Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE– FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE– FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU"— Zapis prezentacji:

1 POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE– FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU
Podstawy prawne działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej to: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. (Dz. U. Nr 228, poz. 1490)

2 ZADANIA ZESPOŁU 1)ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne; 2)określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych; Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest to część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu;

3 ZADANIA ZESPOŁU 3) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 4) stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania, określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i uczniów; 5) opracowuje plan działań wspierających;

4 ZADANIA ZESPOŁU 6) dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku, w tym efektywności prowadzonych zajęć; dokonując oceny określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dziecku dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego stanowi część wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 7) zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia lub opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

5 ZESPÓŁ- WYCHOWAWCA , INNI NAUCZYCIELE UCZĄCY ORAZ PSYCHOLOG I PEDAGOG
Zespół jest to grupa ludzi o następujących cechach: Mają wspólny cel, Współpracują ze sobą, Zależą wzajemnie od siebie w ten sposób, że sukces każdego zależy od sukcesu zespołu i sukces zespołu zależy od każdego z nich- PAMIĘTAJMY UCZEŃ W TYM JEST NAJWAŻNIEJSZY!!!

6 Przed opracowaniem organizacji Zespół dokonuje oceny efektywności dotychczas realizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i na tej podstawie określa formy, wymiar godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nowym roku szkolnym.

7 ANALIZA ORZECZENIA LUB OPINII
Opinia poradni zawiera: 1) oznaczenie poradni wydającej opinię; 2) numer opinii; 3) datę wydania opinii; 4) dane identyfikacyjne ucznia (szkoła, klasa); 5) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby; 6) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 7) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię; 8) podpis dyrektora poradni.

8 ROZPOZNANIE INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Obszary rozpoznania : Warunki uczenia się Przebieg uczenia się Wyniki procesu uczenia się

9 WYNIKI PROCESU UCZENIA SIĘ
Techniki szkolne Wiadomości i umiejętności Pożądane cechy osobowe Pożądane zachowania społeczne

10 PRZEBIEG UCZENIA SIĘ Zależy od czynników zewnętrznych i wewnętrznych

11 WARUNKI UCZENIA SIĘ Czynniki zewnętrzne: - Rodzinne - Rówieśnicze
- Szkolne

12 Czynniki wewnętrzne Motywacja do uczenia się Kontrola emocjonalna
Zainteresowania Uwaga, pamięć, myślenie Czytanie, pisanie, liczenie

13 CO Z TĄ KARTĄ? - DOKUMENTACJA
Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających. Po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty. W dokumentacji pozostaje kopia karty. Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał, przekazuje kopię karty do szkoły lub placówki […] do której uczeń został przyjęty.

14 Rola członków zespołu Wszyscy członkowie: nauczyciele, wychowawcy i specjaliści działają jako zespół i prowadzą zintegrowane działania. Ich czynności powinny być spójne, planowe, skoordynowane. Decyzje powinny być przemyślane, wzajemnie uzgodnione, uzupełniające się. Każdy członek zespołu może wnieść cenne informacje na temat potrzeb i możliwości danego ucznia. W zależności od kwalifikacji zawodowych, dotychczasowego doświadczenia oraz pełnionej funkcji (stanowiska) w szkole lub placówce członkowie mogą być „ekspertami” w danym zakresie i realizować różne zadania w ramach pracy zespołu.

15 Rola członków zespołu związana jest z ich funkcją w szkole, np.:
Wychowawca klasy - jest koordynatorem zespołu dotyczącego uczniów jego klasy: zna potrzeby i możliwości ucznia, rozpoznaje problemy związane z funkcjonowaniem ucznia w klasie szkolnej, zna trudności z jakimi uczeń się boryka, jego porażki i sukcesy, integruje zespół klasowy, współpracuje z rodzicami ucznia, integruje działania innych nauczycieli.

16 Rola członków zespołu Nauczyciel zajęć edukacyjnych:
dostosowuje program nauczania, dostosowuje wymagania, kryteria i formy oceniania do potrzeb ucznia, stosuje odpowiednie metody pracy, odnajduje mocne strony ucznia, obserwuje efekty pracy na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych, przekazuje wiedzę na temat funkcjonowania ucznia na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych.

17 Rola członków zespołu Psycholog
pomaga w odczytaniu diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, informuje o skutecznych formach terapii, proponuje najlepsze dla danego ucznia rozwiązania, przekazuje informacje na temat możliwości psychofizycznych ucznia, przekazuje wiele cennych informacji potrzebnych w opracowaniu IPET-u, proponuje sposoby wspierania mocnych stron ucznia, realizuje różne formy terapii, informuje o ich rezultatach.

18 Rola członków zespołu Pedagog specjalny
dzieli się wiedzą z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia, informuje o ograniczeniach wynikających z rodzaju niepełnosprawności, rekomenduje najwłaściwsze formy i metody pracy z uczniem, pomaga nauczycielom w doborze odpowiednich pomocy dydaktycznych, przekazuje wiele cennych informacji potrzebnych w opracowaniu IPET-u, wspólnie z nauczycielami prowadzi zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz pracę wychowawczą, obserwuje funkcjonowanie ucznia w klasie, podejmuje działania na rzecz integracji klasy, wzbudza empatię wśród innych uczniów.

19 Rola członków zespołu Pedagog
wskazuje, jak zapobiegać zaburzeniom zachowania, prowadzi działania przeciw wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu ucznia, proponuje program pracy kompensacyjno-korekcyjnej, współtworzy plan działań wspierających rodziców, tworzy szeroką koalicję na rzecz ucznia, szuka sprzymierzeńców poza szkołą, nawiązuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, pomocą społeczną itp.

20 Rola członków zespołu Doradca zawodowy
przygotowuje ucznia do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej – zgodnej z jego możliwościami, organizuje działania doradcze wobec jego rodziców.

21 Zespołowa formuła pracy pozwala na:
pełne wykorzystanie zasobów kadrowych szkoły lub placówki, wymianę doświadczenia zawodowego i zastosowanie przykładów dobrej praktyki, zintensyfikowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

22 (Materiały dla nauczycieli)
Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- przedstawione są tam modele pracy z uczniami (Materiały dla nauczycieli)

23 Dziękuję za uwagę! OPRACOWAŁA:
mgr Bożena Bazal – pedagog szkolny ZSP w Bytowie


Pobierz ppt "POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE– FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google