Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Likwidacja szkód majątkowych z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych Krystyna Krawczyk Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Likwidacja szkód majątkowych z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych Krystyna Krawczyk Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych."— Zapis prezentacji:

1 Likwidacja szkód majątkowych z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych Krystyna Krawczyk Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych

2 2 Techniczna likwidacja szkód (likwidatorzy techniczni, rzeczoznawcy zewnętrzni). Szybkość, sprawność; Jak powinna wyglądać likwidacja szkód z perspektywy RU o Przeprowadzenie oględzin mienia niezwłocznie po zgłoszeniu szkody w terminie od 3 do 7 dni; o Przesyłanie dokumentacji do zleceniodawcy (ubezpieczyciela) za pomocą nowoczesnych środków przesyłania informacji (e-mail, faks, kurier), tak aby nie było przestojów w likwidacji merytorycznej szkody spowodowanych np. oczekiwaniem ubezpieczyciela na doręczenie dokumentacji wysłanej pocztą.

3 3 Profesjonalność; Jak powinna wyglądać likwidacja szkód z perspektywy RU o Umawianie terminu oględzin i jego dotrzymywanie; o Telefoniczne potwierdzenie przybycia na oględziny na dzień przed terminem; o Wczesne, co najmniej na jeden dzień przed oględzinami, telefoniczne informowanie klienta o przesunięciu terminu na dzień następny; o Protokolarna forma opisu przedmiotu oględzin; o Zwiększenie udziału specjalistycznych opinii w sytuacjach spornych bądź wątpliwych;

4 4 Jak powinna wyglądać likwidacja szkód z perspektywy RU o Rzeczowe i jasne opisywanie przedmiotu oględzin, stwierdzonych uszkodzeń; o Ograniczanie się w wypowiedziach jedynie co do aspektów technicznych likwidacji szkody, unikanie wypowiedzi dotyczących odpowiedzialności za szkodę. Daną kwestią zajmują się likwidatorzy merytoryczni; o Unikanie przywoływania w opiniach przepisów prawa, do których odnosi się ustalony w sprawie stan faktyczny oraz ferowania wyroków.

5 5 Transparentność; Jak powinna wyglądać likwidacja szkód z perspektywy RU o Umożliwienie zapoznania się z wynikiem oględzin; o Dopuszczenie osoby zainteresowanej do zgłaszania uwag, sugestii do protokołu na etapie oględzin.

6 6 Merytoryczna likwidacja szkód. Sprawność; Jak powinna wyglądać likwidacja szkód z perspektywy RU o Zwiększenie obsady likwidatorów (niewystarczająca ich liczba jest często powodem przewlekłości postępowań); o Podejmowanie inicjatywy dowodowej, a nie tylko oczekiwanie na dokumenty, które prześle poszkodowany, sąd, prokuratura; o Zgłaszanie udziału w ramach toczących się postępowań karnych oraz w sprawach o wykroczenie w charakterze pokrzywdzonego.

7 7 Profesjonalność; Jak powinna wyglądać likwidacja szkód z perspektywy RU o Wymóg kwalifikacji. Częstokrotnie likwidatorzy merytoryczni muszą podejmować decyzję w sprawie, która wymaga wiedzy prawniczej. Stąd też zasadne jest aby osoba ta posiadała wiedzę z zakresu prawa cywilnego, w tym zobowiązań; o Odchodzenie od likwidacji szkód z za biurka na rzecz likwidacji bezpośredniej – w terenie, np. przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia, przepytanie świadków, w sprawach szczególnie trudnych powołanie z własnej inicjatywy biegłego zamiast biernego oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu karnego;

8 8 Jak powinna wyglądać likwidacja szkód z perspektywy RU o Odejście od utożsamiania postępowania ubezpieczeniowego z postępowaniem procesowym w ramach k.p.c., gdzie ciężar dowodu spoczywa na powodzie. Postępowanie likwidacyjne jest bowiem specyficznym trybem postępowania określonym w art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, którego cechy wskazują na odwrócenie dowodu. Stąd też to na ubezpieczycielu jako profesjonaliście spoczywa obowiązek przeprowadzenia tego postępowania w sposób całościowy z wykorzystaniem wszelkich możliwości dowodowych mających na celu weryfikację zgłaszanych roszczeń.

9 9 Transparentność; Jak powinna wyglądać likwidacja szkód z perspektywy RU o Udostępnianie ubezpieczonemu, poszkodowanemu etc. na każdym etapie likwidacji szkody dokumentacji, która miała wpływ na ustalenie odpowiedzialności i wysokości odszkodowania; o Traktowanie podmiotu występującego z roszczeniem odszkodowawczym jako równorzędnego partnera w dyskusji, odejście od arbitralnego rozstrzygania spraw na rzecz polubownej drogi rozwiązywania sporów np. w drodze ugody;

10 10 Jak powinna wyglądać likwidacja szkód z perspektywy RU o Odejście od scentralizowanej infolinii. Doświadczenia RU wskazują na porażkę tego rozwiązania na gruncie likwidacji szkód, którą cechuje zmienność stanów faktycznych, sytuacji (causalność), w przeciwieństwie do roli infolinii jako narzędzia informacyjnego o produktach ubezpieczeniowych, doradztwa co do postępowania w przypadku szkody, organizowania pomocy w ramach assistance. Infolinia jest bezradna w obliczu sytuacji spornych bądź wymagających wyjaśnienia. Konieczny jest wówczas bezpośredni kontakt z osobą decyzyjną, a tą nie jest konsultant.

11 11 Problem terminowej likwidacji szkód; Problem współpracy samorządu ubezpieczeniowego, ubezpieczycieli, z Rzecznikiem i KNF w tworzeniu tzw. soft law; Brak korzystania z arbitrażu, sądów polubownych; Częsty brak autorefleksji po stronie ubezpieczycieli związanej z postępowaniem skargowym Rzecznika Ubezpieczonych. Należy pamiętać, iż działanie to po części jest również w interesie ubezpieczyciela, gdyż wskazuje na możliwą do zaistnienia niekorzystną sytuację w procesie sądowym. Postulat częstszego sięgania po rozwiązanie spraw spornych w drodze ugody. Proces likwidacji szkód w Polsce według Rzecznika Ubezpieczonych

12 12 Pomimo rozwoju cywilizacyjnego, nowych środków informacji, jej przekazu ubezpieczyciele nie mogą wciąż utrzymać progu 30 dni na zlikwidowanie szkody. Kodeks cywilny jest z 1964 r. i wówczas przy tamtych możliwościach technicznych ustawodawca uznał za uzasadnione wyznaczenie terminu 30 dni na rozpatrzenie roszczenia ubezpieczeniowego. Z kolei dzisiaj często można spotkać postulat z kręgów branży ubezpieczeniowej wydłużania tego terminu. Czas wreszcie podejść do zagadnienia terminowej likwidacji szkody w sposób profesjonalny. Nie uciekając do wyjątków od tej zasady dot. możliwości wydłużenia czasu likwidacji szkody, np. + 14 dni albo 90 dni. W obliczu takich możliwości technicznych jest tylko kwestią dobrej organizacji uzyskanie polepszenia sytuacji w tym zakresie. Dowodem potwierdzającym to twierdzenie jest fakt, iż nieliczni ubezpieczyciele rozpatrują szkody z ubezpieczenia dobrowolnego AC w terminie nie dłuższym niż 20 dni. Ocena współczesnej likwidacji szkód

13 13 Rzecznik Ubezpieczonych 2006 r.2007 r.2008 r.2009 r. 2010 r. (III kwartały) Liczba% % % % % Ubezpieczenia mienia4617,22824,12913,83914,67829,0 Liczba skarg ogółem64046883763185668665 Tabela nr 1 Liczba skarg dotyczących problematyki ubezpieczenia mienia wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w porównaniu do liczby skarg ogółem w latach 2006 - 2010 (III kwartały)

14 14 Rzecznik Ubezpieczonych

15 15 Rzecznik Ubezpieczonych 2006 r.2007 r.2008 r.2009 r. 2010 r. (III kwartały) Liczba% % % % % Ubezpieczenia mienia4617,22824,12913,83914,67829,0 Tabela nr 2 Skargi dotyczące problematyki ubezpieczenia mienia wpływające do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 2006 - 2010 (III kwartały)

16 16 Rzecznik Ubezpieczonych

17 17 Rzecznik Ubezpieczonych Lp.Przyczyna skargiLiczba% 1.Oddalenie roszczenia41352,8 2.Spór co do wysokości przyznanego odszkodowania 20125,7 3.Opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym16320,8 4.Inna przyczyna skargi, brak danych50,7 5.Ogółem782100 Tabela nr 3 Zarzuty dotyczące problematyki ubezpieczenia mienia zawarte w skargach wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2010 r.

18 18 Rzecznik Ubezpieczonych

19 19 Rzecznik Ubezpieczonych

20 20 Dziękuję za uwagę i zapraszam na stronę: www.rzu.gov.pl


Pobierz ppt "Likwidacja szkód majątkowych z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych Krystyna Krawczyk Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google