Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.oskko.edu.pl Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Opracowanie Joanna Jasiak, Alicja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.oskko.edu.pl Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Opracowanie Joanna Jasiak, Alicja."— Zapis prezentacji:

1 www.oskko.edu.pl Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Opracowanie Joanna Jasiak, Alicja Kapcia

2 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole W szkole jest miejsce dla każdego ucznia…

3 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Podstawa prawna wprowadzanych zmian – pakiet 8 rozporządzeń MEN (w tym 2 projektowane) 1.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 roku, wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011r. 2.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych z dnia 17 listopada 2010r. 3.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach z dnia 17 listopada 2010r.

4 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 4.w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej z 17 listopada 2010, wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011r. 5.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z 17 listopada 2010, wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011r. 6.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

5 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 7.w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych – projekt, 8.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych - projekt.

6 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Kluczowe pojęcia: rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb uczniów; indywidualizacja kształcenia; pomoc bliżej ucznia; odpowiedzialność dyrektora za organizację PPP w szkole; zespół i współpraca wielu podmiotów; specjaliści, w tym z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;

7 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Kluczowe pojęcia: Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU); Plan Działań Wspierających (PDW); Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET).

8 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Pomocą są objęci uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych: o specjalnych trudnościach w uczeniu niesłyszący, niedosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

9 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Pomocą są objęci uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych: o specyficznych trudnościach w uczeniu; dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADHD uczniowie zdolni, uczniowie, wobec których stwierdzono konieczność objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, na podstawie przeprowadzonych działań pedagogicznych.

10 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Za organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole odpowiada dyrektor Zadania dyrektora: tworzy zespół zajmujący się planowaniem i koordynowaniem udzielania ppp uczniowi; wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu; wnioskuje o udział przedstawiciela poradni psychologiczno – pedagogicznej w spotkaniu zespołu; zaprasza na spotkania zespołu osoby, o które wnioskuje rodzic np. lekarzy lub innych specjalistów; zawiadamia rodziców o terminie spotkania zespołu; zapoznaje się z zapisami w KIPU;

11 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Zadania dyrektora: ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin ( na podstawie zaleceń zespołu ); informuje rodzica lub pełnoletniego ucznia o ustalonych formach, sposobach i zakresie pomocy; Wpisuje do karty indywidualnych potrzeb ucznia informację o sposobach, okresach i formie udzielania pomocy oraz wymiar godzin; monitoruje i ocenia efektywność prowadzonych działań; za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia przekazuje kopię karty do przedszkola, szkoły lub palcówki, do której uczeń został przyjęty;

12 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Zadania dyrektora: współpracuje z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; współpracuje z organem prowadzącym szkołę.

13 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Zadania nauczycieli: prowadzi obserwację pedagogiczną (przedszkole - diagnoza przedszkolna); prowadzi obserwacje, pomiary pedagogiczne oraz stosuje inne metody w celu określenia ryzyka dysleksji (klasy I-III szkoły podstawowej); organizuje doradztwo edukacyjno-zawodowe (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna); współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami oraz specjalistami; indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych (wszystkie etapy edukacyjne);

14 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Zadania nauczycieli: dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na wszystkich etapach edukacyjnych posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz IPET, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz PDW, opinię poradni o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz PDW, nieposiadającego opinii poradni, ale objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole – PDW; realizuje ustalenia zawarte w PDW lub IPET.

15 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Zadania zespołu: Planuje i koordynuje udzielanie ppp uczniowi; określa zakres oraz zalecane formy udzielania pomocy uczniowi; określa działania wspierające rodziców uczniów; określa zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, w tym działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; Opracowuje IPET i/lub PDW; zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia; spotyka się w miarę potrzeb;

16 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Zadania zespołu: dokonuje oceny efektywności ppp, w tym efektywności realizowanych zajęć; dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; dokonuje oceny efektywności prowadzonych zajęć przed upływem okresu ich zakończenia; podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; planuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego ( gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna ).

17 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (I): Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia Opracowanie IPET Organizacja zajęć specjalistycznych dla ucznia Badanie efektów pracy i ocena efektywności działań

18 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (II): Analiza innego orzeczenia lub opinii Rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia Założenie karty indywidualnych potrzeb ucznia Opracowanie planu działań wspierających Badanie efektów pracy i ocena efektywności działań

19 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Etapy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 1.Dyrektor szkoły otrzymuje informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną; 2.Dyrektor tworzy zespół; 3.Dyrektor wyznacza koordynatora zespołu; 4.Spotkania zespołu zwołuje koordynator, spotkania odbywają się w miarę potrzeb; 5.Dyrektor informuje o terminie spotkania rodziców oraz zaprasza specjalistów; 6.Zespół ustala zakres pomocy; 7.Dyrektor, na podstawie zaleceń zespołu, ustala liczbę godzin oraz formy, sposoby i okres udzielania pomocy;

20 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Etapy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 8.O ustalonym sposobie, formach i okresie pomocy dyrektor informuje rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia na piśmie; 9.Opracowuje się KIPU i PDW lub IPET; 10.Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej do indywidualnych potrzeb; rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także metody pracy z uczniem na podstawie opinii bądź orzeczenia oraz ustaleń zawartych w PDW lub IPET; 11.Zespół dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz określa wnioski i zalecenia;

21 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Etapy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 12.Zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji; 13.Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia – dostosowanie warunków następuje na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. Szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków określa Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

22 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - bariery Przekazywanie dokumentacji uczniów przez rodziców oraz szkoły i placówki Brak wystarczających kompetencji nauczycieli do dokonywania rozpoznania potrzeb i trudności uczniów Tworzenie nadmiernej ilości dokumentacji Organizacja pracy zespołu ( duża szkoła/mała szkoła) Zaangażowanie do pracy wszystkich nauczycieli a nie tylko małego zespołu Współpraca z rodzicami Współpraca z poradnią pedagogiczno – psychologiczną

23 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - korzyści Każdy uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych uzyskuje pomoc i wsparcie stosownie do potrzeb i możliwości, Zwiększenie szansy na sukces ucznia, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym Dostrzeżenie potrzeb uczniów zdolnych, organizacja pomocy i wsparcia dla tej grupy uczniów Dowolność w tworzeniu dokumentacji (forma) Poszerzenie współpracy szkoły z różnymi instytucjami Dowolność w organizacji spotkań zespołu Dobra współpraca nauczycieli w zespole

24 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - korzyści Dobra współpraca nauczycieli w zespole Pozyskiwanie rodziców do współpracy Autonomia szkoły; sposób organizacji zależy od szkoły, każda szkoła powinna znaleźć dla siebie jak najwięcej korzyści w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

25 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Ucząc się zmieniasz sposób myślenia Michael Fullan

26 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Gdzie szukać informacji i materiałów? http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=543&Ite mid=1084 http://efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl/APS_Efektywnosc/start.aspx

27 www.oskko.edu.pl VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.oskko.edu.pl Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011 Opracowanie Joanna Jasiak, Alicja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google