Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sulęcin, październik 2008 r. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały Nr XXIII/156/08 Rady Powiatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sulęcin, październik 2008 r. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały Nr XXIII/156/08 Rady Powiatu."— Zapis prezentacji:

1 Sulęcin, październik 2008 r. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały Nr XXIII/156/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 listopada 2008r.

2 Spis treści 1.Wprowadzenie 2.Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego 3.Kierunki, wizja i misja Powiatu Sulęcińskiego 4.Cele strategiczne – mapa strategii Powiatu Sulęcińskiego 5.Hierarchia celów strategicznych Powiatu Sulęcińskiego 6.Drzewo celów i projektów strategii Powiatu Sulęcińskiego 7.Karty projektów strategicznych 8.Monitoring realizacji strategii Powiatu Sulęcińskiego 9.Wdrożenie strategii Powiatu Sulęcińskiego – dalsze kroki Załączniki 10.Projekty strategiczne (Załącznik w formacie xls.) 10.1.Drzewo celów i projektów 10.2.Karty projektów strategicznych 10.3.Harmonogram realizacji strategii 10.4.Budżet oraz źródła finansowania projektów strategicznych 11.Program Ochrony Środowiska (Załącznik w formacie doc.) 12.Plan Gospodarki Odpadami (Załącznik w formacie doc.)

3 Wprowadzenie

4 Powiat Sulęciński położony jest w północno-zachodniej części województwa lubuskiego w dorzeczu Odry i Warty. Obecnie w jego skład wchodzi pięć jednostek terytorialnych: Sulęcin, Lubniewice i Torzym mające status Miasta i Gminy oraz gminy wiejskie Krzeszyce i Słońsk. Powiat graniczy z pięcioma powiatami: gorzowskim, międzyrzeckim, świebodzińskim, krośnieńskim i słubickim. W Powiecie Sulęcińskim, zajmującym obszar 1 177 km2, zamieszkuje ok. 37 000 osób. Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych w Powiecie Sulęcińskim stanowi 54,7% powierzchni Powiatu. Znajdujące się na terenie Powiatu zespół krajobrazowy np. Uroczysko Lubniewsko oraz najmłodszy w Polsce Park Narodowy Ujście Warty stanowią istotny potencjał dla rozwoju społeczno- gospodarczego oraz turystki. Dużym atutem Powiatu Sulęcińskiego są bogate w różnorodną szatę roślinną, obfitujące w runo leśne i zwierzynę łowną lasy stanowiące ponad 50% powierzchni Powiatu oraz liczne, malowniczo położone jeziora. Walory krajobrazowo–przyrodnicze sprzyjają rozwojowi turystyki zarówno pieszej, rowerowej, jak i konnej oraz wędkarstwa i łowiectwa. Łączna długość ścieżek rowerowych liczy ponad 300 km (w tym międzynarodowa trasa rowerowa R1), dzięki czemu Powiat Sulęciński zwany jest Rowerową Stolicą Ziemi Lubuskiej.

5 Wprowadzenie Walory środowiskowe sprzyjają produkcji rolno-spożywczej, w której najbardziej wyspecjalizowały się gminy Krzeszyce i Sulęcin. Gminy Lubniewice, Słońsk i Torzym ze względu na swoje malownicze położenie charakteryzuje duży potencjał w zakresie dalszego rozwoju turystyki. Dużym atutem regionu jest bliskość granicy z Niemcami oraz dostępność komunikacyjna. Przez gminę Torzym przebiega droga krajowa nr 2 (Berlin – Poznań-Warszawa), a przez gminę Słońsk, Krzeszyce i Lubniewice droga krajowa nr 22 (Berlin- Gorzów Wlkp. - Kaliningrad). W sąsiedztwie powiatu przebiegać będzie autostrada A2 z węzłem w Torzymiu oraz trasa szybkiego ruchu S3 ze zjazdem do Sulęcina, co usytuuje Powiat na styku ważnych osi komunikacyjnych. Dodatkowo przez gminę Torzym przebiegają 2 linie kolejowe: trasa o znaczeniu międzynarodowym Warszawa - Berlin oraz trasa krajowa Szczecin - Wrocław. Przez gminę Sulęcin przebiega linia kolejowa o znaczeniu regionalnym Rzepin - Międzyrzecz. Pod koniec 2007 r. wznowiono na niej szynobusowy ruch pasażerski.

6 Wprowadzenie W celu wykorzystania mocnych stron i potencjału rozwojowego oraz zniwelowania słabych stron Powiatu Sulęcińskiego dokonano aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego przyjętej przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie w marcu 2001. Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata 2009-2014 objęła weryfikację i aktualizację następujących zagadnień: analizy strategicznej; kierunków strategicznych, wizji i misji Powiatu; celów strategicznych w formie mapy strategii; projektów strategicznych w formie drzewa celów i projektów oraz Kart Projektów (Załącznik w formacie xls.); Programu Ochrony Środowiska (Załącznik w formacie doc.); Planu Gospodarki Odpadami (Załącznik w formacie doc.).

7 Wprowadzenie Obecna strategia została opracowana przy współpracy władz oraz pracowników: Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, Urzędu Miejskiego w Torzymiu, Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, Urzędu Gminy w Krzeszycach, Urzędu Gminy w Słońsku, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Domu Pomocy Społecznej w Tursku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, Zespołu Szkól Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, CZG-12. Na poniższym schemacie przedstawiono architekturę strategii, zgodnie z którą opracowano Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata 2009-2014.

8 Wprowadzenie MISJA ZNACZENIE POWIATU DLA BIZNESU ZNACZENIE POWIATU WIZJA ŚRODOWISKO NATURALNE I INFRASTRUKTURA KIERUNKI STRATEGICZNE Cele strategiczne Mierniki celów strategicznych Programy/ Projekty strategiczne Cel 1 Cel 2 Miernik Program/ Projekt 1 Karta Programu/ Projektu strategicznego Jednostki zaangażowane w realizację projektu Osoba odpowiedzialna za realizację projektu ZNACZENIE POWIATU DLA MIESZKAŃCÓW Harmonogram realizacji projektu Budżet projektu i źródła jego finansowania Zakres projektu i oczekiwane efekty Program/ Projekt 2 Miernik Program/ Projekt 1 Program/ Projekt 2 ANALZIA STRATEGICZNA - SWOT Architektura strategii

9 Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego

10 Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla Powiatu Sulęcińskiego stanowi aktualizację oceny sytuacji przedstawionej w następujących dokumentach strategicznych Powiatu Sulęcińskiego: w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Sulęcińskiego 2007-2013, w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego 2007+, w Programie Bezpieczny Powiat Sulęciński na lata 2007-2010, w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego (marzec 2001), w Programie Tworzenia Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Sulęcińskim, w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2001-2007, w Programie Ochrony Środowiska na lata 2001-2007. Weryfikacja sytuacji została dokonana w oparciu o wywiady oraz warsztaty analityczne przeprowadzone z władzami i pracownikami Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, służb i straży przy udziale władz gmin. Wyniki analizy SWOT przedstawione w dalszej części dokumentu stanowiły podstawę do weryfikacji i aktualizacji kierunków strategicznych, wizji, misji, celów oraz projektów i programów strategicznych. Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego

11 ANALIZA SWOT – ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON POWIATU SULĘCIŃSKIEGO ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ, JAKIE NIESIE ZE SOBĄ OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE MOCNE STRONYSŁABE STRONY TURYSTYKA Przygraniczne położenie Powiatu - bliskość granicy z Niemcami oraz stosunkowo dobra dostępność komunikacyjna przede wszystkim drogowa Perspektywa rozbudowy autostrady A2 z węzłem komunikacyjnym w Torzymiu w 2011 roku Walory krajobrazowo–przyrodnicze Liczne zabytki na terenie całego Powiatu Ponad 300 km ścieżek rowerowych (w tym międzynarodowa trasa rowerowa R- 1) Warunki sprzyjające rozwojowi turystki pieszej, rowerowej, konnej oraz wędkarstwu i łowiectwu Przyjęta Księga Identyfikacji Wizualnej Powiatu w Sulęcinie Infrastruktura turystyczna oraz baza noclegowo- wypoczynkowa wymagająca podniesienia standardu, modernizacji i rozbudowy W Starostwie Powiatowym realizowane są działania promocyjne, organizowane są imprezy masowe zarówno na szczeblu powiatowym, jaki gminnym, wprowadzono Księgę Identyfikacji Wizualnej Powiatu w Sulęcinie - jednak istnieje brak spójnej koncepcji promocji Powiatu i jego zasobów: przyrodniczych kulturowych turystycznych miejsc historycznych i archeologicznych Brak wystarczających środków na konserwację zabytków i właściwe zagospodarowanie obiektów zabytkowych oraz pomników przyrody Brak uregulowań dotyczących korzystania z zasobów przyrodniczych oraz infrastrukturalnych należących do innych podmiotów (m.in. Lasy Państwowe, ANR, ARiMR)

12 Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego Liczba obiektów noclegowo - wypoczynkowych w Powiecie Sulęcińskim w latach 2005 - 2007 Źródło: GUS Mocną stroną Powiatu pod względem turystycznym są liczne zabytki oraz walory krajobrazowo– przyrodnicze sprzyjające rozwojowi turystyki pieszej, rowerowej, konnej oraz wędkarstwu i łowiectwu. Jednak zarówno liczba, jak i przyrost obiektów noclegowo-wypoczynkowych jest niewielki. W 2007 roku w Powiecie Sulęcińskim istniały 32 obiekty noclegowo-wypoczynkowe – tylko o 6 więcej w porównaniu z rokiem 2005. Dodatkowo w Powiecie brakuje atrakcji typowo turystycznych – zagospodarowanych plaż, basenów, obiektów sportowych, kin czy rozwiniętych usług gastronomicznych.

13 Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego MOCNE STRONYSŁABE STRONY INFRASTRUKTURA I BUDOWNICTWO Wysoki stopień zgazyfikowania - gazociąg dociera do wszystkich gmin powiatu Wysoki stopień zwodociągowania Zakład Utylizacji Odpadów należący do Celowego Związku Gmin CZG-12 w Powiecie Powiat Sulęciński posiada 316,5 km dróg powiatowych. Od 1999 r. do 2008 r. przebudowanych zostało ok. 26 km dróg, co stanowi 8,21%. Ok. 138 km dróg (43 %) nie posiada wymaganych parametrów technicznych (w zakresie szerokości co najmniej 5 m), a 65 km stanowiące 20,5% dróg to drogi o nawierzchni gruntowej, co oznacza, że 63,5% dróg powiatowych nie spełnia wymagań w zakresie parametrów technicznych dróg. 60 km dróg wymaga natychmiastowych remontów bądź przebudów. Wiele miejscowości, przez które przechodzą drogi powiatowe, nie posiada ciągów pieszych oraz skanalizowanych odwodnień dróg Infrastruktura oraz baza socjalno-bytowa w szkołach oraz SOSW wymagająca modernizacji Infrastruktura SPZOZ wymagająca dostosowania do wymagań określonych w rozporządzeniach ministra zdrowia Infrastruktura w DPS w Tursku wymagająca modernizacji Brak wystarczającej i specjalistycznej infrastruktury sportowej Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych Niewystarczająca liczba oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich Nierozwiązana gospodarka wodno-ściekowa - niski procent skanalizowania miejscowości wiejskich - szamba przydomowe Brak budownictwa komunalnego oraz brak mieszkań Zły stan melioracji szczegółowej - w 2007 r. zrealizowano Program odbudowy melioracji szczegółowej na terenie Powiatu Sulęcińskiego Zły stan melioracji podstawowej - niewłaściwe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych

14 Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego Liczba km sieci/ 100 km2 w Powiecie Sulęcińskim na tle województwa lubuskiego Liczba korzystających z sieci w Powiecie Sulęcińskim na tle województwa lubuskiego Liczba kilometrów poszczególnych sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej w Powiecie Sulęcińskim w przeliczeniu na 100 km2 powierzchni przewyższa średnią w województwie lubuskim – w przypadku sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej o około połowę. Stopień skanalizowania przede wszystkim obszarów wiejskich jest wciąż niewystarczający, natomiast stopień wykorzystania istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest stosunkowo wysoki i porównywalny z poziomem wojewódzkim. Mimo, że gęstość sieci gazowej kształtuje się na zbliżonym do wojewódzkiego poziomie, to liczba korzystających jest stosunkowo niewielka i kształtuje się na poziomie 4%. Biorąc pod uwagę niewielki stopień zastosowania kotłowni ekologicznych oznacza to, że wykorzystywane są w większym stopniu tańsze i mniej ekologiczne źródła ciepła np. piece węglowe.

15 Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego Do głównych słabych stron Powiatu Sulęcińskiego w analizowanym obszarze należą: infrastruktura SPZOZ, infrastruktura i baza socjalno-bytowa w szkołach i SOSW, a także drogowa na szczeblu powiatowym, wymagająca przebudowy lub rozbudowy. W celu poprawy tej sytuacji podejmowane są działania na szczeblu powiatowym oraz we współpracy z gmianami. Na słabe strony Powiatu Sulęcińskiego w obszarze infrastruktury przekładają się również słabe strony poszczególnych gmin np. w zakresie gospodarki komunalnej czy wodno- ściekowej oraz drogowej na szczeblu gminnym. W przypadku melioracji szczegółowej zgodnie z ustawą Prawo wodne utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej, to do tej spółki. W przypadku melioracji podstawowej obowiązek ten należy do Głównego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W celu poprawy sytuacji w tym obszarze podejmowana jest współpraca jednostek samorządowych oraz działania ukierunkowane na pozyskanie środków pomocowych na sfinansowanie projektów infrastrukturalnych.

16 Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego MOCNE STRONYSŁABE STRONY SZKOLNICTWO, OŚWIATA I EDUKACJA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA Dostosowywanie oferty nauczania do potrzeb rynku pracy Wysoka aktywność w szkół w zakresie nawiązywania współpracy z innymi szkołami i uczelniami Utworzenie CKU i CKP oraz Gimnazjum dla Dorosłych Stypendia naukowe i socjalne dla uczniów szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym, bez względu na miejsce zamieszkania Problemy z pozyskaniem kadr - niewystarczająca ilość specjalistów Problem z dojazdem uczniów do szkół z innych miejscowości na zajęcia pozalekcyjne Konkurencja ze strony szkół w powiatach ościennych - odpływ zdolnego ucznia z gimnazjum do innych ośrodków Brak atrakcyjnej oferty zajęć pozaszkolnych (SOKSiR), mało zróżnicowana oferta zajęć dodatkowych, brak klubów zainteresowań Brak obiektów kulturalnych Brak wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych (ZSLiZ) Niski poziom wyników egzaminów maturalnych Na terenie Powiatu Sulęcińskiego funkcjonują dwie szkoły ponadgimnazjalne: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej. W Powiecie funkcjonuje również Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy obejmujący nauką i wychowaniem dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

17 Zdawalność matur w Powiecie Sulęcińskim, województwie lubuskim oraz Polsce w latach 2006-2008 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów OKE Poznań oraz Raportów CKE Z jednej strony w szkołach wprowadzane są nowe kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz nawiązywana jest współpraca z innymi szkołami i uczelniami spoza Powiatu w celu podniesienia jakości kształcenia. Jednak z drugiej strony istnieje problem z pozyskaniem kadr, przeprowadzeniem modernizacji infrastruktury edukacyjnej oraz podniesieniem poziomu wyników egzaminów maturalnych. Zdawalność matur w szkołach w Powiecie Sulęcińskim w latach 2006-2008 była niższa zarówno w porównaniu z poziomem osiąganym w województwie lubuskim, jak i ogólnopolskim, co przedstawiono na poniższym wykresie. Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego

18 MOCNE STRONYSŁABE STRONY GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Spadek stopy bezrobocia Rozwinięta współpraca z miastami partnerskimi oraz gminami Liczne projekty pozyskiwania funduszy pomocowych na realizację projektów Wzrost liczby podmiotów gospodarczych Niewielka liczba inwestorów zewnętrznych stosujących zaawansowane technologie produkcji Zbyt mała liczba specjalistycznych gospodarstw rolnych – ekologicznych i agroturystycznych Mocną stroną Powiatu Sulęcińskiego jest położenie w pobliżu granicy polsko- niemieckiej oraz bliskość Kostrzyńsko – Słubickiej Strefy Ekonomicznej. Władze samorządowe Powiatu i poszczególnych Gmin podejmują działania zachęcające nowych inwestorów do tworzenia firm na terenie Powiatu, proponując ulgi inwestycyjne, tereny pod budownictwo jednorodzinne i przemysłowe. Mocną stroną Powiatu pod względem gospodarczym jest również osiągnięcie poziomu stopy bezrobocia niższej w stosunku do wskaźników na osiągniętych na poziomie wojewódzkim i krajowym, co jest z jednej strony efektem aktywności Powiatowego Urzędu Pracy, a z drugiej efektem otwarcia rynku pracy w UE i emigracji zarobkowej Polaków. Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego

19 Dynamika spadku poziomu stopy bezrobocia w Powiecie Sulęcińskim jest wyższa w porównaniu z dynamiką spadków osiągniętych na poziomie wojewódzkim i krajowym. W Powiecie Sulęcińskim stopa bezrobocia osiągnięta w sierpniu 2008 r. w stosunku do roku 2005 jest niższa o 58%, w województwie lubuskim o 50%, a w Polsce o 47%. Na poniższym wykresie przedstawiono poziom stopy bezrobocia w Powiecie Sulęcińskim na tle sytuacji w województwie lubuskim oraz w kraju w latach 2005 – 2008. Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego Stopa bezrobocia w Powiecie Sulęcińskim, województwie lubuskim oraz Polsce w latach 2005-2008* * Stan na sierpień 2008 r.

20 Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego Struktura i liczba podmiotów gospodarczych w Powiecie Sulęcińskim według liczby zatrudnionych Mocną stroną Powiatu pod względem gospodarczym jest również znaczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Największy przyrost miał miejsce w 2007 roku w stosunku do lat poprzednich głównie w grupie podmiotów zatrudniających od 10-49 pracowników, co świadczy o wzroście aktywności i przedsiębiorczości w Powiecie. Słabą stroną Powiatu jest niewielki udział i brak wzrostu liczby podmiotów zatrudniających powyżej 49 pracowników oraz brak inwestorów zewnętrznych stosujących zaawansowane technologie produkcji oraz zbyt mała liczba specjalistycznych gospodarstw rolnych – ekologicznych i agroturystycznych. Liczba podmiotów gospodarczych w Powiecie Sulęcińskim w latach 2005-2007

21 Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego MOCNE STRONYSŁABE STRONY POMOC SPOŁECZNA Dobrze rozwinięta sieć aktywnych instytucji opieki społecznej: PCPR, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, DPS w Tursku – jeden z największych w województwie Uruchomienie Centrum Interwencji Kryzysowej Brak środków własnych w stowarzyszeniach na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych Niewystarczający przepływ informacji między podmiotami pomocy społecznej Brak informacji dla osób niepełnosprawnych na stronie internetowej Brak placówki opiekuńczo – wychowawczej Ograniczone możliwości kadrowe placówek pomocy społecznej Niewystarczająca liczba aktywnych stowarzyszeń

22 Do jednostek organizacyjnych Powiatu świadczących usługi z zakresu spraw społecznych należą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną w Sulęcinie oraz Dom Pomocy Społecznej w Tursku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Sulęcińskiego, wykonującą określone ustawami zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (własne i z zakresu administracji rządowej). W PCPR działa Centrum Interwencji Kryzysowej, w ramach którego prowadzony jest Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. PCPR pełni nadzór nad funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Dom Pomocy Społecznej w Tursku (DPS Tursk) jest przeznaczony dla ludzi starych, przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie. DPS świadczy całodobowe usługi zdrowotne, opiekuńcze, wspomagające i bytowe oraz zapewnia opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną oraz rehabilitację leczniczą. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna działająca w Sulęcinie obejmuje swoją działalnością obszar całego Powiatu Sulęcińskiego. Zakres działania i pomocy świadczonej w Poradni obejmuje diagnostykę oraz prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej. Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego

23 MOCNE STRONYSŁABE STRONY BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Wzrost efektywności pracy Komendy Powiatowej Policji (KPP) Realizacja przez KPP programów profilaktycznych Dobrze wyposażona i sprawnie funkcjonujące Państwowa Straż Pożarna i OSP Monitoring Miast Sulęcin i Lubniewice Działalność punktów konsultacyjnych Brak spójnego systemu łączności w zarządzaniu kryzysowym Brak CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego Brak kadr (5 wakatów na koniec 2008 roku w KPP) Niewystarczające wyposażenie służb bezpieczeństwa Powiatu oraz magazynu przeciwpowodziowego w gminach i powiecie (oświetlenie, namioty, śpiwory itp.) Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie realizuje liczne programy prewencyjne oraz profilaktyczne: Bezpieczny Maluch, Cena życia na drodze, Palacz, Bezpieczna Dyskoteka, Bezpieczne wakacje, Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi, Lupo, program profilaktyczny – przeciwdziałanie uzależnieniom. Duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ma realizowany Program Bezpieczny Powiat Sulęciński oraz Program Bezpieczne Miasto, którym objęto miasta: Sulęcin, Lubniewice i Torzym. Komendant PSP jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) na terenie Powiatu. KSRG stanowi zespół przedsięwzięć organizacyjnych, szkoleniowych, materiałowo-technicznych i finansowych, obejmujących prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych, miejscowych zagrożeń. Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego

24 MOCNE STRONYSŁABE STRONY OPIEKA ZDROWOTNA Dobrze funkcjonujący szpital SPZOZ w Sulęcinie (brak zadłużenia) o statusie jednostki akredytowanej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Rozwój prywatnej praktyki lekarskiej Współpraca SPZOZ w Sulęcinie z DPS w Tursku oraz Lubuskim Szpitalem Specjalistycznym Pulmonologiczno- Kardiologicznym w Torzymiu Sprawnie funkcjonujące ratownictwo medyczne Ograniczony dostęp do specjalistycznych usług medycznych Niski poziom profilaktyki zdrowotnej Niewystarczająca opieka służby zdrowia - SPZOZ w Sulęcinie, Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno- Kardiologiczny w Torzymiu, 5 NZOZ oraz specjalistyczne gabinety prywatne Trudność z pozyskaniem specjalistów lekarzy i personelu medycznego (kontrakty) – (SPZOZ, DPS) Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego

25 Na terenie Powiatu Sulęcińskiego w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej usługi świadczone są przez: 5 NZOZ – dwa w Sulęcinie oraz po jednym w Krzeszycach, Lubniewicach oraz Torzymiu. W zakresie Opieki Specjalistycznej usługi świadczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie (SPZOZ Sulęcin) oraz specjalistyczne podmioty (lub gabinety) prywatne. SPZOZ Sulęcin prowadzi w Sulęcinie poradnie: kardiologiczną, onkologiczną, alergologiczną, chirurgii ogólnej, ginekologiczną, ortopedyczną, preluksacyjną, rehabilitacyjną, neonatologiczną, neurologiczną, dermatologiczną, laryngologiczną, zdrowia psychicznego, psychologiczną, okulistyczną, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz urologiczną. SPZOZ Sulęcin prowadzi poradnie ginekologiczne również w: Lubniewicach, Krzeszycach i Torzymiu. Usługi rehabilitacyjne świadczone są w dziale fizjoterapii ambulatoryjnej. Podmioty prywatne prowadzą usługi z zakresu: stomatologii, pediatrii, interny, chirurgii oraz ginekologii. W zakresie opieki stacjonarnej usługi świadczą Szpital Powiatowy SPZOZ Sulęcin (z oddziałami: internistyczno – kardiologicznym, pediatryczno – alergologicznym, noworodkowym, chirurgicznym z pododdziałem onkologicznym, położniczo – ginekologicznym, intensywnej terapii, rehabilitacyjnym, szpitalnym oddziałem ratunkowym) oraz Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu. Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego

26 MOCNE STRONYSŁABE STRONY OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI Wprowadzona selektywna zbiórka odpadów we wszystkich gminach Powiatu Systematyczne zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza Wysoka jakość wód w jeziorach: jezioro Malcz należy do I klasy czystości wód, natomiast jeziora Buszno i Garbicz zaliczono do II klasy czystości Zły stan sanitarny rzek - rzeki znajdujące się na terenie powiatu nie spełniają wymagań dla wód śródlądowych, przeprowadzone badania wykazały ponadnormatywne stężenia azotynów i fosforu oraz okresowe niedobory tlenu, co jest związane z problemem z rozbudową kanalizacji i oczyszczali ścieków Zbyt mała liczba kotłowni ekologicznych na terenie Powiatu Niewystarczająca liczba oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich Niska jakość wód w jeziorach Krajnik, Lubiąż, Lubniewsko oraz Wielicko - III klasy czystości wód Szczegółowy opis sytuacji w obszarze ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami został zawarty w dwóch Załącznikach stanowiących integralną część strategii – w Programie Ochrony Środowiska oraz Planie Gospodarki Odpadami. Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego

27 SZANSEZAGROŻENIA Budowa autostrady A2 - węzeł komunikacyjny w Torzymiu Możliwość pozyskania środków pomocowych na finansowanie projektów strategicznych Nawiązanie współpracy z Powiatem Międzyrzeckim i Powiatem Słubickim w celu przyjęcia wspólnego planu działań w zakresie turystyki Rozwój współpracy powiatu z gminami w zakresie realizacji i finansowania wspólnych projektów Brak wystarczających środków własnych na realizację projektów w przypadku nie pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych Dalszy odpływ kadr oraz problem z pozyskaniem nowych W poniższej tabeli przedstawiono kluczowe szanse i zagrożenia dla Powiatu Sulęcińskiego, które zidentyfikowane w otoczeniu zewnętrznym Analiza SWOT dla Powiatu Sulęcińskiego

28 Reasumując, Powiat Sulęciński posiada liczne walory krajobrazowo – przyrodnicze, liczne zabytki oraz warunki sprzyjające rozwojowi turystki pieszej, rowerowej, konnej oraz wędkarstwu i łowiectwu, co stanowi istotny potencjał dla rozwoju turystyki. W zakresie rozwoju gospodarczego, podniesienia standardu infrastruktury oraz zapewnienia warunków ochrony środowiska i gospodarki odpadami niezbędne jest kontynuowanie współpracy Powiatu z Gminami oraz wsparcie działań podejmowanych przez Gminy w tym zakresie. W celu zapewnienia warunków dla dalszego podnoszenia standardu bezpieczeństwa, oświaty, kultury i sportu oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia niezbędne jest kontynuowanie działań umożliwiających pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów strategicznych, w tym infrastrukturalnych. Podsumowując, Starostwo Powiatowe w celu poprawy istniejącej sytuacji w Powiecie Sulęcińskim powinno położyć największy nacisk na: intensyfikację działań umożliwiających pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, realizację projektów strategicznych niewymagających wysokich nakładów finansowych np. programy edukacyjne i prewencyjne dla społeczności lokalnych, współpracę z gminami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi, a także rozwój Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

29 Kierunki strategiczne, misja i wizja Powiatu Sulęcińskiego

30 Kierunki strategiczne dla Powiatu Sulęcińskiego KIERUNKI STRATEGICZNE STANOWIĄ NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE DLA POWIATU CO BĘDZIE WYRÓŻNIAĆ POWIAT SULĘCIŃSKI SPOŚRÓD INNYCH POWIATÓW? JAKIE CZYNNIKI BĘDĄ DECYDOWAĆ O ZADOWOLENIU MIESZKAŃCÓW POWIATU I O ICH WYBORACH W KOLEJNYCH LATACH? W JAKI SPOSÓB POWIAT BĘDZIE SIĘ ROZWIJAĆ? JAKIE ZASOBY STRATEGICZNE MUSI POSIADAĆ POWIAT, ABY SIĘ SKUTECZNIE ROZWIJAĆ? Z KIM I W JAKI SPOSÓB POWIAT MOŻE WSPÓŁPRACOWAĆ, ABY ZREALIZOWAĆ SWOJE ZAMIERZENIA?

31 Kierunki strategiczne dla Powiatu Sulęcińskiego CO BĘDZIE WYRÓŻNIAĆ POWIAT SULĘCIŃSKI SPOŚRÓD INNYCH POWIATÓW? Powiat Sulęciński powiatem rozwiniętym gospodarczo przyjaznym inwestorom i mieszkańcom - lider turystyki w województwie lubuskim JAKIE CZYNNIKI BĘDĄ DECYDOWAĆ O ZADOWOLENIU MIESZKAŃCÓW POWIATU I O ICH WYBORACH W KOLEJNYCH LATACH? Powiat Sulęciński jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców, który zapewnia: warunki dla rozwoju gospodarczego, profesjonalną pomoc społeczną, bezpieczeństwo mieszkańców, nowoczesną edukację, skuteczny system zwalczania patologii społecznych, dobrą opiekę medyczną i socjalną, integrację społeczności lokalnej, rozwój lokalnego rynku pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych.

32 Kierunki strategiczne dla Powiatu Sulęcińskiego W JAKI SPOSÓB POWIAT BĘDZIE SIĘ ROZWIJAĆ? Powiat będzie rozwijać się poprzez: modernizację infrastruktury, wsparcie inicjatyw prywatnych w obszarze turystyki, pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych krajowych i zagranicznych, działania na rzecz ochrony środowiska, rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia, przeciwdziałania przemocy i patologiom, zarządzanie informacją w Powiecie oraz gminach, współpracę władz Powiatu z władzami gmin w zakresie zarządzania, realizację projektów rozwojowych we współpracy z miastami partnerskimi oraz gminami niemieckim, prowadzenie silnej promocji wewnętrznej walorów Powiatu.

33 Kierunki strategiczne dla Powiatu Sulęcińskiego JAKIE ZASOBY STRATEGICZNE MUSI POSIADAĆ POWIAT, ABY SIĘ SKUTECZNIE ROZWIJAĆ? Aby się skutecznie rozwijać Powiat Sulęciński powinien posiadać: zmodernizowaną infrastrukturę, środowisko naturalne spełniające normy ekologiczne, strategię promocji Powiatu i pozyskiwania inwestorów oraz strategię rozwoju turystyki, wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, zasoby finansowe.

34 Kierunki strategiczne dla Powiatu Sulęcińskiego Z KIM I W JAKI SPOSÓB POWIAT MOŻE WSPÓŁPRACOWAĆ, ABY ZREALIZOWAĆ SWOJE ZAMIERZENIA? W ramach realizacji strategii zakłada się współpracę na zasadzie partnerstwa w obszarze rozwoju gospodarczego i turystyki oraz społecznego z następującymi organizacjami, urzędami oraz instytucjami: Miastami Partnerskimi, Gminami na terenie Powiatu, Ministerstwem Obrony Narodowej (11 dywizja), Ministerstwem Ochrony Środowiska, Nadleśnictwami oraz Lasami Państwowymi, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Agencją Nieruchomości Rolnych, Sąsiednimi powiatami, CZG-12, Organizacjami pozarządowymi, Organizacjami społecznymi, Związkiem Pracodawców Przedsiębiorczość Zarządem Głównym PTTK, Organizacjami turystycznymi, Euroregionami, Lokalną Grupą Działania, Placówkami oświatowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Policją, Sądem, Ośrodkami pomocy społecznej, Placówkami ochrony zdrowia, Placówkami pomocy społecznej, Kościołami i grupami wyznaniowymi, TZG.

35 Wizja i misja Powiatu Sulęcińskiego ZNACZENIE POWIATU DLA BIZNESU ZNACZENIE POWIATU WIZJA ŚRODOWISKO NATURALNE I INFRASTRUKTURA ZNACZENIE POWIATU DLA MIESZKAŃCÓW WIZJA JEST OBRAZEM POWIATU W PRZYSZŁOŚCI TAK DALEKIEJ, ŻE ISTOTNIE RÓŻNIĄCEJ SIĘ OD STANU OBECNEGO, A JEDNOCZEŚNIE TAK BLISKIEJ, ŻE MOŻNA SOBIE WYOBRAZIĆ JEJ REALIZACJĘ. Powiat Sulęciński atrakcyjny turystycznie i gospodarczo z rozwiniętą infrastrukturą w zgodzie ze środowiskiem naturalnym zapewniający atrakcyjne warunki do życia i rozwoju mieszkańcom i przedsiębiorcom MISJA JEST WYRAZEM STAŁYCH DĄŻEŃ I CELÓW, NA KTÓRE ZORIENTOWANE SĄ LUB POWINNY BYĆ DZIAŁANIA POWIATU Powiat Sulęciński ośrodkiem turystycznym województwa lubuskiego – atrakcyjnym miejscem do życia i rozwoju

36 Cele strategiczne Cele strategiczne dla Powiatu Sulęcińskiego zostały wyznaczone zgodnie z zasadą SMART (sprecyzowane, mierzalne, ambitne, realne i terminowe) przy wykorzystaniu metodologii Zrównoważonej Karty Wyników, co oznacza, że cele zostały umieszczone w czterech perspektywach i powiązane ze sobą na mapie strategii. PERSPEKTYWA FINANSÓW – Co oznacza sukces finansowy Powiatu ? PERSPEKTYWA KLIENTA – Jak powinni postrzegać Powiat mieszkańcy, przedsiębiorcy i inwestorzy? PERSPEKTYWA PROCESÓW I SYSTEMÓW – Które procesy i systemy należy doskonalić, aby zadowolić mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów? PERSPEKTYWA ROZWOJU I ZASOBÓW – Jak utrzymać/rozwinąć posiadany potencjał zasobów, aby urzeczywistnić wizję Powiatu?

37 Mapa strategii Powiatu Sulęcińskiego KLIENT FINANSE PROCESY BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ZAPEWNIENIE WARUNKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ZAPEWNIENIE ROZWOJU TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU ROZWÓJ ADMINISTRACJI I SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA POZYSKANIE INWESTORÓW ZABEZPIECZENIE FINANSOWANIA POTRZEB INWESTYCYJNYCH ORAZ PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH PODNOSZENIE STANDARDU SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ OŚWIATY BUDOWA POZYTYWNEGO WIZERUNKU I AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ROZWÓJ I ZASOBY WZROST ATRAKCYJNOŚCI LOKALNEGO RYNKU PRACY ZAPEWNIENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU ROZWÓJ I SZKOLENIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PUBLICZNEJ

38 Hierarchia celów strategicznych Powiatu Sulęcińskiego L.p.CELWAGA CELU 1 Zabezpieczenie finansowania potrzeb inwestycyjnych oraz projektów strategicznych 17 2Wzrost atrakcyjności lokalnego rynku pracy7 3Pozyskanie inwestorów10 4 Budowa pozytywnego wizerunku Powiatu i aktywizacja społeczności lokalnej 8 5 Podnoszenie standardu systemu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego oraz oświaty 12 6Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury11 7Rozwój administracji i sprawnego zarządzania6 8Zapewnienie rozwoju gospodarczego powiatu8 9Zapewnienie rozwoju turystyki, kultury i sportu9 10Rozwój i szkolenie pracowników instytucji publicznych6 11Zapewnienie warunków ochrony środowiska6 SUMA =100%100%

39 Drzewo celów i projektów strategii Powiatu Sulęcińskiego Misja i wizja Powiatu Sulęcińskiego ZABEZPIECZENIE FINANSOWANIA POTRZEB INWESTYCYJNYCH ORAZ PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH WZROST ATRAKCYJNOŚCI LOKALNEGO RYNKU PRACY POZYSKANIE INWESTORÓW BUDOWA POZYTYWNEGO WIZERUNKU POWIATU I AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ P-1 Program pozyskania środków zewnętrznych P-2 Program optymalizacji kosztów operacyjnych P-3 Program aktywizacji lokalnego rynku pracy P-4 Wyznaczenie i wdrożenie strategii pozyskania inwestorów P-5 Opracowanie i wdrożenie planu promocji Powiatu P-6 Opracowanie i wdrożenie planu współpracy z organizacjami pozarządowym Na poniższych schematach zaprezentowano drzewo celów i projektów – cele mogą zostać osiągnięte dzięki realizacji określonych działań w ramach programów oraz projektów strategicznych, które zostały opisane w Kartach projektów.

40 Misja i wizja Powiatu Sulęcińskiego ROZWÓJ ADMINISTRACJI I SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA PODNOSZENIE STANDARDU SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ Rozwój administracji i sprawnego zarządzania w Starostwie Powiatowym Usprawnienie procesu zarządzania w Powiecie opartego na współpracy z gminami P-7 Przyjazny Urząd - Wdrożenie ZSI P-8 Przygotowanie Starostwa Powiatowego do certyfikacji P-9 Stworzenie bazy danych o gminach P-10 Opracowanie programu usprawnienia współpracy Starostwa z Gminami i innymi instytucjami P- 11 Wdrożenie Programu tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną P- 12 Wdrożenie programu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym P- 13 Program rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej mieszkańców Powiatu P-14 Utworzenie Banku Danych i Systemu Informacji Społecznej P-15 Wdrożenie Programu Profilaktycznego Afirmacja życia Drzewo celów i projektów strategii Powiatu Sulęcińskiego

41 Misja i wizja Powiatu Sulęcińskiego PODNOSZENIE STANDARDU SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA PODNOSZENIE STANDARDU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO PODNOSZENIE STANDARDU SYSTEMU OŚWIATY P-16 Wdrożenie Projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SPZOZ w Sulęcinie P-17 Opracowanie i wdrożenie "Programu Zdrowotnego dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego" Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania oraz w ruchu drogowym P-18 Wdrożenie programu zapewnienia bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania Przeciwdziałanie demoralizacji i zapewnienie bezpieczeństwa nieletnim Poprawa systemu łączności w zarządzaniu kryzysowym P-19 Wdrożenie Programu poprawy bezpieczeństwo w ruchu drogowym P-20 Program zapobiegania demoralizacji i zapewnienia bezpieczeństwa nieletnim P-21 Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) P-22 Wdrożenie strategii rozwoju oświaty w Powiecie Sulęcińskim P-23 Opracowanie i wdrożenie planu współpracy placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz środowiskiem lokalnym Drzewo celów i projektów strategii Powiatu Sulęcińskiego

42 Misja i wizja Powiatu Sulęcińskiego ZAPEWNIENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY P-24 Stworzenie portalu internetowego z bazą danych dla potencjalnych inwestorów i turystów P-25 Opracowanie programu współpracy ze Związkiem Pracodawców "Przedsiębiorczość" P-26 Przebudowa i rozbudowa budynku starostwa P-30 Program modernizacji Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie P-29 Program modernizacji I LO im. A. Mickiewicza w Sulęcinie P-28 Program modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie P-27 Program przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych P-33 Program modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Tursku P-32 Modernizacja infrastruktury jednostek bezpieczeństwa publicznego P-31 Program modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Drzewo celów i projektów strategii Powiatu Sulęcińskiego

43 Misja i wizja Powiatu Sulęcińskiego ZAPEWNIENIE ROZWOJU TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU ROZWÓJ I SZKOLENIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ZAPEWNIENIE WARUNKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA P-34 Opracowanie programu rozwoju turystyki w Powiecie P-35 Wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych P-36 Opracowanie programu rozwoju i szkolenia pracowników IP P-37 Wdrożenie POŚ P-38 Wdrożenie PGO Drzewo celów i projektów strategii Powiatu Sulęcińskiego

44 Karty projektów strategicznych Szczegółowy zakres działań strategicznych został zawarty w Kartach Projektów i Programów strategicznych zamieszczonych w Załączniku w pliku Excel stanowiącym integralną część niniejszego dokumentu. W Załączniku zostały zawarte następujące elementy strategii: Drzewo strategii zawierające cele strategiczne oraz programy i projekty strategiczne; Lista programów i projektów strategicznych; Koszty realizacji programów i projektów strategicznych; Źródła finansowania programów i projektów strategicznych; Harmonogram realizacji programów i projektów strategicznych; Karty programów i projektów strategicznych zawierające: Cel strategiczny, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu, Pozostałe cele strategiczne, które zostaną osiągnięte pośrednio poprzez realizację danego projektu, Zakres programu/ projektu strategicznego, Planowany harmonogram realizacji, Szacowane koszty, Oczekiwane efekty z realizacji projektu, Źródła finansowania projektu, Zespół projektowy (Kierownik programu/ projektu, Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań, osoby bezpośrednio realizujące poszczególne działania, osoby zaangażowane w realizację projektu).

45 Monitoring realizacji strategii Powiatu Sulęcińskiego Monitoring realizacji strategii będzie opierał się o analizę i ocenę: stopnia osiągnięcia celów strategicznych poprzez ocenę zmiany wskaźników przyjętych do pomiaru stopnia osiągnięcia celu, stopnia zaawansowania projektów strategicznych w ramach poszczególnych programów oraz stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych działań w ramach projektów strategicznych poprzez ocenę następujących parametrów określonych w Karcie programu/ projektu strategicznego: terminowość – zgodność z przyjętym harmonogramem, zakres – zgodność z przyjętym zakresem przedmiotowym, koszty – zgodność z przyjętym budżetem, jakość – stopień osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji programu/ projektu.

46 Monitoring realizacji strategii Powiatu Sulęcińskiego W celu monitorowania stopnia realizacji strategii w Starostwie Powiatowym zostanie wyznaczona jedna osoba odpowiedzialna za cały proces monitoringu obejmujący następujące podstawowe funkcje: Pozyskanie co 6 miesięcy raportu z realizacji poszczególnych programów/ projektów strategicznych przygotowanych przez kierowników projektów – raport powinien obejmować informacje na temat: postępu realizacji działań, stopnia zgodności z przyjętym harmonogramem i budżetem, osiągniętych wskaźników oraz oczekiwanych efektów, wszelkich zagrożeń uniemożliwiających realizację programu/ projektu zgodnie z założeniami. Aktualizację Kart programów/ projektów na bieżąco zgodnie ze zmianami sugerowanymi przez Kierownika Projektu, a dotyczącymi: zakresu, harmonogramu, budżetu oraz źródeł finansowania, oczekiwanych efektów, składu zespołu projektowego. Wszelkie istotne zmiany powinny zostać zaakceptowane przez kadrę zarządzającą i naniesione przez Kierownika Projektu w Karcie Programu/ Projektu, a następnie przekazane osobie odpowiedzialnej za proces monitoringu.

47 Wdrożenie strategii Powiatu Sulęcińskiego – dalsze kroki W celu sprawnego wdrożenia strategii zostaną podjęte następujące kroki: Krok I - dokonanie przez kadrę zarządzającą hierarchizacji celów strategicznych przez pryzmat powiązań między celami oraz programów i projektów strategicznych Krok II - wyznaczenie/ zaakceptowanie kierowników programów/ projektów przez kadrę zarządzającą Krok III - przekazanie Kart programów/ projektów kierownikom w celu doprecyzowania formuł mierników pomiaru osiągnięcia założonych celów, ich wartości bazowych i docelowych, zakresu działań, planowanych kosztów, harmonogramu, źródeł finansowania oraz zespołu projektowego Krok IV - zaakceptowanie Kart programów/ projektów przez kadrę zarządzającą Krok V - kontynuacja/ rozpoczęcie projektów strategicznych Krok VI - monitoring stopnia realizacji strategii


Pobierz ppt "Sulęcin, październik 2008 r. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały Nr XXIII/156/08 Rady Powiatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google