Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
przygotował. Henryk Korolczuk

2 Deklaracja zdającego Egzamin jest nieobowiązkowy, dlatego każdy kto chce do niego przystąpić musi złożyć pisemną deklarację: przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego w terminie: do 20 grudnia – dla zdających w sesji letniej

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Jest egzaminem zewnętrznym co oznacza, że: jest przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną względem szkoły i pod jej nadzorem, wykorzystuje opracowane przez nią jednolite zadania egzaminacyjne, kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu, sprawdzany jest przez niezależnych od szkoły egzaminatorów, jego istotę stanowi oddzielenie procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów od procesu kształcenia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających.

4 Porównywalność i obiektywizm egzaminu zapewniają:
ustalone i zatwierdzone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu, jednolite w całym kraju zadania egzaminacyjne opracowane na bazie standardów egzaminacyjnych, jednakowe warunki egzaminowania, specjalnie przygotowani egzaminatorzy zewnętrzni wpisani do ewidencji prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

5 INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
1.Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz.2046). 2.Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo do zdawania egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń).

6 3. Informacje o miejscu, terminach i czasie rozpoczęcia etapu pisemnego i praktycznego zawarte są w pisemnym zawiadomieniu o egzaminie podpisanym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły/placówki/pracodawcy) lub dyrektora komisji egzaminacyjnej. 4. Na etap pisemny egzaminu zdający zgłasza się o godzinie ustalonej przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 5. Na etap praktyczny egzaminu zdający zgłasza się najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia. 6. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiadamia zdających o wymaganych dokumentach, przyborach, które zdający powinien zabrać na egzamin.

7 ETAP PISEMNY 7. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone lub wylosowane miejsca. Każdy zdający powinien mieć przy sobie dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem i okazać go przed wejściem do sali. Do sali zdający nie wnosi żadnych środków łączności. 8. Na egzamin zdający przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

8 9. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. 10.  Arkusz egzaminacyjny zawiera: –   instrukcję dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza, –  test dwuczęściowy z wyraźnie oddzieloną częścią I i częścią II. W części I znajduje się 50 zadań, w części II – 20 zadań. Wszystkie zadania są zadaniami zamkniętymi z czterema odpowiedziami, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 11.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami odpowiedzi są nienaruszone i otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących i przedstawicieli zdających.

9 12. Zdający, po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny i karta odpowiedzi są kompletne, tzn. czy arkusz ma wszystkie strony, czy strony arkusza i karty są wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymuje kompletny arkusz lub kartę. Wymianę arkusza lub karty zdający potwierdza czytelnym podpisem w protokole przebiegu etapu pisemnego. 13. Zdający ma obowiązek zapoznać się z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. Przykład pierwszej strony arkusza wraz z instrukcją i kartą odpowiedzi znajduje się w załączniku do tej Informacji.

10 – swój numer ewidencyjny PESEL i koduje go, – datę urodzenia,
14. Zdający wpisuje informacje w wyznaczonych miejscach na karcie odpowiedzi: –  swój numer ewidencyjny PESEL i koduje go, –  datę urodzenia, –  symbol zawodu i wersję arkusza. W razie wątpliwości może poprosić o wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego. 15. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia rozwiązywania zadań. 16. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza odpowiedzi w wyznaczonych miejscach na karcie odpowiedzi wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. Na rozwiązanie zadań zdający ma 120 minut. Na podstawie opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej czas może być wydłużony o 30 minut, a egzamin odbywa się w odrębnej sali.

11 17. Zdający może rozwiązywać zadania w dowolnej kolejności
17. Zdający może rozwiązywać zadania w dowolnej kolejności. Aby zdać etap pisemny egzaminu zdający musi poprawnie rozwiązać, co najmniej 25 zadań z części I i co najmniej 6 zadań z części II. 18. W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej), b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, d) nie wypowiada uwag i komentarzy, e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

12 19. Na 15 minut przed godziną zakończenia egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina, ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu. 20. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. 21. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania na karcie odpowiedzi, a następnie odbiera od zdającego kartę odpowiedzi i arkusz egzaminacyjny. Po arkusz egzaminacyjny zdający może się zgłosić do przewodniczącego po zakończeniu egzaminu. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

13 22. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym: –  sprawdza, czy poprawnie zakodował na karcie odpowiedzi wszystkie wymagane informacje, a następnie zamyka i odkłada arkusz na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu, –  czeka aż członkowie zespołu nadzorującego w jego obecności sprawdzą kompletność kodowania numeru ewidencyjnego PESEL, daty urodzenia, symbolu zawodu i wersji arkusza, –  opuszcza salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego.

14 ETAP PRAKTYCZNY 23. Zdający, w dniu egzaminu, zgłasza się do ośrodka egzaminacyjnego na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Na egzamin zdający przynosi ze sobą przybory do pisania - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, odzież roboczą, oraz inne określone w zawiadomieniu o egzaminie dokumenty związane ze specyfiką zawodu, np. aktualną książeczkę zdrowia – w zawodach: kucharz małej gastronomii, rzeźnik-wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, cukiernik, piekarz. We wskazanym pomieszczeniu/miejscu przebiera się w odzież roboczą. 24. O ustalonej godzinie zdający zajmuje wyznaczone przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pomieszczenie/ miejsce. Każdy zdający powinien mieć przy sobie dowód tożsamości oraz w zależności od zawodu dokumenty, o których mowa w pkt.23. Dowód tożsamości i pozostałe dokumenty zdający musi okazać przed wejściem do miejsca egzaminu.

15 25.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i kartami obserwacji są nienaruszone i otwiera je w obecności przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i zdających. 26.  Zdający losuje zadanie egzaminacyjne opisane numerem stanowiska. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wskazuje zdającemu stanowisko egzaminacyjne w pomieszczeniu /miejscu egzaminowania. Na stanowisku zdający na polecenie przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony, czy strony są wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego - otrzymuje kompletny arkusz. Informację o wymianie arkusza z nazwiskiem zdającego przewodniczący zamieszcza w protokole etapu praktycznego egzaminu zawodowego, co zdający potwierdza czytelnym podpisem.

16 27.  Zdający uczestniczy przed rozpoczęciem egzaminu w instruktażu stanowiskowym, podczas którego zapoznaje się z maszynami, urządzeniami, sprzętem stanowiącym wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego oraz zasadami bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku, co potwierdza czytelnym podpisem w protokole etapu praktycznego egzaminu zawodowego. 28.  Zdający zapoznaje się z treścią zadania egzaminacyjnego i instrukcją do wykonania zadania, znajdującymi się w arkuszu egzaminacyjnym, oraz stanowiskiem egzaminacyjnym - instrukcje bezpieczeństwa i obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu obowiązującymi na danym stanowisku (w załączeniu – przykład strony tytułowej arkusza). Na zapoznanie się z treścią zadania i przygotowanie się do wykonania zadania zdający ma 20 minut, których nie wlicza się do czasu trwania etapu praktycznego. 29.  Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut i określony jest w informatorze dla danego zawodu.

17 30. Czas przeznaczony na wykonanie zadania odliczany jest po upływie 20 minut, o których mowa w pkt. 28. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza czas rozpoczęcia i zakończenia etapu praktycznego egzaminu. 31. Wykonanie zadania egzaminacyjnego obejmuje: –  zaplanowanie przez zdającego operacji technologicznych, zabiegów i czynności niezbędnych do wykonania zadania i wypełnienie formularza „Plan działania”, –  zorganizowanie stanowiska pracy, –  wykonanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów ochrony przeciwpożarowej, –   zaprezentowanie efektów wykonanego zadania z uwzględnieniem oceny jakości wykonania.

18 32.  W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej/miejsca egzaminu (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej), b) nie opuszcza wyznaczonego mu stanowiska egzaminacyjnego, c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, d) nie wypowiada uwag i komentarzy, e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadania egzaminacyjnego, f) niezwłocznie zgłasza egzaminatorom awarie urządzeń.

19 33. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia spowodowanego naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego zdającego i nakazuje opuszczenie pomieszczenia/miejsca egzaminacyjnego (procedury - rozdział V). 34. Zdający, który w trakcie egzaminu podejmuje decyzję o rezygnacji z wykonywania zadania, zgłasza tę decyzję przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego i składa w tej sprawie pisemne oświadczenie wraz z arkuszem egzaminacyjnym. 35. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu egzaminacyjnego odbiera od zdającego arkusz egzaminacyjny. Zdający przygotowuje się do prezentowania efektów wykonanego zadania egzaminacyjnego.

20 36. Na 5 minut przed ustalonym czasem rozpoczęcia prezentacji, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza czas zakończenia pracy dla poszczególnych zdających. Ustala pomieszczenie/ miejsce i kolejność prezentowania przez zdających. 37. Po prezentacji przez zdającego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odbiera od zdającego arkusz egzaminacyjny, sprawdza w obecności zdającego jego kompletność i potwierdza odbiór zestawu w protokole, pozwala na opuszczenie przez zdającego pomieszczenia/miejsca.

21 Planowanie zapisać w formularzu PLAN DZIA ANIA operacje prowadzące do naprawy układu lub podzespołu pojazdu samochodowego, sporządzić wykaz części potrzebnych do naprawy określonego układu lub podzespołu pojazdu samochodowego, sporządzić wykaz: narzędzi monterskich, takich jak: klucze, wkrętaki, szczypce, przyrządów i urządzeń, takich jak: ściągacze sprężyn zaworowych, łożysk, półosi, szczypce do montażu pierścieni tłokowych itp., stosownie do zakresu naprawy, sporządzić wykaz sprzętu kontrolno-pomiarowego, np.: suwmiarka, mikrometr, szczelinomierz, ciśnieniomierz, lampa stroboskopowa, sporządzić wykaz płynów eksploatacyjnych potrzebnych do wymiany podczas naprawy, sporządzić wykaz sprzętu zabezpieczającego pojazd przed zabrudzeniem i przemieszczeniem.

22 Organizowanie zgromadzić sprzęt zabezpieczający pojazd przed przemieszczeniem i zabrudzeniem stosownie do zakresu naprawy, zgromadzi na stanowisku naprawczym narzędzia monterskie, przyrządy i urządzenia, jak: klucze, wkrętaki, szczypce, ściągacze, stosownie do zakresu naprawy zgromadzić na stanowisku sprzęt kontrolno-pomiarowy, stosownie do zakresu naprawy zgromadzić części zamienne, płyny eksploatacyjne i smary potrzebne do naprawy rozmieścić powyższe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy sprawdzić stan techniczny urządzeń i przyrządów oraz zabezpieczeń dobrać ubranie robocze, nakrycie głowy, rękawice, okulary ochronne, stosownie do zakresu naprawy.

23 Wykonanie ustawić pojazd samochodowy na stanowisku i zabezpieczy przed przemieszczeniem lub podnieść przy pomocy podnośnika i zabezpieczy przed opadnięciem, nałożyć pokrowce i osłony zabezpieczające pojazd przed zabrudzeniem wymontować unieruchomi na stanowisku pracy układ lub podzespół przeznaczony do naprawy dokonać demontażu układu lub podzespołu podlegającego naprawie wyczyści mechanicznie lub umyć elementy zdemontowanego układu lub podzespołu używać narzędzia i przyrządy zgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywać pomiarów i sprawdzeń w trakcie i po naprawie, dokonać weryfikacji części organoleptycznie lub za pomocą sprzętu kontrolno-pomiarowego, dobrać części zamienne oraz potrzebne materiały technologiczne i eksploatacyjne, dokonać wymiany części, dokona montażu układu lub podzespołu, dokonać regulacji elementów układu lub podzespołu podlegających regulacji, kontrolować na bieżąco jakoś montażu zgodnie z dokumentacją montażową i usuwa dostrzeżone usterki, zamontować układ lub podzespół do pojazdu, sprawdzić poprawność naprawy układu lub podzespołu, np.: poprzez uruchomienie próbne, utrzymywać porządek na stanowisku pracy w trakcie wykonywania zadania, sprzątną miejsce pracy, umieści w odpowiednich pojemnikach zużyte części i materiały eksploatacyjne po wykonanej pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, odłożyć do wyznaczonych miejsc.

24 Prezentowanie uzasadnić sposób wykonania naprawy w odniesieniu do określonej w zadaniu niesprawności pojazdu, ocenić jakość wykonanej naprawy w odniesieniu do założeń zawartych w zadaniu.

25 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych Czas trwania 120 minut (+ 30 min) ETAP PISEMNY Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych Etap praktyczny – obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne i oceniany jest przez trzyosobowy zespół egzaminatorów prowadzących obserwację Czas trwania 180 – 240 min ETAP PRAKTYCZNY

26 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy ETAP PISEMNY Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów Obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) zalicza min. 75% punktów ETAP PRAKTYCZNY

27 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU
Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.

28

29


Pobierz ppt "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google