Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania „BRAMA BESKIDU”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania „BRAMA BESKIDU”"— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Grupa Działania „BRAMA BESKIDU”
Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Gmina Stary Sącz i Podegrodzie
W skład gminy Podegrodzie wchodzi 13 sołectw zaś w skład gminy Stary Sącz wchodzi ich 15. Obszar Gminy Podegrodzie wynosi 65 km2 , zaś liczba osób zameldowanych na pobyt stały w dniu 31.XII.2006 wynosiła Obszar Gminy Stary Sącz wynosi 101 km2, zaś liczba odpowiednio liczba mieszkańców wynosi (dane z GUS, 2006 rok) Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

3 Członkowie: Obecnie (stan na dzień 13 stycznia 2009 roku) Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” liczy 81 członków, w tym 22 to osoby prawne a 59 to osoby fizyczne. 14 członków reprezentuje sektor gospodarczy , 5 sektor publiczny oraz 62 sektor społeczny. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

4 Misja LGD „Brama Beskidu”
„Przejmujemy misję naszych przodków, którzy krainę u ujścia Popradu do Dunajca obrali za najlepsze miejsce do życia i rozwoju, i tu w sercu Karpat stworzyli kolebkę kwitnącej wspólnoty i kultury.” Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

5 Wizja LGD „Brama Beskidu”
„Obszar Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu jest dla mieszkańców i turystów atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy i aktywnego wypoczynku. Oferta regionu wykorzystuje w pełni potencjał bogactwa lokalnego dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego, tradycyjnych produktów oraz bogatej i dobrze funkcjonującej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Turystyka jest znaczącym źródłem dochodów mieszkańców oraz przyczynia się do poprawy jakości życia na obszarze LGD.” Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

6 Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia
CEL OGÓLNY 1 – Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEWIDYWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 1.1.1 Rozwój usług turystycznych oraz poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1.1.2 Pielęgnowanie dziedzictwa, tradycji i kultury lokalnej Zwiększenie produkcji zdrowej żywności oraz promocja markowego produktu lokalnego 1.1.4 Poprawa jakości przestrzeni publicznej Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

7 Cele ogólne LSR – przedsięwzięcia c.d
CEL OGÓLNY 1 – Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEWIDYWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2 Wypromowanie obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, rekreacji i realizacja potrzeb kulturowych i duchowych Innowacyjna i zintegrowana promocja obszaru Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

8 Cele ogólne LSR – przedsięwzięcia c.d
CEL OGÓLNY II – Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEWIDYWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 Podniesienie jakości środowiska naturalnego 2.2 Wzrost poziomu integracji społecznej i poprawa warunków rozwoju fizycznego, intelektualnego , kulturalnego i duchowego mieszkańców 2.1.1 Mieszkańcy na rzecz środowiska 2.2.1 Aktywnie, Twórczo, Wspólnie – poprawa infrastruktury w zakresie kultury, edukacji, sportu, rekreacji służących integracji i rozwojowi mieszkańców Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

9 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

10 Poziom pomocy maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu
nie może być niższy niż zł, a maksymalnie wynosi zł na jedną miejscowość w okresie realizacji Programu. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

11 Beneficjent Osoba prawna: gmina,
instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

12 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

13 Poziom pomocy Max. wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi, na jedno gospodarstwo rolne: do PLN. Poziom wsparcia: 50 % kosztów kwalifikowalnych. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

14 Beneficjent rolnik, małżonek rolnika lub domownik
- w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

15 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

16 Poziom pomocy Max. pomoc: 300 000 PLN dla jednego beneficjenta.
Dla przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych do PLN. Poziom dofinansowania: 50 % kosztów kwalifikowalnych. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

17 Beneficjent osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln EUR. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

18 MAŁE PROJEKTY Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

19 Poziom pomocy Wysokość pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

20 Beneficjent osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

21 Ścieżka decyzyjna Beneficjenci składają wnioski do LGD Rada LGD ocenia wnioski pod względem merytorycznym; inf. do Beneficjentów o możliwości składania odwołań Po odwołaniach LGD przekazuje wnioski do Samorządu Województwa Samorząd Województwa ocenia wnioski pod względem formalnym Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

22 Przykłady realizowanych projektów na terenie Starego Sącza
Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

23 „Jeden czas dwie możliwości”
Priorytet  VII. Promocja integracji społecznej działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

24 „Jeden czas dwie możliwości”
Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

25 „Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem
„Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem. Nowatorski, transgraniczny  produkt turystyki kulturowej” Projekt „Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem. Nowatorski, transgraniczny produkt turystyki kulturowej” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

26 „Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem
„Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem. Nowatorski, transgraniczny  produkt turystyki kulturowej” Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

27 „Razem łatwiej – Akademia Nowego Życia”
Priorytet  VII. Promocja integracji społecznej działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

28 „Razem łatwiej – Akademia Nowego Życia”
Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

29 „IV Międzynarodowy Plener Malarski Sympozjum Kultur Lokalnych Stary Sącz 2009”
Plener zorganizowany przez Fundację Rozwoju Ziem Górskich we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari oraz Gminą Stary Sącz.  Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu „Mecenat Małopolski 2009” finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego i przez operatora sieci Plus GSM. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

30 „IV Międzynarodowy Plener Malarski Sympozjum Kultur Lokalnych Stary Sącz 2009”
Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

31 „Karpaty  2025” – „Pozarządowa”  wizja zrównoważonego rozwoju obszarów górskich
Projekt „Karpaty 2025” współfinansuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009, zaś jego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Ziem Górskich. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

32 „W nowe jutro dziś idziemy”
Projekt „W nowe jutro dziś idziemy” dotyczy IX priorytetu – Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Został on przygotowany przez Fundację Rozwoju Ziem Górskich, a środki na jego realizację pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

33 „W nowe jutro dziś idziemy”
Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

34 Dziękujemy za uwagę Biuro LGD „Brama Beskidu” Tel. 018 547 66 80
Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania „BRAMA BESKIDU”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google