Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Dolnośląskiego 6 listopada 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Dolnośląskiego 6 listopada 2009 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Dolnośląskiego 6 listopada 2009 r.

3 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200

4 12 mln – aktywizacja zawodowa 1 mln – promocja, dialog, wsparcie instytucji rynku pracy 9 mln – EURO 2012 3,66 mln – konkurs dla PUP 0,34 mln – projekty systemowe DWUP 75 mln – projekty systemowe PUP 15 mln – wsparcie przedsiębiorczości 3 mln – przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych 14 mln – EURO 2012 0,3 mln – oddolne inicjatywy lokalne 3 mln – wydłużanie aktywności zawodowej 2 mln – promocja, dialog Wsparcie w ramach VI Priorytetu w 2010 roku

5 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Wybrane kryteria dostępu wspólne dla wielu konkursów Beneficjent prowadzi biuro projektu w województwie dolnośląskim, w którym uczestnicy projektu mają możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu Beneficjent składa nie więcej niż dwa wnioski w danym konkursie/ w ramach Działania 6.2 Maksymalny okres realizacji projektu – 24 miesiące (36 miesięcy przy subsydiowanym zatrudnieniu, 6 miesięcy w oddolnych inicjatywach lokalnych), a termin rozpoczęcia realizacji projektu planowany jest nie później niż 10 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Przychody beneficjenta za jeden z trzech ostatnich lat obrotowych są co najmniej dwukrotnie wyższe niż suma najwyższych rocznych kosztów w projekcie Uczestnikami projektu konkursowego są osoby zamieszkałe na Dolnym Śląsku oraz niezarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w PUP

6 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Analiza predyspozycji zawodowych/ predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej podczas rekrutacji uczestników (6.1.1, 6.2) Kompleksowe programy aktywizacji zawodowej - co najmniej staż/praktyka zawodowa lub subsydiowane zatrudnienie (6.1.1) Aktywizacja zawodowa ukierunkowana na rozwój branż i zawodów istotnych dla obsługi EURO 2012 (6.1.1) Co najmniej 80% uczestników projektu otrzyma środki na rozwój przedsiębiorczości i rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej (6.2) Doświadczenie beneficjenta w realizacji podobnych projektów (6.2) Projekt obejmuje zasięgiem maksymalnie 3 gminy (6.3) Małe granty nie tylko informacyjno-promocyjne (6.3) Wybrane specyficzne kryteria dostępu

7 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby w wieku 15-24 lat, >45 lat, kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osoby niepełnosprawne (6.1.1, 6.2) 10% uczestników projektu utraciło pracę w ostatnich 12 miesiącach (6.1.1, 6.2) Wykorzystanie rezultatów EQUAL: metod aktywizacji dla długotrwale bezrobotnych w wieku > 45 lat (6.1.1), modelu aktywizacji środowisk lokalnych (6.3) Wybrane powtarzające się kryteria strategiczne

8 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Wsparcie mobilności geograficznej bezrobotnych z powiatów o wysokiej stopie bezrobocia (6.1.1) Subsydiowanie zatrudnienia u pracodawcy realizującego projekt w ramach EFRR (6.1.1) 60% uczestników projektu stanowią kobiety podnoszące kwalifikacje zawodowe w branżach o największym potencjale rozwojowym w województwie (6.1.1) 10% uczestników projektu brało udział w projektach realizowanych w ramach Działań 6.3 lub 7.3 PO KL (6.1.1) Projekt przewiduje podnoszenie kwalifikacji kadr publicznych służb zatrudnienia w zakresie pracy z osobami, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników (6.1.2) Projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy projektu rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnych (6.2) Wybrane specyficzne kryteria strategiczne

9 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby zamieszkujące powiaty o niskim poziomie przedsiębiorczości (6.2) Projekt realizowany na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia oraz o niskim stopniu urbanizacji (6.3) Projekt realizowany w partnerstwie JST oraz organizacji pozarządowej, posiadającej jednostkę organizacyjną na obszarze realizacji projektu (6.3) Beneficjent lub jego partnerzy wchodzą lub wchodzili w skład LGD, i/lub partnerstw na rzecz rozwoju (6.3) Wybrane specyficzne kryteria strategiczne

10 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIEstyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesień PODDZIAŁANIE 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy xxx PODDZIAŁANIE 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej x DZIAŁANIE 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia x xx DZIAŁANIE 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich x Projekty innowacyjne x Projekty ponadnarodowe x Harmonogram konkursów ogłaszanych w 2010 roku przez DWUP

11 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Projekty systemowe w VI Priorytecie BeneficjentTytuł projektuOkres realizacjiWartość projektu DWUP Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji 10.2009- 02.20135 051 879 PLN DWUP Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska 09.2008 – 06.2010319 348 PLN DWUP Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość 10.2010 – 12.2011150 000 PLN DWUPSzkolenia dla pracowników DWUP08.2010 – 08.2011190 000 PLN PUP26 projektów systemowych PUP01.2010 – 12.201175 000 000 PLN

12 Wykorzystanie alokacji PO KL na lata 2007-2013 100 % 26% 32% 100 % 35% 18% 27% 40% 70%

13 Wykorzystanie alokacji PO KL na lata 2007-2013 – Działanie 6.3 100 % 14 % 30 %

14 Realizacja wskaźników monitorowania Priorytetu VI

15 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Komplementarność w VI Priorytecie komplementarność przedmiotowa promujemy projekty realizowane przez podmioty wchodzące w skład LGD tworzone w ramach PROW 2007-2013 (6.3) KOMPLEMENTARNOŚĆ komplementarność bezpośrednia promujemy projekty, w których uczestnicy podejmą subsydiowane zatrudnienie u pracodawcy, który realizował/realizuje projekt w ramach EFRR (6.1.1) komplementarność instytucjonalno-systemowa Podkomitet Monitorujący komplementarność geograficzna promujemy projekty realizowane na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia (6.1.1, 6.3) oraz niskim wskaźniku przedsiębiorczości (6.2)

16 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200

17 Wsparcie w ramach VII Priorytetu w 2010 roku 11,2 mln – integracja społeczno - zawodowa 3 mln – tworzenie podmiotów integracji społecznej 0,3 mln – badania sektora ekonomii społecznej – projekt systemowy 5 mln – wsparcie ekonomii społecznej 3 mln – zapewnienie trwałości instytucjom ekonomii społecznej 1,5 mln – wsparcie integracji zawodowej i społecznej 25,5 mln – aktywna integracja - projekty systemowe OPS 15,4 mln – aktywna integracja - projekty systemowe PCPR 3,8 mln – doradztwo dla kadr pomocy społecznej – projekt systemowy DOPS 1,8 mln – oddolne inicjatywy lokalne

18 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Wybrane kryteria dostępu wspólne dla wielu konkursów Beneficjent prowadzi biuro projektu w województwie dolnośląskim, w którym uczestnicy projektu mają możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu Beneficjent składa nie więcej niż dwa wnioski w danym konkursie Maksymalny okres realizacji projektu – 24 miesiące (36 miesięcy przy subsydiowanym zatrudnieniu, 6 miesięcy w oddolnych inicjatywach lokalnych), a termin rozpoczęcia realizacji projektu planowany jest nie później niż 10 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Przychody beneficjenta za jeden z trzech ostatnich lat obrotowych są co najmniej dwukrotnie wyższe niż suma najwyższych rocznych kosztów w projekcie Beneficjent i/lub partner projektu posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów w obszarze integracji społecznej.

19 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Minimum 50 % środków w ramach cross-financingu jest przeznaczone na zakup środków trwałych oraz adaptację infrastruktury ułatwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do udziału w projekcie (7.2.1) Kompleksowe programy aktywizacji społeczno – zawodowej - kursy i szkolenia z co najmnie dwoma dodatkowymi instrumentami (7.2.1) Co najmniej 30% uczestników projektu to osoby niepełnosprawne (7.2.1) Instytucja otoczenia sektora ekonomii społecznej, powstała lub dofinansowana w wyniku realizacji projektu, zasięgiem swojego działania obejmie obszar co najmniej jednego z subregionów województwa (7.2.2) Projekt obejmuje zasięgiem maksymalnie 3 gminy (7.3) Małe granty nie tylko informacyjno-promocyjne (7.3) Wybrane specyficzne kryteria dostępu

20 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Beneficjent projektu posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów w obszarze integracji społecznej. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której już zrealizowano lub aktualnie realizowana jest inwestycja związana z rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub FS. Wybrane powtarzające się kryteria strategiczne

21 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców (7.2.1) Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 10% osoby, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach inicjatyw oddolnych PO KL (7.2.1) Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 30% osoby w wieku powyżej 45 lat (7.2.1) Beneficjentem jest podmiot instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej obejmujący działaniem jeden z subregionów (7.2.2) Projekt realizowany w partnerstwie JST oraz organizacji pozarządowej, posiadającej jednostkę organizacyjną na obszarze realizacji projektu (7.3) Beneficjent lub jego partnerzy wchodzą lub wchodzili w skład LGD, i/lub partnerstw na rzecz rozwoju (7.3) Wybrane specyficzne kryteria strategiczne

22 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE lutymarzeckwiecień … sierpieńwrzesieńpaździerniklistopad PODDZIAŁANIE 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym xx PODDZIAŁANIE 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej x DZIAŁANIE 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji x Projekty innowacyjne x Projekty ponadnarodowe x Harmonogram konkursów ogłaszanych w 2010 roku przez DWUP

23 BeneficjentTytuł projektuOkres realizacjiWartość projektu OPS169 projektów systemowych OPS01.2010- 12.201025 576 734 PLN PCPR26+3 projektów systemowych PCPR01.2010- 12.201015 434 236 PLN DOPS Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej 01.2010- 12.20103 850 000 PLN UMWD WWzOP Badania w obszarze podmiotów z sektora pomocy i integracji społecznej 01.2010- 12.2010300 000 PLN Projekty systemowe w VII Priorytecie

24 35% 60% 20% 33% 37% 14% 19% 100% Wykorzystanie alokacji PO KL na lata 2007-2013

25 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Realizacja wskaźników monitorowania Priorytetu VII

26 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Realizacja wskaźników monitorowania Priorytetu VII

27 KOMPLEMENTARNOŚĆ komplementarność przedmiotowa promujemy projekty realizowane przez podmioty wchodzące w skład LGD tworzone w ramach PROW 2007-2013 (7.3) komplementarność instytucjonalno-systemowa Podkomitet Monitorujący komplementarność bezpośrednia Promujemy projekty skierowane do mieszkańców gminy, na terenie której już zrealizowano lub aktualnie realizowana jest inwestycja związana z rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub FS (7.2.1) komplementarność geograficzna promujemy projekty, których uczestnikami są wyłącznie osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą (7.2.1) Komplementarność w VII Priorytecie

28 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200

29 Wsparcie w ramach VIII Priorytetu w 2010 roku 0,9 mln – zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników 12 mln – Przedsiębiorczy doktorant – projekt systemowy WRG UMWD 1,3 mln – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego – projekt systemowy WRG UMWD 3 mln – Spin off, spin out, sieci współpracy 10 mln – doradztwo i szkolenia dla pracowników i MMŚP 10 mln – szkolenia i poradnictwo zawodowe dla osób pracujących 10 mln –szkolenia i doradztwo związane z EURO 2012 13 mln – szkolenia i poradnictwo zawodowe związane z EURO 2012 2 mln – Społeczne zaangażowanie biznesu 11,9 mln – partnerstwa lokalne, wsparcie osób zwolnionych, outplacement 15 mln – partnerstwa lokalne – zarządzanie zmianą gosp. 6,5 mln – sieci współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami 4,5 mln – staże i praktyki dla naukowców i pracowników przedsiębiorstw

30 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Wybrane kryteria dostępu wspólne dla wielu konkursów Beneficjent prowadzi biuro projektu w województwie dolnośląskim, w którym uczestnicy projektu mają możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu Beneficjent składa nie więcej niż dwa wnioski w danym konkursie/Beneficjent składa nie więcej niż dwa wnioski w ramach Poddziałania 8.1.1. na projekty objęte pomocą publiczną oraz nie więcej niż dwa wnioski w ramach Poddziałania 8.1.1 na projekty nieobjęte pomocą publiczną (8.1.1) Maksymalny okres realizacji projektu – 24 miesiące (a w przypadku projektów przewidujących przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla co najmniej 30 uczestników projektu wynosi 36 miesięcy), a termin rozpoczęcia realizacji projektu planowany jest nie później niż 10 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Przychody beneficjenta za jeden z trzech ostatnich lat obrotowych są co najmniej dwukrotnie wyższe niż suma najwyższych rocznych kosztów w projekcie

31 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Minimalna wartość projektu wynosi 250 000 PLN. Maksymalna wartość projektu wynosi 2 000 000 PLN (8.1.1) Grupę docelową w projekcie stanowią osoby dorosłe wykonujące pracę na terenie Dolnego Śląska (8.1.1) Projekt obejmuje podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw jednej lub wielu z następujących branż: hotelarstwo, turystyka, gastronomia, obsługa imprez masowych (zawody: hostessa, bileterzy, pracownicy usług ochrony, w tym ochrony osób i mienia, ochrony imprez masowych); usługi komunikacyjne, budownictwo, poligrafia, usługi w zakresie PR, promocji, reklamy (8.1.1) Dodatki motywacyjne i/lub relokacyjne/mobilnościowe są wypłacane osobom, które dodatkowo zostały objęte co najmniej jedną z poniższych form wsparcia przewidzianą w ramach projektu: szkoleniami, poradnictwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym, pośrednictwem pracy (8.1.2) Wartość dodatków motywacyjnych i mobilnościowych, przyznanych pracownikom, nie przekracza 15% wartości projektu (8.1.2) Wybrane specyficzne kryteria dostępu

32 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Projekt obowiązkowo zawiera przynajmniej jeden instrument wsparcia zasadniczego (np. szkolenia) oraz co najmniej jeden instrument wsparcia towarzyszącego (np. poradnictwo psychologiczne, dodatek mobilnościowy) (8.1.2) Projekt przewiduje opracowanie lub aktualizację lokalnej strategii rozwoju z uwzględnieniem rozwoju sportu, turystyki i kultury w związku z przewidywaną zmianą gospodarczą, jaką dla regionu będzie organizacja EURO 2012(8.1.2) Realizacja projektu w partnerstwie przynajmniej dwóch rodzajów instytucji typu: IOB (np. agencje rozwoju regionalnego, parki przemysłowe lub inne podmioty biorące udział w realizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji), jednostki badawczo – rozwojowe i/lub uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa, JST(8.2.1) Projekt realizowany w ramach dziedzin kluczowych dla gospodarki województwa dolnośląskiego, określonych w DSI (Rozdział VII): projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych, technologie informacyjne, nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, odnawialne i alternatywne źródła energii (8.2.1) Wybrane specyficzne kryteria dostępu

33 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie pracownicy przedsiębiorstw z wykształceniem co najwyżej średnim Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby zatrudnione w mikro- i/lub małych przedsiębiorstwach Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 60% kobiety Wybrane powtarzające się kryteria strategiczne

34 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Grupę docelową w projekcie stanowi wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa nie korzystające dotąd ze wsparcia EFS (którym nie udzielono pomocy publicznej w ramach EFS) i jego/ich pracownicy (8.1.1) Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie pracownicy przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu (8.1.1) Beneficjent posiada doświadczenie w realizacji programów z zakresu outplacement, w zakresie form wsparcia objętych projektem (8.1.2) Realizacja projektu w partnerstwie złożonym z co najmniej jednej organizacji pracodawców i z co najmniej jednego związku zawodowego będących członkami organizacji reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw społeczno – gospodarczych i WKDS lub członkami WKDS (8.1.3) Wybrane specyficzne kryteria strategiczne

35 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Projekt zapewnia wypracowanie rozwiązań w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub wydłużenia życia zawodowego w stosunku do osób zatrudnionych w co najmniej jednej z grup zawodowych/branż: górniczej, hutniczej, włókienniczej, produkcji odzieży, a także służby mundurowe, nauczyciele. (8.1.3) Beneficjent (lider partnerstwa) posiada doświadczenie w realizacji projektów lub innych przedsięwzięć w obszarze inicjatyw sieciowych w zakresie transferu wiedzy, technologii i innowacji pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo – rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami (8.2.1) Realizacja projektu w szerokim partnerstwie: IOB, JST, przedsiębiorstwa, jednostki badawczo – rozwojowe i/lub uczelnie wyższe (8.2.1) Beneficjent (lider partnerstwa) posiada doświadczenie w realizacji projektów lub innych przedsięwzięć w obszarze inicjatyw sieciowych w zakresie transferu wiedzy, technologii i innowacji pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo – rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami (8.2.1) Wybrane specyficzne kryteria strategiczne

36 Harmonogram konkursów ogłaszanych w 2010 roku przez DWUP w zakresie Działania 8.1 oraz przez UMWD w zakresie Działania 8.2 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE styczeńlutymarzeckwiecieńmaj … sierpieńwrzesieńpaździernik PODDZIAŁANIE 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw xxxx PODDZIAŁANIE 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie xx PODDZIAŁANIE 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności x PODDZIAŁANIE 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw xxx Projekty innowacyjne x Projekty ponadnarodowe x

37 BeneficjentTytuł projektuOkres realizacjiWartość projektu WRG UMWD Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników 11.2009- 06.20119 999 736 PLN WRG UMWD Prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo-branżowym oraz kwalifikacyjno-zawodowym w województwie dolnośląskim 10.2008- 06.2010381 812 PLN WPR UMWD Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 08.2008- 11.20101 000 000PLN WRG UMWD Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych 01.2009- 06.2010420 000 PLN Projekty systemowe w VIII Priorytecie

38 BeneficjentTytuł projektuOkres realizacjiWartość projektu WT UMWD Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście EURO 2012 09.2009- 12.2011480 000 PLN WRG UMWD Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym 11.2009- 02.2011750 000PLN WRG UMWD Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla pracowników UMWD oraz innych JST odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie DSI 08.2008- 06.20101 400 000PLN WRG UMWD GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów 07.2008- 05.20105 868 202 PLN Projekty systemowe w VIII Priorytecie

39 BeneficjentTytuł projektuOkres realizacjiWartość projektu WRG UMWD Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja DSI 06.2008- 12.20113 207 886 PLN WRG UMWD Analiza stanu kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim 10.2009- 04.2011370 382 PLN WRG UMWD Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu 01.2010- 05.201312 000 000 PLN WRG UMWD Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020 05.2010- 04.20121 290 400 PLN Projekty systemowe w VIII Priorytecie

40 Wykorzystanie alokacji PO KL na lata 2007-2013 17% 34% 30% 33% 23 % 38%19 % 100 %

41 Wykorzystanie alokacji PO KL na lata 2007-2013 – Poddziałania 8.1.3 i 8.1.4 100 % 45% 14% 38% 100 %

42 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Realizacja wskaźników monitorowania Priorytetu VIII

43 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Realizacja wskaźników monitorowania Priorytetu VIII

44 KOMPLEMENTARNOŚĆ komplementarność na poziomie projektów systemowych Projekt systemowy realizowany przez WT UMWD (8.1.4) oraz projekty systemowe realizowane przez WRG UMWD (8.1.4, 8.2.2) komplementarność instytucjonalno-systemowa Podkomitet Monitorujący Dolnośląska Rada Gospodarcza Grupa Monitorująca DSI komplementarność bezpośrednia projekty systemowe zakładające m.in. rozwój kapitału ludzkiego, B+R, doradztwo dla przedsiębiorstw z komplementarne z RPO, w ramach którego realizowane są projekty dotyczące doradztwa związanego przede wszystkim z procesami inwestycyjnymi przedsiębiorstw Komplementarność w VIII Priorytecie

45 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200

46 10,60 mln – wsparcie przedszkoli 21 mln – programy rozwojowe szkół 22,53 mln – projekty systemowe UMWD Modernizacja kształcenia zawodowego 8 mln – kształcenie ustawiczne 6,43 mln – podnoszenie kwalifikacji kadr systemu oświaty 2,5 mln – nowe modele kształcenia przez całe życie proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się 1,9 mln – przekwalifikowanie nauczycieli Wsparcie w ramach IX Priorytetu w 2010 roku 2 mln – oddolne inicjatywy lokalne

47 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Wybrane kryteria dostępu wspólne dla wielu konkursów Beneficjent prowadzi biuro projektu w województwie dolnośląskim, w którym uczestnicy projektu mają możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu Beneficjent składa nie więcej niż dwa wnioski w danym konkursie Maksymalny okres realizacji projektu – 24 miesiące (6 miesięcy w oddolnych inicjatywach lokalnych), a termin rozpoczęcia realizacji projektu planowany jest nie później niż 10 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Przychody beneficjenta za jeden z trzech ostatnich lat obrotowych są co najmniej dwukrotnie wyższe niż suma najwyższych rocznych kosztów w projekcie

48 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Udział środków związanych z uruchomieniem dodatkowego naboru wynosi co najmniej 75% wartości zadań merytorycznych w projekcie, innych niż zadanie zarządzanie projektem (9.1.1) Wkład własny z budżetu JST w wysokości 10% (9.1.1) lub 15% (9.4) wartości projektu Projekt jest skierowany do szkół które nie biorą udziału w projekcie systemowym UMWD (9.1.2) Projekt realizowany przez organ prowadzący, który nie uzyskał dotychczas dofinansowania (9.1.2) Grupa docelowa to osoby zatrudnione na terenie województwa dolnośląskiego (9.4) Projekt obejmuje swoim zasięgiem maksymalnie 3 gminy (9.5) Małe granty nie tylko informacyjno-promocyjne (9.5) Wybrane specyficzne kryteria dostępu

49 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Wybrane powtarzające się kryteria strategiczne Grupę docelową stanowią w co najmniej 50% osoby w wieku 45+ Komplementarność z inwestycjami finansowanymi z innych źródeł wspólnotowych

50 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Udział dzieci niepełnosprawnych (9.1.1) Tworzenie przedszkoli w miejscowościach, w których przedszkola nie funkcjonują lub na obszarach wiejskich (9.1.1) Udział rodziców w tworzeniu i organizacji przedszkola (9.1.1) Partnerstwo JST oraz organizacji pozarządowej (9.1.1, 9.5) Projekt przewiduje wsparcie dla szkolnego ośrodka kariery (9.1.2) Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (9.1.2) Uwzględnienie potrzeb placówek kształcenia specjalnego (9.1.2) Programy rozwojowe placówek oświatowych na obszarach wiejskich (9.1.2) Wykorzystanie sprzętu ICT zakupionego ze środków EFS w latach 2004-2006 (9.1.2, 9.5) Projekty upowszechniające kształcenie na odległość (9.3) Wybrane specyficzne kryteria strategiczne

51 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Kształcenie osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji (9.3) Nawiązanie współpracy z dolnośląskimi przedsiębiorcami (9.3) Wykorzystanie rezultatów PIW EQUAL(9.3, 9.5) Uczestnicy projektu biorą udział w praktykach w przedsiębiorstwach (9.4) Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w obszarach nauk przyrodniczo- matematycznych i wykorzystania ICT dla potrzeb edukacji (9.4) Przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie edukacji przedszkolnej (9.4) Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego (9.4) Doskonalenie nauczycieli w krótkich formach (9.4) Beneficjent lub partnerzy wchodzą lub wchodzili w skład LGD, i/lub partnerstw na rzecz rozwoju (9.5) Wybrane specyficzne kryteria strategiczne

52 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesień PODDZIAŁANIE 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej x PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług x DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych xx DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty x DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich x Projekty innowacyjne x Projekty ponadnarodowe x Harmonogram konkursów ogłaszanych w 2010 roku przez UMWD

53 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Projekty systemowe w IX Priorytecie BeneficjentTytuł projektuOkres realizacjiWartość projektu UMWD WEIN Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji 11.2009 – 09. 201112 000 000 PLN UMWD WEIN Dolnośląski program stypendialny - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych 04.2008 – 06.20158 051 749 PLN UMWD WEIN Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku 06.2009 – 12.201031 969 330 PLN UMWD WEIN Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II projekt 07.2010 – 01.201222 529 155 PLN UMWD WEIN Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 11.2009 – 06.20112 000 000 PLN

54 100 % Wykorzystanie alokacji PO KL na lata 2007-2013 100 % 20 % 14 % 33 % 85 % 14 % 49 % 41 %30 % 44 % 14 % 15 % 10 %

55 Realizacja wskaźników monitorowania Priorytetu IX

56 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Realizacja wskaźników monitorowania inicjatyw oddolnych

57 Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 Komplementarność w IX Priorytecie komplementarność przedmiotowa promujemy projekty realizowane przez podmioty wchodzące w skład LGD tworzone w ramach PROW 2007-2013 (9.5) KOMPLEMENTARNOŚĆ komplementarność bezpośrednia promujemy projekty, komplementarne z inwestycjami finansowanymi z innych źródeł wspólnotowych (9.1.1, 9.3, 9.4) komplementarność instytucjonalno-systemowa Podkomitet Monitorujący komplementarność geograficzna promujemy projekty realizowane na obszarach wiejskich (9.1.1, 9.1.2) komplementarność na poziomie projektów systemowych projekty systemowe WEIN (9.1.2, 9.2, 9.4)

58


Pobierz ppt "Wydział EFS Wrocław, sierpień 200 VI Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Dolnośląskiego 6 listopada 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google