Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie edukacji ekonomiczno-ekologicznej w Polsce mgr Agnieszka Świderska Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych mgr Edyta Sidorczuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie edukacji ekonomiczno-ekologicznej w Polsce mgr Agnieszka Świderska Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych mgr Edyta Sidorczuk."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie edukacji ekonomiczno-ekologicznej w Polsce mgr Agnieszka Świderska Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych mgr Edyta Sidorczuk Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

2 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 2 Edukacja ekologiczno-ekonomiczna zakres podmiotowy edukacja na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim edukacja w szkołach wyższych kształcenie ustawiczne: szkoły wyższe, instytucje szkoleniowe rola organizacji pozarządowych

3 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 3 Strategia EKG ONZ dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju rozwój możliwości wykonawczych, pomoc finansowa oraz wsparcie dla kształcenia i badań oraz programów podnoszących świadomość społeczną w zakresie zrównoważonego rozwoju w krajach będących w okresie transformacji, dzielenie się dobrą praktyką, doświadczeniem, innowacjami oraz informacją dotyczącą doświadczeń krajowych i projektów EZR poparcie uczestnictwa organizacji pozarządowych i innych ważnych grup we współpracy międzynarodowej dotyczącej EZR

4 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 4 Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej PRZEZ EDUKACJĘ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU nieodłączny element procesu edukacyjnego, składniki polityki informacyjnej, strategii gospodarczej oraz polityki zdrowotnej wsparcie merytoryczne oraz finansowe szkół o profilu ekologicznym, posiadających własne programy autorskie oraz programy pomaturalne i policealne, kształcące specjalistów w zakresie ochrony środowiska wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne pozarządowych organizacji ekologicznych prowadzących edukację ekologiczną i dotyczącą zrównoważonego rozwoju, działalność informacyjną oraz konsultancką

5 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 5 Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 mieszany system finansowania – połączenie dotychczasowej subwencji naliczanej wg liczby uczniów ze standardami edukacyjnymi i finansowaniem zadaniowym wzrost roli samorządów wojewódzkich w finansowaniu bieżącej działalności oraz rozwoju szkół wyższych (część szkół wyższych nadal finansowana z budżetu państwa) inwestycje w szkolnictwie wyższym finansowane z budżetów właściwych ministerstw i województw promowane partnerstwo publiczno-prywatne łączenie finansowania kształcenia ustawicznego z budżetu państwa, budżetów jst oraz środków prywatnych (pracodawców i uczestników kształcenia).

6 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 6 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wdrożenie celów Strategii Lizbońskiej - tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości szersze wykorzystanie wiedzy i innowacyjności wzrost środków wydatkowanych na przedsięwzięcia innowacyjne w ramach polityki spójności (cel w 2013 roku - 60%) większe ukierunkowanie publicznych nakładów na wydatki rozwojowe wprowadzenie modelu kształcenia ustawicznego umożliwiającego poprawę kwalifikacji w ciągu całej kariery zawodowej

7 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 7 Wybrane źródła finansowania projektów edukacyjnych Programy operacyjne Narodowej Strategii Spójności PO Kapitał ludzki PO Infrastruktura i Środowisko Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

8 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 8 PO Kapitał ludzki - priorytety Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III: Wysoka jakość edukacji Priorytet IV: Dobre państwo Priorytet V: Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX: Aktywizacja obszarów wiejskich Priorytet X: Pomoc techniczna

9 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 9 Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorstw prognozowanie kierunków rozwoju kwalifikacji i zawodów, promowanie nowych form i metod organizacji pracy, zarządzania oraz outsourcingu, opracowywanie standardów działań i zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, podnoszenie jakości usług szkoleniowych i doradczych promowanie doskonalenia zawodowego, popularyzowanie działań badawczo-rozwojowych, innowacyjnych wykorzystanie e-learningu w procesie podnoszenia kwalifikacji kadr,

10 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 10 Dostępne środki w priorytecie II (Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw) Ogółem alokacja - 672 298 726 euro EFS - 571 453 918 euro Środki krajowe -100 844 808 euro

11 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 11 Priorytet III: Wysoka jakość edukacji zwiększenie roli dziedzin nauki o znaczeniu kluczowym dla gospodarki (nauki przyrodnicze i matematyczne, nauki techniczne), wprowadzenie programów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości (np. promocja zielonych miejsc pracy), współpraca pomiędzy instytucjami systemu edukacji (w tym szkołami wyższymi) a przedsiębiorcami promocja wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym kształcenia na odległość

12 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 12 Dostępne środki – priorytet III Łącznie alokacja - 1 129 122 788 euro EFS - 959 754 370 euro Środki krajowe -169 368 418 euro

13 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 13 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, ochronie przyrody, a także zachowań proekologicznych ogólnopolskie lub ponadregionalne projekty szkoleniowe lub programy aktywnej edukacji dla wybranych grup społecznych i zawodowych mające na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju,

14 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 14 PO Infrastruktura i Środowisko c.d. kampanie informacyjno-promocyjne ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe, służące popularyzacji wiedzy o środowisku oraz kształtowaniu postaw proekologicznych budowanie sieci partnerstwa na rzecz ochrony środowiska organizacja ogólnopolskich konkursów i festiwali ekologicznych

15 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 15 Priorytet V – plan finansowy

16 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 16 Mechanizm finansowy EOG i Mechanizm Norweski beneficjenci - wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego (działające w interesie publicznym) oraz organizacje pozarządowe zarejestrowane na terytorium Polski organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, instytucje naukowe i badawcze, instytucje środowiskowe i branżowe, organizacje społeczne oraz organizacje społecznego partnerstwa publiczno-prywatnego

17 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 17 Priorytet 2 Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami zmniejszanie energo-, materiało i wodochłonności produkcji i usług poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wspieranie procesu tworzenia zielonych miejsc pracy i zielonych zamówień, działania na rzecz edukacji ekologicznej, działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej, działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej

18 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 18 Priorytet 4 Rozwój zasobów ludzkich promowanie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, sporządzanie standardów kompetencyjnych w zakresie integracji z UE, wspieranie doradztwa i informacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora pozarządowego, opracowanie odpowiednich instrumentów edukacyjnych oraz promowanie partnerstw lokalnych, modernizacja usług administracji centralnej i samorządowej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, wspieranie współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

19 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 19 Priorytet 6 - Dotacje na badania naukowe projekty badawcze ze wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

20 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 20 Formy i wysokość dofinansowania pojedyncze projekty grupy projektów granty blokowe – w sytuacji gdy identyfikacja ostatecznego beneficjenta jest utrudniona, fundusz kapitału początkowego – mający na celu wsparcie przygotowania projektów wsparcie do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla projektów finansowanych z budżetu państwa lub budżetu jst, do 60% kosztów w przypadku projektów realizowanych przez podmioty prywatne

21 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 21 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych wartość funduszu 41,5 mln euro: granty te będą stanowić 7% całkowitej kwoty netto przeznaczonej przez Państwa - Darczyńców (łącznie 37,35 mln euro) wkład Rządu Polskiego w wysokości 10 % wartości całego funduszu (4,15 mln euro) wspieranie organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych, w realizacji małych projektów wysokość wsparcia od 5 tys. euro do 250 tys. euro; do 90% kwalifikowalnych kosztów

22 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 22 Szanse wykorzystania środków pomocowych nowe możliwości finansowania projektów miękkich rosnące doświadczenie w korzystaniu ze środków pomocowych projekty doskonalone, kontynuowane upowszechnienie dobrych praktyk innowacyjność projektów nowe instrumenty - PPP, szanse dla NGO: specjalna linia z MFEOG, inni grantodawcy adresujący pomoc

23 Seminarium "Doskonalenie metod i form edukacji ekonomiczno-ekologicznej w szkołach wyższych" 23 Bariery zapewnienie udziału własnego, skomplikowane procedury i wnioski istotne koszty na etapie przygotowania projektu i wniosku, brak znajomości specyfiki realizacji projektów na poziomie instytucji zarządzających główną zasada - bezpieczeństwo urzędników i uniknięcie wszelkiej odpowiedzialności za podejmowane decyzje


Pobierz ppt "Finansowanie edukacji ekonomiczno-ekologicznej w Polsce mgr Agnieszka Świderska Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych mgr Edyta Sidorczuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google