Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie."— Zapis prezentacji:

1 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

3 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Informacje o projekcie Typ naboru: Projekt systemowy Umowa z dnia 22.08.2008. nr UDA-POKL.07.01.01-22-073/08-00 Okres realizacji projektu 1.08.2008 – 31.12.2008 Obszar realizacji projektu województwo pomorskie / powiat tczewski Tczew miasto

4 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Projektodawca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna ul. Armii Krajowej 39, 83-110 Tczew tel. 058/777-00-20, faks 058/532-60-03 e-mail: sekretariat@mops.tczew.pl

5 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Cel główny / strategiczny Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Cel bezpośredni Zwiększenie zdolności do elastycznego dostosowania do wymogów rynku pracy oraz wzrost atrakcyjności zawodowej 30 bezrobotnych, poszukujących pracy, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez opracowanie i wdrożenie kontraktów socjalnych w okresie od sierpnia do grudnia 2008 roku

6 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Cele szczegółowe podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej Beneficjentów, wzrost kompetencji życiowych, nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności zawodowych umożliwiających Beneficjentom Ostatecznym powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, poszerzenie wiedzy z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy,

7 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Cele szczegółowe c.d. zwiększenie motywacji do samodzielnego działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej, przeciwdziałanie skutkom uzależnienia i współuzależnienia, profilaktyka zdrowia psychicznego, niwelowanie dysfunkcji wychowawczych, nabycie zdolności umiejętnego korzystania z przepisów prawa, rozwinięcie wiedzy z zakresu autoprezentacji, promocja ruchu wolontarystycznego,

8 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Cele szczegółowe c.d. przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia wykluczenia społecznego, niwelowanie skutków wykorzystywania biernych narzędzi aktywizacji w pomocy społecznej, promocja instrumentów aktywnej integracji w pracy socjalnej

9 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Grupa docelowa / Beneficjenci Ostateczni Projektu 30 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Do udziału w projekcie zostały wskazane osoby w wieku 21-60 lat, pozostające poza rynkiem pracy w szczególności z uwagi na niski poziom wykształcenia, niewystarczające kwalifikacje zawodowe bądź pozbawione uprawnień do wykonywania zawodu, bez stażu pracy w wyuczonym, często nieatrakcyjnym zawodzie.

10 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Działania Realizowane na podstawie harmonogramu w okresie od sierpnia do grudnia 2008 roku I. Aktywna integracja – działania objęte kontraktem socjalnym, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Beneficjenta Ostatecznego. Zadanie realizowane na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD), obejmującego m.in.:

11 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie szkolenia zawodowe (wrzesień – grudzień 2008) w zakresie: domowa opiekunka dziecięca domowa opiekunka osoby starszej przygotowanie do pracy w handlu z obsługą kas fiskalnych pracownik gospodarczy zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej u pracodawcy (przypadku wejścia w życie stosownej ustawy) pośrednictwo pracy/podjęcie zatrudnienia

12 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie szkolenia z zakresu obsługi komputera (wrzesień – grudzień 2008) warsztaty z zakresu pracy wolontarystycznej (wrzesień 2008) zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej z liderem klubu pracy (20 godz.), prawnikiem (8 godz.), psychologiem (20 godz.), instruktorem terapii uzależnień (16 godz.), konsultacje indywidualne u specjalisty u lidera klubu pracy (4 godz.), prawnika (1 godz.), u instruktora terapii uzależnień (1 godz.), psychologa (2 godz.), u wizażysty-stylisty (3 godz.)

13 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie II. Zasiłki i pomoc w naturze dla 30 osób, przyznawane 30 Beneficjentom Ostatecznym na podstawie decyzji we IX i XI 2008r. w wysokości 300 zł. Stanowią celową pomoc finansową dla uczestników projektu, traktowane częściowo jako wkład własny Ośrodka (20 osób). III. Praca socjalna realizowana przez 5 pracowników socjalnych (zespół 4 etatowych pracowników MOPS oraz 1 nowo zatrudnionego do realizacji zadań projektu) na podstawie 30 kontraktów socjalnych

14 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie IV. Prace społecznie użyteczne program zatrudnienia dla 20 uczestników projektu w okresie IX-XII 2008r. Wkład własny finansowy Ośrodka. V. Zarządzanie projektem koordynatorem jest pracownik etatowy, premiowany za realizację zadań projektowych. VI. Promocja projektu realizowana w okresie trwania projektu w lokalnych mediach, na stronie internetowej MOPS oraz na lokalnych portalach, zgodnie z wytycznymi o promocji projektów dofinansowanych przez Unię Europejską.

15 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Rezultaty twarde objęcie 30 podopiecznych MOPS Indywidualnymi Planami Działania, w ramach których: 30 osób ukończy średnio 100 godz. szkolenia zawodowego poświadczonego dyplomem/certyfikatem, 20 osób podejmie zatrudnienie w PSU (170godz./os), 10 osób odbędzie około 2-miesięczną praktykę/staż (w przypadku wprowadzenia ustawy)

16 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Rezultaty twarde c.d. 30 osób ukończy średnio 4-miesięczne szkolenie z zakresu obsługi komputera poświadczone dyplomem/certyfikatem, 30 osób podniesie kompetencje społeczno-zawodowe poprzez udział w 71godz. zajęć grupowych i 20 godz. specjalistycznego wsparcia indywidualnego, 30 osób otrzyma motywacyjne wsparcie finansowo-rzeczowe, MOPS w Tczewie zrealizuje zadanie z zakresu upowszechnienia pracy socjalnej poprzez zatrudnienie 1 pracownika socjalnego.

17 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Rezultaty miękkie wzrost wiedzy i kwalifikacji w zakresie samodzielnego poszukiwania, uzyskiwania i utrzymania zatrudnienia (wskaźniki rezultatu: umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych, obsługi komputera, większa znajomość praw i obowiązków); zmiana postaw i wzrost motywacji do aktywnego poszukiwania pracy (wskaźniki rezultatu: zdolność identyfikacji własnych zasobów, planowania i realizacji celów, zwiększenie zdolności autoprezentacji).

18 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Monitoring Realizacja zadania poprzez prowadzenie regularnej oceny i korekty osiągnięć z wykorzystaniem wskazanych źródeł weryfikacji: ankiety okresowe, notatki/sprawozdania z okresowych spotkań kadry, listy obecności, rejestry egzaminów/wydanych dyplomów, analizy kart ocen zajęć/samooceny, raporty okresowe/końcowe z realizacji projektu, dane PUP, MOPS, dokumenty księgowe, karty pracy/praktyki, świadectwa pracy. Osiągnięte rezultaty zwiększą zdolność 30 Beneficjentów do podjęcia zatrudnienia Wartość dodana projektu Upowszechnienie aktywnej integracji wśród pracowników socjalnych, poszerzenie doświadczenia zawodowego

19 Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Zasoby Zarząd Projektu: Dyrektor MOPS w Tczewie Obsługa księgowa: główny księgowy MOPS w Tczewie Personel obsługowy projektu: specjalista ds. kadr, specjalista ds. zamówień publicznych Zespół projektowy: koordynator Projektu, pracownicy socjalni, trenerzy szkoleń / warsztatów Premiowani za realizację zadań w ramach Projektu / zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych Do realizacji zadań wykorzystane zostaną zasoby rzeczowe i pomieszczenia MOPS oraz wykonawcy szkoleń wskazanego w drodze przetargu

20 Dziękuję za uwagę Przygotowanie: Małgorzata Ciecholińska koordynator Projektu Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Seminarium Kierunki rozwoju w obszarze pomocy społecznej 8 września 2008 roku


Pobierz ppt "Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google