Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA"— Zapis prezentacji:

1 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 AGENDA Główne obszary aktywności COMBIDATA w projekcie
Badania ewaluacyjne Analiza celów i rezultatów projektu Oddziaływanie projektu na grupę docelową Opinie Opiekunów UGP o projekcie Wartość dodana projektu Wpływ projektu na rozwój pozostałych kompetencji kluczowych

3 GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI COMBIDATA
Rekrutacja Wsparcie techniczne, informatyczne i elearningowe Szkolnego Ruchu Naukowego Koordynacja działań w ramach Uczniowskich Grup Projektowych Promocja Ewaluacja

4 Badania ewaluacyjne badania testowe (ocenianie wiedzy i przyrostu kompetencji), badania ankietowe (ocenianie zdobytych umiejętności i postaw), obserwacje i opinie opiekunów grup (ocenianie postaw, umiejętności w oparciu o pogłębione wywiady indywidualne i grupowe z uczestnikami, analizę postępów, bezpośrednie obserwacje), opinie uczniów i nauczycieli z wycieczek oraz Festiwali Naukowych (ocena wsparcia, jego przydatności).

5 Badania ewaluacyjne 10 Testów Kompetencyjnych (na początku i końcu każdego roku szkolnego) 7 Badań Ankietowych (na początku i końcu każdego roku szkolnego) Deklaracja dotycząca zamiaru dalszego kształcenia w kierunkach matematyczno – fizycznym lub przedsiębiorczości 5 Semestralnych Raportów Opiekunów UGP 3 Roczne Raporty Opiekunów NKP Raporty LMS Monitoring frekwencji

6 Analiza celów i rezultatów Projektu
Opis problemu Cel projektu Niedostateczny rozwój kompetencji z matematyki i fizyki u gimnazjalistów, luki kompetencyjne skutkujące słabymi wynikami także z innych przedmiotów. Niska ranga zagadnień związanych z przedsiębiorczością w gimnazjum (nauczane jedynie w okrojonej liczbie godzin w ramach WOS). Wynikające z tego małe zainteresowanie uczniów ww. tematyką. Uczniowie zniechęceni mało interesującym podejściem do ww. zagadnień i brakiem praktycznych ćwiczeń. Rozwój kompetencji kluczowych 2282 uczniów gimnazjów z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego w zakresie matematyki, fizyki lub przedsiębiorczości na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dalszej nauki w tych obszarach.

7 Analiza celów i rezultatów Projektu
Planowane rezultaty Osiągnięte rezultaty Ukończenie przez nie mniej niż 1536 uczniów 3-letniego programu rozwijania kompetencji wzrost kompetencji matematyczno-fizycznej lub z przedsiębiorczości Projekt ukończyło 2069 uczniów (bardzo wysoki wynik – osiągnięto 135% zaplanowanego wskaźnika). Utworzenie Szkolnego Ruchu Naukowego Utworzono Szkolny Ruch Naukowy Przeszkolenie w zakresie metody projektu 180 nauczycieli Przeszkolono 191 opiekunów w zakresie metody projektowej.

8 Analiza celów i rezultatów Projektu
Planowane rezultaty Osiągnięte rezultaty realizacja zajęć:UGP – godzin z opiekunem, 7200 z kadrą dydaktyczną uczelni, 12 godzin wykładu na festiwalach; NKP – 1800 godzin z opiekunem, 6 godzin wykładu na festiwalach. U 1536 uczniów wzrost kompetencji matematyczno-fizycznych i/lub z przedsiębiorczości Test kompetencyjny na zakończenie projektu wykazał wzrost kompetencji łącznie u 2046 uczestników, co stanowi 133% oczekiwanego wskaźnika.

9 Analiza celów i rezultatów Projektu
Opis problemu Cel projektu Słabe wyniki egzaminów gimnazjalnych. W 2008r. średnia krajowa wyników egzaminów gimnazjalnych w części matematyczno-przyrodniczej wynosiła 54,15% w woj. zachodnio-pomorskim – 51,81%, w wielkopolskim – 53,29%, lubuskim – 51,60% (na maksymalnie 50 punktów do zdobycia w tej części było to odpowiednio – 25,90 ; 26,64; 25,79). Spośród 90 szkół przyjętych do projektu w 59 uzyskano wynik słabszy od średniej wojewódzkiej. Osiągnięcie przez uczestników projektu wyników powyżej średniej wojewódzkiej na egzaminie gimnazjalnym w 2012r.

10 Analiza celów i rezultatów Projektu
Planowane rezultaty Osiągnięte rezultaty 1536 uczniów uzyska wynik egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej lub przyrodniczej lub humanistycznej (historia z WOS) powyżej średniej wojewódzkiej. W rzeczywistości 1641 uczestników projektu uzyskało wynik egzaminu gimnazjalnego w 2012r. w części matematycznej lub przyrodniczej lub humanistycznej (historia z WOS) powyżej średniej wojewódzkiej.

11 Analiza celów i rezultatów Projektu
Średnia krajowa: mat %; przyr. – 50% ; human. – 61%. Średnie wyniki egzaminów uczestników projektu w odniesieniu do średniej wojewódzkiej : Woj. Matemat. % Przyrodn. % Hist.+WOS % Śr.woj Śr.proj Z.pom. 45,14 57,76 48,55 56,58 58,57 68,26 Wlkp. 46,25 58,98 48,98 57,94 59,89 69,29 Lubus. 45,96 50,03 49,18 53,51 59,52 65,36

12 Analiza celów i rezultatów Projektu
Opis problemu Cel projektu Powstałe w gimnazjum luki kompetencyjne z matematyki i fizyki powodowały, że uczniowie nie wiązali swoich planów edukacyjnych z obszarem kompetencji matematycznych i fizycznych wybierając profil humanistyczny. Spadła liczba chętnych na studiowanie na kierunkach matematyczno-fizycznych i technicznych. Wzrost zainteresowania uczniów dalszą nauką w szkołach lub klasach o profilach związanych z kompetencjami matematyczno-fizycznymi lub przedsiębiorczością. Zainteresowanie uczniów zawodami związanymi z kierunkami technicznymi, fizycznymi, biomedycznymi i ekonomicznymi.

13 Analiza celów i rezultatów Projektu
Planowane rezultaty Osiągnięte rezultaty 1536 uczniów chętnych do dalszego kształcenia o profilu związanym z kompetencją matematyczno-fizyczną lub przedsiębiorczością Wg deklaracji uczestników planuje kontynuację kształcenia na kierunkach związanych z kompetencją matematyczno – fizyczną lub przedsiębiorczością. 1536 zainteresowanych zawodami związanymi z kierunkami technicznymi, fizycznymi, biomedycznymi i ekonom. W ankietach za V semestr 1763 uczniów potwierdziło zainteresowanie zawodami związanymi z kierunkami technicznymi, fizycznymi, biomedycznymi i ekonom. Tym samym osiągnięto 115% wartości zaplanowanego wskaźnika.

14 Analiza celów i rezultatów Projektu
Opis problemu Cel projektu Sporadyczne wykorzystywanie praktycznych i nowoczesnych metod dydaktycznych. Problem ze stosowaniem wiedzy w praktyce i rozwiązywaniem zadań problemowych, odczytywaniem i interpretowaniem źródeł informacji. Rozwój umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, rozwiązywania zagadnień problemowych, odczytywania i interpretowania źródeł informacji.

15 Analiza celów i rezultatów Projektu
Planowane rezultaty Osiągnięte rezultaty Założonym rezultatem projektu było nabycie przez 1536 uczniów umiejętności stosowanie wiedzy w praktyce, rozwiązywania zadań problemowych, odczytywania i interpretowania źródeł informacji. Test kompetencji przeprowadzony na zakończenie projektu wykazał wzrost ww. kompetencji u 2046 uczestników, czyli zrealizowano 133% oczekiwanej wartości założonego wskaźnika. Osiągnięcie zamierzonego rezultatu potwierdzają też wspomniane wcześniej wyniki egzaminów, podczas których uczniowie stosowali zdobytą wiedzę i umiejętność rozwiązywania zadań problemowych.

16 Analiza celów i rezultatów Projektu
Opis problemu Cel projektu Internet, prezentacje i programy multimedialne były wykorzystywane w stopniu znikomym. Wzrost wykorzystywania przez uczniów w procesie samokształcenia e-learningu i internetu.

17 Analiza celów i rezultatów Projektu
Planowane rezultaty Osiągnięte rezultaty udostępnienie Portalowego Zasobu Kompetencji zawierającego 120 tematów projektowych i 120 e-learningowych materiałów edukacyjnych; Udostępniono na portalu 125 tematów projektowych i 120 materiałów e-learningowych. 600 godzin mentoringu; Przeprowadzono 600 godzin mentoringu. Opracowanie łącznie przez uczestników 900 projektów UGP, 270 projektów MGP i 36 projektów NKP, Uczniowie opracowali 900 projektów UGP, 270 projektów MGP i 36 projektów NKP

18 Analiza celów i rezultatów Projektu
Planowane rezultaty Osiągnięte rezultaty uzyskanie min zalogowań na portalu, Zarejestrowano zalogowań na portal (tj. 231 % oczekiwanego wskaźnika). zrealizowanie min. 50% materiałów e-learning, Uczniowie zrealizowali łącznie materiałów e-learning. Średnio 85 materiałów per ucznia. Jest to wynik bardzo wysoki – stanowi 142% oczekiwanej wartości. wzrost wykorzystywania w nauce e-learningu i internetu u 1536 uczniów. W ankietach 1723 uczniów odpowiedziało, że zdecydowanie częściej wykorzystuje Internet w procesie nauki niż przed przystąpieniem do projektu (112% wskaźnika)

19 Analiza celów i rezultatów Projektu
Opis problemu Cel projektu Nauczanie w szkołach ukierunkowane na przekazywanie treści, a nie na umiejętności praktycznego myślenia i przetwarzania wiedzy. Rozwój u uczniów umiejętności pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej.

20 Analiza celów i rezultatów Projektu
Planowane rezultaty Osiągnięte rezultaty W projekcie zaplanowano rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej i umiejętności pracy własnej u 1536 uczniów. Wg danych uzyskanych w badaniach ankietowych uczniów przeprowadzone w piątym, ostatnim semestrze realizacji projektu ww. rezultat osiągnęło 1872 uczniów. Osiągnięto zatem 122% oczekiwanej wartości wskaźnika. Dodatkowym potwierdzeniem rezultatu są opinie opiekunów.

21 Analiza celów i rezultatów Projektu
Opis problemu Cel projektu Pomimo wyposażenia gimnazjów w pracownie komputerowe, wykorzystywanie sprzętu w przypadku innych niż informatyka przedmiotów jest incydentalne. Internet, prezentacje i programy multimedialne są wykorzystywane w stopniu znikomym. Wzrost wykorzystywania przez uczniów w procesie samokształcenia e-learningu i internetu.

22 Analiza celów i rezultatów Projektu
W ramach realizacji projektu 61 gimnazjów otrzymało tablice z zestawami multimedialnymi, a pozostałe 29 szkół z zestawami do doświadczeń wspomaganych komputerowo. Udostępniono na portalu 125 tematy projektowe i materiałów 120 e-learningowych. Przeszkolono 191 nauczycieli w zakresie ICT.

23 Oddziaływanie projektu na grupę docelową
Zwiększenie liczby uczestników objętych projektem (dodatkowe 488 osób) Poprawa wyników egzaminów gimnazjalnych (w każdym województwie i kompetencji wynik wyższy od średniej wojewódzkiej) Zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów wiejskich (1152 uczniów UGP i 31 NKP) Zwiększenie wykorzystywania ICT przez uczniów do celów edukacyjnych (61 zestawów z tablica multimedialną i 29 zestawów z czujnikami)

24 Oddziaływanie projektu na grupę docelową
Zwiększenie wykorzystywania ICT przez uczniów do celów edukacyjnych cd. (wysoki wskaźnik zalogowań – śr 417 dziennie i wykorzystania mat. elearningowych średnio 85 materiałów per uczeń) Umożliwienie kontaktu z kadrą naukową (600 h mentoringu i 7200 h wykładów)

25 Oddziaływanie projektu na grupę docelową
Wdrożenie innego systemu nauczania / nabywania wiedzy Aktywna nauka - projekty Odkrywanie praw fizyki poprzez doświadczenia i eksperymenty Zupełnie inny sposób nauczania – metoda projektowa Odkrywanie wiedzy poprzez inne formy – np. zajęcia w terenie Praca w grupie i obowiązki z niej wynikające Zdrowa rywalizacja Kontakt z życiem codziennym w projektach z przedsiębiorczości (wizyty w bankach, firmach, urzędach pracy, wywiady z biznesmenami) Pierwszy kontakt młodzieży z e-learningiem

26 Oddziaływanie projektu na grupę docelową
Nawiązanie współpracy ponadregionalnej pomiędzy uczniami, szkołami i uczelniami Przełamanie barier Podniesienie samooceny uczniów, szczególnie dzieci z obszarów wiejskich Nawiązanie przyjaźni, zintegrowanie nauczyciela z uczniami, coaching

27 OPINIE OPIEKUNÓW O PROJEKCIE
„Otrzymany przez naszą szkołę zestaw "czujek" inspiruje uczniów do badań- poznania otaczającej ich przyrody.” „…wspaniała pomoc dydaktyczna w postaci tablicy multimedialnej, na której uczniowie bardzo chętnie pokonywali trudności z opanowaniem techniki obsługi, a następnie wspaniale wykorzystywali podczas opracowywania i przedstawiania prezentacji multimedialnych; tablica wykorzystana jest na prawie wszystkich lekcjach fizyki oraz innych przedmiotach, - przygotowanie uczniów i mnie, ich opiekuna, do pracy metodą projektów, bardzo ułatwia dzisiaj realizację obowiązkowych projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum, - ciekawe lekcje e-learningowe pozwalały zrozumieć, zainteresować i zaciekawić problematyką matematyki i fizyki; - uczniowie wdrożeni zostali do pracy zespołowej, nauczyli się wprowadzać własne rozwiązania, dyskutować i oceniać innych członków grupy…” „Projekt ten pozwolił wykazać się uczniom z małych środowisk.” „Pozytywnie oceniam lekcje e-learningowe. Są przygotowane w atrakcyjny i ciekawy sposób.” „Szczególnie istotna w realizacji projektu była również możliwość współdecydowania o tematyce zajęć i sposobach realizacji wybranych tematów, samodzielne przygotowywanie i realizowanie zaplanowanych doświadczeń i pokazów czy publiczne prezentacje efektów prac.”

28 WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU
Możliwość kontynuacji współpracy w ramach Szkolnego Ruchu Naukowego, poprzez utrwalone w trakcie realizacji projektu relacje szkół z uczelniami i szkół między sobą Upowszechnienie metody projektowej w środowisku szkolnym Upowszechnienie wykorzystywania e-learningu, internetu oraz technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w nauczaniu Możliwość korzystania w dydaktyce z przekazanych szkołom zestawów multimedialnych.

29 WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU
Przybliżenie uczniom środowiska uczelnianego, zachęcenie ich do kontynuacji w przyszłości nauki na studiach wyższych poprzez zajęcia w projekcie z kadrą akademicką. Przygotowani nauczyciele posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą projektową z wykorzystaniem sprzętu ICT w klasach I-III w gimnazjach; 191 nauczycieli przeszkolonych w zakresie metody projektowej i wykorzystywania narzędzi ICT

30 Wpływ projektu na rozwój pozostałych kompetencji kluczowych
Kompetencje kluczowe Wiedza Postawy Umiejętności Działania projektowe Rozwój kompetencji matematyczno-fizycznych lub przedsiębiorczości Rozwój pozostałych kompetencji kluczowych (rozwój jednych kompetencji wpływa na inne)

31 5.1. Rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym W TRAKCIE PRAC NAD PRZEDSTAWIENIEM DLA WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA – GRUPA 98_35_P_G1 Z GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRZYŻU WLKP. (SEMESTR III):

32 PODOBIEŃSTWO NAZW PIERWSZYCH LICZEBNIKÓW
Rozwijanie kompetencji porozumiewania się w językach obcych w trakcie prac projektowych na przykładzie fragmentu prezentacji grupy 98_80_mf_g1 z Gimnazjum im. dr M. Krybusa w Książu Wlkp. – fragment prezentacji projektu z sem. III „Historia liczby”: PODOBIEŃSTWO NAZW PIERWSZYCH LICZEBNIKÓW W grupie języków indoeuropejskich nazwy początkowych liczebników wyglądają bardzo podobnie. Weźmy dla przykładu języki: angielski, niemiecki, francuski, łacinę, polski, rosyjski: 1 - one eins un unus raz odin 2 - two zwei deux duo dwa dwa 3 - three drei trois tres trzy tri Podobieństwo brzmienia świadczy o tym, że nazwy dla 1, 2, 3 powstały wtedy, gdy jeszcze mówiliśmy tym samym językiem.

33 Rozwijanie kompetencji informatycznych – przykład klasowej strony internetowej wykonanej przez grupę 98/23_p_g1 z Zespołu Szkół w Lubięcinie: W wersji 3.0 zintegrowano dwie linie rozwojowe (WordPress oraz WPMU) w jedną, rezygnując w ten sposób z podziału na wersję standardową i platformę blogową. Dodatkowo w wersji 3.0 jako nowy standardowy temat wprowadzono szablon "Twenty Ten" zastępując znany od wersji 1.5 niebieski motyw graficzny "Kubrick".

34 5.4. Rozwijanie umiejętności uczenia się podczas pracy nad projektem edukacyjnym, np. poprzez wykonywanie i analizowanie doświadczeń na temat „Ciekawej optyki”, grupa 98/10_mf_g1 z Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni, semestr V:

35 Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich na przykładzie pracy grupy 98/32_p_g1 z Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim – projekt „Własna działalność gospodarcza formą walki z bezrobociem” (semestr 5): „Postanowiliśmy już teraz postawić się w sytuacji Młodego Bezrobotnego i założyć własny interes w naszej miejscowości. Jednak Miasteczko Krajeńskie to nie metropolia i trudno tu utrzymać się na własnym…”

36 Moja miejscowość: Kazimierz Biskupi
Przykład rozwoju świadomości i ekspresji kulturalnej – fragment prezentacji grupy 98/90_p_G1 z Publicznego Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim: Moja miejscowość: Kazimierz Biskupi Kościół klasztorny jest obiektem późnobarokowym, trzynawowym o układzie bazylikowym. W archiwalnych dokumentach nie zachowała się informacja o autorze projektu kościoła, architektonicznie związanego z kręgiem artystycznym wybitnego Włocha Jana Catenazziego, który w znaczny sposób wpłynął na architekturę Wielkopolski. Świątynia jest dziełem Czecha Jana Adama Stiera, który współpracował z Catenazzim, oraz Włocha Pompea Ferrariego.

37 AGENDA Główne obszary aktywności COMBIDATA w projekcie
Badania ewaluacyjne Analiza celów i rezultatów projektu Oddziaływanie projektu na grupę docelową Opinie Opiekunów UGP o projekcie Wartość dodana projektu Wpływ projektu na rozwój pozostałych kompetencji kluczowych

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

39 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google