Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

3 Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszar ó w wiejskich z udziałem środk ó w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427) Rozporządzenie określa szczeg ó łowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty pomocy finansowej, zwanej dalej pomocą, w ramach działania Tworzenie i rozw ó j mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013, zwanej dalej pomocą, w tym: - tryb składania wniosk ó w o przyznanie pomocy oraz wniosk ó w o płatność; - szczeg ó łowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

4 - szczeg ó łowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa; przypadki, w kt ó rych następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania pomocy; - kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, inne niż wymienione w przepisach Unii Europejskiej, w przypadku wystąpienia kt ó rych nie jest wymagany zwrot pomocy. Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zr ó wnoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego obszar ó w wiejskich. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

5 Potencjalni odbiorcy pomocy: Osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej, spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw MIKROPRZEDSIĘBIORCA: zatrudnia mniej niż 10 pracowników, obrót nie przekracza równowartości 2 mln Euro, lub suma aktywów jego bilansu na koniec roku nie przekraczają 2 mln Euro OSOBA PRAWNA OSOBA PRAWNA : zrzeszenie, stowarzyszenie, spółdzielnia, Sp. z o.o., Spółka Akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO (nieposiadająca osobowości prawnej): spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna

6 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ZATRUDNIENIE KOGO WLICZMY KOGO WLICZMY: właściciel, kierownicy, pracownicy, partnerzy KOGO NIE WLICZAMY KOGO NIE WLICZAMY: osób na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji z wyboru, oraz – stażystów, - osób zatrudnionych w celu przygotowania do zawodu, - osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę (umowa-zlecenie, dzieło),

7 Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.), rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

8 Kryteria dostępu: O pomoc może się ubiegać osoba fizyczna, która: 1.podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca 2.jest obywatelem państwa członkowskiego UE, 3.jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, 4.nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, 5.biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji, 6.w okresie ostatnich 2 lat beneficjent nie uzyskał pomocy w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 – działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie 7.ma miejsce zamieszkania w terenie: – gminy wiejskiej lub – gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys mieszkańców – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow 5 tys mieszk. ( Jeżeli świadczy usługi dla gospodarstw lub leśnictwa _ gm m-w do 20 tys mieszkańców ) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

9 Osoba prawna: podejmuje albo wykonuje - podejmuje albo wykonuje działalność jako mikroprzedsiębiorca, - jest wpisana w KRS, - nie podlega wykluczeniu.... - w okresie 2 lat poprzedzających nie przyznano pomocy w ramach Kapitał ludzki, 2007-2013), Spółka cywilna: wykonuje - wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo - spółka i każdy ze wspólników spełnia kryteria mikroprzedsiębiorsta, - wspólnicy (osoby fizyczne) spełniają kryteria jak osoba fizyczna, (osoby prawne) jak osoby prawne, Spółka prawa handlowego (nieposiadająca osobowości prawnej) : wykonuje - wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo - spełnia kryteria jak osoba prawna

10 Co oznacza działalność rozwijana Wniosek o płatność Kontynuuję działalność gospodarczą z wykorzystaniem zrealizowanej inwestycji, która przynosi określone korzyści ekonomiczne wykazane w biznes planie Co oznacza podejmuje działalność INWESTYCJA Rozpoczęcie działalności gospodarczej: -wpis do ewidencji działalności gospodarczej, -spełnienie pozostałych wymogów związanych z uruchamianą działalnością: US, ZUS, sanepid,............................................... Wniosek o płatność pośrednią lub ostateczną Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem zrealizowanej inwestycji, która przynosi określone korzyści ekonomiczne wykazane w biznes planie Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek Umowa z ARiMR 5 mies Planuję podjąć działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek Umowa z ARiMR 5 mies INWESTYCJA Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

11 Pomoc może być przyznana, jeżeli: numer identyfikacyjnyzostał jej nadany numer identyfikacyjny (krajowy system ewidencji producentów), projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu, inwestycja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, operacja jest uzasadniona ekonomicznie, oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Kryteria dostępu:

12 NUMER IDENTYFIKACYJNY - KRAJOWY REJESTR PRODUCENTÓW ROLNYCH NADAJE – BIURO POWIATOWE Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa UWAGA – UWAGA – w wypadku wspólników Spółki Cywilnej NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany jednemu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę

13 Wysokość pomocy Max. do 300 000 PLN jeden beneficjent Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy – 100.000 PLN Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

14 Wysokość pomocy - szczegóły 100.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 1 miejsce pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji 200.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji 300.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji Osoba fizyczna Osoba fizyczna, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca – uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy

15 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczamy koszty Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; Zagospodarowanie terenu; Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zkupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

16 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczmy koszty Zakup środków transportu Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: usług transportowych; w wysokości nieprzekraczalnej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych; innych usług niż usługi transportowe; w wysokości nieprzekraczalnej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe; 50% 75% 25%

17 DO KOSZTÓW KWALIFIKOWA L NYCH – zaliczmy koszty KOSZTY OGÓLNE – w wysokości 10% KK 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna, wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości, projektów technologicznych 2. Opłaty za patenty i licencje 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi DO KOSZTÓW KALIFIKOWA L NYCH ZALICZA SIĘ: 1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

18 Wybór operacji Ogłoszenie konkursu ARiMR + LGD ARiMR na wniosek LGD ogłasza konkurs 14 dni przed naborem (termin i miejsce składania wniosków, wzór formularza, kryteria wyboru projektów przez LGD, wykaz dokumentów, limit dostępnych środków) Nabór wniosków LGD Beneficjenci składają wnioski do LGD w terminie 14 – 30 dni od ogłoszenia naboru Wybór projektów LGD LGD dokonuje wyboru projektów do dofinansowania na podstawie określonych kryteriów wyboru, dostępnych środków, w terminie 21 dni od dnia zakończenia naboru Lista rankingowa LGD LGD przekazuje do ARiMR listę rankingową wybranych projektów wraz z uchwałą Rady, w ciągu 45 dni od dnia zakończenia naboru

19 Przekazanie informacji LGD Rozpatrzenie wniosków ARiMR Nieprawidłowości ARiMR LGD w ciągu 14 dni od dnia dokonania oceny i wyboru informuje wnioskodawców na piśmie, o zgodności lub niezgodności projektu z LSR, jego wyborze lub nie wybraniu, liczbie uzyskanych punktów ARiMR rozpatruje wnioski w ciągu 3 miesięcy Wnioskodawca ma możliwość usunięcia nieprawidłowości lub braków dwukrotnie (w ciągu 14 dni) PODPISANIE UMOWY ARiMR

20 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ZOBOWIĄZANIA Jakie ZOBOWIĄZANIA po realizacji operacji: 2 lat 1.W okresie 2 lat od dokonania płatności ostatecznej przez ARiMR zachowanie miejsc pracy zachowanie miejsc pracy 5 lat 2. W okresie 5 lat od dokonania płatności przez ARiMR przenoszenia własności posiadania ograniczeń w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania, rodzaju wykonywanej działalności miejsca zarejestrowania rodzaju wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału, kontroli, umożliwienia przeprowadzenia kontroli, przechowywanie dokumentów przechowywanie dokumentów, informowania ARiMR informowania ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy

21 Można realizować przedsięwzięcie w 2 etapach Co jeszcze ciekawego ? 1 Etap w planie 2 Podpisanie umowy w O/R ARiMR Realizacja 2 etapu Zakończenie projektu 36 mies od umowy Wniosek o 2 płatność Nie mniej niż 25% wartości projektu Można realizować przedsięwzięcie w 1 etapie Wniosek o płatność składamy w okresie 24 mies od podpisania umowy Realizacja 1 etapu Wniosek o płatność 24 mies od podpisania umowy

22 Zgodność operacji z LSR w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zgodność operacji z LSR w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel I Podniesienie atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej obszaru LGD Preferowane będą operacje m.in.: Handel artykułami zaspokajającymi potrzeby turystów; Rozwój bazy noclegowej: hotele, schroniska turystyczne, pola kempingowe, miejsca krótkotrwałego zamieszkania; Rozwój bazy gastronomicznej; Inne usługi turystyczne związane m.in. z rzemiosłem, rękodziełem, produktami lokalnymi i dziedzictwem kulinarnym, wypożyczaniem rowerów, prowadzeniem stadniny koni itp.

23 Zgodność operacji z LSR w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zgodność operacji z LSR w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel II Dziedzictwo kulturowe ważnym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji obszaru Preferowane będą operacje związane z: Budową wizerunku kulturalnego obszaru Podejmowaniem inicjatyw w celu uatrakcyjnienia ofert kulturalnej

24 Cel III Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców obszaru LGD Dziedzictwo i Rozwój Preferowane typy operacji m.in.: Usługi turystyczne związane z rekreacją i wypoczynkiem wykorzystujące produkty rzemieślnicze; Odnawianie tradycyjnych zawodów w tym: garncarstwa, kowalstwa artystycznego, wikliniarstwa itd.; Zgodność operacji z LSR w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zgodność operacji z LSR w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

25 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu ul. Plac Kochanowskiego 1 tel. 48 676 20 29 e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl


Pobierz ppt "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google