Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TELEPRACA Tylko możliwość czy już konieczność? Tomasz Klekowski Dyrektor regionalny Intel Central Eastern Europe 2 lipca 2012 r., Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TELEPRACA Tylko możliwość czy już konieczność? Tomasz Klekowski Dyrektor regionalny Intel Central Eastern Europe 2 lipca 2012 r., Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 TELEPRACA Tylko możliwość czy już konieczność? Tomasz Klekowski Dyrektor regionalny Intel Central Eastern Europe 2 lipca 2012 r., Warszawa

2 INTEL CONFIDENTIAL 2 Agenda spotkania 1. Czym jest telepraca? Historia i definicja Korzyści 3. Rekomendacje dla wdrożenia Ustalanie celów Zespoły wirtualne Dobre Praktyki Technologia i narzędzia 2. Analiza Regulacje prawne innych państw Regulacje w prawie polskim Badania

3 INTEL CONFIDENTIAL TELEPRACA to każdy rodzaj pracy wykonywany poza siedzibą przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 3

4 INTEL CONFIDENTIAL 4 Źródło przewagi konkurencyjnej Najzdolniejsi ludzie (również z terenów oddalonych od firmy) Zwiększenie efektywności pracy Możliwość dalszej pracy pomimo zmiany sytuacji życiowej (choroba, macierzyństwo, opieka nad chorym, przeprowadzka) Wzrost satysfakcji i lojalności pracowników – obniżenie kosztów rekrutacji i wdrożenia pracowników Wirtualne zespoły Niższe koszty (redukcja przestrzeni biurowej, zwiększenie wagi dokumentów elektronicznych, energii, dojazd do pracy, odzież, żywność, opieka nad dziećmi) Spadek absencji chorobowej Zwiększenie elastyczności czasu pracy Zrównoważony rozwój Źródło przewagi konkurencyjnej

5 INTEL CONFIDENTIAL 5 Rodzaje telepracy telepraca domowa - telepracownik pracuje w miejscu swojego zamieszkania; telepraca wahadłowa - telepracownik w ustalonych dniach pracuje w swoim domu lub u klienta, a w pozostałych dniach – w siedzibie pracodawcy; telepraca mobilna - telepracownik wykonuje swoją pracę w różnych miejscach (u klienta, w samolocie, pociągu, hotelu); telecentra - zapewniają dostęp do wirtualnego biura osobom, które nie chcą pracować w domu, ale nie mogą tracić czasu na dojazdy do siedziby firmy. Zespołowość pracy uzyskuje się za pomocą sieci elektronicznych. telepraca zamorska - praca jest rozrzucona po różnych krajach i kontynentach, co umożliwi np. 24-godzinną pracę nad projektem. Źródło: www.twojafirma.pl Telepraca w ujęciu regulacji unijnych i prawa polskiegowww.twojafirma.pl

6 INTEL CONFIDENTIAL Czy wiesz, że … gdyby 32 miliony Amerykanów pracowało z domu raz w tygodniu, to w każdym tygodniu można byłoby zaoszczędzić 300 milionów litrów paliwa oraz 32 miliony godzin. 6

7 INTEL CONFIDENTIAL Analiza 7

8 INTEL CONFIDENTIAL 8 Telepraca w prawie innych państw We Włoszech obowiązuje specjalna ustawa o telepracy, ale tylko w służbie cywilnej W Irlandii krajowy komitet telepracy opracował specjalne zalecenia W Belgii obowiązuje ustawa regulująca homeworking W Holandii funkcjonują przepisy o pracy na odległość W Wielkiej Brytanii telepracownikiem jest osoba, która ponad 50% czasu pracuje z domu W Danii, Austrii i Francje telepracownikiem jest osoba, która pracuje z domu 1,2 dni w tygodniu Źródło: Telepraca w prawie i praktyce; Konferencja Pracodawców RP

9 INTEL CONFIDENTIAL 9 Europejskie porozumienie ramowe w sprawie telepracy Zawarte 16 lipca 2002 r. przez partnerów społecznych na szczeblu unijnym Ma na celu ustanowienie ogólnych reguł dot. zatrudniania telepracowników Ma charakter autonomiczny Telepraca to środek: zapewniający pracodawcom unowocześnienie organizacji pracy Godzenie pracy z życiem rodzinnym Uzyskanie większej niezależności w świadczeniu pracy Szansa na aktywizację osób niepełnosprawnych

10 INTEL CONFIDENTIAL 10 Europejskie porozumienie ramowe w sprawie telepracy definiuje Dobrowolny charakter telepracy Ochrona danych telepracowników Ochrona prywatności telepracowników Odpowiedzialność pracodawcy za dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie sprzętu; Odpowiedzialność pracodawcy za zdrowie, bezpieczeństwo telepracownika Zakaz dyskryminacji telepracowników

11 INTEL CONFIDENTIAL 11 Telepraca w prawie polskim Regulacje dotyczące telepracy zostały wprowadzone do Kodeksu Pracy ustawą z dn. 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 675§1 telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy,z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Z wprowadzonych do Kodeksu regulacji wynika, że pracodawca zobowiązany jest: dostarczyć pracownikowi i ubezpieczyć sprzęt potrzebny do wykonywania pracy, pokryć koszty jego instalacji, naprawy, serwisu i konserwacji, zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia dotyczące obsługi sprzętu.;

12 INTEL CONFIDENTIAL 12 Section Divider Option 3 Ile wiemy o telepracy?

13 INTEL CONFIDENTIAL 13 Ile wiemy o telepracy – wyniki badań W 2005 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, konsorcjum firm zbadało stan wiedzy i popularności telepracy wśród przedsiębiorców i pracowników. W kolejnych latach, przeprowadzono liczne szkolenia, powstał szereg artykułów i opracowano modele funkcjonowania telepracy w Polsce. Na zlecenie firmy Intel, pracownia PBS DGA przeprowadziła podobne badanie w marcu 2011 roku na próbie 800 przedsiębiorstw z branż uznanych wcześniej za najbardziej rokujące w tym zakresie. Celem badań była ocena trendu i sytuacji

14 INTEL CONFIDENTIAL 14 Rozumienie terminu telepraca

15 INTEL CONFIDENTIAL 15 Wykorzystanie telepracy Liczba telepracowników 2005 r. % wskazań wśród stosujących telepracę (N=151) 2011 r. % wskazań wśród stosujących telepracę (N=146) 165,7%28,1% od 2 do 527,8%58,9% więcej niż 56,5%10,9% nie wiem-2,0% Suma100%

16 INTEL CONFIDENTIAL 16 Powody wprowadzenia możliwości telepracy 2011 r. wśród stosujących telepracę (N=146) Chęć wykorzystania najbardziej efektywnych metod pracy25,8% Specyfika pracy jaka panuje w firmie23,6% Chęć ograniczenia wydatków na prowadzenie biura13,3% Zaproponowali to sami pracownicy8% Wygoda pracy5,7% Chęć płacenia mniejszych podatków5,3% Chęć pomocy pracownikom w trudnej sytuacji5,3% Możliwość zaoferowania zatrudnionym elastycznej formy pracy4,8% Problemy natury logistycznej4,3% Odpowiedź na postęp technologiczny i nowoczesność4,1% Inne (pojedyncze odpowiedzi)7,5% Nie wiem14,0%

17 INTEL CONFIDENTIAL 17 Korzyści z wdrożenia telepracy 2011 r. wśród stosujących telepracę (N=146) Oszczędności finansowe33,9% Wzrost wydajności pracy22,9% Oszczędność czasu pracowników na dojazdach do pracy22,8% Możliwość zmniejszenia powierzchni biurowej12,0% Możliwość zatrudnienia wysokiej klasy fachowców11,1% Lepszy obieg informacji w firmie10,4% Inne: elastyczny system pracy dla pracodawcy i pracownika9,1% Zatrudnienie osób opiekujących się dzieckiem lub chorych8,5% Możliwość zatrudnienia osób mieszkających daleko od firmy8,3% Większa wydajność pracy telepracownika7,5% Ograniczenie zużycia energii6,8% Poczucie zadowolenia telepracowników z nowoczesności firmy6,8% Spadek biurokracji6,3% Nakierowania norm oceny pracownika na wyniki5,0% Mniej konfliktów między pracownikami4,9% …… Nie dostrzegam żadnych korzyści17,5%

18 INTEL CONFIDENTIAL 18 Wady telepracy 2011 r. wśród stosujących telepracę (N=146) Zależność od technologii informatycznych (awaryjność)12,4% Negatywne skutki ograniczonych możliwości komunikacji11,6% Anonimowość i amorficzność telepracowników dla pracodawcy9,4% Ograniczone zaufanie pracodawcy do telepracownika6,9% Poczucie braku wsparcia, osamotnienia telepracowników5,5% Wysokie ceny usług telekomunikacyjnych5,5% Ograniczone możliwości kontroli pracy zatrudnionego5,5% Ograniczenie edukacyjnego wpływu kierownika4,2% Ataki na serwer, na system pocztowy, przejmowanie danych, włamania do sieci wewnętrznych, wirusy i trojany 3,1% Nienormowany czas pracy ingeruje w sferę życia prywatnego2,8% Ograniczona dostępność części usług telekomunikacyjnych0,8% Nie dostrzegam żadnych wad51,3%

19 INTEL CONFIDENTIAL 19 Przyczyny niewykorzystania telepracy

20 INTEL CONFIDENTIAL Dyskusja na temat barier wdrażania telepracy 20

21 INTEL CONFIDENTIAL 21 Bariery pozaprawne telepracy Zarządcze Zarządzanie aktywnością pracowników vs. Zarządzanie przez cele Kontrola wyników pracy Deficyt zaufania Komunikacyjne Bezpośredni kontakt Problemy z komunikacją Wyobcowanie Umiejętności managerów i umiejętności telepracowników

22 INTEL CONFIDENTIAL 22 Bariery pozaprawne telepracy cd. Techniczne Bezpieczeństwo danych Zależność od technologii Umiejętności pracowników, w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania Powiązane Human Resources Zagrożenie utraty przez pracownika identyfikacji z firmą Wybór odpowiednich osób do telepracy Umiejętności managerów i umiejętności telepracowników

23 INTEL CONFIDENTIAL 23 Cechy osobowościowe i predyspozycje telepracowników: umiejętność organizacji czasu pracy, kreatywność, samodyscyplina, zorientowanie na wyniki, samodzielność, zdolność do pracy bez nadzoru, umiejętności komunikacyjne. Kto może pracować zdalnie?

24 INTEL CONFIDENTIAL 24 Zarządzanie przez cele Ustalanie celów - model SMART Specific: konkretne, jasno określone Measurable: mierzalne Ambitious: ambitne, stanowiące wyzwanie Realistic: realistyczne, osiągalne Time-bound: określone w czasie

25 INTEL CONFIDENTIAL 25 Zarządzanie zespołami wirtualnymi Zbuduj zaufanie Zapewnij wspólne rozumienie celu Zwracaj uwagę szczególnie na angażowanie assymetryczne pracujących członków Zespołu Ułatwiaj i wymagaj proaktywności Zachęcaj do stałego komunikowania rezultatów Żródło: Zespoły po polsku. Jak firmy działające na polskim rynku podnoszą swoją efektywność dzięki pracy zespołowej; Henryk Puszcz, Łukasz Dąbrowski, Michał Zaborek; One Press 2010

26 INTEL CONFIDENTIAL Praca zdalna w Intelu 26

27 INTEL CONFIDENTIAL 27 Intel - Home Based Office Policy. Kto może zostać telepracownikiem? Zdyscyplinowany, zmotywowany, potrafi zarządzać czasem; Zorientowany na wyniki, zorganizowany; Potrafi korzystać z urządzeń i technologii informatycznych Biuro w domu (Home Office) Pracownik musi posiadać alternatywną przestrzeń biurową w domu Przestrzeń nie może bezpośrednio wpływać na życie rodzinne Odpowiednie zaplecze techniczne (dostęp do enegrii elektrycznej, telefon, etc.)

28 INTEL CONFIDENTIAL 28 Intel HBO (2) Wyposażenie od firmy Intel przeznaczone jest tylko do pracy; Domowe biuro musi spełniać wymagania elektryczne i przeciwpożarowe Musi być odpowiednio ogrzewane i wentylowane; Role i Obowiązki Pracownik Wybór miejsca do konfiguracji HO Zakup mebli wg wskazówek (HBO Policy) Odzyskanie kosztów dzięki specjalnemu narzędziu Moje koszty Wypełnić i ocenić z przełożonym Self Assessment HBO EHS Checklist Manager Wyposaża pracownika we wszelkie info dot. HO Zatwierdza HBO Sef Assessment Checklist Corporate Services lokalny kontakt do zapytań dotyczących mebli i sprzętu elektronicznego do biur HBO Zwrot kosztów: Uruchomienia HO Telefonu i internetu Dojazdów do siedziby firmy

29 INTEL CONFIDENTIAL 29 Intel – HBO (3) Sprzęt HO obejmuje: Notebook Stacja dokująca, zewnętrzna klawiatura i mysz Telefon i drukarka Biurko, regulowany fotel Bezpieczeństwo i higiena pracy Zasady szczegółowo opisane w HBO Self Assessment HBO Policy szczegółowo definiuje kwestie naprawy sprzętu i pomocy technicznej.

30 INTEL CONFIDENTIAL 30 Technologia i narzędzia do telepracy Mobilność (przenośny komputer, internet); Zdalne wsparcie techniczne i zarządzanie (naprawy awarii oprogramowania i systemów operacyjnych Bezpieczne podłączenie do internetu (VPN) Oprogramowanie do pracy zespołowej Cloud Computing – bezpieczny dostęp do kluczowych aplikacji i systemów firmowych

31 INTEL CONFIDENTIAL 31 Coraz mniej biurek = coraz więcej pracowników Moim głównym miejscem pracy jest mój dom. Dzień zaczynam od wirtualnego spotkania z osobami z działu marketingu regionu EMEA, który obejmuje 38 krajów. Omawiamy strategię marketingu, wspólne działania, dzielimy się wiedzą na temat nowych projektów. Na ekranie mamy też możliwość prezentowania i wspólnej pracy. (Paulina Kółkowska, Marketing Manager CEE Polycom)* Urządzenia mobilne Notebooki, Laptopy, smartfony, tablety, mobilny internet; urządzenia telekonferencyjne; Oprogramowanie komunikacyjne Skype, google chat, gadu gadu, Microsoft Lync; Oprogramowanie do pracy zespołowej Google docs, Windows SharePoint Services 3.0, Office 123, * Źródło: www.bankier.pl Telepraca czyli Złoty Środekwww.bankier.pl

32 INTEL CONFIDENTIAL Podsumowanie 32 Dziś technologia daje praktycznie nieograniczone możliwości prowadzenia zdalnej pracy (cloud, nowe formy komunikacji, zdalne zarządzanie, bezpieczeństwo) Kluczem do sukecsu telepracy jest jej zrozumienie i zaakceptowanie pod względem mentalnym i zarządczym Ewolucja w kierunku telepracy jest nieuknikniona. Będzie automatycznie forsowana przez połączone siły biznesu, administracji publicznej i sił natury Telepraca jest skuteczną metodą budowania społeczeństwa świadomego, opartego na wiedzy i potrafiącej korzystać z technologii aby ją zdobyć

33 Materiały dostępne będą od 10 lipca na stronie www.pkpplewiatan.pl/pzppiit

34


Pobierz ppt "TELEPRACA Tylko możliwość czy już konieczność? Tomasz Klekowski Dyrektor regionalny Intel Central Eastern Europe 2 lipca 2012 r., Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google