Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERPRETACJA OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERPRETACJA OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 INTERPRETACJA OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
RADA PEDAGOGICZNA – OPRACOWAŁA IWONA KUKA

2 BADANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
—Badanie psychologiczne - ma na celu poznanie dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. Badanie funkcji poznawczych i sfery emocjonalno- motywacyjnej.

3 —Badanie pedagogiczne - obejmuje ocenę umiejętności czytania i pisania, badanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej bezpośredniej, szczegółową analizę błędów w czytaniu i pisaniu, ocenę poziomu graficznego pisma i znajomości zasad ortografii, analizę zeszytów szkolnych, a także analizę samodzielnych wytworów pisemnych badanego, ocenę wiadomości szkolnych.

4 Deficyty rozwojowe inaczej dysfunkcje, parcjalne lub fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego → opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wolniejsze tempo rozwoju określonych funkcji.

5 Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
To uczeń, który mimo dobrej sprawności intelektualnej i przyswojonej wiedzy ma trudności w czytaniu, pisaniu, czy też liczeniu. Określenie „specyficzne” wskazuje na wąski zakres trudności w uczeniu się i ich szczególny charakter.

6 Zaburzenia percepcji wzrokowej
zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, zaburzone spostrzeganie i różnicowanie kształtów, rejestracji położenia przestrzennego elementów.

7

8 Zaburzenia funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej
—ma kłopoty z różnicowaniem liter, —myli litery o podobnym kształcie, (np. ł-t, a-o, m-n, ), —zapomina niektóre wielkie litery, —pomija drobnych elementów graficznych, popełnia —błędy ortograficzne, —pismo lustrzane, —rozpoznaje napisy po cechach przypadkowych, —czyta na pamięć, zgadywanie, —wolne tempo czytania i czytanie bez zrozumienia —utrudnione rozumienie treści,

9 Zaburzenia funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej
—ma gorszą pamięć wzrokową ( powoduje to utrudnienia w nauce języka angielskiego i języka polskiego, szczególnie w nauce ortografii, geografii i geometrii), —słaba orientacja w schemacie własnego ciała i w kierunkach w przestrzeni, —zaburzone kierunki przestrzenne, niewłaściwe proporcje i rozplanowanie na płaszczyźnie schematów, tabel, wykresów, rysunków, —trudności w rysowaniu, —ubogie i prymitywne rysunki, asymetria, chaos, brak proporcji,

10 Zaburzenia funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej
trudności w zrozumieniu struktur logiczno- gramatycznych: „brat ojca”, „ojciec brata”, —trudności w nauce geografii –mapa, strony świata, strefy czasowe, długość i szerokość geograficzna, —trudności w nauce geometrii –trudności z odwzorowaniem kształtów geometrycznych, zakłócona orientacja i wyobraźnia przestrzenna, —trudności w nauce języków obcych, chemii (zapis reakcji), —trudności z arytmetyką: mylenie znaków nierówności, umieszczanie przecinka, problemy z przestrzenną organizacją działań w słupkach

11 Propozycje dostosowania dla uczniów z zaburzoną percepcją wzrokową, orientacją przestrzenną i lateralizacją —na sprawdzianach głośno odczytuj zadania i polecenia, —stosować przejrzysty układ graficzny sprawdzianów, —nie oceniać poziomu graficznego prac pisemnych —w przypadku zadań z geometrii lub geografii stosować gotowe rysunki celem dokonania analizy porównawczej –test wyboru. —oceniać wkład pracy i zaangażowanie, a nie jakość wykonania prac technicznych.

12

13 Zaburzenia percepcji słuchowej (funkcji słuchowo – językowych).
słuchowe zaburzenia odbioru mowy, które nie są uwarunkowane niedosłuchem lecz zaburzeniami analizy i syntezy dźwięków mowy

14 Zaburzenia funkcji słuchowych
—błędy z pisania ze słuchu – w samodzielnym przepisywaniu, —zniekształcenia i uproszczenia pisowni – bezsensowne zlepki literowe, —błędy w zapisywaniu zmiękczeń, —błędy w zapisie i-j, ą-om, mylenie liter odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie (p-b, t-d, w-f, itp.) —opuszczanie podwajanie, przestawianie, dodawanie liter, przestawianie kolejności, opuszczanie końcówek wyrazów,

15 Zaburzenia funkcji słuchowych
—przestawianie szyku dyktowanych wyrazów, zmiana na inne wyrazy o podobnym brzmieniu lub znaczeniu, —w pisaniu ujawniają się przezwyciężone wady wymowy, —nienadążanie z pisaniem, prymitywna technika czytania – głoskowanie, sylabizowanie, —błędy w czytaniu, —trudności z intonacją czytanych treści, gorsza pamięć słuchowa - trudności z liczeniem w pamięci, trudności z zapamiętywaniem kilku poleceń jednocześnie,

16 Zaburzenia funkcji słuchowych
—trudności z zapisaniem długich zdań i uczeniem się pamięciowym (wiersze, tabliczki mnożenia, zwroty językowe, reguły, słówka w języku obcym, —niewłaściwe rozumienie określeń słownych, abstrakcyjnych, —trudności w zrozumieniu dłuższych wypowiedzi słownych i złożonych poleceń nauczyciela, —ubogi słownik, skróty wypowiedzi. —trudności ze zrozumieniem treści (czytanie prymitywne lub szybkie z wieloma błędami).

17 Propozycje dostosowania dla uczniów z zaburzoną percepcją słuchową
—kierować się do ucznia krótkimi, prostymi i jasnymi poleceniami, —nauczyciel powtarza treści, będąc zwróconym bezpośrednioi w kierunku ucznia. —zmniejszać ilość materiału przyswajanego pamięciowo, na rzecz jego dobrego zrozumienia, —nie pytać o pojęcia abstrakcyjne, definicje, reguły na rzecz zaprezentowania przez ucznia praktycznych umiejętności stosowania definicji, —nauczyciel dzieli tekst dyktowany na mniejsze partie, —nie wymaga od ucznia liczenia w pamięci skomplikowanych działań, —zamiast czytania całości lektury wyznacza fragmenty, —nie wymaga czytania i recytowania z zastosowaniem intonacji, tempa i pauz,

18 Propozycje dostosowania dla uczniów z zaburzoną percepcją słuchową
—rezygnuje z opowiadania przez ucznia treści filmu lub książki na forum klasy, —rozwija wypowiedzi ucznia przez pytania naprowadzające, —przy ocenianiu wypowiedzi ucznia nauczyciel bierze pod uwagę trudności w budowaniu wypowiedzi wielozdaniowych, —nie ocenia błędów lub ocenia liberalnie błędy w pisowni będące wynikiem zaburzonej funkcji słuchowej, głośno odczytuje uczniowi polecenia i zadania, —zastępuje sprawdziany pisemne ustnymi —zapisuje uczniowi zadania, a nie dyktuje, —ocenia aktywność, wkład pracy, zainteresowanie przedmiotem, systematyczność, pilność, stosunek do nauki.

19 Zaburzenia funkcji ruchowych
—trudności z utrzymaniem równowagi, z koordynacją ruchów kończyn podczas chodzenia, biegania, jazdy na rowerze, —trudności z zapamiętaniem sekwencji ruchowych podczas wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, uczenia tańców. —trudności w szyciu, majsterkowaniu, wycinaniu, lepieniu – zła koordynacja ruchów, —obniżenie sprawności manualnej, mała precyzja ruchów, —słaba technika pisania,

20 Zaburzenia funkcji ruchowych
—nieprawidłowy (zbyt silny, zbyt słaby) nacisk podczas pisania, rysowania, —nieprawidłowy chwyt narzędzia graficznego, —duża męczliwość wynikająca z nieprawidłowego ułożenia dłoni i nadmiernego napięcia mięśni przedramienia, —słabe prace plastyczne i techniczne, —ruchy są zwolnione lub gwałtowne, mało płynne, kanciaste, mało czytelne pismo,

21 Zaburzenia funkcji ruchowych
—niedokładne odtwarzanie liter w wyrazie, —brak połączeń liter, —brak należytego odstępu między literami i wyrazami, —niepoprawne zagęszczenie liter, —nierównomierne i niejednolite położenie pisma, —dysgrafia, nieestetyczne zeszyty, „ośle uszy”, niestaranność, wolne tempo pisania

22 Propozycje dostosowania dla uczniów z zaburzonym rozwojem ruchowym
—umożliwienie zaznaczania odpowiedzi na arkuszu, —nie oceniać poziomu graficznego prac i estetyki zeszytów, —w uzasadnionych przypadkach zamieniać sprawdzian pisemny na ustny, umożliwienie uczniowi przygotowanie pracy w formie komputerowej, pisanie drukowanymi literami, —oceniać wkład pracy i zaangażowanie, a nie jakość wykonania prac technicznych, —oceniać zaangażowanie i aktywność, a nie osiągnięcia sportowe na zajęciach w-f, —nie obniżać oceny w zadaniach wymagających sprawności fizycznej, manualnej czy ruchowej (na lekcjach różnych przedmiotów)

23 Koordynacja wzrokowo – ruchowa
zharmonizowanie się funkcji wzrokowych i ruchowo - manipulacyjnych, współpraca „oka” i „ręki”. dzięki kojarzeniu informacji wzrokowych, dotykowych i kinestetycznych można wykonywać precyzyjnie ruchy rąk pod kontrolą wzroku, Orientacja przestrzenna orientacja w lewej i prawej stronie ciała oraz w kierunkach przestrzeni: w lewo, w prawo, wyżej, niżej, w przód, w tył,

24 Lateralizacja dominacja czynności ruchowych jednej ze stron ciała (u większości ludzi prawej ręki, oka, nogi). Ten model lateralizacji czynności uznawany jest za prawidłowy i wzorcowy. Ustalenie lateralizacji powinno nastąpić w 7 roku życia, gdy dziecko podejmuje naukę czytania i pisania.

25 Motoryka Mała sprawność ruchowa rąk w zakresie szybkości ruchów, ich precyzji, czynności manualne niezbędne podczas samoobsługi, rysowania, pisania. Duża sprawność ruchowa całego ciała, w tym zdolność utrzymywania równowagi ciała, koordynacja ruchów kończyn podczas biegania, skakania, chodzenia, jeżdżenia na takich pojazdach jak rower czy hulajnoga.

26 Pamięć słuchowa dobre rekonstruowanie informacji słyszanych (objaśnień, poleceń, historii). wzrokowa proces dzięki któremu człowiek zapamiętuje informację docierające za pomocą wzroku

27 Pamięć świeża-pozwala zapamiętać i natychmiast odtworzyć usłyszany materiał można ją ćwiczyć np. powtarzać szeregi cyfr wprost i wspak. trwała - stanowi trwały magazyn zakodowanych śladów pamięciowych, o nieograniczonej pojemności i czasie przechowywania.

28 Dostosowanie wymagań zastosowanie takich kryteriów egzekwowania wiedzy i umiejętności, które uwzględniają możliwości i ograniczenia (dysfunkcje) oraz mocne strony rozwoju i funkcjonowania dziecka. W praktyce sprowadza się to do obniżenia wymagań w pewnych zakresach np. ortografii.

29 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zwykle prowadzone w szkole przez nauczyciela terapeutę, a bazujące na usprawnianiu funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganiu funkcji dobrze się rozwijających (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – przeznaczone są dla uczniów mniej zdolnych, zaniedbanych środowiskowo i dydaktycznie.

30

31 JĘZYK POLSKI Czytanie Wolne tempo czytania (czasem jedynie trudności w czytaniu), trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem czytanego tekstu; Niechęć do czytania długich tekstów i grubych książek Pisanie Nieprawidłowa pisownia – dominują błędy ortograficzne; Trudności z organizacją tekstu – pisanie wypracowań; Robienie błędów gramatycznych; Trudne do odczytania odręczne pismo.

32 JĘZYKI OBCE Trudności z poprawnym pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych; Trudności z budowaniem wypowiedzi słownych; Trudności z zapamiętywaniem słówek; Trudności z odróżnianiem podobnych wyrazów; Nieprawidłowa wymowa; Trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego na taśmę; Kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej

33 MATEMATYKA Arytmetyka
Błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych; Przestawianie cyfr (np ); Trudności z dodawaniem w pamięci; Nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań matematycznych, przekształcania wzorów; Odwrotne zapisywanie znaków nierówności; Nieprawidłowe odczytywanie treści w zadaniach tekstowych; Nieprawidłowe sporządzanie wykresów funkcji; Geometria Trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną; Niski poziom graficzny wykresów i rysunków.

34 BIOLOGIA Trudności z opanowaniem terminologii (dłuższe nazwy, nazwy łacińskie); Problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków; Trudności z zapisem i zapamiętaniem łańcuchów reakcji biochemicznych; Trudności z opanowaniem systematyki (hierarchiczny układ informacji)

35 CHEMIA Nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych;
Problemy z opanowaniem terminologii (np. nazwy i symbole pierwiastków i związków chemicznych); Trudności z zapamiętywaniem danych zorganizowanych przestrzennie (np. tablica Mendelejewa)

36 GEOGRAFIA Trudności z czytaniem i rysowaniem map;
Trudności z orientacją w czasie i przestrzeni (wskazywanie kierunków na mapie i w przestrzeni; obliczanie stref czasowych, położenia geograficznego, kąta padania słońca itp.); Trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych

37 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Trudności z zapamiętywaniem nazw i nazwisk; Zła orientacja w czasie (chronologia, daty); Trudności z orientacją na mapach historycznych

38 SZTUKA Trudności z czytaniem nut;
Trudności ze szczegółowym analizowaniem obrazów; Trudności z rysowaniem (rysunek schematyczny, uproszczony) i organizacją przestrzenną prac plastycznych

39 WYCHOWANIE FIZYCZNE Trudności z opanowaniem układów gimnastycznych (sekwencje ruchowe zorganizowane w czasie i przestrzeni); Trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych; Trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki (tenis ziemny i stołowy, siatkówka, koszykówka itp.); Niechęć do uprawiania sportów wymagających dobrego poczucia równowagi (deskorolka, windsurfing, snowboard itp.)

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INTERPRETACJA OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google