Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcimy fachowców dla gospodarki! OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK 2011/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcimy fachowców dla gospodarki! OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK 2011/2012."— Zapis prezentacji:

1 Kształcimy fachowców dla gospodarki! OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK 2011/2012

2 Spis treści 1.Kształcenie ustawiczne. 2.Dlaczego warto wybrać studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie? 3.Oferta edukacyjna na 2011/2012. 4.Proces rekrutacji. 5.Więcej informacji - kontakt. Wła ś ciwy wybór

3 Kształcenie ustawiczne – dlaczego warto inwestować we własny rozwój? Kształcenie ustawiczne jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia. * (http://pl.wikipedia.org/wiki/Kszta%C5%82cenie_ustawiczne) Wymóg współczesności Postęp w nauce i technice wymaga stałego uaktualniania swojej wiedzy i nabywania nowych kwalifikacji. Na współczesnym rynku pracy ceniona jest elastyczność pracowników. Jednocześnie wiele firm poszukuje specjalistów z wąskich dziedzin. Szeroka oferta edukacyjna daje możliwość dopasowania kształcenia do swoich potrzeb i wymagań.

4 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest wieloprofilową uczelnią, w której integrują się nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. W strukturze polskiego szkolnictwa wyższego posiada ugruntowaną pozycję. Tradycja uniwersytecka uczelni sięga 1944 roku. Dotychczas różne kierunki studiów ukończyło ponad 50 tysięcy absolwentów. Tradycja i nowoczesność Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

5 Wysoki poziom i życzliwość kadry naukowej, jak również znakomicie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria, nowoczesne metody nauczania dają gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie. Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

6 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest jedną z nielicznych polskich uczelni, która posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 (coroczna weryfikacja przestrzegania norm nim określonych). Jakość potwierdzona certyfikatem Dlaczego warto wybrać naszą ofertę? ISO 9001:2008

7 Kształcenie szyte na wymiar Oferta dla biznesu: program nauczania dostosowany do potrzeb Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na zamówienie biznesu może prowadzić studia podyplomowe lub kursy dokształcające z dowolnej dziedziny nauk przyrodniczo-technicznych. Program nauczania konstruowany jest w oparciu o konkretne potrzeby przedsiębiorstwa Liczba słuchaczy, delegowanych przez pracodawcę, wymagana w celu uruchomienia kursu/studiów ustalana jest indywidualnie.

8 Warunki prowadzenia zajęć Zajęcia odbywać się będą w systemie niestacjonarnym (sobota-niedziela, co 2, 3 tygodnie). Studia podyplomowe: Nowoczesne Rolnictwo oraz Odnawialne Źródła Energii realizowane są w Zamościu przez Wydział Nauk Rolniczych UP. Pozostałe realizowane są w Lublinie. Studia trwają 2 semestry (wyjątek: Techniki Gastronomiczne w Turystyce = 3 semestry)

9 W roku akademickim 2011/2012 zapraszamy na następujące studia podyplomowe: Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska, Diagnostyka Molekularna, Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie, Nowoczesne Rolnictwo, Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego, Odnawialne Źródła Energii, Pielęgniarstwo Zwierząt, Specjalistyczne Użytkowanie i Ochrona Zdrowia Koni, Studia Hipologiczne, Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych, Studia Specjalizacyjne z Zakresu ChoróbPsów i Kotów, Techniki Gastronomiczne w Turystyce, Technika i Technologia Produkcji Pasz, Towaroznawstwo i Obrót Żywnością, Zapewnienie Jakości w Produkcji Owoców i Warzyw, Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności, Zarządzanie Systemami Środowiska

10 Studia podyplomowe: Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska, Tematyka obejmuje m.in. : analitykę toksykologiczną według norm europejskich, analizę instrumentalną, badanie ksenobiotyków i substancji przeciwżywieniowych, bromatologię z elementami dietetyki, systemy badania żywności, biochemiczne mechanizmy toksyczności i detoksykacji, zatrucia i zakażenia pochodzenia bakteryjnego, mikologię, zastosowanie analizy genetycznej, toksykologię pestycydów i środków narkotycznych, monitoring i analitykę w badaniach środowiskowych, systemy zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności, HACCP. Studia Hipologiczne Celem studiów jest poznanie odpowiednich i bezpiecznych warunków utrzymywania koni opartych na szerokiej wiedzy na temat biologii gatunku, wychowu, żywienia i pielęgnacji, jak również poznanie zasad właściwego użytkowania tych zwierząt. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób utrzymujących i użytkujących konie lub planujących ich zakup, które nie ukończyły studiów o profilu zootechnicznym, są natomiast absolwentami innych studiów wyższych magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

11 Studia podyplomowe: Diagnostyka Molekularna Absolwenci nabędą wiedzę z zakresu: biologii molekularnej, genetyki ogólnej i molekularnej, bioinformatyki, markerów molekularnych, technik pobierania prób i izolacji DNA, wykorzystania markerów DNA do identyfikacji genów i genotypów. Mogą podjąć pracę w rożnych laboratoriach związanych z ochrona zdrowia, oceną skażeń środowiska, oceną towarów i produktów spożywczych, instytucjach naukowych i in. Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych Studia skierowane są do osób chcących przejmować gospodarstwa rolne i czerpać środki pomocowe z UE oraz osób, które nie posiadają w/w wykształcenia. Absolwenci nabędą wiedzę z zakresu: przedmiotów przyrodniczych, agronomii, ogrodnictwa, leśnictwa, agroekologii, rolnictwa ekologicznego, zootechniki, aktywizacji obszarów wiejskich, agroturystyki, ekonomiki, ochrony środowiska, podstaw żywienia człowieka, przetwórstwa owoców i warzyw, dietetyki i gastronomii oraz funduszy UE wspomagających rozwój obszarów wiejskich.

12 Studia podyplomowe: Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu m.in. funkcjonowania agrobiznesu, marketingu produktów rolnych i żywnościowych, analizy rynku, zarządzania, finansów, planowania strategicznego, prawa gospodarczego i handlowego, funduszy strukturalnych, wspólnej polityki rolnej UE, komputerowego wspomagania decyzji, prowadzenia negocjacji handlowych oraz technologii produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej). Studia skierowane są również do osób, które nie posiadają wykształcenia/ kwalifikacji rolniczych, a chcą przejmować gospodarstwa rolne i czerpać środki pomocowe z UE. Studia Specjalizacyjne z Zakresu ChoróbPsów i Kotów Studia specjalizacyjne, prowadzone są według zasad określonych przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej z co najmniej dwuletnim stażem pracy zawodowej. Lekarz weterynarii może ubiegać się o uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu chorób psów i kotów po odbyciu 3-letniego szkolenia specjalizacyjnego według programu ustalonego przez Komisję oraz zdaniu egzaminu specjalizacyjnego.

13 Studia podyplomowe: Nowoczesne Rolnictwo Program zajęć dydaktycznych kładzie nacisk na nowoczesne technologie w produkcji roślinnej i zwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i Dobrej Praktyki Rolniczej wg wymogów WPR UE. Omawia funkcjonowanie rynków rolnych w kraju i UE, podstawy agrobiznesu, zasady rachunkowości rolniczej oraz źródła wsparcia finansowego. Absolwenci otrzymują: świadectwo ukończenia podyplomowych studiów w zakresie rolnictwa upoważniające do przejmowania gospodarstw rolnych, prowadzenia działalności rolniczej i pełnego korzystania z funduszy UE. Techniki Gastronomiczne w Turystyce Program studiów obejmuje usystematyzowaną i najnowszą wiedzę dotycząca technik gastronomicznych i ich zastosowania w gospodarstwach agroturystycznych oraz obiektach małej gastronomii. Umożliwia m.in. przygotowanie kadry kierowniczej do funkcjonowania w warunkach reformy rolnictwa i jego przystosowywania do wymogów Unii Europejskiej, w tym do wdrażania i stosowania systemów jakości GMP i HACCP oraz zdobycie wiedzy i podstawowych zasad marketingowych w tej branży.

14 Studia podyplomowe: Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego Studia przeznaczone są m.in.. dla nauczycieli wszystkich typów szkół, pracowników administracji państwowej i samorządowej. Program obejmuje przedmioty, m.in. z ekologii, ochrony geosfer, ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem praw zgodnych z normami Unii Europejskiej - NATURA 2000, Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa, Dyrektywa Wodna. Technika i Technologia Produkcji Pasz Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników wytworni i mieszalni pasz oraz służb kontrolujących produkcję, zdobycie wiedzy o podstawowych zasadach marketingu w tej branży, przygotowanie kierowniczej kadry dla branży zbożowo-paszowej, funkcjonującej w warunkach reformy rolnictwa i jego przystosowanie do wymogów UE (m.in. wdrażanie systemów jakości HACCP i ISO). Zajęcia są prowadzone w laboratoriach wyposażonych w minilinie, na których można dokonywać prezentacji procesów.

15 Studia podyplomowe: Odnawialne Źródła Energii Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej różnych źródeł energii odnawialnej (OZE), ich zasobach oraz możliwościach rozwoju, technologiach pozyskiwania, źródłach finansowania, aspektach prawnych. Oprócz części teoretycznej uczestnicy zostaną przygotowani do sporządzania opracowań w zakresie OZE: bilansu zasobów energii w skali gminy lub powiatu, wniosków o dofinansowanie inwestycji, studium wykonalności. Towaroznawstwo i Obrót Żywnością Celem studiów jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy dotyczącej towaroznawstwa i obrotu żywnością. W ramach studiów realizowane są m.in. następujące przedmioty: towaroznawstwo surowców i produktów roślinnych, towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych, towaroznawstwo pasz, metody konserwacji surowców rolniczych, higiena produktów żywnościowych, normalizacja i standaryzacja surowców rolniczych i produktów spożywczych, systemy kontroli jakości, przechowalnictwo żywności, obrót żywnością, obsługa celna żywności.

16 Studia podyplomowe: Pielęgniarstwo Zwierząt Studia umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności dotyczących: udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym i w nagłych wypadkach, rozpoznawania pierwszych objawów chorób zakaźnych i niezakaźnych (w tym pasożytniczych), wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, przygotowania zwierząt do zabiegów operacyjnych, dobrostanu zwierząt, pielęgnacji i kosmetologii zwierząt, przygotowania zwierząt do wystaw i pokazów. Słuchacze będą również odbywać obowiązkowe specjalistyczne praktyki (w klinikach i gabinetach weterynaryjnych oraz schroniskach). Zapewnienie Jakości w Produkcji Owoców i Warzyw W ramach studiów realizowane będą zajęcia obejmujące zagadnienia: kształtowanie jakości owoców i warzyw na etapie przedprodukcyjnym i produkcyjnym, higiena produktów żywnościowych, prawo żywnościowe i prawo związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej UE, normalizacja i standaryzacja owoców i warzyw, systemy zapewnienia jakości owoców i warzyw, zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000, wdrażanie i dokumentowanie systemów zapewnienia i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży ogrodniczej.

17 Studia podyplomowe: Specjalistyczne Użytkowanie i Ochrona Zdrowia Koni Oferta skierowana jest głównie do absolwentów kierunku zootechnicznego, szczególnie specjalności z zakresu hodowli i użytkowania koni. Pierwszym celem studiów jest zapoznanie się słuchaczy z wykorzystaniem osiągnięć naukowych w hodowli i szeroko pojętym użytkowaniu koni. Wykładowcami są wybitni praktycy – hodowcy i trenerzy, którzy na podstawie rezultatów stosowanych przez siebie nowoczesnych metod potrafią w określonych warunkach zweryfikować ich zasadność. Drugim celem jest przybliżenie problematyki funkcjonowania organizmu konia i ochrony jego zdrowia. Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego wprowadzania systemów jakości, szczególnie zasad systemu HACCP w produkcji przetwórczej, pełnienia funkcji menedżera zarządzania jakością w zakładzie przetwórczym oraz negocjatora w kontaktach z audytorami innych jednostek, przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego i UE, sterowania jakością w warunkach produkcji i dystrybucji żywnością. Przedmioty na studiach to m.in. : mikrobiologia, higiena żywności,, toksykologia żywności, żywienie człowieka, prawo żywnościowe, zarządzanie jakością wg norm ISO.

18 Studia podyplomowe: Zarządzanie Systemami Środowiska Celem studiów jest przedstawienie systemu zarządzania środowiskowego w świetle normy ISO 14001, EMAS i in. oraz zróżnicowania chronionych elementów środowiska i nauczenie zasad tworzenia i wykorzystania obszarów chronionych, ocen oddziaływania na środowisko, prognozowania stanu środowiska itp. Absolwent po ukończeniu studiów może więc podjąć pracę jako: inspektor ochrony środowiska w administracji (rządowej i samorządowej), specjalista w dziedzinie zarządzania środowiskiem, wykonujący samodzielnie lub w podzespołach projekty, oceny i ekspertyzy środowiskowe, konsultant i specjalista ds. systemu zarządzania środowiskiem (wg normy PN-EN ISO 14001) w przedsiębiorstwach produkcyjnych a także ds. obsługi funduszy UE w zakresie ochrony środowisk, projektant systemu zarządzania środowiskiem, koordynator systemów zarządzania środowiskiem, ekspert Czystszej Produkcji. Nowość !

19 Wymagane dokumenty: podanie-kwestionariusz (do pobrania z: www.cku.up.lublin.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku tegorocznych absolwentów możliwość złożenia tymczasowego zaświadczenia z Dziekanatu o zdanym egzaminie dyplomowym), ksero dowodu osobistego, 2 zdjęcia, dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej. W przypadku pytań prosimy o kontakt Procedura rekrutacji na studia podyplomowe Dokumenty należy składać w pok. 126, ul. Głęboka 31 lub wysłać pocztą do 15 września 2011 r.

20 Więcej informacji: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00 ul. Głęboka 31, pok. 126 20-950 Lublin tel. 081 445 66 30 e-mail: cku@up.lublin.pl www.cku.up.lublin.pl


Pobierz ppt "Kształcimy fachowców dla gospodarki! OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK 2011/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google