90% 9,0% 18,0% 36,0% 72,0% 70% 7,0% 14,0% 28,0% 56,0% 50% 5,0% 10,0% 20,0% 40,0% 30% 3,0% 6,0% 12,0% 24,0% 10% 1,0% 2,0% 4,0% 8,0% 20% 40% 80%

20 Rejestr ryzyk Opis ryzyka: Stale uaktualniany wg wiedzy o projekcie
Zdarzenie Prawdopodobieństwo Wpływ/skutek Sposób adresowania ryzyka Stale uaktualniany wg wiedzy o projekcie

21 Sposoby adresowania ryzyka
Ryzyko negatywne Unikanie Przeniesienie Ograniczenie Akceptacja Ryzyko pozytywne Wykorzystanie Podzielenie się Wzmocnienie Akceptacja

22 Zarządzanie zmianą Marcin Cieśliński

23 Zmiana jest jedynym pewnym elementem projektu

24 Zarządzanie zmianą Proces ciągły
Każdy interesariusz może sugerować zmiany pisemnie Kontrolowany poprzez komitet kontoli zmian Po zaakceptowaniu zmian podstawowe dokumenty projektowe są korygowane: Harmonogram Budżet Zakres projektu

25 Realizacja projektu Marcin Cieśliński

26 Istota wykonawstwa projektu
Koordynowanie zasobów ludzkich i materiałowych Integracja działań projektowych Cel  spełnienie wymagań interesariuszy Czas Koszt Zakres/jakość

27 Wykonawstwo projektu Jest procesem ciągłym
Pochłania największą część kosztów Jest ściśle połączone z zarządzaniem zmianą

28 Istotne aspekty realizacji projektu
Zespół projektowy Stworzenie Rozwój Koordynacja i zarządzanie Zarządzanie interesariuszami Komunikacja wewnątrzprojektowa Motywacja Zarządzanie konfliktami

29 Zarządzanie interesariuszami
Macierz stopnia kontroli i spodziewanych korzyści Wysoki C Zadowalać Starannie zarządzać D B E Stopień kontroli A F Monitorować Informować G Niski Spodziewane korzyści Wysokie Niskie

30 Komunikacja Otwartość Zaufanie Zrozumienie Konstruktywna krytyka
Dzielenie się informacjami

31 Motywacja Zaufanie Delegacja pracy Rozwój kompetencji Liczne pochwały
Zarządzanie przez cele Indywidualne podejście

32 Rozwiązywanie konfliktów
Ignorowanie Odwlekanie Ustępstwo Walka Arbitraż Negocjacje

33 Kontrola i koordynacja projektu
Marcin Cieśliński

34 Co znaczy kontrola projektu
Śledzenie postępów projektu Earned Value Management Zarządzanie zmianą Propozycje zmian w danych obszarach Monitorowanie wprowadzonych zmian

35 Co znaczy kontrola projektu
Uaktualnianie dokumentacji projektowej Rejestr ryzyk Budżet + harmonogram + zakres Kontrola jakości

36 Przydatne narzędzia Raporty okresowe
Kamienie milowe (harmonogram + zakres) Audyt jakości Okresowe spotkania zespołu projektowego

37 Zamknięcie projektu Marcin Cieśliński

38 Zamykanie projektu Zakończenie prac projektowych
Akceptacja produktów ze strony klienta/sponsora Stworzenie lessons learned Zakończenie kontraktów


Pobierz ppt "Zarządzanie Projektami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google