Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania BRAMA BESKIDU Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania BRAMA BESKIDU Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Grupa Działania BRAMA BESKIDU Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

2 Gmina Stary Sącz i Podegrodzie W skład gminy Podegrodzie wchodzi 13 sołectw zaś w skład gminy Stary Sącz wchodzi ich 15. Obszar Gminy Podegrodzie wynosi 65 km 2, zaś liczba osób zameldowanych na pobyt stały w dniu 31.XII.2006 wynosiła 11717. Obszar Gminy Stary Sącz wynosi 101 km 2, zaś liczba odpowiednio liczba mieszkańców wynosi 22351. (dane z GUS, 2006 rok) Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

3 Członkowie: Obecnie (stan na dzień 13 stycznia 2009 roku) Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu liczy 81 członków, w tym 22 to osoby prawne a 59 to osoby fizyczne. 14 członków reprezentuje sektor gospodarczy, 5 sektor publiczny oraz 62 sektor społeczny. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

4 Misja LGD Brama Beskidu Przejmujemy misję naszych przodków, którzy krainę u ujścia Popradu do Dunajca obrali za najlepsze miejsce do życia i rozwoju, i tu w sercu Karpat stworzyli kolebkę kwitnącej wspólnoty i kultury. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

5 Wizja LGD Brama Beskidu Obszar Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu jest dla mieszkańców i turystów atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy i aktywnego wypoczynku. Oferta regionu wykorzystuje w pełni potencjał bogactwa lokalnego dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego, tradycyjnych produktów oraz bogatej i dobrze funkcjonującej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Turystyka jest znaczącym źródłem dochodów mieszkańców oraz przyczynia się do poprawy jakości życia na obszarze LGD. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

6 Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 CEL OGÓLNY 1 – Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE SZCZEGÓŁOWEPRZEWIDYWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 1.1.1 Rozwój usług turystycznych oraz poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1.1.2 Pielęgnowanie dziedzictwa, tradycji i kultury lokalnej 1.1.3. Zwiększenie produkcji zdrowej żywności oraz promocja markowego produktu lokalnego 1.1.4 Poprawa jakości przestrzeni publicznej

7 Cele ogólne LSR – przedsięwzięcia c.d Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 CEL OGÓLNY 1 – Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE SZCZEGÓŁOWEPRZEWIDYWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2 Wypromowanie obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, rekreacji i realizacja potrzeb kulturowych i duchowych 1.2. 1 Innowacyjna i zintegrowana promocja obszaru

8 Cele ogólne LSR – przedsięwzięcia c.d Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 CEL OGÓLNY II – Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD CELE SZCZEGÓŁOWEPRZEWIDYWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 Podniesienie jakości środowiska naturalnego 2.2 Wzrost poziomu integracji społecznej i poprawa warunków rozwoju fizycznego, intelektualnego, kulturalnego i duchowego mieszkańców 2.1.1 Mieszkańcy na rzecz środowiska 2.2.1 Aktywnie, Twórczo, Wspólnie – poprawa infrastruktury w zakresie kultury, edukacji, sportu, rekreacji służących integracji i rozwojowi mieszkańców

9 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

10 Poziom pomocy maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu nie może być niższy niż 25 000 zł, a maksymalnie wynosi 500 000 zł na jedną miejscowość w okresie realizacji Programu. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

11 Beneficjent Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

12 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

13 Poziom pomocy Max. wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi, na jedno gospodarstwo rolne: do 100 000 PLN. Poziom wsparcia: 50 % kosztów kwalifikowalnych. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

14 Beneficjent rolnik, małżonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

15 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

16 Poziom pomocy Max. pomoc: 300 000 PLN dla jednego beneficjenta. Dla przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych do 100 000 PLN. Poziom dofinansowania: 50 % kosztów kwalifikowalnych. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

17 Beneficjent osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln EUR. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

18 MAŁE PROJEKTY Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

19 Poziom pomocy Wysokość pomocy na operacje z zakresumałych projektów wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

20 Beneficjent osoby fizyczne : pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

21 Ścieżka decyzyjna Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Beneficjenci składają wnioski do LGD Rada LGD ocenia wnioski pod względem merytorycznym; inf. do Beneficjentów o możliwości składania odwołań Po odwołaniach LGD przekazuje wnioski do Samorządu Województwa Samorząd Województwa ocenia wnioski pod względem formalnym

22 Przykłady realizowanych projektów na terenie Starego Sącza Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

23 Jeden czas dwie możliwości Priorytet VII. Promocja integracji społecznej działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

24 Jeden czas dwie możliwości Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

25 Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem. Nowatorski, transgraniczny produkt turystyki kulturowej Projekt Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem. Nowatorski, transgraniczny produkt turystyki kulturowej jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

26 Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem. Nowatorski, transgraniczny produkt turystyki kulturowej Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

27 Razem łatwiej – Akademia Nowego Życia Priorytet VII. Promocja integracji społecznej działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

28 Razem łatwiej – Akademia Nowego Życia Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

29 IV Międzynarodowy Plener Malarski Sympozjum Kultur Lokalnych Stary Sącz 2009IV Międzynarodowy Plener Malarski Sympozjum Kultur Lokalnych Stary Sącz 2009 Plener zorganizowany przez Fundację Rozwoju Ziem Górskich we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari oraz Gminą Stary Sącz. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu Mecenat Małopolski 2009 finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego i przez operatora sieci Plus GSM. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

30 IV Międzynarodowy Plener Malarski Sympozjum Kultur Lokalnych Stary Sącz 2009IV Międzynarodowy Plener Malarski Sympozjum Kultur Lokalnych Stary Sącz 2009 Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

31 Karpaty 2025 – Pozarządowa wizja zrównoważonego rozwoju obszarów górskich Projekt Karpaty 2025 współfinansuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009, zaś jego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Ziem Górskich. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

32 W nowe jutro dziś idziemy Projekt W nowe jutro dziś idziemy dotyczy IX priorytetu – Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Został on przygotowany przez Fundację Rozwoju Ziem Górskich, a środki na jego realizację pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

33 W nowe jutro dziś idziemy Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

34 Dziękujemy za uwagę Biuro LGD Brama Beskidu Tel. 018 547 66 80 Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania BRAMA BESKIDU Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google