Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakubowo 2007. Pod kierunkiem Romana Hoffmanna 5 dan 23 czerwca – 2 lipca Oferta szkoleniowo-wychowawcza Aikido jako droga rozwoju Obóz dla dzieci Obóz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakubowo 2007. Pod kierunkiem Romana Hoffmanna 5 dan 23 czerwca – 2 lipca Oferta szkoleniowo-wychowawcza Aikido jako droga rozwoju Obóz dla dzieci Obóz."— Zapis prezentacji:

1 Jakubowo 2007

2

3 Pod kierunkiem Romana Hoffmanna 5 dan 23 czerwca – 2 lipca Oferta szkoleniowo-wychowawcza Aikido jako droga rozwoju Obóz dla dzieci Obóz dla m ł odzie ż y

4

5 Jakubowo 2006 Podsumowanie obozu Obóz dla dzieci Cele poznawcze: Nauka aikido przez zabaw ę Poprawa koordynacji i sprawno ś ci motorycznej Zabezpieczenie przed kontuzjami Cele wychowawcze: Wdra ż anie samodyscypliny Wyrabianie samodzielno ś ci Obóz dla m ł odzie ż y Cele poznawcze: Nauka rozpoznawania symptomów zagro ż enia Umiej ę tno ść reakcji na zagro ż enie Cele wychowawcze: Wyrabianie celowo ś ci dzia ł ania Odpowiedzialno ść za w ł asne post ę powanie

6

7 Jakubowo 2007 Podzia ł na grupy ze wzgl ę du na wiek i p ł e ć uczestników

8

9 Jakubowo 2007 Obóz dla dzieci Cele poznawcze: Nauka aikido przez zabaw ę Poprawa koordynacji i sprawno ś ci fizycznej Zmierzenie si ę z w ł asnymi s ł abo ś ciami

10

11

12

13

14 Jakubowo 2007 Obóz dla dzieci Cele wychowawcze: Rozwijanie samodyscypliny Wyrabianie samodzielno ś ci Nauka kole ż e ń sko ś ci, wspó ł dzia ł ania, pracy w zespole

15

16

17

18 Jakubowo 2007 Obóz dla m ł odzie ż y Cele poznawcze: Reakcja na atak fizyczny i werbalny Rozwój umiej ę tno ś ci prawid ł owego poruszania si ę i utrzymania postawy

19

20

21 Jakubowo 2007 Obóz dla m ł odzie ż y Cele wychowawcze: Kontynuacja pracy nad celowo ś ci ą dzia ł ania Rozbudzanie w ł asnej inicjatywy

22

23

24 Jakubowo 2007 Ś rodki : Treningi aikido Praca w zespo ł ach Zadania indywidualne Gry i zabawy terenowe Zaj ę cia sportowe i artystyczne Wycieczki

25

26

27

28

29

30 Jakubowo 2007 Sensei Roman Hoffmann – kierownik obozu Wychowawcy – Sempai Agnieszka Potok Agnieszka K ę powska Elwira Padewska Przemek Baszak Filip Kowalski Piotr Biczel

31 Jakubowo 2007 Roman Hoffmann 5 dan Aikikai Pedagog Od 30 lat zajmuje si ę sztukami walki Od 25 lat instruktor aikido 20-letnie do ś wiadczenie w pracy z dzie ć mi i m ł odzie żą Prezes Polskiej Federacji Aikido Zainteresowania: fotografika, malarstwo, ł ucznictwo

32 Jakubowo 2007 Agnieszka Potok Wychowawca – organizator Pedagog Ć wiczy aikido od 15 lat Instruktor aikido Zainteresowania: taniec, choreoterapia, ż eglarstwo

33 Jakubowo 2007 Agnieszka K ę powska Wychowawca – animator Artysta plastyk Ć wiczy aikido od 8 lat Zainteresowania: arteterapia, narciarstwo, muzyka rockowa

34 Jakubowo 2007 Elwira Padewska Wychowawca - animator Pedagog Instruktor ta ń ca, terapeuta zaj ę ciowy Zainteresowania: taniec, animacja ruchu, psychologia

35 Jakubowo 2007 Przemek Baszak Wychowawca Programista-konsultant Ć wiczy aikido od 9 lat Zainteresowania: informatyka, narciarstwo, literatura

36 Jakubowo 2007 Filip Kowalski Wychowawca Student PW Ć wiczy aikido od 6 lat Instruktor narciarstwa, ratownik WOPR Zainteresowania: ż eglarstwo, nurkowanie, siatkówka

37 Jakubowo 2007 Piotr Biczel Wychowawca – harcmistrz Wyk ł adowca na Politechnice Warszawskiej Ć wiczy aikido od 9 lat Instruktor ratownictwa przedmedycznego Zainteresowania: motocyklizm, turystyka

38 Jakubowo 2007 23 czerwca – 2 lipca 2006 Cena obozu: 980 z ł Zg ł oszenia przez www.aikido.waw.pl lub bezpo ś rednio w dojo u instruktorów do dnia 10 kwietniawww.aikido.waw.pl Zg ł oszenie uwa ż amy za potwierdzone po wp ł yni ę ciu na konto zaliczki w wysoko ś ci 300 z ł i przekazaniu wype ł nionej karty kwalifikacyjnej do dnia 30 kwietnia Wyjazd do Jakubowa 23.06 – godzina 10.30 Zbiórka 23.06 godz. 9.30 – Rac ł awicka 99 Przyjazd do Warszawy 2.07 – ok. godz. 16.00

39 Jakubowo 2007 Prosz ę wype ł ni ć kart ę kolonijn ą …dok ł adnie i czytelnie Chcieliby ś my wiedzie ć : Jakie dziecko ma problemy zdrowotne? czy przyjmuje leki? Czym si ę interesuje? Co lubi? Czy ma problemy ze snem, l ę ki, ł atwo si ę obra ż a? Jak reaguje w sytuacjach trudnych, stresowych?

40 Jakubowo 2007 Informacje organizacyjno- -wychowawcze Wizyty i telefony rodziców Pisanie listów Zabawki elektroniczne i telefony komórkowe Narz ę dzia niebezpieczne Wyjazdy z obozu przed zako ń czeniem turnusu

41 Jakubowo 2007 Kontakt e:mail info@aikido.waw.plinfo@aikido.waw.pl Telefon klubowy 607 30 21 30 508 06 66 78 (tylko w czasie obozu!!!) www.aikido.waw.pl

42

43 Jakubowo 2007 Sesja pyta ń


Pobierz ppt "Jakubowo 2007. Pod kierunkiem Romana Hoffmanna 5 dan 23 czerwca – 2 lipca Oferta szkoleniowo-wychowawcza Aikido jako droga rozwoju Obóz dla dzieci Obóz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google