Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/09 Szczecin, 13 maja 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/09 Szczecin, 13 maja 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/09 Szczecin, 13 maja 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.03.2009 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wykorzystanie alokacji 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego na podst. danych o kontraktacji wg stanu na dzień 31 marca 2009 r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podpisane umowy/decyzje i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego w stosunku do całości środków przyznanych dla poszczególnych województw na realizację Priorytetów VI-IX (%)

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VI Stan na dzień 31.03.2009 r.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VII Stan na dzień 31.03.2009 r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VIII Stan na dzień 31.03.2009 r.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu IX Stan na dzień 31.03.2009 r.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.12.2008 r.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Formy wsparcia w ramach PO KL 2007-2008 (na podstawie danych z wniosków o dofinansowanie) PriorytetFormy wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - szkolenia podnoszące kwalifikacje, - wsparcie psychologiczno-doradcze, - pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia. 13 653 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - kursy i szkolenia, - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 8 210 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - szkolenia dla osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach, - promocja i wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, - szkolenie i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, - stypendia doktoranckie specjalistyczne. 9 986 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, - wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, - studia podyplomowe dla nauczycieli. 30 253

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL* PriorytetKobietyMężczyźniOgółem Priorytet VI7631517512 806 Priorytet VII27179853702 Priorytet VIII8583921250 Priorytet IX159013852975 SUMA12 796793720733 *Źródło: Sprawozdanie rzeczowe za okres 01.01-31.12.2008 r.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu brak kompleksowości wsparcia; niepoprawnie sformułowane cele, niezgodne z Poddziałaniem, nie wynikające z diagnozy i opisu problemu; brak rzetelnej diagnozy i uzasadnienia potrzeby realizacji projektu; brak odniesień diagnozy do problemów rynku lokalnego oraz samego przedsiębiorstwa, które zamierza uzyskać wsparcie; brak wykazania korelacji pomiędzy zidentyfikowanym problemem, a planowanym wsparciem; Konieczne jest wykazanie, iż poprzez udzielnie pomocy publicznej spełniony zostanie efekt zachęty.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, nie wynikająca z diagnozy; grupa przedstawiona w sposób ogólny, nie wskazujący na specyficzny charakter wnioskowanego wsparcia; niewystarczający opis rekrutacji, zbyt ogólnikowe stwierdzenia; niespójność grupy z realizowanym typem projektu; brak uzasadnienia liczebności grupy.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji, miejsca realizacji, osób odpowiedzialnych; brak informacji na temat organizacji planowanych form wsparcia, np. częstotliwość szkoleń, godziny szkoleń; brak informacji o zakresie merytorycznym planowanych form wsparcia, np. główne punkty programu szkolenia, możliwe do uzyskania uprawnienia po szkoleniu; niespójność z harmonogramem i budżetem; brak informacji o wymiarze etatów zarówno kadry projektu, jak i kadry merytorycznej.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu wskazane rezultaty stanowią w rzeczywistości produkty określające, jakie zadania będą realizowane w projekcie; nieadekwatność do realizowanych działań; brak informacji wskazujących na trwałość rezultatów; niespójność z celami projektu; niedoprecyzowany sposób monitorowania rezultatów.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem brak metod i technik zarządzania oraz informacji na temat kwalifikacji osób pełniących kluczowe role w projekcie; niejasny podział obowiązków i struktury zespołu projektowego; brak uzasadnienia dla proponowanej ilości osób w zespole projektowym; niespójność danych dotyczących posiadanego zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie; ogólny, zdawkowy opis roli partnera.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie IV Wydatki projektu brak spójności z opisanymi działaniami; brak zachowania relacji nakład/rezultat (zawyżone koszty jednostkowe, wysokie koszty zarządzania projektem); dublowanie kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich; błędne przyporządkowanie kosztów finansowanych w ramach cross – financingu; brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich; brak uzasadnienia dla proponowanych kosztów pośrednich; brak uzasadnienia dla bardzo wysokich stawek wynagrodzeń, np. trenerów, wykładowców, zakupu sprzętu.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: –złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy lub partnera; –braku załącznika potwierdzającego sytuację finansową partnera; –braku kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku; –nie podpisania wniosku w części V przez wszystkie osoby wskazane w polu 2.6; –braku poświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku; –nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku; –nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner w projekcie.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Informacje o najczęściej popełnianych błędach formalnych i merytorycznych można znaleźć w publikacji: Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stronie 7 Dokument do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Publikacjewww.pokl.wup.pl/pliki

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dokumentacja konkursowa- najważniejsze informacje

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Dodatkowo, jeśli projektodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, jej skarbnik/główny księgowy musi złożyć na wniosku kontrasygnatę. Ponadto, jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML). W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz oryginał i kserokopia, wówczas kserokopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymagany jest jeden załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy (oraz w przypadku składania projektu w partnerstwie również dokument określający sytuację finansową partnera). W przypadku działalności powyżej 1 roku załącznik dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego. W przypadku działalności poniżej 1 roku załącznik zawiera informacje za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Załącznik finansowy może być złożony w formie 2 oryginałów. W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz oryginał i kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 ).

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Załącznik określający sytuację finansową projektodawcy (partnera): Składana informacja określająca sytuację finansową powinna być opatrzona kontrasygnatą księgowego (wraz z pieczęcią) lub poświadczona przez osobę do tego upoważnioną. Jeśli jeden z egzemplarzy jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób (dotyczy to również kopii załącznika partnera). Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie, Instrukcja do wniosku o dofinansowanie oraz Podręcznik wskaźników PO KL 2007-2013. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu 1/8.1.1/09 nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym. Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie tak w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadnarodowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. Jak spełnić: Wnioskodawca powinien zwrócić szczególna uwagę na to, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Do nowego wzoru karty oceny merytorycznej wprowadzono specjalne pytania szczegółowo sprawdzające tę kwestię. Uznaje się, że projekt spełnia tę zasadę gdy uzyska minimum 2 odpowiedzi pozytywne w ramach 6 pytań. Projekty nie spełniające zasady będą odrzucane na tym etapie oceny merytorycznej. Podczas pisania wniosku o dofinansowanie zaleca się korzystanie z poradnika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Projektodawca musi zapewnić możliwość udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym; odpowiednie działania należy wskazać w treści wniosku (np. miejsce realizacji projektu jest pozbawione barier architektonicznych, w projekcie będzie uczestniczyć asystent osoby niepełnosprawnej itp.). Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne C.D. kryteria horyzontalne: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań. Zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej. W przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa. Jeśli projektodawca jest zobowiązany do wyboru partnera w sposób określony w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to we wniosku o dofinansowanie w polu 3.5 zobowiązany jest umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu. W przypadku braku informacji, że partnerzy zostali wybrani prawidłowo, projekt może być uznany za niezgodny z tym kryterium horyzontalnym i odrzucony.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne C.D. kryteria horyzontalne: 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z tym dokumentem w szczególności należy zwrócić uwagę, czy działania wpisują się w dany typ projektu (niektóre typy projektów są mocno sformalizowane i ich zakres regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia) oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej grupy docelowej. W Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross-financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot (m.in. jednostki sektora finansów publicznych - szczegóły w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.1.1/09

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.1.1/09 jest konkursem otwartym. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od dnia 20 kwietnia 2009 r. do zamknięcia konkursu (decyduje data wpływu wniosku) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 210 Koszalin – pokój nr 25 Posiedzenia Komisji Oceny Projektów zaplanowano kolejno na : 9 czerwca 2009 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 19 maja 2009 r. 8 lipca 2009 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 17 czerwca 2009 r. 5 sierpnia 2009 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 15 lipca 2009 r.

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 21 141 716 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 17 970 458,60 zł -wsparcie finansowe krajowe: 3 171 257,40 zł Projektodawca lub partner będący jednostką samorządu terytorialnego nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. W przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej, niezbędne będzie wniesienie wkładu prywatnego przez przedsiębiorstwo objęte wsparciem.

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rodzaje projektów i grupa docelowa Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych; Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wył. doradztwa zawiązanego z procesami inwestycyjnymi) Projekty musza być skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców i ich pracowników (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilno – prawnej).

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna W ramach konkursu nr 1/8.1.1/09 pomoc publiczna wystapi w każdym realizowanym projekcie. Pomoc publiczna a efekt zachęty Jednym z warunków przyznania pomocy publicznej jest osiągnięcie efektu zachęty, który ma zagwarantować, że bez udzielonej pomocy publicznej projekt nie zostałby zrealizowany w danej formie lub w danym zakresie.

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Weryfikacja W przypadku pomocy na szkolenia przyznanej małym i średnim przedsiębiorstwom efekt zachęty zostanie osiągnięty, jeśli wniosek o przyznanie pomocy został złożony przez beneficjenta pomocy do właściwej instytucji przed rozpoczęciem realizacji projektu. W przypadku beneficjentów pomocy nie będących projektodawcami lub w przypadku gdy pomoc publiczna jest przyznawana beneficjentom pomocy nie wymienionym we wniosku (np.: szkolenia otwarte), przez wniosek o przyznanie pomocy należy rozumieć umowę o przystąpieniu do projektu szkoleniowego lub umowę o rozpoczęciu korzystania z usług doradczych, zawarta pomiędzy projektodawcą a beneficjentem pomocy. Przez projekt należy rozumieć każde przedsięwzięcie realizowane przez lub na rzecz beneficjenta pomocy objęte dofinansowaniem na podstawie umowy zawartej z podmiotem udzielającym pomocy.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Weryfikacja W przypadku dużych przedsiębiorstw przyznanie pomoc wywołuje efekt zachęty, jeśli wniosek o przyznanie pomocy, został złożony do właściwej instytucji przed rozpoczęciem realizacji projektu, a z dokumentacji niezbędnej do udzielenia pomocy wynika, że w rezultacie otrzymanej pomocy spełniony zostanie co najmniej jeden warunek: 1.całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona; 2.rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony ; 3.nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu ; 4.zasięg projektu zostanie znacząco zwiększony. Przez projekt należy rozumieć każde przedsięwzięcie realizowane przez lub na rzecz beneficjenta pomocy objęte dofinansowaniem na podstawie umowy zawartej z podmiotem udzielającym pomocy.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna na szkolenia: pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu beneficjentów pomocy lub pracowników beneficjentów pomocy oddelegowanych na szkolenie, która jest udzielona zgodnie z przepisami rozdziału I, sekcji 8 w rozdziale II oraz przepisami rozdziału III rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008. Pomoc na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw: to pomoc na pokrycie kosztów zakupu usług doradczych przez mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, która jest udzielana zgodnie z przepisami rozdziału I, sekcji 5 w rozdziale II oraz przepisami rozdziału III rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008. Pomoc de minimis: jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowania lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalnością beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu, itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego;

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy; zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Projektodawca złożył maksymalnie cztery wnioski o dofinansowanie (dot. typów projektów 1 i 2). Jak spełnić: WUP w Szczecinie, będzie weryfikował ilość złożonych wniosków na podstawie protokołów przekazania z PK EFS 2. Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 r. (dot. typów projektów nr 1 i 2). Jak spełnić: maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 r. w pkt. 1.8 należy, więc wskazać właściwy okres realizacji. 3. Minimalna wartość projektu wynosi 250 tysięcy zł. (dot. typu projektu nr 1) Jak spełnić: w polu 4.1 Koszty ogółem w części IV Budżet projektu musi znaleźć się kwota nie mniejsza niż 250 tyś. zł

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 4. Minimalna wartość projektu wynosi 100 tysięcy zł. (dot. Typu projektów nr 2). Jak spełnić: w polu 4.1 Koszty ogółem w części IV Budżet projektu musi znaleźć się kwota nie mniejsza niż 100 tys. zł 5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie Województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. (dot. typów projektów nr 1,2). Jak spełnić: - w punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa, w którym będzie dostępna pełna dokumentacji projektu (również po jego zakończeniu) oraz będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt; - jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 6.Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorców (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilno – prawnej) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego (dot. typów projektów nr 1,2) Jak spełnić: - w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że odbiorców projektów będą stanowili przedsiębiorcy i ich pracownicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego; -prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego rozumiane jest jako prowadzenie działalności gospodarczej zarejestrowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego, czyli działalność powinna być zarejestrowana w organach ewidencyjnych znajdujących się na terenie woj. zachodniopomorskiego. Obejmuje to ewidencję działalności gospodarczej ulokowanej w samorządach oraz w sądzie rejestrowym XVII Wydziału Gospodarczego KRS.

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 7. Projekt dotyczy doradztwa dla przedsiębiorców, którego zakres nie pokrywa się z zakresem doradztwa dla przedsiębiorców, udzielanym w ramach Poddziałania 1.2.1 RPO WZ, który przewiduje wsparcie na doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego (m.in. Opracowanie biznes planu inwestycji, studium wykonalności inwestycji, oceny wpływu inwestycji na środowisko, dokumentacji technicznej inwestycji) oraz doradztwo zakresie jakości (m.in. wdrażanie, certyfikowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń aparatury kontrolno pomiarowej lub kwalifikacji personelu ( 2 typ projektu) Jak spełnić: - w części 3.1 wniosku Projektodawca powinien zawrzeć jasną informację, iż zakres planowanego wsparcia nie jest tożsamy z zakresem doradztwa dla przedsiębiorców, udzielanym w ramach Poddziałania 1.2.1 RPO WZ; - spełnienie kryterium będzie weryfikowane także na podstawie zapisów części 3.3 wniosku o dofinansowanie.

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 8.Wnioskodawca nie otrzymał pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem, a uczestnikiem projektu nie jest uczestnik Działania 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia otrzymujący wsparcie pomostowe. (dot. Typu projektów nr 2). Jak spełnić: -na podstawie podpisu pod Oświadczeniem w części wniosku o dofinansowanie weryfikuje się, czy Wnioskodawca nie otrzymał pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem; -w części 3.2 wniosku Projektodawca powinien zawrzeć jasną informację o tym, iż uczestnikami projektu nie będą osoby otrzymujące wsparcie pomostowe w ramach Działania 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 1.Projekt zapewnia wdrożenie modelu intermentoringu (typ proj. Nr 1). Waga punktowa: 5 Jak spełnić: W części 3.3 wniosku Projektodawca powinien przedstawić w jaki sposób realizowany projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji pracowników w wieku 50+, poprawy relacji międzypokoleniowych w przedsiębiorstwach oraz zwiększenia wiedzy z zakresu nowych technologii i doświadczenia życiowego pomiędzy pracownikami starszymi i młodszymi wiekiem. Realizacja modelu intermentoringu powinna mieć także odniesienie w części 3.1 wniosku 2. Grupę docelową projektu stanowią, w co najmniej 30% osoby należące do grupy wiekowej 45+ oraz w ramach projektu przewidziane jest objęcie uczestników indywidualnym wsparciem (coaching, mentoring, szkolenia 1 na 1) (typ projektu nr 1). Waga punktowa: 5 Jak spełnić: W części 3.2 wniosku powinien być zapis, iż odbiorców projektów będą stanowiły osoby z grupy wiekowej 45+ i wskazać jaki procent ogółu uczestników będą oni stanowili. W części 3.3 powinien być opis planowanego indywidualnego wsparcia dla gr. wiekowej 45+. Osoby te najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu muszą ukończyć 45. rok życia. Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne):

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 3. Minimum 50% uczestników projektu jest szkolonych na potrzeby przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WZ lub min. 50% uczestników projektu stanowią pracownicy firm zlokalizowanych w strefach inwestycyjnych dofinansowanych z RPO WZ (typ projektu 1 i 2) Waga punktowa: 5 Jak spełnić: W części 3.2 projektodawca powinien zawrzeć informację na temat tego, czy oraz ilu uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu stanowią osoby szkolone na potrzeby przedsięwzięć, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WZ lub czy min. 50% uczestników projektu stanowią pracownicy firm zlokalizowanych w strefach inwestycyjnych dofinansowanych z RPO WZ.

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/09 Szczecin, 13 maja 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google