Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja propagująca metody aktywnej integracji i podsumowującej efekty projektu systemowego 2011-2013 Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja propagująca metody aktywnej integracji i podsumowującej efekty projektu systemowego 2011-2013 Żagań, dnia 18 grudnia 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja propagująca metody aktywnej integracji i podsumowującej efekty projektu systemowego 2011-2013 Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

2 PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRIORYTETU VII PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

3 PROJEKT SYSTEMOWY Art.. 28 ust.1 pkt. 1 ustawy z dn. 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane projekty systemowe- polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach Umowa ramowa na realizację projektów systemowych na lata 2008-2013 Projekt na lata 2011-2013 realizowany na podstawie aneksu do umowy ramowej Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

4 DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

5 DOKUMENTY PROGRAMOWE Szczegółowy opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL Zasady finansowania POKL Zasady systemu sprawozdawczości POKL Zasady kontroli w ramach POKL Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

6 ZIELONE ŚWIATŁO DLA AKTYWNYCH program aktywizacji społeczno- zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu Okresy realizacji projektu systemowego 01.09.2008 r.- 31.12.2008 r. 01.04.2009 r.- 31.12.2009 r. 01.01.2010 r.-31.12.2010 r. 01.01.2011 r.-31.12.2013 r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

7 Projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wspierania kwestii równości szans oraz mający na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

8 CEL GŁÓWNY PROJEKTU WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ U CO NAJMNIEJ 112 klientów OPS Żagań w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2013 r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

9 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: Wzrost kompetencji życiowych poprzez nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, wzrost samooceny oraz wiary we własne siły, nabycie umiejętności dbania o swój wizerunek, planowania budżetu i prowadzenia gospodarstwa domowego, właściwej pielęgnacji i opieki nad dzieckiem, rozwiązywania problemów wychowawczych w rodzinie. Wzmocnienie potencjału OPS poprzez zatrudnienie pracowników realizujących zadania aktywnej integracji (pracownik socjalny, asystent rodziny). Żagań, dnia 18 grudnia 2013r

10 GRUPY DOCELOWE Działania projektowe skierowane zostały do mieszkańców miasta Żagań w wielu aktywności zawodowej (18-64), objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności do: osób bezrobotnych osób z niepełnosprawnością osób wymagających wsparcia w pełnieniu ról społecznych Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

11 Wybór grupy docelowej nie był przypadkowy, został poprzedzony analizą dokumentów, na podstawie których udzielano wsparcia mieszkańcom Żagania. Ze względu na fakt, że najczęściej występującą przesłanką przy udzielaniu pomocy klientom OPS było bezrobocie oraz niepełnosprawność, osoby te miały pierwszeństwo w przystąpieniu do projektu. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

12 ZADANIE 1: AKTYWNA INTEGRACJA Działania w ramach aktywnej integracji realizowane były na podstawie kontraktów socjalnych zawartych zgodnie z indywidualnymi ścieżkami reintegracji poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji: edukacyjnej, zawodowej, społecznej. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

13 Indywidualna ścieżka reintegracji W ramach indywidualnej ścieżki reintegracji realizowano działania odpowiednio dobrane do potrzeb i specyfiki Uczestników, które tworzyły kompleksowe wsparcie obejmujące sferę psychologiczną, społeczną i zawodową klientów pomocy społecznej. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

14 W RAMACH INSTRUMENTU AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ ZREALIZOWANO : szkolenie zawodowe Kierowca wózków jezdniowych 2011r. – 2 osoby, w tym 1K, 2012r. 6 osób, w tym 2K. szkolenie zawodowe Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 2011r. -4 osoby (K), 2012r. 6 osób(K). szkolenie zawodowe Opiekunka osób zależnych 2011r.- 4 osoby (K). Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

15 Ku Szkolenie zawodowe Kierowca wózków jezdniowych 2011r.

16 Szkolenie zawodowe Opiekunka osób zależnych 2011r.

17 Szkolenie zawodowe Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2012r.

18 W RAMACH INSTRUMENTÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ indywidualne doradztwo zawodowe 2011rok – 37 godzin zajęcia grupowe aktywnego poszukiwania pracy 2011r.- 20 godz. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

19 Ll Grupowe doradztwo zawodowe Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

20 Grupowe doradztwo zawodowe Żagań, dnia 18 grudnia 2013r. Grupowe doradztwo zawodowe Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

21 W RAMACH INSTRUMENTÓW AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA : 1.Poradnictwo psychologiczne: 1.1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne 2011 r.- 115 godz. 2012 r. - 81 godz., 2013 r.- 39 godz. Ogółem 235 godzin. 1.2. Poradnictwo psychologiczne grupowe 2011 r.- 70 godz. 2012 r. - 72 godz. 2013 r.- 51 godz. Ogółem 193 godziny

22 Psychologiczne poradnictwo grupowe Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

23 Psychologiczne poradnictwo grupowe Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

24 2. Poradnictwo prawne: 2.1. Indywidualne poradnictwo prawne 2011 r. – 14 godz. 2012 r. – 13 godz. 2013 r. – 10 godz. Ogółem 37 godzin 2.2. Poradnictwo prawne grupowe: 2011 r. – 8 godz. 2012 r. – 8 godz. 2013 r. – 8 godz. Ogółem 24 godziny

25 Prawne poradnictwo grupowe Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

26 3. TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH : 3.1. W zakresie nabywania umiejętności kulinarnych - 81 godz. 3.2. Prowadzenia gospodarstwa domowego - 24 godz. 3.3. Nabywania i doskonalenia umiejętności w zakresie obsługi komputera - 93 godz. 3.4. Umiejętności planowania i spędzania czasu wolnego - 75 godz.

27 3.5. Doskonalenia umiejętności roli opiekuńczo wychowawczej – 24 godz. w 2011r. 3.6. Dbania i higienę i wizerunek- 52 godz. 3.7. Dbania o estetykę mieszkania – 48 godz. 3.8. Szycia i robótek ręcznych – 12 godz. 3.9. Profilaktyka zdrowotna – 15 godz.

28 Trening zakresie nabywania umiejętności kulinarnych Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

29 Żagań, dnia 18 grudnia 2013r. Trening zakresie nabywania umiejętności kulinarnych Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

30 Trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

31 Trening w zakresie nabywania umiejętności obsługi komputera Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

32 Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Piknik rodzinny na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu 2011r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

33 Żagań, dnia 18 grudnia 2013r. Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Zwiedzanie lokalnych zabytków 2011r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

34 Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Piknik rodzinny w Bogumiłowie 2011r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

35 Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Wycieczka do parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

36 Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Zwiedzania zabytków Ziemi Lubuskiej 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

37 Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Palmiarnia Zielona Góra 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

38 Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Festyn Rodzinny na terenie OPS 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

39 Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Park Dinozaurów 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

40 Trening w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego Andrzejki 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

41 Trening w zakresie dbania o estetykę mieszkania Decoupage 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

42 Trening w zakresie dbania o estetykę mieszkania Stroiki świąteczne 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

43 Trening w zakresie dbania o estetykę mieszkania Stroiki świąteczne 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

44 Trening w zakresie dbania o higienę i wizerunek OPS 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

45 Trening w zakresie dbania o higienę i wizerunek OPS 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

46 Trening w zakresie dbania o higienę i wizerunek Żary 2013 r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

47 Trening w zakresie dbania o higienę i wizerunek Żary 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

48 Trening w zakresie dbania o higienę i wizerunek Żary 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

49 3.10. Zajęcia edukacyjno - samopomocowe: Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych – 72 godz.; Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością – 46 godz. Grupa wsparcia dla rodziców Szkoła Rodziców – 46 godz. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

50 . Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych OPS 2011r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

51 Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością OPS 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

52 Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością Sława 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

53 Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością OPS 2012r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

54 Grupa wsparcia Szkołą rodziców Sława 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

55 Grupa wsparcia Szkołą rodziców Sława 2013r. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

56 4. Wsparcie asystenta rodziny: 2011 r. -1009 godzin wsparcia – 16 uczestników; 2012 r. - 1538 godziny wsparcia – 21 uczestników; 2013 r. - 842 godziny wsparcia – 16 uczestników Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

57 Asystent rodzin Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

58 Ogółem w poszczególnych latach Uczestnicy projektu skorzystali ze wsparcia w ramach Aktywnej Integracji w wymiarze: 2011 r. - 1725 godzin 2012 r. – 2048 godzin, 2013 r. – 1171 godzin. Razem 4944 godzin wsparcia zajęć edukacyjno samopomocowych Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

59 Długoterminowe, kompleksowe i zróżnicowane działania aktywizujące skierowane do klientów pomocy społecznej są realizowane dzięki finansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przyczyniają się do poprawy jakości życia społecznego, pozwalają skuteczniej eliminować przyczyny i skutki ubóstwa. W ramach projektu były podejmowane również działania zmierzające do przełamywania istniejących stereotypów dotyczących pełnionych ról społecznych przez kobiety i mężczyzna, propagowano zwiększenie odpowiedzialności mężczyzn za proces opieki, wychowania dzieci, prowadzenie gospodarstwa domowego oraz zmiany w mentalności klientów OPS w Żaganiu poprzez wzrost świadomości. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

60 Realizację części działań w ramach aktywnej integracji realizowali pracownicy socjalni (2011r.), natomiast w latach 2012-2013 działania były zlecane specjalistom niezatrudnionym w OPS lub podmiotom specjalizującym się w świadczeniu konkretnych usług/działań przewidzianych do realizacji w okresie projektowym. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

61 Uczestnicy projektu 2008- 2010 - 61osób 2011-2013 - 135 osoby Ogółem w latach 2008-2013 rozpoczęło udział w projekcie 196 osób (118K oraz 65 ON), 178 UP (109K) z sukcesem zakończyło udział w projekcie (realizując kontrakt socjalny i skorzystało z co najmniej z 3 instrumentów aktywnej integracji). Na etapie pisania projektu założono, że co najmniej 10% Uczestników będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością, a faktycznie te osoby stanowiły 33,16% UP. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

62 ZADANIE 2: PRACA SOCJALNA Sfinansowano koszt zatrudnienia pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, który opracowywał, monitorował realizację, wprowadzał bieżące zmiany do indywidualnych ścieżek reintegracji oraz realizował zadania wynikające z art. 119 Ustawy o pomocy społecznej. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

63 ZADANIE 3: ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych na dofinansowanie bieżących potrzeb, w tym związanych z uczestnictwem w projekcie systemowym. Koszt na realizację ww. zadania stanowił wkład własny Beneficjenta projektu - Ośrodka Pomocy Społecznej, co stanowiło: 2011r. - 18 891,40zł. 2012r. - 18 366,88zł. 2013r. - 18 046,46zł. Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

64 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

65 Rezultaty realizacji projektu We wniosku o dofinansowanie projektu założono wskaźniki: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej u co najmniej 112 osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2011-2013 W okresie realizacji projektu osiągnięto wyższy wskaźnik realizacji niż założony cel tj. objęto kontraktami socjalnymi i zaktywizowano : 135 osób w tym: 117 osób zakończyło udział w projekcie z sukcesem. Aktywność zawodową podjęły 2011 r. - 6 osób 2012 r. - 14 osób 2013 r. – 9 osób Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.

66 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Żagań, dnia 18 grudnia 2013r.


Pobierz ppt "Konferencja propagująca metody aktywnej integracji i podsumowującej efekty projektu systemowego 2011-2013 Żagań, dnia 18 grudnia 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google