Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TELEPRACA Tylko możliwość czy już konieczność?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TELEPRACA Tylko możliwość czy już konieczność?"— Zapis prezentacji:

1 TELEPRACA Tylko możliwość czy już konieczność?
Tomasz Klekowski Dyrektor regionalny Intel Central Eastern Europe 2 lipca 2012 r., Warszawa 1 1

2 3. Rekomendacje dla wdrożenia
Agenda spotkania 1. Czym jest telepraca? Historia i definicja Korzyści 2. Analiza Regulacje prawne innych państw Regulacje w prawie polskim Badania 3. Rekomendacje dla wdrożenia Ustalanie celów Zespoły wirtualne Dobre Praktyki Technologia i narzędzia

3 TELEPRACA to każdy rodzaj pracy wykonywany poza siedzibą przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

4 Źródło przewagi konkurencyjnej
Najzdolniejsi ludzie (również z terenów oddalonych od firmy) Zwiększenie efektywności pracy Możliwość dalszej pracy pomimo zmiany sytuacji życiowej (choroba, macierzyństwo, opieka nad chorym, przeprowadzka) Wzrost satysfakcji i lojalności pracowników – obniżenie kosztów rekrutacji i wdrożenia pracowników Wirtualne zespoły Niższe koszty (redukcja przestrzeni biurowej, zwiększenie wagi dokumentów elektronicznych, energii, dojazd do pracy, odzież, żywność, opieka nad dziećmi) Spadek absencji chorobowej Zwiększenie elastyczności czasu pracy Zrównoważony rozwój Elastyczne formy zatrudnienia przyciągają najzdolniejszych pracowników Kultura wirtualnych zespołów i rozproszonego modelu zarządzania jest coraz bardziej popularna i wprowadza firmę w nową erę prowadzenia bardziej wydajnego i efektywnego biznesu. Redukcja kosztów stałych które stają się obecnie jedną z największych pozycji w sprawozdaniach finansowych firmy.

5 Rodzaje telepracy telepraca domowa - telepracownik pracuje w miejscu swojego zamieszkania; telepraca wahadłowa - telepracownik w ustalonych dniach pracuje w swoim domu lub u klienta, a w pozostałych dniach – w siedzibie pracodawcy; telepraca mobilna - telepracownik wykonuje swoją pracę w różnych miejscach (u klienta, w samolocie, pociągu, hotelu); telecentra - zapewniają dostęp do wirtualnego biura osobom, które nie chcą pracować w domu, ale nie mogą tracić czasu na dojazdy do siedziby firmy. Zespołowość pracy uzyskuje się za pomocą sieci elektronicznych. telepraca zamorska - praca jest rozrzucona po różnych krajach i kontynentach, co umożliwi np. 24-godzinną pracę nad projektem. Źródło: Telepraca w ujęciu regulacji unijnych i prawa polskiego

6 Czy wiesz, że … gdyby 32 miliony Amerykanów pracowało z domu raz w tygodniu, to w każdym tygodniu można byłoby zaoszczędzić 300 milionów litrów paliwa oraz 32 miliony godzin.

7 Analiza

8 Telepraca w prawie innych państw
We Włoszech obowiązuje specjalna ustawa o telepracy, ale tylko w służbie cywilnej W Irlandii krajowy komitet telepracy opracował specjalne zalecenia W Belgii obowiązuje ustawa regulująca homeworking W Holandii funkcjonują przepisy o pracy na odległość W Wielkiej Brytanii telepracownikiem jest osoba, która ponad 50% czasu pracuje z domu W Danii, Austrii i Francje telepracownikiem jest osoba, która pracuje z domu 1,2 dni w tygodniu Źródło: Telepraca w prawie i praktyce; Konferencja Pracodawców RP W większości państw europejskich brak jest uregulowań prawnych dedykowanych telepracy.

9 Europejskie porozumienie ramowe w sprawie telepracy
Zawarte 16 lipca 2002 r. przez partnerów społecznych na szczeblu unijnym Ma na celu ustanowienie ogólnych reguł dot. zatrudniania telepracowników Ma charakter autonomiczny Telepraca to środek: zapewniający pracodawcom unowocześnienie organizacji pracy Godzenie pracy z życiem rodzinnym Uzyskanie większej niezależności w świadczeniu pracy Szansa na aktywizację osób niepełnosprawnych

10 Europejskie porozumienie ramowe w sprawie telepracy definiuje
Dobrowolny charakter telepracy Ochrona danych telepracowników Ochrona prywatności telepracowników Odpowiedzialność pracodawcy za dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie sprzętu; Odpowiedzialność pracodawcy za zdrowie, bezpieczeństwo telepracownika Zakaz dyskryminacji telepracowników

11 Telepraca w prawie polskim
Regulacje dotyczące telepracy zostały wprowadzone do Kodeksu Pracy ustawą z dn. 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 675§1 telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy,z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Z wprowadzonych do Kodeksu regulacji wynika, że pracodawca zobowiązany jest: dostarczyć pracownikowi i ubezpieczyć sprzęt potrzebny do wykonywania pracy, pokryć koszty jego instalacji, naprawy, serwisu i konserwacji, zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia dotyczące obsługi sprzętu.;

12 Section Divider Option 3
Ile wiemy o telepracy?

13 Ile wiemy o telepracy – wyniki badań
W 2005 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, konsorcjum firm zbadało stan wiedzy i popularności telepracy wśród przedsiębiorców i pracowników. W kolejnych latach, przeprowadzono liczne szkolenia, powstał szereg artykułów i opracowano modele funkcjonowania telepracy w Polsce. Na zlecenie firmy Intel, pracownia PBS DGA przeprowadziła podobne badanie w marcu 2011 roku na próbie 800 przedsiębiorstw z branż uznanych wcześniej za najbardziej rokujące w tym zakresie. Celem badań była ocena trendu i sytuacji

14 Rozumienie terminu “telepraca”
Wśród osób reprezentujących badane przedsiębiorstwa połowa (52%) poprawnie rozumiała pojęcie telepracy, tzn. jako wykonywanie przez pracowników pracy poza siedzibą firmy i przesyłanie efektów tej pracy do pracodawcy za pomocą Internetu lub innych technologii teleinformatycznych. Warto zauważyć, iż w 2005 roku takich osób było nieco więcej (59%). Niemal co dziesiąty respondent (9%) wskazał szerszą niż przyjęto w projekcie definicję telepracy. Telepracę rozumieli oni jako dowolny rodzaj pracy wykonywany poza siedzibą przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że w porównaniu do badania z roku 2005 znacząco wzrosła liczba osób, która błędnie utożsamiała telepracę z pracą wykonywaną przez telefon (+9 p.p.). Obecnie blisko co trzeci badany (32%) udzielił takiej właśnie odpowiedzi. Odsetek błędnych powiązań telepracy z pracą z wykorzystaniem telefonu wskazywać może, że w polskich warunkach przedrostek „tele” częściej utożsamiany jest z telefonami, niż ogólnie pojmowaną telekomunikacją czy technologiami telekomunikacyjnymi. Być może w związku z tym, telepracę w Polsce warto promować również pod innym hasłem niezawierającym przedrostka „tele”, np. „e-praca”.

15 Wykorzystanie telepracy
Liczba telepracowników 2005 r. % wskazań wśród stosujących telepracę (N=151) 2011 r. % wskazań wśród stosujących telepracę (N=146) 1 65,7% 28,1% od 2 do 5 27,8% 58,9% więcej niż 5 6,5% 10,9% nie wiem - 2,0% Suma 100% Wśród zbadanych przedsiębiorstw telepraca rozumiana jako system organizacji pracy, stosowana jest w 18% przypadków (wzrost o 2 p.p. w porównaniu do roku 2005). Do grupy przedsiębiorstw wykorzystujących tą formę wykonywania pracy, zaklasyfikowano firmy, w których pracownicy lub współpracownicy częściowo lub w całości wykonują swoją pracę poza siedzibą firmy i przesyłają efekty pracy za pomocą Internetu lub innych technologii teleinformatycznych. W ponad jednej czwartej badanych firm stosujących telepracę, w systemie tym pracuje 1 pracownik. Obecnie firmy stosujące telepracę najczęściej zatrudniają od 2 do 5 telepracowników (59%). Natomiast w 11% przedsiębiorstw stosujących telepracę, w formie telepracy pracuje więcej niż 5 pracowników. W 2005 r. zdecydowana większość firm biorących udział w badaniu zadeklarowała, że zatrudnia w tym systemie tylko 1 pracownik. Podkreślamy, iż należy dość ostrożnie podchodzić do porównywania wyników z obu edycji badania i interpretacji występujących różnic – nie zawsze (a na pewno nie do końca) zaistniała różnica jest wynikiem zmiany postawy badanej grupy czy zmiany badanego zjawiska. Zmiana metodologii badania, zmiana kontekstu badania, zmiana struktury próby, może pociągnąć za sobą zmianę w odpowiedziach. Każdorazowo, gdy w niniejszym raporcie odnotowana zostanie istotna zmiana w badanym zagadnieniu, fakt ten zostanie osobno skomentowany i zinterpretowany. Wydaje się jednak, że w przypadku omawianego powyżej zagadnienia, tj. liczby osób pracujących w systemie telepracy, można mówić o widocznym wzroście liczby telepracowników w polskich przedsiębiorstwach – ze średnio jednej osoby do średnio 2,5 osoby.

16 wśród stosujących telepracę (N=146)
Powody wprowadzenia możliwości telepracy 2011 r. wśród stosujących telepracę (N=146) Chęć wykorzystania najbardziej efektywnych metod pracy 25,8% Specyfika pracy jaka panuje w firmie 23,6% Chęć ograniczenia wydatków na prowadzenie biura 13,3% Zaproponowali to sami pracownicy 8% Wygoda pracy 5,7% Chęć płacenia mniejszych podatków 5,3% Chęć pomocy pracownikom w trudnej sytuacji Możliwość zaoferowania zatrudnionym elastycznej formy pracy 4,8% Problemy natury logistycznej 4,3% Odpowiedź na postęp technologiczny i nowoczesność 4,1% Inne (pojedyncze odpowiedzi) 7,5% Nie wiem 14,0% Na przestrzeni ostatnich lat nie uległy zmianie motywy, jakimi kierują się przedsiębiorcy sięgając po rozwiązania telepracowe. Najczęściej wskazywaną przyczyną wykorzystywania telepracy, podobnie jak w roku 2005, była chęć wprowadzenia bardziej efektywnych metod pracy – odpowiedź wskazana przez przedstawicieli ponad jednej czwartej przedsiębiorstw stosujących telepracę (26%). Dla niewiele mniejszej ilości firm korzystających z telepracy (24%), motywem wprowadzenia tej formy organizacji pracy była specyfika pracy, jaka panuje w ich firmie. W obu edycjach badania istotnym powodem wprowadzenia telepracy była chęć ograniczenia wydatków na prowadzenie biura, a także przychylenie się do propozycji przedstawionej przez samych pracowników.

17 wśród stosujących telepracę (N=146)
Korzyści z wdrożenia telepracy 2011 r. wśród stosujących telepracę (N=146) Oszczędności finansowe 33,9% Wzrost wydajności pracy 22,9% Oszczędność czasu pracowników na dojazdach do pracy 22,8% Możliwość zmniejszenia powierzchni biurowej 12,0% Możliwość zatrudnienia wysokiej klasy fachowców 11,1% Lepszy obieg informacji w firmie 10,4% Inne: elastyczny system pracy dla pracodawcy i pracownika 9,1% Zatrudnienie osób opiekujących się dzieckiem lub chorych 8,5% Możliwość zatrudnienia osób mieszkających daleko od firmy 8,3% Większa wydajność pracy telepracownika 7,5% Ograniczenie zużycia energii 6,8% Poczucie zadowolenia telepracowników z nowoczesności firmy Spadek biurokracji 6,3% Nakierowania norm oceny pracownika na wyniki 5,0% Mniej konfliktów między pracownikami 4,9% Nie dostrzegam żadnych korzyści 17,5% Najczęściej wskazywanymi korzyściami wprowadzenia telepracy, są: oszczędności finansowe (wskazane przez przedstawicieli 34% przedsiębiorstw zatrudniających telepracowników), wzrost wydajności pracy (23% wskazań) oraz oszczędność czasu pracowników poświęconego na dojazdy do pracy (23% wskazań). Są to zagadnienia wskazywane także dość często przez respondentów w poprzedniej edycji badania, choć wówczas zdecydowanie częściej wskazywano na: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, możliwość zmniejszenia powierzchni biurowej oraz możliwość zatrudnienia osób mieszkających w dużych odległościach od centrali firmy. Inne, dość często wskazywane korzyści telepracy, dostrzegane obecnie to, oprócz wymienionych powyżej: możliwość zatrudnienia wysokiej klasy fachowców niedostępnych w tradycyjny sposób oraz lepszy obieg informacji w firmie. Odnotować należy, iż więcej niż co szósty (17,5%) pracodawca stosujący telepracę nie dostrzega żadnych korzyści z jej wdrożenia.

18 wśród stosujących telepracę (N=146)
Wady telepracy 2011 r. wśród stosujących telepracę (N=146) Zależność od technologii informatycznych (awaryjność) 12,4% Negatywne skutki ograniczonych możliwości komunikacji 11,6% Anonimowość i amorficzność telepracowników dla pracodawcy 9,4% Ograniczone zaufanie pracodawcy do telepracownika 6,9% Poczucie braku wsparcia, osamotnienia telepracowników 5,5% Wysokie ceny usług telekomunikacyjnych Ograniczone możliwości kontroli pracy zatrudnionego Ograniczenie edukacyjnego wpływu kierownika 4,2% Ataki na serwer, na system pocztowy, przejmowanie danych, włamania do sieci wewnętrznych, wirusy i trojany 3,1% Nienormowany czas pracy ingeruje w sferę życia prywatnego 2,8% Ograniczona dostępność części usług telekomunikacyjnych 0,8% Nie dostrzegam żadnych wad 51,3% Respondenci, odnosząc się do wad stosowania telepracy, najczęściej udzielali odpowiedzi wskazujących na zależność od technologii teleinformatycznych (ich awaryjność) oraz na negatywne skutki ograniczonych możliwości komunikacji za pośrednictwem telefonu (poziom wskazań dla każdej z tych odpowiedzi wyniósł 12%). W dalszej kolejności wymieniano problemy związane z anonimowością i amorficznością telepracowników dla pracodawcy (9%), z ograniczonym zaufaniem pracodawcy do telepracownika (7%), poczuciem braku wsparcia, osamotnienia telepracowników (5,5%), wysokimi cenami usług telekomunikacyjnych (5,5%) oraz ograniczonymi możliwościami kontroli pracy zatrudnionego (5,5%). Dużo rzadziej, niż 6 lat wcześniej, wspominano o zagrożeniach związanych z atakami na serwer, hackingiem, włamaniami do sieci i możliwością przejęcia danych, a także niemal nie wskazywano na ograniczenia w dostępności do niektórych usług telekomunikacyjnych (co w 2005 r. stanowiło jeszcze jeden z istotnych problemów). Warto podkreślić, że obecnie aż połowa respondentów nie dostrzega żadnych wad telepracy. W 2005 r. wady było w stanie wymienić aż 90% badanych.

19 Przyczyny niewykorzystania telepracy
Najczęściej wskazywanym powodem niestosowania telepracy jest niezmiennie od kilku lat wykluczający charakter działalności przedsiębiorstwa – odpowiedź wskazana przez 43% respondentów, czyli o 6 p.p. mniej niż w roku W dalszej kolejności najczęściej deklarowano wykluczający sposób organizacji firmy (2005 r. – 21% wskazań wśród firm niestosujących telepracy, 2011 r. – 30% wskazań wśród firm niestosujących telepracy). Ponieważ badanie zostało przeprowadzone wśród przedstawicieli branż, w których telepraca jest stosowana zarówno w Polsce jak i zagranicą, wynik ten można interpretować jako brak uświadomienia sobie przez przedsiębiorców możliwości wdrożenia telepracy. W znacznej części przypadków, zarówno w roku obecnym, jak i 2005, respondenci przyznali, że w ich firmie nie myślano jak dotąd o takim rozwiązaniu. Obecnie dotyczy to około co czwartego badanego z kategorii firm niestosujących telepracy, natomiast w roku 2005 był to blisko co trzeci badany. Warto zauważyć, iż niemal nikt (0,5%) nie wskazuje na brak dostępnej, wyczerpującej i wiarygodnej informacji na temat telepracy. Zaobserwować więc można pozytywną poprawę w tym aspekcie w porównaniu do roku 2005, gdzie blisko co ósmy badany twierdził, iż jest to przyczyna nieposiadania telepracowników w jego firmie.

20 Dyskusja na temat barier wdrażania telepracy

21 Bariery pozaprawne telepracy
Zarządcze Zarządzanie aktywnością pracowników vs. Zarządzanie przez cele Kontrola wyników pracy Deficyt zaufania Komunikacyjne Bezpośredni kontakt Problemy z komunikacją Wyobcowanie Umiejętności managerów i umiejętności telepracowników

22 Bariery pozaprawne telepracy cd.
Techniczne Bezpieczeństwo danych Zależność od technologii Umiejętności pracowników, w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania Powiązane Human Resources Zagrożenie utraty przez pracownika identyfikacji z firmą Wybór odpowiednich osób do telepracy Umiejętności managerów i umiejętności telepracowników

23 Kto może pracować zdalnie?
Cechy osobowościowe i predyspozycje telepracowników: umiejętność organizacji czasu pracy, kreatywność, samodyscyplina, zorientowanie na wyniki, samodzielność, zdolność do pracy bez nadzoru, umiejętności komunikacyjne. Charakter wykonywanych obowiązków i organizacja telepracy powoduje, że nie jest ona rozwiązaniem dla każdego. Jej zastosowanie zależy od rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności, ale i od predyspozycji pracowników. Oczywiście nie dotyczy to tylko posiadanych kwalifikacji zawodowych, merytorycznych i zdobytego doświadczenia. Bezsporne jest także posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności teleinformatycznych. Podstawą są jednak cechy osobowościowe i predyspozycje psychologiczne tj:

24 Zarządzanie przez cele Ustalanie celów - model SMART
Specific: konkretne, jasno określone Measurable: mierzalne Ambitious: ambitne, stanowiące wyzwanie Realistic: realistyczne, osiągalne Time-bound: określone w czasie Stawianie celów jest jednym z kluczowych działań zarządczych. Od jakości celu zależy ostateczny rezultat, a z rezultatów są rozliczani zarówno pracownicy jak i ich przełożeni. Model SMART to popularna i sprawdzona metoda badania jakości celów.

25 Zarządzanie zespołami wirtualnymi
Zbuduj zaufanie Zapewnij wspólne rozumienie celu Zwracaj uwagę szczególnie na angażowanie assymetryczne pracujących członków Zespołu Ułatwiaj i wymagaj proaktywności Zachęcaj do stałego komunikowania rezultatów Intel od wielu lat działa jako zespół wirtualny. Jesteśmy obecni w 17 europejskich krajach, biura posiadamy w sześciu. Nie cierpi na tym jakość pracy. Poza efektywnością dostrzegamy także inne korzyści płynące z tego modelu. O wiele łatwiej i taniej możemy rozbudowywać zespoły. Nie pociąga to za sobą konieczności zmiany siedziby wraz ze wzrostem zatrudnienia. To zaś pozwala zaoszczędzić olbrzymie sumy – również w zakresie zarządzania personelem i administracji. Możemy np. zadbać o stworzenie większej liczby sal konferencyjnych na spotkania, zamiast przeznaczać przestrzeń na biurka dla pracowników. Kolejna istotna korzyść to oszczędności energii elektrycznej. Praca zdalna to w końcu większy komfort psychiczny pracowników, którzy mogą efektywniej gospodarować czasem. Straconych na dojazdy godzin nie da się przecież odtworzyć czy odkupić. Sprawne działanie zespołów wirtualnych zawdzięczamy m.in. wypracowaniu wzajemnego zaufania (zespołu do lidera i odwrotnie), wspólnemu poczuciu odpowiedzialności za projekty i – co bardzo istotne – przejrzystej strukturze komunikowania się w firmie. Pracownicy zdalni znają zasady kontroli ich pracy, mamy określone struktury formalnych spotkań, panuje także zasada spotkań one-on-one (każdy pracownik ma prawo poprosić o spotkanie z przełożonym na każdym szczeblu i jeśli nie ma ważnego powodu, nie można takiego spotkania odmówić). To powoduje, że panują jasne, wszystkich obowiązujące zasady i nie ma przestrzeni dla nieporozumień związanych z pracą zdalną. Żródło: Zespoły po polsku. Jak firmy działające na polskim rynku podnoszą swoją efektywność dzięki pracy zespołowej; Henryk Puszcz, Łukasz Dąbrowski, Michał Zaborek; One Press 2010

26 Praca zdalna w Intelu

27 Intel - Home Based Office Policy
. Kto może zostać telepracownikiem? Zdyscyplinowany, zmotywowany, potrafi zarządzać czasem; Zorientowany na wyniki, zorganizowany; Potrafi korzystać z urządzeń i technologii informatycznych Biuro w domu (Home Office) Pracownik musi posiadać alternatywną przestrzeń biurową w domu Przestrzeń nie może bezpośrednio wpływać na życie rodzinne Odpowiednie zaplecze techniczne (dostęp do enegrii elektrycznej, telefon, etc.)

28 Intel HBO (2) Wyposażenie od firmy Intel przeznaczone jest tylko do pracy; Domowe biuro musi spełniać wymagania elektryczne i przeciwpożarowe Musi być odpowiednio ogrzewane i wentylowane; Role i Obowiązki Pracownik Wybór miejsca do konfiguracji HO Zakup mebli wg wskazówek (HBO Policy) Odzyskanie kosztów dzięki specjalnemu narzędziu ‚Moje koszty’ Wypełnić i ocenić z przełożonym Self Assessment HBO EHS Checklist Manager Wyposaża pracownika we wszelkie info dot. HO Zatwierdza HBO Sef Assessment Checklist Corporate Services lokalny kontakt do zapytań dotyczących mebli i sprzętu elektronicznego do biur HBO Zwrot kosztów: Uruchomienia HO Telefonu i internetu Dojazdów do siedziby firmy

29 Intel – HBO (3) Sprzęt HO obejmuje: Notebook
Stacja dokująca, zewnętrzna klawiatura i mysz Telefon i drukarka Biurko, regulowany fotel Bezpieczeństwo i higiena pracy Zasady szczegółowo opisane w HBO Self Assessment HBO Policy szczegółowo definiuje kwestie naprawy sprzętu i pomocy technicznej.

30 Technologia i narzędzia do telepracy
Mobilność (przenośny komputer, internet); Zdalne wsparcie techniczne i zarządzanie (naprawy awarii oprogramowania i systemów operacyjnych Bezpieczne podłączenie do internetu (VPN) Oprogramowanie do pracy zespołowej Cloud Computing – bezpieczny dostęp do kluczowych aplikacji i systemów firmowych Technologiczne fundamenty pracy zdalnej są bardzo dobrze rozwinięte. Komputery przenośne - notebooki i inne urządzenia mobilne są powszechnie używane. Dostęp do internetu jest możliwy z każdego miejsca w Polsce. Możliwe jest zapewnienie zdalnego wsparcia technicznego notebooków, włączając naprawy awarii oprogramowania i systemów operacyjnych. Popularyzują się narzędzia do zdalnej współpracy. Technologie zapewniające połączenie się z zasobami firmowymi są rozwinięte i bezpieczne. Dostęp do aplikacji i systemów firmowych staje się łatwiejszy dzięki ich migracji w chmurę np. w stronę rozwiązań typu SaaS.

31 Coraz mniej biurek = coraz więcej pracowników
„Moim głównym miejscem pracy jest mój dom. Dzień zaczynam od wirtualnego spotkania z osobami z działu marketingu regionu EMEA, który obejmuje 38 krajów. Omawiamy strategię marketingu, wspólne działania, dzielimy się wiedzą na temat nowych projektów. Na ekranie mamy też możliwość prezentowania i wspólnej pracy”.   (Paulina Kółkowska, Marketing Manager CEE Polycom)* Urządzenia mobilne Notebooki, Laptopy, smartfony, tablety, mobilny internet; urządzenia telekonferencyjne; Oprogramowanie komunikacyjne Skype, google chat, gadu gadu, Microsoft Lync; Oprogramowanie do pracy zespołowej Google docs, Windows SharePoint Services 3.0, Office 123, Obecnie, dostępne na rynku rozwiązania audiowizualne oferujące jakość HD umożliwiają ludziom odbywanie efektywnych spotkań na duże odległości, przy zachowaniu wrażenia jakby uczestnicy znajdowali się w tym samym pomieszczeniu, w każdym środowisku oraz przy pomocy dowolnych urządzeń.  Pozwalają one współpracownikom znajdującym się w odległych lokalizacjach komunikować się „twarzą w twarz” zachowując wrażenie naturalności. Bezpieczne rozwiązania audiowizualne i telepresence tworzą wizualne wrażenie przebywania w tej samej lokalizacji co rozmówcy, które sprawia, że telepraca staje się realnym modelem pracy w dzisiejszym świecie. Ponadto, rozwiązania te ułatwiają współdzielenie treści w jakości HD (high-definition), dzięki czemu pracownicy mogą przeglądać i pracować nad tym samym dokumentem,  co decyduje o efektywnej współpracę; podczas gdy wysokiej jakości dzwięk zapewnia łatwe zrozumienie wszystkich niuansów konwersacji gwarantując pełne zaangażowanie zespołu oraz efektywność, bez względu na warunki i środowisko. * Źródło: Telepraca czyli Złoty Środek

32 Podsumowanie Dziś technologia daje praktycznie nieograniczone możliwości prowadzenia zdalnej pracy (cloud, nowe formy komunikacji, zdalne zarządzanie, bezpieczeństwo) Kluczem do sukecsu telepracy jest jej zrozumienie i zaakceptowanie pod względem mentalnym i zarządczym Ewolucja w kierunku telepracy jest nieuknikniona. Będzie automatycznie forsowana przez połączone siły biznesu, administracji publicznej i sił natury Telepraca jest skuteczną metodą budowania społeczeństwa świadomego, opartego na wiedzy i potrafiącej korzystać z technologii aby ją zdobyć Jak technologia się rozwinęła co jeszcze bardziej wspomaga teleprace (cloud, security, mobility, online) jak adresuje bariery technologiczne (ale także mentalne)

33 Materiały dostępne będą od 10 lipca na stronie
ł

34


Pobierz ppt "TELEPRACA Tylko możliwość czy już konieczność?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google