Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

3 Zmiany w Rozporządzeniu I.Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania: bieg terminu na rozpatrzenie WoPP rozpoczyna się od dnia wpływu do SW dokumentacji dotyczącej wyboru, wezwanie LGD do uzupełnień / złożenia poprawnych dokumentów /wyjaśnień wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez LGD tych czynności, o czym jest informowany Wnioskodawca; ograniczenie do dwóch, liczby wezwań LGD do uzupełnień / złożenia poprawnych dokumentów / wyjaśnień - w kwestiach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy,

4 Zmiany w Rozporządzeniu pozostawienie WoPP bez rozpatrzenia, jeżeli po wykorzystaniu dwóch wezwań LGD do uzupełnień / złożenia poprawnych dokumentów / wyjaśnień - nadal nie można stwierdzić, że WoPP został wybrany do finansowania, dopuszczono możliwość wyboru przez LGD operacji ponad limit określony w informacji o możliwości składania wniosków, przy czym LGD wskazuje wnioski, które zawierają się w limicie;

5 Zmiany w Rozporządzeniu II.Inne zmiany: wyłączenie z definicji beneficjenta – województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; rezygnacja z obowiązkowych załączników do WoPP określonych jako - inne decyzje, pozwolenia lub opinie oraz dokumentowania racjonalności przedstawionych we wniosku kosztów za pomocą postępowania ofertowego;

6 Zmiany w Rozporządzeniu w związku z możliwością zaliczenia do kosztów kwalifikowalnych w ramach wkładu niepieniężnego kosztów udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006 dodano załącznik wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartość rynkową wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia nieruchomości; zmiana punktów kontrolnych dotyczących limitów kosztów ogólnych oraz pracy własnej i usług świadczonych nieodpłatnie;

7 Zmiany w Rozporządzeniu wprowadzenie wyjątku dotyczącego sytuacji, gdy Wnioskodawca nie dostarczył w terminie uzupełnień / wyjaśnień lub nie usunął nieprawidłowości lub braków dotyczących zaliczki. W takim przypadku wniosek podlega dalszej ocenie, natomiast Wnioskodawcy nie przysługuje zaliczka. wprowadzenie technicznej możliwości aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji oraz zaliczki również po wizytacji w miejscu / wizytacji w miejscu w trybie kontroli na miejscu;

8 Zmiany w Rozporządzeniu w przypadku postępowań wszczętych na podstawie WoPP składanych od 30 sierpnia 2010 roku, umożliwiono Beneficjentom wystąpienie do podmiotu wdrażającego z prośbą o przedłużenie maksymalnie o 6 miesięcy terminu wykonania określonych czynności w toku prowadzonego postępowania; wydłużenie terminu na wniesienie prośby o przywrócenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy z 14 dni na 45 dni;

9 Zmiany w Rozporządzeniu ograniczenie możliwości wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do 2 miesięcy w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajściem nowych okoliczności budzących wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy; Przy czym wydłużenie tego terminu o więcej niż jeden miesiąc wymaga udokumentowania przez Beneficjenta przyczyny uzasadniającej jego prośbę.

10 Zmiany w Rozporządzeniu skrócono z 3 miesięcy do 1 miesiąca możliwość uzasadnionego wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy przez Samorząd Województwa; dodanie możliwość wydłużenia / wstrzymania terminu rozpatrzenia WoPP z uwagi na wystąpienie okoliczności, które mogą wpływać na przyznanie pomocy lub kontrolę realizowaną w LGD przez właściwy organ samorządu województwa;

11 Zmiany w Rozporządzeniu umożliwiono beneficjentom dokonanie jednej zmiany w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo- finansowego operacji, przy założeniu, że nie będzie ona miała wpływu na zakładane do osiągnięcia cele operacji; czynność ta wydłuża o 1 miesiąc termin rozpatrywania wniosku;

12 Małe projekty zakres pomocy

13 Małe projekty - zakres pomocy Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR: Udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" PROW 2007-2013 oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

14 Małe projekty - zakres pomocy Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej: Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych Promocja lokalnej przedsiębiorczości Remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów

15 Małe projekty - zakres pomocy Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR: Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej

16 . Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 Małe projekty - zakres pomocy

17 Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego: Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje "Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła "Prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane w ramach działania ""Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"" PROW 2007-2013 Małe projekty - zakres pomocy

18 Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług – z wyłączeniem działalności rolniczej Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych Promocja produktów lub usług lokalnych Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, innych niż realizowane w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" PROW 2007-2013 Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych "Badanie rynku produktów lub usług lokalnych

19 Małe projekty - zakres pomocy Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej

20 Małe projekty popełniane błędy Najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców: Przed wypełnianiem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

21 Małe projekty popełnianie błędy Potwierdzanie za zgodność przez upoważnione osoby Kopie dokumentów mogą potwierdzać: 1.Podmiot który wydał dokument 2.Notariusz 3.Pracownik SW 4.Pracownik LGD Usunięto możliwość potwierdzania kopii przez wójta/burmistrza

22 Małe projekty popełniane błędy Niewłaściwe formułowanie celów operacji

23 Małe projekty popełniane błędy Brak zgodności zestawienia rzeczowo- finansowego z tabelą VI. Opis zadań wymienionych… Mierniki rzeczowe (ilości i jednostki miary) oraz nazwy zadań powinny być identyczne. Dopuszczalne jest ogóle sformułowanie niektórych pozycji w zestawieniu rzeczowo – finansowym ale uszczegółowione to powinno być w tabeli VI. Opis zadań…

24 Małe projekty popełniane błędy Błędy przy obliczaniu wartości oraz limitu pracy własnej. Obecnie do obliczeń pracy własnej przyjmujemy średnie wynagrodzenie w gospodarce w drugim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dla wniosków składanych w 2011 roku należy wykorzystać średnie wynagrodzenie za rok 2009. Pracę własną wyrażamy zawsze w godzinach

25 Małe projekty popełniane błędy Brak uzasadnienia wartości poszczególnych kosztów

26 Małe projekty popełniane błędy Termin zakończenia realizacji operacji Planując termin zakończenia realizacji operacji należy uwzględnić czas niezbędny na ocenę wniosków przez LGD oraz czas przewidziany na weryfikację wniosku przez SW.

27 Małe projekty popełniane błędy Brak szkiców, rysunków umożliwiających zweryfikowanie zakresu robót budowlanych w przypadku działań inwestycyjnych

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google