Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w 2005 roku Misja: …sprawny i skuteczny urząd administracji samorządowej, realizujący wspólnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w 2005 roku Misja: …sprawny i skuteczny urząd administracji samorządowej, realizujący wspólnie."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w 2005 roku Misja: …sprawny i skuteczny urząd administracji samorządowej, realizujący wspólnie z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy...

2 STATYSTYKA

3 LICZBA BEZROBOTNYCH POLSKA WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE POWIAT CHRZANOWSKI 20042005 DYNAMIKA 2999,62773,092 193,6178,192 9,68,892 STAN NA KONIEC ROKU w tys. w %

4 STOPA BEZROBOCIA (w %) 1,5 1,2 1,8

5 STRUKTURA BEZROBOTNYCH

6 USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

7 ZADANIA PASYWNE OBSŁUGA BEZROBOTNYCH OBSŁUGA POSZUKUJĄCYCH PRACY - udzielanie informacji - rejestracja - obsługa osób potwierdzaj ą cych gotowo ść do pracy - wydawanie decyzji administracyjnych - wydawanie za ś wiadcze ń - wypłata ś wiadcze ń finansowych - zgłaszanie bezrobotnych do ubezpieczenia zdrowotnego - udzielanie informacji - rejestracja - obsługa osób potwierdzaj ą cych gotowo ść do pracy - wydawanie decyzji administracyjnych - wydawanie za ś wiadcze ń

8 ZADANIA AKTYWNE POŚREDNICTWO PRACY - pozyskiwanie ofert pracy - kierowanie osób bezrobotnych do pracy - współpraca z partnerami rynku pracy - organizacja giełd pracy - udzielanie informacji o ofertach pracy - EURES – po ś rednictwo i doradztwo w zakresie kierowania i warunków pracy za granic ą INSTRUMENTY RYNKU PRACY - prace interwencyjne - sta ż e - przygotowania zawodowe w miejscu pracy - jednorazowe ś rodki na podj ę cie działalno ś ci gospodarczej - refundacja kosztów doposa ż enia lub wyposa ż enia stanowiska pracy - szkolenia - dodatki aktywizacyjne - stypendia z tytułu kontynuowania nauki

9 POŚREDNICTWO PRACY W PUP CHRZANÓW OFERTY PRACY OGÓŁEM Podjęcie aktywności zawodowej (staże, przygotowania zawodowe, prace interwencyjne) Podjęcie pracy niesubsydiowanej za pośrednictwem PUP 2004 2005 2004 2005 2004 1909 2558 1341 1679 597 690 ROKWARTOŚĆ ŚREDNIO NA MIESIĄC 1 5 9 2 1 3 1 1 2 1 4 0 5 0 5 8

10 GIEŁDA PRACY I TY JESTEŚ EUROPEJCZYKIEM W czerwcu 2005 roku na rynku w Chrzanowie Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zorganizował Giełdę Pracy, na której osoby bezrobotne z naszego powiatu mogły znaleźć oferty pracy, staży, przygotowań zawodowych oraz szkoleń.

11 GIEŁDA PRACY I TY JESTEŚ EUROPEJCZYKIEM Lokalni pracodawcy, jednostki szkolące, agencje pracy tymczasowej i Powiatowe Urzędy Pracy z Olkusza, Oświęcimia oraz Jaworzna prezentowały swoje oferty. Giełda Pracy promowała działania w ramach projektów Szansa I – Bis dla bezrobotnej młodzieży oraz Szansa II – Bis dla osób długotrwale bezrobotnych. Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Prace interwencyjne Staże Przygotowanie zawodowe Szkolenia (bezrobotni + poszukujący pracy) Refundacje kosztów tworzenia miejsc pracy Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Roboty publiczne OGÓŁEM OSOBY ZAKTYWIZOWANE 134 429 268 1039 28 70 60 2028

13 LICZBA OSÓB SKIEROWANYCH NA SZKOLENIA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 20042005 DYNAMIKA (w %) EFS + FUNDUSZ PRACY (szkolenia indywidualne) 12211292 EFS + FUNDUSZ PRACY (szkolenia grupowe) 434733169 PFRON 4952106 PHARE 43140286 INNE 22100 OGÓŁEM 6501039160

14 NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI SZKOLEŃ W 2005 ROKU Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. E Język angielski – branża gastronomiczna i budowlana Obsługa komputera Płatnik z podstawami przepisów kadrowo-płacowych Spawacz Stolarz Florystyka Komputerowa obsługa magazynu Obsługa wózka widłowego Obsługa sprzętu ciężkiego Uprawnienia SEP Sekretarka –asystentka szefa Sprzedawca

15 POZOSTAŁE FORMY AKTYWIZACJI PROGRAMY KLUBU PRACY 9 LAT I DŁUŻEJ – objęcie poradnictwem indywidualnym oraz zajęciami w Klubie Pracy 50 osób długotrwale bezrobotnych, pozostających ewidencji PUP w Chrzanowie ponad 9 lat ZBUDUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ ZAWODOWĄ – skierowany do 11 bezrobotnych z wykształceniem średnim budowlanym, które po uczestnictwie warsztatach poradnictwa zawodowego zostały skierowane na szkolenie Kosztorysowanie komputerowe SMAKOWITY INTERES – skierowany do 13 bezrobotnych kobiet, które po zajęciach w Klubie Pracy skierowano na szkolenie Specjalista do spraw małej gastronomii i cateringu WWW. MOJE CV – objęcie wsparciem w postaci zajęć z doradcą zawodowym oraz szkoleniem w zakresie tworzenia stron www 11 osób, które poszukują pracy m.in. za pomocą Internetu. WSPÓLNY CEL – współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu aktywizacji osób bezrobotnych, będących jednocześnie klientami ośrodka

16 POZOSTAŁE FORMY AKTYWIZACJI PROGRAMY KLUBU PRACY ABSOLWENT DLA ABSOLWENTA – przeszkolenie i skierowanie 2 absolwentów do Klubów Wsparcia Koleżeńskiego Praca, których celem jest wzajemna aktywizacja SPRZEDAWCA – skierowany do 12 kobiet wykazujących się dużą aktywnością w poszukiwaniu pracy, które po objęciu poradnictwem zawodowym objęto szkoleniem zawodowym Sprzedawca- handlowiec SAMOTNY RODZIC – aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, samotnie wychowujących dziecko do 7 lat, poprzez zajęcia w Klubie Pracy MÓJ BIZNES – KWIACIARNIA – objęcie zajęciami w Klubie Pracy oraz skierowanie na szkolenie Bukieciarstwo wraz z obsługą kasy fiskalnej 12 kobiet długotrwale bezrobotnych, które są zainteresowane samozatrudnieniem DAJ SOBIE SZANSĘ – objęcie 22 osób niepełnosprawnych poradnictwem zawodowym oraz skierowanie 10 z nich na szkolenie w zakresie Profesjonalna obsługa komputera oraz na indywidualne szkolenia dostosowane do potrzeb i możliwości beneficjenta

17 POZOSTAŁE FORMY AKTYWIZACJI USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DORADCÓW ZAWODOWYCH 20042005 Dynamika w % PORADNICTWO ZAWODOWE Indywidualne Grupowe Razem 374 341 7 1 5 279 722 1 0 0 1 75 212 140 INFORMACJA ZAWODOWA Indywidualna Grupowa Razem 332 1241 1 5 7 3 430 1979 2 4 0 9 130 159 153 Łącznie usługi świadczone przez doradców zawodowych 2 2 8 83 4 1 0149

18 PROGRAMY RYNKU PRACY ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

19 STRUKTURA POZYSKANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 3 408 700,00 1 449 400,00 183 500,00 6 160 753,00 Algorytm powiatowy Środki zewnętrzne pozyskane przez PUP Programy wojewódzkie Bezpieczny wał, Drogowiec, Konserwator - Rezerwa Ministra - Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – decyzja finansowa -Pierwszy Biznes OGÓŁEM ŚRODKI 370 000,00 751 000,00 4 858 100,00 144 900,00 37 000,00 1 265 653,00 PFRON POZOSTAŁE ŚRODKI Z EFS

20 Pozostałe wydatki z Funduszu Pracy ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM 7 690 666,51 zł. DODATKI AKTYWIZACYJNE49 480,88 zł. STYPENDIA ZA OKRES NAUKI 16 886,20 zł. REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 17 115,30 zł. RAZEM7 774 148,89

21 ŚRODKI POZYSKANE NA PROGRAMY RYNKU PRACY W LATACH 2003 - 2005

22 PROJEKTY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO realizowane w roku 2005

23 Projekt Szansa I Działanie 1.2 SPO RZL CEL GŁÓWNY Wsparcie młodzieży na lokalnym rynku pracy poprzez wskazanie kierunku rozwoju zawodowego, umożliwienie zmiany lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie okresowego lub trwałego zatrudnienia. UCZESTNICY PROJEKTU - Bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia, pozostająca bez pracy przez okres do 24 miesięcy - Bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół OGÓŁEM: 323 OSOBY OKRES REALIZACJI 1 czerwiec 2004 – 31 maj 2005 OFEROWANE WSPARCIE 1. Pośrednictwo pracy – 323 osoby 2. Poradnictwo zawodowe – 138 osób 3. Szkolenia – 145 osób 4. Staże – 74 osoby 5. Prace interwencyjne - 28 WARTOŚĆ PROJEKTU 549 589,10 zł.

24 Projekt Szansa II Działanie 1.3 SPO RZL CEL GŁÓWNY Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz niwelowanie jego negatywnych skutków i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zastosowanie zintegrowanych form aktywizacji bezrobotnych UCZESTNICY PROJEKTU Bezrobotni w wieku powyżej 25 lat, pozostający bez pracy przez okres do 24 miesięcy OGÓŁEM: 284 OSOBY OKRES REALIZACJI 1 czerwiec 2004 – 31 maj 2005 OFEROWANE WSPARCIE 1. Pośrednictwo pracy – 284 osoby 2. Poradnictwo zawodowe – 112 osób 3. Szkolenia – 112 osób 4. Prace interwencyjne - 17 WARTOŚĆ PROJEKTU 208 123,83 zł.

25 Projekt Szansa I - Bis Działanie 1.2 SPO RZL CEL GŁÓWNY Wsparcie młodzieży na lokalnym rynku pracy poprzez wskazanie kierunku rozwoju zawodowego, umożliwienie zmiany lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie okresowego lub trwałego zatrudnienia. UCZESTNICY PROJEKTU - Bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia, pozostająca bez pracy przez okres do 24 miesięcy - Bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół OGÓŁEM: 485 OSÓB OKRES REALIZACJI 1 maj 2005 – 30 czerwiec 2006 OFEROWANE WSPARCIE 1. Pośrednictwo pracy – 302 osoby 2. Poradnictwo zawodowe –280 osób 3. Szkolenia – 194 osoby 4. Staże – 107 osób 5. Prace interwencyjne - 25 WARTOŚĆ PROJEKTU 818 212,08 zł.

26 Projekt Szansa II - Bis Działanie 1.3 SPO RZL CEL GŁÓWNY Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz niwelowanie jego negatywnych skutków i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zastosowanie zintegrowanych form aktywizacji bezrobotnych UCZESTNICY PROJEKTU Bezrobotni w wieku powyżej 25 lat, pozostający bez pracy przez okres do 24 miesięcy OGÓŁEM: 400 OSÓB OKRES REALIZACJI 1 maj 2005 – 30 czerwiec 2006 OFEROWANE WSPARCIE 1. Pośrednictwo pracy – 235 osób 2. Poradnictwo zawodowe – 275 osób 3. Szkolenia – 213 osób 4. Przygotowanie zawodowe – 70 osób 5. Prace interwencyjne – 14 WARTOŚĆ PROJEKTU 537 514,96 zł.

27 POZOSTAŁE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE LOKALNY RYNEK PRACY W 2005 ROKU

28 ANALIZY I BADANIA RYNKU PRACY Analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie chrzanowskim. Wydział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie Diagnoza popytu i podaży na małopolskim rynku pracy - badania wśród strategicznych największych firm w woj. Małopolskim InterActiv – Agencja Komunikacji Marketingowej Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy MISTIA – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

29 PRZEDSIĘWZIĘCIA PUP AKCJA CHARYTATYWNA ŚWIĘTA DLA WSZYSTKICH - Paczki żywnościowe dla rodzin w bardzo trudnej sytuacji materialnej - Wsparcie finansowe akcji przez 18 firm z powiatu chrzanowskiego ORGANIZACJA GIEŁD PRACY - Giełda promująca projekty dla młodzieży i długotrwale bezrobotnych - Giełda Pracy w Dworku Zieleniewskich NOWA STRONA INTERNETOWA - Aktualności - Harmonogram szkoleń - Wzory dokumentów do ściągnięcia WSPÓŁPRACA Z Szkolnym Ośrodkiem Kariery w Libiążu (SZOK) - Udział w konferencjach dot. aktywizacji młodzieży, - Coroczne spotkania z uczniami ostatnich klas ponadgimnazjalnych w celu przygotowania ich do wejścia na rynek pracy OPRACOWANIE PORADNIKA WŁASNA FIRMA Poradnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą (pomysł na firmę, pierwsze kroki, biznes plan, …)

30 KIERUNKI DZIAŁAŃ NA 2006 ROK

31 PROJEKTY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO zatwierdzone do realizacji w 2006 roku

32 Bumerang – program readaptacji zawodowej Działanie 1.5 SPO RZL CEL GŁÓWNY Poprawa sytuacji długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na lokalnym rynku pracy poprzez objęcie kompleksowym wsparciem, zmierzającym do zdobycia okresowego lub trwałego zatrudnienia UCZESTNICY PROJEKTU Osoby bezrobotne pozostające w ewidencji powyżej 24 miesiące OGÓŁEM: 70 OSÓB OKRES REALIZACJI 2 styczeń 2006 – 29 grudzień 2006 OFEROWANE WSPARCIE 1. Pośrednictwo pracy – 70 osób 2. Poradnictwo zawodowe – 70 osób 3. Szkolenia – 70 osób 4. Przygotowanie zawodowe – 55 osób 5. Prace interwencyjne – 10 WARTOŚĆ PROJEKTU 447 516,90 zł.

33 Jestem kobietą Działanie 1.6 SPO RZL CEL GŁÓWNY Poprawa sytuacji kobiet na lokalnym rynku pracy poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem, prowadzącym do uzyskania zatrudnienia. UCZESTNICY PROJEKTU Kobiety pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy, w tym: - pielęgniarki bez prawa do wykonywania zawodu - kobiety z predyspozycjami do pracy w branży mięsnej - kobiety z wykształceniem zawodowym handlowym, bez doświadczenia zawodowego OGÓŁEM: 50 OSÓB OKRES REALIZACJI 2 styczeń 2006 – 31 październik 2006 OFEROWANE WSPARCIE 1. Pośrednictwo pracy – 50 osób 2. Poradnictwo zawodowe – 50 osób 3. Szkolenia – 35 osób 4. Przygotowanie zawodowe – 35 osób 5. Prace interwencyjne – 10 WARTOŚĆ PROJEKTU 291 988,98 zł.

34 Profesjonalny urzędnik Działanie 1.1 SPO RZL CEL GŁÓWNY Doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników PUP Chrzanów, dostosowanie ich kwalifikacji do standardów unijnych, a także wprowadzenie nowej usługi dla przedsiębiorców (konsultacje on-line), mające na celu ożywienie rynku pracy i wspieranie przedsiębiorczości UCZESTNICY PROJEKTU Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie OGÓŁEM: 50 OSÓB OKRES REALIZACJI 15 marzec 2006 – 31 sierpień 2007 OFEROWANE WSPARCIE Szkolenia – 50 osób: Moduł I – język angielski Moduł II – szkolenia rozwijające psychologiczne aspekty pracy i podwyższające wiedzę prawną Moduł III – profesjonalna obsługa komputera Moduł IV – doradztwo w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości WARTOŚĆ PROJEKTU 468 016,00 zł.

35 POZOSTAŁE DZIAŁANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU 2006

36 TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PRACY OBSZARPARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA KATEGORIA JEDNORAZOWE (PODMIOTY PUBLICZNE, INSTYTUCJE SZKOLĄCE, AGENCJE ROZWOJU, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, PRACODAWCY) PODKATEGORIA Organizacje i instytucje, z którymi PUP ma zamiar współpracować w 2006r. w ramach zawieranych umów i porozumień o współdziałaniu DZIAŁANIE Zawieranie umów i porozumień o współpracy Przygotowanie i przeprowadzenie Targów Przedsiębiorczości i Pracy NAZWA PROJEKTU Targi Przedsiębiorczości i Pracy REZULTATY podniesienie poziomu konkurencyjności promocja na rynku wewnętrznym podniesienie poziomu produktów Ziemi Chrzan. nawiązanie bezpośrednich kontaktów przedsiębiorców oraz pracodawców z bezrobotnymi integracja podmiotów funkcjonujących na rynku pracy diagnoza rozwiązań instytucjonalnych dotyczących rynku pracy oraz przedsiębiorczości REALIZATORZY DZIAŁANIA Wydział Promocji I Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydział Pośrednictwa Pracy LIDER Specjalista ds. przedsiębiorczości

37 GIEŁDA PRACY OBSZARZASOBY LUDZKIE KATEGORIABEZROBOTNI PODKATEGORIAWszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy DZIAŁANIE Promocja Giełdy Pracy Pozyskiwanie pracodawców zainteresowanych uczestnictwem w Giełdzie Dobór pracowników dla pracodawców uczestniczących w Giełdzie NAZWA PROJEKTU GIEŁDA PRACY CZAS REALIZACJIII kwartał 2006 rok REZULTATY Ułatwienie bezrobotnym podjęcia zatrudnienia Pomoc dla pracodawców w doborze odpowiedniego pracownika Promocja przedsiębiorczości REALIZATORZY DZIAŁANIA Wydział Pośrednictwa Pracy LIDERWydział Pośrednictwa Pracy

38 PROGRAM JUNIOR OBSZARZ A S O B Y L U D Z K I E KATEGORIAN I E P E Ł N O S P R A W N I PODKATEGORIA Niepełnosprawni absolwenci DZIAŁANIE Program JUNIOR – poszukujący pracy: - pośrednictwo pracy - poradnictwo zawodowe - staże REZULTATY uzyskanie bieżącej informacji o rynku pracy nabycie doświadczenia zawodowego integracja osób niepełnosprawnych REALIZATORZY DZIAŁANIA Wydział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Wydział Pośrednictwa Pracy Wydział Instrumentów Rynku Pracy Wydział Finansowo – Księgowy LIDER Doradca zawodowy

39 PROGRAMY: SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI DAMY SOBIE RADĘ OBSZARZASOBY LUDZKIE KATEGORIANIEPEŁNOSPRAWNI PODKATEGORIABezrobotni i poszukujący pracy niepełnosprawni w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym DZIAŁANIE poradnictwo indywidualne i grupowe szkolenia pośrednictwo pracy konsultacje u prawnika i psychologa NAZWA PROJEKTU Program Sprawni niepełnosprawni Program Damy sobie radę ŹRÓDŁO FINANSOWANIAPHARE, EFS CZAS REALIZACJI2006 i 2007 rok REZULTATY rozpoznanie predyspozycji i potrzeb niepełnosprawnych motywacja do aktywnego poszukiwania zatrudnienia uzyskanie bieżącej informacji o rynku pracy zmiana lub podwyższenie kwalifikacji podjęcie zatrudnienia REALIZATORZY DZIAŁANIA Wydział Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych LIDERStowarzyszenie Przyjaciół Integracji

40 PROGRAM TALENT OBSZARZ A S O B Y L U D Z K I E KATEGORIAM Ł O D Z I E Ż PODKATEGORIA Bezrobotni do 25 roku życia oraz do 27 roku życia, którzy w okresie do 12 miesięcy ukończyli szkołę wyższą działających w sektorze kultury. DZIAŁANIE Program TALENT ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Fundusz Pracy w dyspozycji PUP REZULTATY Podjęcie stażu zgodnie z kierunkiem wykształcenia Zwiększenie aktywności zawodowej na rynku pracy REALIZATORZY DZIAŁANIA Wydział Pośrednictwa Pracy Wydział Finansowo – Księgowy Wydział Instrumentów Rynku Pracy LIDER Wydział Instrumentów Rynku Pracy

41 DZIAŁANIA SKIEROWANE DO PRACOWNIKÓW SEKTORÓW RESTRUKTURYZOWANYCH OBSZARZ A S O B Y L U D Z K I E KATEGORIA P R A C O W N I C Y S E K T O R Ó W R E S T R U K T U R Y Z O W A N Y C H PODKATEGORIA - pracownicy zakładów restrukturyzowanych zlokalizowanych na terenie powiatu chrzanowskiego - pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników - osoby zatrudnione u pracodawców, wobec których ogłoszono upadłość lub jest w stanie likwidacji DZIAŁANIE pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe szkolenia specjalistyczne realizacja zatwierdzonego programu Outplacement dla pracowników zwalnianych grupowo REZULTATY bieżąca informacja o rynku pracy nabycie nowych kwalifikacji – przekwalifikowanie uzupełnienie kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami rynku pracy REALIZATORZY DZIAŁANIA Wydział Pośrednictwa Pracy Wydział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Wydział Instrumentów Rynku Pracy Wydział Finansowo – Księgowy LIDER Wydział Pośrednictwa Pracy

42 PROGRAM AKTYWIZACJI OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA OBSZARZASOBY LUDZKIE KATEGORIAOSOBY BEZROBOTNE PODKATEGORIABezrobotni powyżej 50 roku życia DZIAŁANIE - poradnictwo indywidualne i grupowe - szkolenia - pośrednictwo pracy - prace interwencyjne NAZWA PROJEKTU Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia CZAS REALIZACJIMaj 2006 – czerwiec 2006 REZULTATY rozpoznanie predyspozycji, potrzeb grupy motywacja do aktywnego poszukiwania zatrudnienia uzyskanie bieżącej informacji o rynku pracy podjęcie zatrudnienia w formie prac interwencyjnych REALIZATORZY DZIAŁANIA Wydział Pośrednictwa Pracy Wydział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Wydział Instrumentów Rynku Pracy LIDERLider Klubu Pracy

43 AKCJA CHARYTATYWNA Z SERCEM NIE TYLKO OD ŚWIĘTA POMOC DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z POWIATU CHRZANOWSKIEGO

44 Przedsiębiorcza kobieta OBSZARZASOBY LUDZKIE KATEGORIAOSOBY BEZROBOTNE PODKATEGORIA48 bezrobotnych kobiet z powiatu chrzanowskiego DZIAŁANIE - poradnictwo zawodowe - szkolenia - pośrednictwo pracy - Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej NAZWA PROJEKTU Przedsiębiorcza kobieta CZAS REALIZACJIIII kwartał 2006 – IV kwartał 2007 REZULTATY rozpoznanie predyspozycji, potrzeb grupy nowe miejsca pracy w powiecie podwyższenie kwalifikacji przez 48 kobiet REALIZATORZY DZIAŁANIA Wydział Pośrednictwa Pracy Wydział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Wydział Instrumentów Rynku Pracy LIDERWydział Instrumentów Rynku Pracy

45 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w 2005 roku Misja: …sprawny i skuteczny urząd administracji samorządowej, realizujący wspólnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google