Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

aktywizacja osób bezrobotnych PO KL doświadczenia WUP w Olsztynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "aktywizacja osób bezrobotnych PO KL doświadczenia WUP w Olsztynie"— Zapis prezentacji:

1 aktywizacja osób bezrobotnych PO KL 2007-2013 doświadczenia WUP w Olsztynie
Zdzisław SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 7 maja 2008 r.

2 zmiany poziomu bezrobocia
w województwie warmińsko – mazurskim stan na koniec kwietnia 2008 r.

3 spadek liczby bezrobotnych
w województwie warmińsko - mazurskim (kwiecień 2008 do kwietnia 2007) w procentach

4 stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim stan na koniec kwietnia 2008 r.

5 profil statystycznego bezrobotnego w województwie warmińsko – mazurskim
kobieta (57,9%) lub mężczyzna (42,1%) wykształcenie: gimnazjalne lub niższe (37,7%) wiek: 25 – 34 lata (27,3%) okres bez zatrudnienia: powyżej 24 miesięcy (27,2%) bez stażu pracy, bądź z niewielkim stażem (od 1 roku do 5 lat) (42%)

6 grupy docelowe Priorytet VI PO KL
osoby niezatrudnione w tym m.in.: osoby młode (do 25 r. życia), kobiety (w tym w szczególności matki samotnie wychowujących dzieci), osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby po 45 roku życia.

7 formy wsparcia dla bezrobotnych wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 6.3, powiązane:7.2.2, 7.3, 9.5

8 poradnictwo zawodowe na Warmii i Mazurach
Słabe strony Niedostateczna liczba osób z wykształceniem psychologicznym zatrudnionych na stanowisku doradcy zawodowego. Rozproszony pod względem instytucjonalnym system poradnictwa zawodowego w województwie. Brak jednolitej bazy zasobów – informacji zawodowej, wyposażenia, sprzętu, materiałów metodycznych. Brak wymiany informacji między doradcami z różnych instytucji Mała aktywność instytucji rynku pracy świadczących usługi poradnictwa zawodowego, takich jak agencje doradztwa personalnego i organizacje pozarządowe. Duża fluktuacja kadr

9 zawarty w dniu 29 listopada 2007 roku
WARMIŃSKO-MAZURSKI PAKT NA RZECZ ROZWOJU PORADNICTWA ZAWODOWEGO zawarty w dniu 29 listopada 2007 roku Zadania podejmowane w ramach Paktu : opracowywanie i realizacja ogólnych zasad współpracy w zakresie poradnictwa zawodowego promocja i wspieranie mobilności zawodowej projektowanie, opracowywanie i upowszechnianie nowych metod w poradnictwie dla osób dorosłych i młodzieży promocja działań doradczych wśród pracodawców, przygotowanie oferty diagnostycznej działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie internetowej bazy zasobów informacji i poradnictwa zawodowego.

10 www.up.gov.pl Rodzaje Instytucji wchodzących w skład Paktu
WUP w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty, Centra Pomocy Rodzinie, powiatowe urzędy pracy, instytucje szkoleniowe. W sumie 57 podmiotów adresy członków PAKTU Zakładka PORADNICTWO ZAWODOWE

11 POKL dla bezrobotnych część wdrażana przez WUP w Olsztynie
PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe. Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

12 Alokacja na lata 2007-2008 15 mln zł. 72 mln zł 12,5 mln zł
6.1.1 ponad 10 mln zł 6.1.2 15 mln zł. 6.1.3 72 mln zł 6.2 12,5 mln zł 6.3 937 tys. zł

13 konkurs pilotażowy – bilans
Status wniosków Działanie 8.1.1 Działanie 6.1.1 SUMA Liczba wniosków i kwota Liczba wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania Wnioski złożone RAZEM 68 ,30 62 30 899 068,00 130 wniosków na kwotę 67  ,30 Odrzucone po ocenie formalnej 22 ,86 11 4  851 832,40 33 wnioski 12 570 349.26 Protesty po formalnej 8 - 5 13 Przekazane do oceny merytorycznej 46 ,44 51 26 047 235,60 97 wniosków 54 544 315,04 Pozytywna ocena merytoryczna 18 11 207 469,70 35 19 001 146,66 53 wnioski 30 208 616,36 Odrzucone po ocenie merytorycznej 28 17 289 609.74 16 7 046 088.94 44 wnioski 24 335 698,68 Protesty po merytorycznej 1 Podpisane umowy 4 2 999 990,20 1 847 160,00 9 umów 4 847 150,20

14 W 2008 r. ogłoszono konkursy otwarte w ramach:
VI Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

15 konkurs w 2008 r. Stan na dzień 25.04.08 PRIORYTET VI 129
Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkurs Wartość wszystkich złożonych wniosków Wnioski na KOP Wartość wniosków na KOP PRIORYTET VI 129 75 964 018,40 102 57 584 772,50 6.1.1 alokacja 8,5 mln zł 107 73  ,53 85 55 522 829,51 6.1.2 alokacja 15 mln zł 2 ,20 6.3 alokacja 937 tys. zł 20 ,64 15 ,80

16 projekty systemowe dla Powiatowych Urzędów Pracy
Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Wkład własny 15% finansowany z Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Samorządu Województwa (Powiatowe Urzędy Pracy otrzymują 100% dofinansowania kosztów realizacji projektu) Formy wsparcia realizowane w roku 2008 (na podstawie wniosków PUP). liczba osób na poszczególne formy wsparcia ogółem: 12 828 szkolenia 4 167 prace interwencyjne 1 141 staże 4 349 przygotowanie zawodowe 1 744 dotacje 1 408 doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy 19

17 Wartość projektów PUP (największa i najmniejsza)
projekty systemowe dla Powiatowych Urzędów Pracy Wartość projektów PUP (największa i najmniejsza) PUP SUMA Ostróda , 00 zł Nidzica ,50 zł

18 rodzaje szkoleń najczęściej proponowanych przez projektodawców
stolarz, spawacz, kierowca, kucharz, kelner, pracownik biurowy, opieka nad dziećmi/osobami starszymi, fryzjer, wizażysta/ka

19 płaszczyzna współpracy
motywacja instytucje rynku pracy szkolenia spółdzielnie socjalne inicjatywy lokalne 7.2.2 6.2 7.2.2, 7.3, 9.5 6.3 zwiększenie efektywności podejmowanych działań cel:

20


Pobierz ppt "aktywizacja osób bezrobotnych PO KL doświadczenia WUP w Olsztynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google