Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja osób bezrobotnych PO KL 2007-2013 doświadczenia WUP w Olsztynie Zdzisław SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 7 maja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja osób bezrobotnych PO KL 2007-2013 doświadczenia WUP w Olsztynie Zdzisław SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 7 maja."— Zapis prezentacji:

1 aktywizacja osób bezrobotnych PO KL doświadczenia WUP w Olsztynie Zdzisław SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 7 maja 2008 r.

2 zmiany poziomu bezrobocia w województwie warmińsko – mazurskim stan na koniec kwietnia 2008 r.

3 spadek liczby bezrobotnych w województwie warmińsko - mazurskim (kwiecień 2008 do kwietnia 2007) w procentach

4 stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim stan na koniec kwietnia 2008 r.

5 profil statystycznego bezrobotnego w województwie warmińsko – mazurskim kobieta (57,9%) lub mężczyzna (42,1%) w ykształcenie : gimnazjaln e lub niższe (37,7%) w iek : 25 – 34 lata (27,3%) okres bez zatrudnienia: powyżej 24 miesięcy (27,2%) bez stażu pracy, bądź z niewielkim stażem (od 1 roku do 5 lat) (42%)

6 grupy docelowe Priorytet VI PO KL osoby niezatrudnione w tym m.in.: osoby młode (do 25 r. życia), kobiety (w tym w szczególności matki samotnie wychowujących dzieci), osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby po 45 roku życia.

7 inicjatywy lokalne dotacje na założenie firmy/spółdzielni socjalnej 6.2 powiązane szkolenia staże przygotowanie zawodowe w miejscu pracy doradztwo zawodowe formy wsparcia dla bezrobotnych wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 6.3, powiązane:7.2.2, 7.3, 9.5

8 poradnictwo zawodowe na Warmii i Mazurach Niedostateczna liczba osób z wykształceniem psychologicznym zatrudnionych na stanowisku doradcy zawodowego. Rozproszony pod względem instytucjonalnym system poradnictwa zawodowego w województwie. Brak jednolitej bazy zasobów – informacji zawodowej, wyposażenia, sprzętu, materiałów metodycznych. Brak wymiany informacji między doradcami z różnych instytucji Mała aktywność instytucji rynku pracy świadczących usługi poradnictwa zawodowego, takich jak agencje doradztwa personalnego i organizacje pozarządowe. Duża fluktuacja kadr Słabe strony

9 Zadania podejmowane w ramach Paktu : opracowywanie i realizacja ogólnych zasad współpracy w zakresie poradnictwa zawodowego promocja i wspieranie mobilności zawodowej projektowanie, opracowywanie i upowszechnianie nowych metod w poradnictwie dla osób dorosłych i młodzieży promocja działań doradczych wśród pracodawców, przygotowanie oferty diagnostycznej działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie internetowej bazy zasobów informacji i poradnictwa zawodowego. WARMIŃSKO-MAZURSKI PAKT NA RZECZ ROZWOJU PORADNICTWA ZAWODOWEGO zawarty w dniu 29 listopada 2007 roku

10 WUP w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty, Centra Pomocy Rodzinie, powiatowe urzędy pracy, instytucje szkoleniowe. W sumie 57 podmiotów Zakładka PORADNICTWO ZAWODOWE Rodzaje Instytucji wchodzących w skład Paktu adresy członków PAKTU

11 POKL dla bezrobotnych część wdrażana przez WUP w Olsztynie PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe. Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

12 Alokacja na lata ponad 10 mln zł mln zł mln zł ,5 mln zł tys. zł

13 Status wnioskówDziałanie 8.1.1Działanie 6.1.1SUMA Liczba wniosków i kwota Liczba wnioskó w Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania Wnioski złożone RAZEM , , wniosków na kwotę ,30 Odrzucone po ocenie formalnej , ,4033 wnioski Protesty po formalnej Przekazane do oceny merytorycznej , ,6097 wniosków ,04 Pozytywna ocena merytoryczna , ,6653 wnioski ,36 Odrzucone po ocenie merytorycznej wnioski ,68 Protesty po merytorycznej Podpisane umowy , ,009 umów ,20 konkurs pilotażowy – bilans

14 W 2008 r. ogłoszono konkursy otwarte w ramach: Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich VI

15 Stan na dzień konkurs w 2008 r. Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkurs Wartość wszystkich złożonych wniosków Wnioski na KOP Wartość wniosków na KOP PRIORYTET VI , , alokacja 8,5 mln zł , , alokacja 15 mln zł , alokacja 937 tys. zł , ,80

16 projekty systemowe dla Powiatowych Urzędów Pracy Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych liczba osób na poszczególne formy wsparcia ogółem: szkolenia prace interwencyjne staże przygotowanie zawodowe dotacje doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy 19 Formy wsparcia realizowane w roku 2008 (na podstawie wniosków PUP). Wkład własny 15% finansowany z Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Samorządu Województwa (Powiatowe Urzędy Pracy otrzymują 100% dofinansowania kosztów realizacji projektu)

17 PUPSUMA Ostróda , 00 zł Nidzica ,50 zł projekty systemowe dla Powiatowych Urzędów Pracy Wartość projektów PUP (największa i najmniejsza)

18 rodzaje szkoleń najczęściej proponowanych przez projektodawców stolarz, spawacz, kierowca, kucharz, kelner, pracownik biurowy, opieka nad dziećmi/osobami starszymi, fryzjer, wizażysta/ka

19 instytucje rynku pracy instytucje pomocy społecznej kwalifikacje szkolenia spółdzielnie socjalne inicjatywy lokalne płaszczyzna współpracy motywacja , 7.3, zwiększenie efektywności podejmowanych działań cel:

20


Pobierz ppt "Aktywizacja osób bezrobotnych PO KL 2007-2013 doświadczenia WUP w Olsztynie Zdzisław SZCZEPKOWSKI Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 7 maja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google