Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

2 Aktywizacja osób 50+ szansą na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu łódzkiego Krzysztof Szpakowski Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

3 Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce kluczową rolę odgrywa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Cele wspieranie tworzenia lepszych możliwości zatrudnienia i warunków pracy dla rosnącej liczby osób starszych w Europie wspieranie ich aktywnego udziału w społeczeństwie zachęcanie osób starszych do zdrowego i samodzielnego życia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

4 Główne działania -opracowywanie diagnoz, ocen i prognoz -przygotowywanie i realizacja projektów badawczych i rozwojowych -współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi i resortami w zakresie prac badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych, polityki gospodarczej i społecznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

5 Dane i prognozy według Komisji Europejskiej, w 2010 roku dla UE-27, ok. 17,4% osób w wieku powyżej 65 lat oraz 36,5% w wieku pow. 50 lat (przy ogólnej liczbie mieszkańców UE – 501 milionów) w 2060 roku ok. 30 % (przewidywana liczba mieszkańców UE - 517 milionów) w wieku 65+, 47% osoby w wieku 50+ prognozy dotyczące Polski – według danych GUS, w 2020 roku osoby powyżej 60 roku życia stanowić będą ponad 26% społeczeństwa polskiego, w roku 2040 wskaźnik ten wyniesie ok. 41% z danych Eurostatu wynika, że w Polsce w 2011 r. kształcenie i szkolenie dotyczyło 0,9% populacji osób w wieku 50-74 lata, podczas gdy przeciętnie w krajach UE 27 – 4,2%. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

6 Wyzwania dla osób starszych 50+ - funkcjonowanie na rynku pracy w 2011 roku stopa zatrudnienia w grupie wiekowej 50+ wyniosła 33,7% w skali regionu łódzkiego: w grupie wiekowej 45–50 wskaźnik zatrudnienia dla obu płci wynosił 75,5%, natomiast dla grupy 50+ ok. 17,6% (dane za IV kwartał 2010 r.) -znajomość języków obcych deklaruje co trzeci Polak (32%), w tym w grupie 55+ jest to niemal wyłącznie język rosyjski Źródło: GUS, 2010-11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

7 -znajomość technologii ICT - wśród badanych w wieku 55–64, 1 w tygodniu komputera używa tylko około 1/3 respondentów, a wśród najstarszych (65+) jedynie ok. 8%. -korzystanie z Internetu - wśród osób 45–54 wynosi ona 45%, w przedziale wiekowym 55–64 ok. 23%, podczas gdy wśród osób 65+ ok. 6%. Źródło: komunikaty CBOS 2009-2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

8 Podejmowane działania dla osób starszych Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 Działania podejmowane przez uczelnie wyższe np. Uniwersytety Trzeciego Wieku Inicjatywy na rzecz osób starszych prowadzone przez organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

9 Cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

10 Założenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku C elem UTW jest edukacja osób starszych, która przyczynia się do zaspokajania takich potrzeb osób starszych jak: samokształcenie poznawanie środowiska społecznego poszerzanie wiedzy i umiejętności wykonywanie społecznie użytecznych działań, stymulacja psychiczna i fizyczna Źródło: www.utw.plwww.utw.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

11 W Polsce na 10 000 osób przypada 17 uczestników UTW. Największy odsetek słuchaczy jest widoczny w województwach: lubuskim (27 na 10 000 osób w województwie) warmińsko-mazurskim (26) pomorskim (24) kujawsko-pomorskim (22) mazowieckim (21) zachodniopomorskim i łódzkim (18) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

12 Uniwersytety Trzeciego Wieku w regionie łódzkim (przykłady) UTW Politechniki Łódzkiej UTW Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz Akademia Wieku Dojrzałego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

13 Działania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na rzecz osób starszych projekt Akademia Seniora dla osób w wieku 60+ dofinansowany ze środków MPiPS/Rządowego Programu ASOS czas trwania: listopad 2012-marzec 2013 przeprowadzenie zajęć dla osób w wieku 60+ z języka angielskiego, informatyki, edukacji artystycznej (i renowacji mebli) oraz sztuki filmowej i teatralnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

14 Możliwości wsparcia osób 50+ w ramach PO KL w regionie łódzkim szkolenia i kursy wsparcie psychologiczno-doradcze programy aktywizacji zawodowej upowszechnianie i promocja elastycznych form zatrudnienia organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości – do wysokości 20 tys. zł na osobę Źródło: www.pokl.lodzkie.plwww.pokl.lodzkie.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10


Pobierz ppt "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google