Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYTRO 2010 „Modernizacja EGBiL – aspekty prawne oraz możliwości wykorzystania tych prac do poprawy jakości całej bazy danych” Karol Kaim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYTRO 2010 „Modernizacja EGBiL – aspekty prawne oraz możliwości wykorzystania tych prac do poprawy jakości całej bazy danych” Karol Kaim."— Zapis prezentacji:

1 RYTRO 2010 „Modernizacja EGBiL – aspekty prawne oraz możliwości wykorzystania tych prac do poprawy jakości całej bazy danych” Karol Kaim

2 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
ASPEKT PRAWNY Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – rozumie się przez to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany, zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami, System informacji o terenie – rozumie się przez to bazę danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych.

3 Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
§ 80.1 Modernizację ewidencji przeprowadza się w sposób planowy zapewniający: 1) zastąpienie rejestrów gruntów prowadzonych na papierze w technice ręcznej odpowiednimi zbiorami komputerowymi - w terminie do 31 grudnia 2001 r., 2) uruchomienie informatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych - w terminie do 31 grudnia 2003 r., 3) założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22 (ewidencja budynków): a) dla obszarów miast w terminie do 31 grudnia 2005 r., b) dla terenów wiejskich w terminie do 31 grudnia 2010 r.

4 Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
§ 81. Warunki organizacyjno-techniczne do wykonania zadań, o których mowa w § 80, zapewnia Główny Geodeta Kraju poprzez: 1) zorganizowanie systemu szkoleń i wymiany doświadczeń dla pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, 2) opracowanie i wdrożenie efektywnych rozwiązań technologicznych wykorzystujących w szczególności metody informatyczne i fotogrametryczne.

5 Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
§ Starosta udostępnia dane ewidencyjne w formie: 1) komputerowych wydruków mapy ewidencyjnej, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów i skorowidzów, o których mowa w § 22-32, 2) wypisów z rejestrów i kartotek, 3) wyrysów z mapy ewidencyjnej, 4) plików komputerowych, 5) informacji przekazywanych ustnie i wizualnie.

6 ROZPORZĄDZENIE w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne (…)
9.9.Do czasu ustalenia ogólnie obowiązujących standardów technicznych numerycznego przekazywania do zasobu wyników wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, w przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentacji wynikowej opracowanej w formie zbiorów komputerowych, pozwalających na automatyczne uzupełnianie bazy danych, których format jest zgodny ze standardem ustalonym i ogłoszonym w formie pisemnej, przez właściwy miejscowo organ prowadzący zasób, w drodze obwieszczenia, wysokość opłat ustala się, stosując współczynnik 0,5

7 Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
§ 55. Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu: 1) uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia, 2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu, 3) poprawy funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych.

8 Koordynacja wprowadzania zmian
W przypadku zmian zawierających w sobie duże ilości danych (wiele obiektów do modyfikacji oraz znaczna ilość relacji zmienianych obiektów – konieczna jest koordynacja wprowadzanych zmian

9 MODERNIZACJA – PROJEKT
Zmiany „globalne” takie jak m.in. modernizacje należałoby potraktować jako projekty. Projektami takimi należy zarządzać, planować ich wykonanie, kontrolę. Definiować cel główny oraz cele dodatkowe. Należy wprowadzać procedury ich wykonania – których częścią jedynie są formaty wymiany, oprogramowania oraz technologie wykonania. Warunki prawne są jedynie częścią tych uwarunkowań – warto korzystać z technologii wykonawców oraz osiągać „wartość dodaną”.

10 Celowość PROCEDURY wprowadzania zmian „globalnych”
Rozwój zawartości merytorycznej Potrzeby stawiane przed bazami danych o nieruchomościach Rozwój technologiczny wykonawców Zwiększona ilość prac (więcej informacji) Wzajemne powiązania treści bazy – w ramach struktury wewnętrznej Wydziały Geodezji …

11 Proces wymiany składa się z dwóch głównych – podprocesów:
Wydawanie danych Przyjmowanie danych Każdy z nich wpływa na możliwość wymiany i są one od siebie zależne Sposób przyjęcia warunkuje rodzaj wydawania

12 Wydawanie danych Sposób wydania danych jest uwarunkowany – planowanym sposobem przyjmowania Formaty danych (w aspekcie utraty części informacji) Ilość informacji Spójność informacji

13 Przyjmowanie danych Ustalony format wymiany, kontrola formatu
Ustalone oprogramowanie lub technologia Blokowanie baz – koordynacja Kontrola merytoryczna Udokumentowanie faktycznych zmian Poprawki (polepszenie wektoryzacji, pasowanie do terenu)

14 ALGORYTM Zgłoszenie w ODGiK Wybór procedury NUMERYCZNA TRADYCYJNA

15 Operat techniczny przygotowany przez wykonawcę
Wymiana TRADYCYJNA BAZA DANYCH Zgłoszenie w ODGiK Materiały dla wykonawcy które posiada zasób, kopie, wyciągi, pliki, skany …… Operat techniczny przygotowany przez wykonawcę BAZA DANYCH Praca ODGiK

16 TRADYCYJNA - cechy Niezależne wydawanie danych
Niezależne przyjmowanie danych (często osobne struktury – inne osoby) Nie występuje konieczność uzgodnień formatów, szczegółów wymiany Uzyskiwanie jedynie informacji „obligatoryjnych” Konieczność „dublowania” pracy wykonawcy

17 Wymiana NUMERYCZNA Praca ODGiK Praca wykonawcy BAZA DANYCH
Kopie dokumentów Uzgodniony format Materiały analogowe NARZĘDZIA WYKONAWCY

18 NUMERYCZNA - cechy Wydawanie danych należy skorelować ze sposobem ich późniejszego przyjmowania Zasady współpracy (formaty, terminy, zakres) musza być ściśle określone Możliwość uzyskiwania informacji „fakultatywnych” Ograniczenie „dublowania” pracy wykonawcy Możliwość stosowania narzędzi wspomagających kontrolę w większym zakresie

19 Relacje danych w ramach Wydziałów Geodezji …
Zakres pracy (ODGiK) a zakres faktycznej modyfikacji Inwentaryzacja urządzeń podziemnych (MZ) a ZUDP Zmiany podmiotowe i przedmiotowe a gospodarowanie mieniem SP i JST Inwentaryzacja budynków a (MZ) – budynki w budowie Funkcja lokali – funkcja budynku Prace nietypowe – zlecenia ogólnopolskie

20 ASPEKT TECHNICZNY

21 WARUNKI KONIECZNE I WYSTARCZAJĄCE
Baza danych z możliwością eksportu i importu danych Zdefiniowanie zasobu wymienianych informacji Posiadane sformalizowanej procedury wymiany (opisanej) Dodatkowo Informatyzacja zasobu Mapy numeryczne w pełnej treści Spójny zasób

22 UWARUNKOWANIA Podstawowym uwarunkowaniem technicznym jest ilość posiadanych danych numerycznych w stosunku do danych analogowych Kolejnym – możliwość implementacji danych dostarczanych przez wykonawców

23 BLOKOWANIE BAZ Rola urzędu to rola koordynatora oraz inspektora wprowadzanych zmian do bazy – przy takim podejściu pierwszoplanową rolę i ciężar zmian przejmuje wykonawca prac

24 ELASTYCZNA WYMIANA Stworzenie procedury umożliwiającej łatwą i szybka wymianę danych pomiędzy Służbą geodezyjną a wykonawcami - leży we wspólnym interesie całej branży

25 PODEJŚCIA realizacje „projektów modernizacyjnych” powinny budować całościowe podejście wzbogacania bazy danych rozbudowa bazy głównej (JEDNA BAZA – CENTRALIZACJA DANYCH) budowanie dodatkowych baz danych – nowych aplikacji

26 WIELE OPROGRAMOWAŃ (BAZ)

27 JEDNA BAZA (CENTRALNA)

28

29 Rozproszenie baz każda baza może mieć własną aktualność
łatwość zasilania danych konieczność aktualizacji lub utrzymania kompatybilności wielu baz konieczność weryfikacji spójności materiałów wychodzących wiele oprogramowań konieczność „ręcznej koordynacji”

30 Centralizacja każdy kolejny zakres danych powinien być wprowadzany we właściwej kolejności; wprowadzane nowe dane powinny być weryfikowane i integrowane z istniejącymi; proces ładowania jest znacznie bardziej skomplikowany – musi uwzględniać relacje ze wszystkimi istniejącymi danymi; łatwość utrzymania danych w integracji i aktualności (nie powielamy pracy łatwiej weryfikujemy błędy); pełna kompatybilność; łatwość i zasadność wprowadzania elektronicznego obiegu dokumentów;

31 REALIZACJA POTRZEB numeryczna mapa ewidencyjna; rejestr granic;
integracja danych – zadawalający poziom; zgodność z prawem (użytki); ewidencja budynków – modernizacja; mapa zasadnicza, gospodarowanie nieruchomościami; (oprogramowanie wszystkich potrzeb wydziału) układ 2000 zarejestrowanie w bazie danych 100% dokumentów z zasobu

32 POTRZEBY AKTUALNE elektroniczny obieg dokumentów;
integracja z innymi wydziałami, instytucjami; współpraca z wykonawstwem geodezyjnym w sposób zautomatyzowany; skanowanie (informatyzacja) materiałów analogowych; mapa zasadnicza, GESUT, gospodarowanie nieruchomościami;

33 Przykłady opracowań transfer danych do systemu zintegrowane wraz z uzupełnieniem i poprawą danych; założenie ewidencji budynków wraz z wektoryzacją mapy zasadniczej; BUDYNKI wektoryzacja mapy ewidencyjnej (z wykorzystaniem operatów jednostkowych) wraz z informatyzacją tych operatów jednostowych; Informatyzacja zasobu (skanowanie) wraz z rejestrają operatów w bazie danych; ZAKRESY OPERATÓW modernizacja osnowy poziomej wraz z transformacją bazy do układu „2000”;

34 TEZY „dobrej” modernizacji nie uda się zrobić bez nowoczesnych technologii informatycznych; (mówią nawet o nich przepisy); aby osiągnąć dodatkowe korzyści w wyniku wykorzystania nowoczesnych technologii warto nawet na etapie planowania „projektów” skorzystać z doświadczeń firm geodezyjnych – to one posiadają technologie które mogą zaangażować; modernizacja nie polega jedynie na weryfikacji danych ale na ich profesjonalnym zaaplikowaniu (implementacji) bez niszczenia relacji z obiektami już istniejącymi w bazie danych;

35 TEZY podejście łączenia czynności w ramach „projektów modernizacyjnych” daje wymierne korzyści merytoryczne dla bazy danych (wzbogaca ją dodatkowo) ale również finansowym (koszty takich prac są znacznie niższe); jedynie wspólne zaangażowanie wykonawców prac geodezyjnych oraz służby geodezyjnej - wydają się być odpowiedzią na wyzwania stojące przed geodezyjnymi bazami danych, których wartość merytoryczna, aktualność oraz nowoczesność technologiczna jest podstawą trwania naszego zawodu. Zarówno wykonawców (firm) jak i służby geodezyjnej;

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Karol Kaim


Pobierz ppt "RYTRO 2010 „Modernizacja EGBiL – aspekty prawne oraz możliwości wykorzystania tych prac do poprawy jakości całej bazy danych” Karol Kaim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google