Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Opracowanie Joanna Jasiak, Alicja Kapcia VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

2 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
W szkole jest miejsce dla każdego ucznia… W szkole jest miejsce dla każdego ucznia… No child left behind – program amerykański VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

3 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Podstawa prawna wprowadzanych zmian – pakiet 8 rozporządzeń MEN (w tym 2 projektowane) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 roku, wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach z dnia 17 listopada 2010r. VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

4 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej z 17 listopada 2010, wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z 17 listopada 2010, wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

5 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych – projekt, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych - projekt . VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

6 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Kluczowe pojęcia: rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb uczniów; indywidualizacja kształcenia; pomoc bliżej ucznia; odpowiedzialność dyrektora za organizację PPP w szkole; zespół i współpraca wielu podmiotów; specjaliści, w tym z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej; Indywidualizacja kształcenia - każdy uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych uzyskuje pomoc i wsparcie stosownie do potrzeb i możliwości, Zespół i współpraca - wielu podmiotów; nauczycieli, rodziców, specjalistów w tym Poradni VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

7 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Kluczowe pojęcia: Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU); Plan Działań Wspierających (PDW); Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET). VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

8 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Pomocą są objęci uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych: o specjalnych trudnościach w uczeniu niesłyszący, niedosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

9 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Pomocą są objęci uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych: o specyficznych trudnościach w uczeniu; dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADHD uczniowie zdolni, uczniowie, wobec których stwierdzono konieczność objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, na podstawie przeprowadzonych działań pedagogicznych. VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

10 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Za organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole odpowiada dyrektor Zadania dyrektora: tworzy zespół zajmujący się planowaniem i koordynowaniem udzielania ppp uczniowi; wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu; wnioskuje o udział przedstawiciela poradni psychologiczno – pedagogicznej w spotkaniu zespołu; zaprasza na spotkania zespołu osoby, o które wnioskuje rodzic np. lekarzy lub innych specjalistów; zawiadamia rodziców o terminie spotkania zespołu; zapoznaje się z zapisami w KIPU; Sposób tworzenia zespołu zależy od organizacji pracy szkoły, jej wielkości i możliwości, pożądany (idealny) model to zespół nauczycieli uczących w danym zespole klasowym, w praktyce może być różnie.. Zespół powoływany jest niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii lub niezwłoczniepo przekazaniu informacji przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

11 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Zadania dyrektora: ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin ( na podstawie zaleceń zespołu ); informuje rodzica lub pełnoletniego ucznia o ustalonych formach, sposobach i zakresie pomocy; Wpisuje do karty indywidualnych potrzeb ucznia informację o sposobach, okresach i formie udzielania pomocy oraz wymiar godzin; monitoruje i ocenia efektywność prowadzonych działań; za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia przekazuje kopię karty do przedszkola, szkoły lub palcówki, do której uczeń został przyjęty; ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin ( na podstawie zaleceń zespołu ) – art. 42!! informuje rodzica lub pełnoletniego ucznia o ustalonych formach, sposobach i zakresie pomocy – niezwłocznie, na piśmie, po zatwierdzeniu arkusza organizacji szkoły; Monitoruje i ocenia efektywność prowadzonych działań – ewentualnie decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi pomocy; Za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia przekazuje kopię karty do przedszkola, szkoły lub palcówki, do której uczeń został przyjęty!!! – par. 28 rozp. o ppp; 1. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 2. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły, rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty. W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, pozostaje kopia karty. 3. Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, dyrektor przedszkola lub szkoły, do której uczeń uczęszczał, przekazuje kopię karty do przedszkola, szkoły lub placówki […] do której uczeń został przyjęty oraz sposób przechowywania karty wynika z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.): § 19. Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia lub wychowanka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego i lekarza. VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

12 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Zadania dyrektora: współpracuje z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; współpracuje z organem prowadzącym szkołę. planowanie i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznym przedszkolu, szkole lub placówce odbywa się w ścisłej współpracy z organem prowadzącym szkołę. Zatwierdzenie arkusza organizacji to gwarancja organu prowadzącego na finansowanie, a tym samym zapewnienie realizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie organu prowadzącego polega również na wykonywaniu niezbędnych remontów obiektów szkolnych oraz realizacji innych zadań inwestycyjnych (art. 5 ust. 7 pkt 2 ustawy o systemie oświaty). VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

13 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Zadania nauczycieli: prowadzi obserwację pedagogiczną (przedszkole - diagnoza przedszkolna); prowadzi obserwacje, pomiary pedagogiczne oraz stosuje inne metody w celu określenia ryzyka dysleksji (klasy I-III szkoły podstawowej); organizuje doradztwo edukacyjno-zawodowe (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna); współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami oraz specjalistami; indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych (wszystkie etapy edukacyjne); VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

14 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Zadania nauczycieli: dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na wszystkich etapach edukacyjnych posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz IPET, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz PDW, opinię poradni o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz PDW, nieposiadającego opinii poradni, ale objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole – PDW; realizuje ustalenia zawarte w PDW lub IPET. VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

15 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Zadania zespołu: Planuje i koordynuje udzielanie ppp uczniowi; określa zakres oraz zalecane formy udzielania pomocy uczniowi; określa działania wspierające rodziców uczniów; określa zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, w tym działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; Opracowuje IPET i/lub PDW; zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia; spotyka się w miarę potrzeb; W skład zespołu wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści (logopeda, psycholog, pedagog, doradca zawodowy) Określa zakres oraz zalecane formy udzielania pomocy uczniowi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zaleceń zawartych w opinii poradni, orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego , orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, opinii nauczycieli i specjalistów inicjujących objęcie ucznia ppp. IPET – orzeczenie, PDW –opinia poradni lub opinia nauczycieli bądż specjalistów Z uwzględnieniem ustaleń dyrektora oraz wymiaru godzin dla ucznia PDW może być opracowany dla grupy uczniów o podobnych dysfunkcjach. IPED dla 1 ucznia. VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

16 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Zadania zespołu: dokonuje oceny efektywności ppp, w tym efektywności realizowanych zajęć; dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; dokonuje oceny efektywności prowadzonych zajęć przed upływem okresu ich zakończenia; podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; planuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego ( gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna ). W skład zespołu wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści (logopeda, psycholog, pedagog, doradca zawodowy) Określa zakres oraz zalecane formy udzielania pomocy uczniowi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zaleceń zawartych w opinii poradni, orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego , orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, opinii nauczycieli i specjalistów inicjujących objęcie ucznia ppp. IPET – orzeczenie, PDW –opinia poradni lub opinia nauczycieli bądż specjalistów Z uwzględnieniem ustaleń dyrektora oraz wymiaru godzin dla ucznia PDW może być opracowany dla grupy uczniów o podobnych dysfunkcjach. IPED dla 1 ucznia. VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

17 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (I): Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia Opracowanie IPET Organizacja zajęć specjalistycznych dla ucznia Badanie efektów pracy i ocena efektywności działań VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

18 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (II): Analiza innego orzeczenia lub opinii Rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia Założenie karty indywidualnych potrzeb ucznia Opracowanie planu działań wspierających Badanie efektów pracy i ocena efektywności działań VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

19 Etapy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Dyrektor szkoły otrzymuje informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną; Dyrektor tworzy zespół; Dyrektor wyznacza koordynatora zespołu; Spotkania zespołu zwołuje koordynator, spotkania odbywają się w miarę potrzeb; Dyrektor informuje o terminie spotkania rodziców oraz zaprasza specjalistów; Zespół ustala zakres pomocy; Dyrektor, na podstawie zaleceń zespołu, ustala liczbę godzin oraz formy, sposoby i okres udzielania pomocy; VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

20 Etapy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
O ustalonym sposobie, formach i okresie pomocy dyrektor informuje rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia na piśmie; Opracowuje się KIPU i PDW lub IPET; Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej do indywidualnych potrzeb; rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także metody pracy z uczniem na podstawie opinii bądź orzeczenia oraz ustaleń zawartych w PDW lub IPET; Zespół dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz określa wnioski i zalecenia; VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

21 Etapy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji; Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia – dostosowanie warunków następuje na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. Szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków określa Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

22 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - bariery
Przekazywanie dokumentacji uczniów przez rodziców oraz szkoły i placówki Brak wystarczających kompetencji nauczycieli do dokonywania rozpoznania potrzeb i trudności uczniów Tworzenie nadmiernej ilości dokumentacji Organizacja pracy zespołu ( duża szkoła/mała szkoła) Zaangażowanie do pracy wszystkich nauczycieli a nie tylko „małego” zespołu Współpraca z rodzicami Współpraca z poradnią pedagogiczno – psychologiczną VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

23 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - korzyści
Każdy uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych uzyskuje pomoc i wsparcie stosownie do potrzeb i możliwości, Zwiększenie szansy na sukces ucznia, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym Dostrzeżenie potrzeb uczniów zdolnych, organizacja pomocy i wsparcia dla tej grupy uczniów Dowolność w tworzeniu dokumentacji (forma) Poszerzenie współpracy szkoły z różnymi instytucjami Dowolność w organizacji spotkań zespołu Dobra współpraca nauczycieli w zespole Dokumentacja – jedynie obligatoryjnie; PDW, IPET, KIPU VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

24 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - korzyści
Dobra współpraca nauczycieli w zespole Pozyskiwanie rodziców do współpracy Autonomia szkoły; sposób organizacji zależy od szkoły, każda szkoła powinna znaleźć dla siebie jak najwięcej korzyści w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej. VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

25 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
„Ucząc się zmieniasz sposób myślenia” Michael Fullan Dokumentacja – jedynie obligatoryjnie; PDW, IPET, KIPU VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

26 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
Gdzie szukać informacji i materiałów? mid=1084 Dokumentacja – jedynie obligatoryjnie; PDW, IPET, KIPU VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,

27 Dziękuję za uwagę  VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków, 4-6.03.2011
Dziękuję za uwagę  VIII KONFERENCJA OSKKO Kraków,


Pobierz ppt "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google