Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Racjonalizacja zużycia energii i optymalizacja kosztów w obiektach publicznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Wydział Infrastruktury Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Racjonalizacja zużycia energii i optymalizacja kosztów w obiektach publicznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Wydział Infrastruktury Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Racjonalizacja zużycia energii i optymalizacja kosztów w obiektach publicznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Wydział Infrastruktury Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Gdańsk, 29 października 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

2 Część 1 Prawny aspekt efektywności energetycznej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

3 Karta Energetyczna Protokół Karty Energetycznej o efektywności energetycznej i odnośnych aspektach środowiska Polska ratyfikowała Traktat Karty Energetycznej (TKE) oraz Protokół Karty Energetycznej o Efektywności Energetycznej i Odnośnych Aspektach Ochrony Środowiska (PEEREA) w 2000 roku. Zapisy TKE zobowiązują umawiające się strony do sformułowania polityki efektywności energetycznej wraz z odpowiednimi unormowaniami prawnymi i regulacyjnymi, obejmującymi m.in. efektywne funkcjonowanie mechanizmów rynkowych, łagodzenie barier dla efektywności energetycznej, mechanizmy finansowania inwestycji energetycznych, przejrzystość struktury prawnej i regulacyjnej, działania wspierające transfer technologii oraz rozwój wiedzy i świadomości społecznej w tej dziedzinie. Cele strategiczne powinny być sformułowane w kategoriach mierzalnych. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

4 Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej Dokument zainspirowany został głównie dążeniem do wypełnienia zobowiązań zawartych w protokole z Kioto. Nakreśla cele dodatkowe - zwiększenie ochrony środowiska, prowadzenie zrównoważonej polityki energetycznej i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Action Plan prezentuje zasady i środki, które pomogą usunąć bariery wykorzystania potencjału efektywności energetycznej. Zaproponowano: środki pozwalające zaprojektować zintegrowanie działań w zakresie efektywności energetycznej oraz polityk i programów nie energetycznych takich jak polityka transportowa, polityka przedsiębiorstw, polityka regionalna i miejska, polityka podatkowa i taryfowa, współpraca międzynarodowa, polityka i mechanizmy poszczególnych krajów Unii Europejskiej. środki pozwalające wzmocnić i poszerzyć obecną politykę i mechanizmy służące efektywności energetycznej, np. poprawa wydajności w transporcie, schematy etykietowania, umowy negocjowane i minimalne standardy efektywności energetycznej, dobrowolne zobowiązania w przemyśle, kogeneracja, upowszechnianie nowych technologii i badań naukowych, finansowanie przez trzecią stronę (TPF), rozpowszechnianie informacji, monitorowanie i ocena wyników. nowe reguły i mechanizmy w zakresie efektywności energetycznej, np. publiczne upowszechnianie nowych technologii energooszczędnych w sektorach transportowym i mieszkaniowym, wdrażanie programów audytów energetycznych w przemyśle i budownictwie, rozpowszechnianie i wprowadzanie zasad wymiany dobrych praktyk. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

5 Program Zapobiegający Zmianie Klimatu Dla realizacji zainicjowanego w 2000 roku programu zaproponowano trzy grupy przedsięwzięć. Do pierwszej grupy zaliczają się : dyrektywa wdrażająca schemat handlu emisjami, dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków, dyrektywa w sprawie biopaliw, dyrektywa w sprawie przetargów publicznych związanych z efektywnością energetyczną. Drugą grupę przedsięwzięć, stanowią uregulowania prawne w postaci dyrektyw: o kogeneracji, o usługach energetycznych i minimalnych standardach wydajności energetycznej dla sprzętu elektrycznego; nowelizacja przepisów z zakresu efektywności energetycznej; wspieranie inicjatyw z zakresu technologii; inicjatywa programu silnikowego; wsparcie poprawy infrastruktury badań nad projektami z zakresu zmian klimatycznych. Trzecia kategoria to środki zaliczane jako potrzebne w przyszłych przedsięwzięciach. Do tej grupy zaliczają się: promocja ciepła wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii, dobrowolne umowy w przemyśle, zachęty podatkowe dla użytkowników samochodów oraz dalsza poprawa technologii paliw i pojazdów. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

6 Zielona księga europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego Celem tego dokumentu było zainicjowanie debaty o bezpieczeństwie energetycznym, które zostało uznane za najważniejszy element niezależności polityczno-ekonomicznej UE. Debata powinna uwzględniać, fakt że aktualne zapotrzebowanie na energię pokrywane jest w: 41% przez ropę naftową, 22 % gaz, 16 % węgiel (kamienny, brunatny i torf), 15 % energię jądrową i w 6 % przez odnawialne źródła energii. Jeżeli nie zostaną podjęte zdecydowane kroki, to całościowy obraz energetyki w roku 2030 zdominowany będzie nadal przez paliwa kopalne: ropę naftową (38 %), gaz (29 %), paliwa stałe (19 %), odnawialne źródła energii (8 %) i energię jądrową (zaledwie 6 %). Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

7 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) Dokument przyjęty w czerwcu 2007 r. przez Ministerstwo Gospodarki stanowi realizację zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań środki i działania mają za zadanie: osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii na poziomie 9% w roku 2016, osiągnięcie celu pośredniego oszczędności energii na poziomie 2% w roku 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

8 Środki służące poprawie efektywności energetycznej Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa, Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze usług, Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu*, Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze transportu**. * z wyłączeniem instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu emisjami, ** z wyłączeniem lotnictwa i żeglugi. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

9 LpPlanowane środki poprawy efektywności energetycznej Działanie w celu poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego Lata 1.Wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków Certyfikacja nowych i istniejących budynków mieszkalnych realizowana w wyniku wdrażania Dyrektywy 2002/91/WE 2009 do 2016 – proces ciągły 2.Fundusz TermomodernizacjiProwadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynków mieszkalnych 1998 do 2016 - proces ciągły 3.Promowanie racjonalnego wykorzystania energii w gospodarstwach domowych Ogólnopolska kampania informacyjna na temat celowości i opłacalności stosowania wyrobów najbardziej efektywnych energetycznie 2008 do 2016 – proces ciągły Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa

10 Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze usług LpPlanowane środki poprawy efektywności energetycznej Działanie w celu poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego Lata 1.Zwiększenie udziału w rynku energooszczędnych produktów zużywających energię Określenie min. wymagań dla nowych produktów zużywających energię wprowadzanych do obrotu (wdrażanie Dyrektywy 2005/32/WE) 2008 do 2016 – proces ciągły 2.Program oszczędnego gospodarowania energią w sektorze publicznym Zobowiązanie administracji rządowej do podejmowania działań energooszczędnych w ramach pełnienia przez nią wzorcowej roli 2008 do 2016 – proces ciągły 3.Promocja usług energetycznych wykonywanych przez ESCO Pobudzenie rynku dla firm usług energetycznych (ESCO) 2009 do 2016 4.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie finansowe działań dotyczących obniżenia energochłonności sektora publicznego 2008 do 2013 5.Grant z Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska (GEF) – Projekt Efektywności Energetycznej Wsparcie finansowe przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków, miejskich systemów grzewczych i sieci cieplnych 2005 do 2011 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

11 Lp.Planowane środki poprawy efektywności energetycznej Działanie w celu poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego Lata 1.Wprowadzenie systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową Działania mające na celu wzrost efektywności energetycznej w transporcie poprzez planowanie i koordynację zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową. 2008 do 2016 – proces ciągły 2.Promowanie systemów transportu zrównoważonego oraz efektywnego wykorzystania paliw w transporcie Działania promujące wprowadzenie energooszczędnych środków transportu oraz ekologicznego sposobu jazdy. 2008 do 2016 – proces ciągły Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze transportu

12 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) określenie podmiotów objętych regulacją, krajowe cele w zakresie oszczędności energii, obliczanie oszczędności energii, wzorcową rolę sektora publicznego, obowiązki dostawców energii, obowiązki dostawców urządzeń zużywających energię, system białych certyfikatów, system dobrowolnych zobowiązań, system nadzoru i monitorowania, krajowe plany działania na rzecz efektywności energetycznej. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

13 Wzorcowa rola sektora publicznego Rada Ministrów określi katalog działań obowiązkowych do przeprowadzenia przez jednostki sektora publicznego przy realizacji krajowego celu oszczędności energii. Wzmocniona zostanie rola gminnych planów energetycznych. W przepisach o zamówieniach publicznych zostaną wprowadzone regulacje dotyczące zakupów urządzeń o najwyższej uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej oraz uwzględniania w realizowanych inwestycjach kryterium maksymalnej efektywności energetycznej przy założonym poziomie kosztów. Zostanie wskazany organ administracji rządowej odpowiedzialny za wymianę najlepszych praktyk w powyższym zakresie pomiędzy jednostkami sektora publicznego. Jednostki sektora publicznego o podejmowanych działaniach w zakresie oszczędnego gospodarowania energią będą informować społeczeństwo. Krajowy organ nadzorujący (URE) będzie monitorował wypełnianie obowiązku na podstawie kryterium wyznaczonym w krajowych celach oszczędności energii Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

14 Część 2 Ekonomiczny aspekt efektywności energetycznej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

15 Ustawa o finansach publicznych Art. 35. 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

16 Zarządzanie energią Budżet Departament Zdrowia Departament Administracji Departament Gospodarki Departament Sportu Departament Kultury Departament Majątku Województwa Departament Oświaty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

17 Zarządzanie energią Budżet Obiekty oświatowe Inne Obiekty służby zdrowia Ośrodki kultury Obiekty urzędu Obiekty komunalne Drogi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

18 Zarządzanie energią Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki 16 Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13 Departament Infrastruktury 1 Departament Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji 1 + 1 Departament Zdrowia, Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego 29 Departament Spraw Społecznych 2 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego 1 Spółki Prawa Handlowego 9 64 jednostki Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

19 Zarządzanie energią Problem zarządzania i finansowania energetyki w rozproszeniu jest problemem także samorządu powiatowego, miejskiego, miejsko-gminnego i gminnego. Racjonalizacja w samorządowym zarządzaniu energią musi oprzeć się na jego scentralizowaniu, które będzie gwarantowało : ekonomizację energetyki, racjonalizację zużycia energii, wymuszanie dbałości o środowisko naturalne, realizację energetycznych potrzeb, wprowadzanie nowych technologii, bezpieczeństwo energetyczne, energetyczną edukację społeczną. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

20 Zarządzanie energią Proces zmian Analiza Audyt Przetarg TerminarzZadanie Maj 2008 Analiza wewnętrzna koncepcji Początek Czerwca 2008 Akceptacja koncepcji Koniec Czerwca 2008 Opracowanie procedury Czerwiec/ Lipiec 2008 Uruchomienie procedur Trwa Zebranie materiału analitycznego Trwa Opracowanie danych Listopad 2008 Decyzja o przeprowadzeniu audytów i sporządzeniu SIWZ dla procedury przetargowej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

21 Analiza elektroenergetyczna Średnie możliwe ograniczenie kosztów z przeprowadzonych analiz elektroenergetycznych dla jednostki publicznej w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 6.400 zł, co stanowi 11 % kosztów energii. Szacowany wynik finansowy dla wszystkich jednostek wynosi 410.000 zł *Analiza obejmuje rozwiązania bezinwestycyjne. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

22 Analiza elektroenergetyczna Średnie możliwe ograniczenie kosztów z przeprowadzonych analiz elektroenergetycznych dla jednostki publicznej w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 11.000 zł, co stanowi 20 % kosztów energii. Szacowany wynik finansowy dla wszystkich jednostek wynosi 704.000 zł *Analiza obejmuje rozwiązania gdzie konieczna jest inwestycja (bez określenia stopy zwrotu). Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

23 Analiza energetyczna Średnie możliwe ograniczenie kosztów z przeprowadzonych analiz energetycznych dla jednostki publicznej w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 24.300 zł, co stanowi 28 % kosztów energii. Szacowany wynik finansowy dla wszystkich jednostek wynosi 1.550.000 zł *Analiza obejmuje rozwiązania gdzie konieczna jest inwestycja (bez określenia stopy zwrotu). Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

24 Oszczędności Szacunkowa suma możliwych oszczędności w obiektach województwa kujawsko-pomorskiego wynosi około: 2.660.000 zł Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

25 Przewidywany wynik finansowy dla działań bezinwestycyjnych w elektroenergetyce RokOszczędność [zł] 2009410.000 2010656.000 2011720.000 RokOszczędność [zł] 2012800.000 2013880.000 2014960.000 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

26 Szacowany wynik finansowy - ogółem RokOszczędność [zł] 20092.260.000 20103.400.000 20114.000.000 RokOszczędność [zł] 20124.400.000 20135.000.000 20145.500.000 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

27 Część 3 Planowanie energetyczne Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

28 Gminne planowanie energetyczne Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

29 Kujawsko – Pomorskie na tle Polski WyszczególnienieUdział % Podkarpackie6% Lubelskie8% Podlaskie14% Lubuskie17% Mazowieckie20% Dolnośląskie21% Wielkopolskie23% Małopolskie23% Łódzkie28% Warmińsko-Mazurskie34% Zachodniopomorskie35% Świętokrzyskie37% Śląskie48% Kujawsko-Pomorskie49% Opolskie49% Pomorskie98% Polska28% Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

30 Planowanie energetyczne Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

31 Dziękuję za uwagę KONTAKT Tomasz Moraczewski Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 tel. +48 56 656 11 90 gsm +48 693 160 813 fax +48 56 656 11 31 t.moraczewski@kujawsko-pomorskie.pl Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury


Pobierz ppt "Racjonalizacja zużycia energii i optymalizacja kosztów w obiektach publicznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Wydział Infrastruktury Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google