Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, Częstochowa tel. +48 (34) , fax BOŻENA HERBUŚ INŻYNIER MIEJSKI tel. +48 (34) , fax

2 Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej
Biorąc pod uwagę nową politykę energetyczną Unii Europejskiej przedstawione w styczniu 2007 roku, której głównymi założeniami strategicznymi są 20% redukcją emisji gazów cieplarnianych, 20% udział energii odnawialnej i 20% zmniejszenie zużycia energii do roku 2020, konieczna jest realizacja działań zmierzających do racjonalnego użytkowania energii.

3 urbaniści i inwestorzy, konsumenci energii,
Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej Władze samorządowe posiadają kluczową rolę do odegrania w procesie kreowania i realizacji lokalnej polityki energetycznej, działając jako: urbaniści i inwestorzy, konsumenci energii, producenci i dystrybutorzy energii, równouprawnieni gracze na rynku energii, zarządzający energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej, pełniący rolę edukacyjną.

4 Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej
Podstawowym celem zarządzania energią i środowiskiem jest optymalizacja zużyć i redukcja kosztów ponoszonych z tego tytułu oraz ograniczenie sumarycznej rocznej emisji CO2 i ochrona zasobów wodnych przez oszczędne gospodarowanie. Proces ten wymaga kompleksowych, ciągłych działań monitorująco-analityczno-korygujących, realizowanych przez powołaną do tego strukturę organizacyjną w porozumieniu i we współpracy z administratorami obiektów. Bardzo istotne są również prawidłowe relacje ze wszystkimi przedsiębiorstwami zaopatrującymi obiekty w media sieciowe i uznanie przez nich samorządu terytorialnego, jako równoprawnego uczestnika rynku energii.

5 Szczegółową inwentaryzację w zakresie: danych technicznych obiektu,
Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej Realizacja procesu zarządzania energią i środowiskiem wymaga odpowiedzi na pytania czym i jak zarządzamy. Żeby wiedzieć szczegółowo czym, w Częstochowie opracowano bazę danych dla 173 budynków oraz 57 lokali użytkowanych przez instytucje miejskie, zawierającą następujące informacje: Charakter działalności realizowanej w obiekcie (oświata, kultura, urząd, ochrona zdrowia, sport i rekreacja). Szczegółową inwentaryzację w zakresie: danych technicznych obiektu, informacji o użytkownikach, godzin pracy, zrealizowanych działań modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie poprawy gospodarki energetycznej zrealizowanych działań zarządczych w zakresie optymalizacji zużyć mediów, komfortu energetycznego informacji o pododbiorcach (mieszkania, gabinety lekarskie, punkty usługowe).

6 Monitoring, analizę i weryfikację danych w zakresie zużyć i kosztów:
Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej Monitoring, analizę i weryfikację danych w zakresie zużyć i kosztów: energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu ziemnego, innych nośników energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków.

7 Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej
Odpowiedź na pytanie jak zarządzamy uzyskamy analizując ten proces na bazie 121 placówek oświatowych, dla których przygotowano raporty indywidualne, zawierające porównanie zużyć i kosztów mediów za lata 2003, 2004 i 2005 oraz wstępną ocenę energochłonności obiektu, które stanowią również podstawę do wygenerowania świadectw energetycznych. Dla tych obiektów przygotowano również raport zbiorczy, prezentujący efekty realizowanego procesu. Raporty indywidualne otrzymali zarządcy obiektów oraz odpowiednie merytorycznie Wydziały, raport zbiorczy - władze samorządowe Częstochowy. Dokumenty te sporządzane będą corocznie, a rokiem bazowym będzie rok 2003, w którym nie wystąpiły jeszcze efekty realizowanych działań.

8 Eliminowanie nadmiernych zużyć energii i wody.
Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej Raporty pokazują efekty zarządzania energią i środowiskiem, jakie uzyskaliśmy realizując następujące działania: I. Beznakładowe Eliminowanie nadmiernych zużyć energii i wody. Regulację i konserwację urządzeń. Bieżącą kontrolę warunków rozliczeń oraz aktualizowanych umów z dostawcami mediów. Wydawanie zaleceń w zakresie zmiany warunków rozliczeń oraz nadzór nad realizacją tych zaleceń.

9 Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej
cd. I. Beznakładowe Pomoc w negocjacjach z dostawcami mediów: przygotowanie opinii, projektów reklamacji i odwołań, monitoring przebiegu negocjacji Analiza faktur pod względem zgodności z warunkami umów, taryfami i przepisami branżowymi oraz pomoc w uzyskaniu ewentualnych korekt. Doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych. Analiza rozliczeń pododbiorców za pobrane media, pomoc w ustaleniu zasad tych rozliczeń. II. Inwestycyjne – równolegle do prowadzonego beznakładowego procesu zarządania realizowano przedsięwzięcia inwestycyjne w pojedynczych obiektach, polegające na modernizacji węzłów cieplnych, częściowej wymianie lub uszczelnieniu stolarki okiennej, jak również dociepleniu ścian i stropodachów.

10 Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej
Efekty działań Łączne koszty mediów energetycznych w roku 2005 wyniosły tys. zł i w porównaniu do roku 2003 zmniejszyły się o 1667 tys. zł (14,08%) pomimo taryfowej podwyżki cen mediów. Zmiana kosztów dla poszczególnych rodzajów paliw i energii przedstawia się następująco:

11 Zmiany zużycia przedstawiały się następująco:
Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej Efekty działań Łączne zużycie paliw i energii w grupie analizowanych obiektów oświatowych w 2005 r. wyniosło GJ i w porównaniu do roku 2003 zmniejszyło się o GJ (18,56%). Zmiany zużycia przedstawiały się następująco:

12 Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej
Efekty działań Efektywność wykorzystania mediów energetycznych oceniono na podstawie wartości jednostkowych wskaźników zużycia/kosztów mediów energetycznych na 1 m2 ogrzewanej powierzchni obiektu. Jednostkowe średnie zużycie paliw i energii zmniejszyło się z 0,84 GJ/m2·rok w 2003 roku do 0,69 GJ/m2·rok w roku 2005 o 17,86%. Natomiast jednostkowe średnie koszty paliw i energii zmniejszyły się z 38,02 zł/m2 ·rok w 2003 roku do 32,66 zł/m2·rok w 2005 roku o 14,10%.

13 Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej
Efekty działań Ograniczenie zużycia energii spowodowało wymierny efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery do 26236 ton CO2 w 2005 r., czyli o 1828 ton (6,5%) w porównaniu do roku 2004 oraz 6037 ton CO2 (18,7%) w porównaniu do roku bazowego 2003.

14 Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej
Efekty działań Przeprowadzone analizy wykazały, że łączny koszt z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obiektów oświatowych wyniósł w 2005 r. 838 tys. zł i był mniejszy o 218 tys. zł (20,64%) w porównaniu do 2003 roku, pomimo taryfowej podwyżki cen wody i ścieków. Zmiana kosztów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedstawia się następująco:

15 Zmiana ilości zużywanej wody przedstawia się następująco:
Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej Efekty działań Sumaryczna ilość zużytej w 2005 r. wody w grupie obiektów oświatowych wyniosła 148,8 tys. m3 i w porównaniu do roku 2003 była mniejsza o 53 tys. m3 (26,26%). Zmiana ilości zużywanej wody przedstawia się następująco:

16 Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej
Efekty działań Efektywność wykorzystania wody w grupie analizowanych obiektów oświatowych oceniona została na podstawie wartości jednostkowych wskaźników zużycia oraz kosztów dostarczania wody odprowadzania ścieków na 1 ucznia. Jednostkowe średnie zużycie wody zmniejszyło się z 3,80 m3 w 2003 r. do 3,02 m3 w 2005 r., tj. o 20,53%. Natomiast jednostkowe koszty wody w roku 2005 wyniosły 16,97 zł/os i w porównaniu do 2003 roku spadły o 2,82 zł/os (14,26%).

17 Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej
Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej stanowi bardzo istotny obszar polityki energetycznej gminy, którego realizacja przynosi wymierne efekty w postaci ograniczeń zużyć mediów i redukcji kosztów z tego tytułu, przy zachowaniu prawidłowych warunków rozwoju cywilizacyjnego. Sukcesywna i kompleksowa realizacja tego trudnego i złożonego procesu jest zgodna z dyrektywami Unii Europejskiej i Polityka energetyczna Polski do 2025 roku.

18 Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, Częstochowa tel. +48 (34) , fax BOŻENA HERBUŚ INŻYNIER MIEJSKI tel. +48 (34) , fax


Pobierz ppt "Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google