Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania RPO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania RPO"— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorców funduszy europejskich Autor: Marcin Kościelny Departament Wdrażania RPO Urząd Marszałkowskie WK-P Toruń, wrzesień 2010 r. 01 Departament Wdrażania RPO

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007–2013 jest jednym z 16 programów regionalnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 w zakresie polityki wzrostu konkurencyjności i wyrównywania szans rozwojowych planowanych przez samorządy województw. 01 Departament Wdrażania RPO

3 Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w lata jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno – gospodarczej i przestrzennej obszaru, to jest stanowienie w nim warunków dla dynamicznego rozwoju społeczno – gospodarczego, wzrostu potencjału i efektywności gospodarowania, kreowanie zdolności do skutecznej gospodarczej rywalizacji z otoczeniem przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, publicznych środków krajowych i środków prywatnych. 01 Departament Wdrażania RPO

4 Działanie 5.4 - Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i
Najbliższe wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata będzie realizowane za pomocą następujących osi priorytetowych i działań: Oś Priorytetowa 5 Działanie/Poddziałanie Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Działanie Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Działanie Promocja i rozwój markowych produktów* 01 Departament Wdrażania RPO

5 Planowane ogłoszenie konkursu: styczeń 2011 r.
Działanie/Poddziałanie – Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Planowane ogłoszenie konkursu: styczeń 2011 r. Dofinansowanie: do 70% wydatków kwalifikowalnych Max. wartość projektu: do ,00 zł (max. dofinansowanie z EFRR) 01 Departament Wdrażania RPO

6 Działanie 5.4 - Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i
rozwoju technologii Konkurs ogłoszony: sierpień 2010 r. charakter otwarty – nabór do r. Dofinansowanie: max. udział dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: do 70% mikroprzedsiębiorstwa, do 60 % małe przedsiębiorstwa, do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa, do 75 % pozostali beneficjenci. 01 Departament Wdrażania RPO

7 O wsparcie mogą ubiegać się:
Działanie/Poddziałanie Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii O wsparcie mogą ubiegać się: - Szkoły wyższe publiczne lub niepubliczne; - Jednostki sfery B+RT; - Sieci naukowe lub konsorcja naukowo-przemysłowe (w tym Centrum Zaawansowanych Technologii (CZT) i Centrum Doskonałości (CD); - Instytucje Otoczenia Biznesu o charakterze non profit działające w sferze współpracy gospodarki i nauki (np. klastry, parki technologiczne); - Przedsiębiorcy mający siedzibę ( dopuszcza się filię lub oddział jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych) i działający na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, funkcjonujący min. 12 miesięcy; - Jednostki samorządu terytorialnego. 01 Departament Wdrażania RPO

8 Maksymalna wartość projektu:
Działanie/Poddziałanie Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Maksymalna wartość projektu: infrastruktura B+RT o wartości projektu poniżej 4 mln PLN; - projekty parków naukowo-technologicznych poniżej 40 mln PLN. 01 Departament Wdrażania RPO

9 Działanie 5.5 – Promocja i rozwój markowych produktów
Planowane ogłoszenie konkursu: październik 2010 r. Dofinansowanie: do 85% wydatków kwalifikowalnych Max. wartość projektu: a) max. 100 tys. PLN dla indywidualnego przedsiębiorcy lub innych uprawnionych podmiotów (na 1 podmiot) wymienionych w § 9 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, w przypadku udziału w jednej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy, b) max. 40 tys. PLN dla indywidualnego przedsiębiorcy lub innych uprawnionych podmiotów (na 1 podmiot) wymienionych w § 9 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, w przypadku działań informacyjno-promocyjnych, c) max. 40 tys. PLN dla indywidualnego przedsiębiorcy lub innych uprawnionych podmiotów (na 1 podmiot) wymienionych w § 9 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, w przypadku udziału w jednej imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze uczestnika /w misji gospodarczej. 01 Departament Wdrażania RPO

10 Działanie/Poddziałanie 5.5 – Promocja i rozwój markowych produktów
O wsparcie mogą ubiegać się następujące grupy podmiotów: a) Mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa funkcjonujące min. 12 m-cy z wyłączeniem: a.1. przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt b rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie EFR a.2. przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez EFRROW. b) Grupy przedsiębiorców, grupy kooperacyjne (składające się z wymienionych powyżej przedsiębiorstw). c) Instytucje otoczenia biznesu, w tym działające w imieniu grup kooperacyjnych. d) Organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania 01 Departament Wdrażania RPO

11 Gdzie szukać informacji?
Ogłoszenia o rozpoczynającym się naborze wniosków dostępne będą: na stronie internetowej w papierowym wydaniu Gazety Pomorskiej Szczegółowe informacje można uzyskać w Lokalnych Punktach Informacyjnych UM 01 Departament Wdrażania RPO

12 Jak przygotować wniosek aplikacyjny?
Wszelkie dokumenty w ramach danego konkursu dostępne są na stronie internetowej w Menu: Regionalny Program Operacyjny -> -> Konkursy-> ->Ogłoszenia-> ->Oś priorytetowa …-> 01 Departament Wdrażania RPO

13

14 Bezpośrednią pomoc przy tworzeniu aplikacji można uzyskać m.in. w:
Główny Punkt Informacyjny - Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2 tel. (56) , (56) 62 18 341 poniedziałek, środa, czwartek wtorek , piątek Punkt Konsultacyjny - Toruń Departament Polityki Regionalnej ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego - tel. (56) , (56) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - tel. (56) wtorek , piątek 01 Departament Wdrażania RPO

15 Bezpośrednia pomoc przy tworzeniu aplikacji można uzyskać m.in. w:
Specjalistyczny Punkt Informacyjny dla Przedsiębiorców we Włocławku ul. Bechiego 2 tel. (54) Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku tel. (54) , (54) poniedziałek, środa, czwartek wtorek , piątek 01 Departament Wdrażania RPO

16 Ogólny zakres kompetencji Lokalnych Punktów Informacyjnych
Konsultanci Punktów Informacyjnych nieodpłatnie udzielają odpowiedzi na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich. Podobnie, jak we wszystkich Punktach należących do sieci monitorowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, mogą Państwo w naszych Punktach Informacyjnych otrzymać: wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych, wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją, przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie oraz - podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania. 01 Departament Wdrażania RPO

17 Departament Wdrażania RPO Wydział Wyboru Projektów
Dziękuje za uwagę Marcin Kościelny Departament Wdrażania RPO Wydział Wyboru Projektów Biuro Oceny Formalnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Tel 01 Departament Wdrażania RPO


Pobierz ppt "Departament Wdrażania RPO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google