Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 1 KP ZRR ZRP ZJ KZ ZRK ZIM Zespol Konflikt Informacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 1 KP ZRR ZRP ZJ KZ ZRK ZIM Zespol Konflikt Informacja."— Zapis prezentacji:

1 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 1 KP ZRR ZRP ZJ KZ ZRK ZIM Zespol Konflikt Informacja Postep Jakosc Ryzyka Problem Administracja Czynnik ludzki PROWADZENIE PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH i TELEKOMUNIKACYJNYCH PODSTAWY PROWADZENIA PROJEKTÓW ATR WTiE Pracownia problemowa 22-26 listopad 2004

2 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 2

3 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 3 Procesy Administracja 9:00 ZPI Zarzadzanie Procesem Inwestycji

4 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 4 PROWADZENIE PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH i TELEKOMUNIKACYJNYCH PODSTAWY PROWADZENIA PROJEKTÓW ATR WTiE Pracownia problemowa 22-26 listopad 2004 Wtorek 23 listopada 2004 8.15 - 9.45 10.15 - 11.45 ZPI: Zarzadzanie procesem inwestycji Wyklad goscinny Marzanna Gierczak Opracowanie zadania ZPI Prezentacje wybranych prac Bogdan Lent, Marzanna Gierczak

5 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 5 Wyklad goscinny Zamowienia publiczne Marzanna Gierczak 9:00 ZPI Zarzadzanie Procesem Inwestycji

6 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 6 9:00 ZPI Zarzadzanie Procesem Inwestycji Cele systemu zamowien publicznych Zakres stosowania ustawy Tryby udzielania zamowien publicznych Przygotowanie postepowania Przeprowadzenie postepowania Zakonczenie postepowania Historia polskiego prawa o zam. publicznych

7 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 7 9:00 ZPI Zarzadzanie Procesem Inwestycji Historia polskiego prawa o zam. publicznych

8 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 8 Historia polskiego prawa o zamowieniach publicznych Przepisy ustawy z dnia….. 15 lutego 1933 !

9 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 9 9:00 ZPI Zarzadzanie Procesem Inwestycji Cele systemu zamowien publicznych Historia polskiego prawa o zam. publicznych

10 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 10 Cele systemu zamowien publicznych Efektywnosc wydatkowania srodkow publicznych Przeciwdzialanie patologii Rozwoj rynku i uczciwa konkurencja Ochrona srodowiska Rozwiazywanie problemow spolecznych

11 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 11 9:00 ZPI Zarzadzanie Procesem Inwestycji Cele systemu zamowien publicznych Zakres stosowania ustawy Historia polskiego prawa o zam. publicznych

12 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 12 Zakres stosowania ustawy Zakres podmiotowy Zakres przedmiotowy np. Ministerstwo, NIK, Lasy Panstwowe, Poczta Polska, Gazownictwo, …. np. Most Siekierkowski w Warszawie

13 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 13 9:00 ZPI Zarzadzanie Procesem Inwestycji Cele systemu zamowien publicznych Zakres stosowania ustawy Tryby udzielania zamowien publicznych Historia polskiego prawa o zam. publicznych

14 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 14 Tryby udzielania zamowien publicznych 1. 1. Przetarg nieograniczony, 2. 2. Przetarg ograniczony, 3. 3. Negocjacje z ogłoszeniem, 4. 4. Negocjacje bez ogłoszenia, 5. 5. Zamówienie z wolnej ręki, 6. 6. Zapytanie o cenę, 7. 7. Aukcja elektroniczna

15 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 15 9:00 ZPI Zarzadzanie Procesem Inwestycji Cele systemu zamowien publicznych Zakres stosowania ustawy Tryby udzielania zamowien publicznych Przygotowanie postepowania Historia polskiego prawa o zam. publicznych

16 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 16 Przygotowanie postepowania Komisja Specyfikacia SIWZ Terminy

17 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 17 Przygotowanie postepowania Komisja Specyfikacia SIWZ

18 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 18 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia SIWZ Specyfikacia SIWZ ? Co chcial(a)bym wiedziec od wykonawcy?

19 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 19 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia SIWZ Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zawierać co najmniej: 1. 1. Nazwa oraz adres zamawiającego, 2. 2. Tryb udzielenia zamówienia, 3. 3. Opis przedmiotu zamówienia, 4. 4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 5. 5. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 p.z.p., 6. 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie, 7. 7. Termin wykonania zamówienia, 8. 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, 9. 9. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 10. 10.Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, 11. 11.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, 12. 12.Wymagania dotyczące wadium, 13. 13.Termin związania ofertą, 14. 14.Opis sposobu przygotowywania ofert, 15. 15.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 16. 16.Opis sposobu obliczania ceny, 17. 17.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą, 18. 18.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert,, 19. 19.Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 20. 20.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 21. 21.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, 22. 22.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

20 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 20 9:00 ZPI Zarzadzanie Procesem Inwestycji Cele systemu zamowien publicznych Zakres stosowania ustawy Tryby udzielania zamowien publicznych Przygotowanie postepowania Przeprowadzenie postepowania Historia polskiego prawa o zam. publicznych

21 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 21 Przeprowadzenie postepowania Ocena ofert Wybor wykonawcy

22 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 22 Przeprowadzenie postepowania Ocena ofert

23 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 23 Ocena Ofert Ocena formalna Ocena spelnienia warunkow Ocena merytoryczna oferty

24 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 24 9:00 ZPI Zarzadzanie Procesem Inwestycji Cele systemu zamowien publicznych Zakres stosowania ustawy Tryby udzielania zamowien publicznych Przygotowanie postepowania Przeprowadzenie postepowania Zakonczenie postepowania Historia polskiego prawa o zam. publicznych

25 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 25 Zakonczenie postepowania Ogloszenie wynikow Zawarcie umowy

26 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 26 9:00 ZPI Zarzadzanie Procesem Inwestycji

27 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 27 PROWADZENIE PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH i TELEKOMUNIKACYJNYCH PODSTAWY PROWADZENIA PROJEKTÓW ATR WTiE Pracownia problemowa 22-26 listopad 2004 Wtorek 23 listopada 2004 8.15 - 9.45 10.15 - 11.45 ZPI: Zarzadzanie procesem inwestycji Wyklad goscinny Marzanna Gierczak Opracowanie zadania ZPI Prezentacje prac Bogdan Lent, Marzanna Gierczak

28 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 28 Wprowadzenie i organizacja grup 10.15-10.30 Cwiczenia w grupach 10.30-11.15 Prezentacje prac 11.15-11.45 Opracowanie zadania ZPI Prezentacje prac

29 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 29 PROWADZENIE PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH i TELEKOMUNIKACYJNYCH PODSTAWY PROWADZENIA PROJEKTÓW ATR WTiE Pracownia problemowa 22-26 listopad 2004 Wtorek 23 listopada 2004 12.30 - 14.00 14.30 - 16.00 KP: Kontrola postepu ZJ: Zarzadzanie jakoscia ZRP: Zarzadzanie rozwiazaniami problemow Bogdan Lent Rozpracowanie zadania KP, ZJ, ZRP Bogdan Lent

30 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 30 Administracja Procesy 10:00KP Kontrola Postepu 11:00ZJ Zarzadzanie Jakoscia 12:00ZRP 12:00ZRP Zarzadzanie Rozwiazaniami Problemow Sterowanie projektem

31 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 31 10:00 KP Kierowanie Postepem 10:10 Cel 10:10 Cel Kierowanie pracami w projekcie na podstawnie oceny postepu jego realizacji w stosunku do planowanych wynikow, kosztow i terminow okreslonych w procesie zarzadzania osiagnieciam celu wedlug aktualnych uwarunkowan realizacji projektu. 10:00KP Kontrola Postepu

32 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 32 Wyniki Terminy Koszty Czas trwania Terminy uslugijakosc PersonelNarzedziaZasoby Wielkosci docelowe 10:20 Metody 10:00KP Kontrola Postepu

33 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 33 10:20 Metody 10:00KP Kontrola Postepu Postepowanie

34 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 34 10:30 Techniki 10:00KP Kontrola Postepu Wartosc wypracowana 1. Aktualizacja terminow i planu Postepowanie: 2. Wyliczenie teoretycznej wypracowanej wartosci 3. Ocena faktycznie wypracowanej wartosci 4. Zestawienie wartosci i kosztow

35 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 35 Wartosc wypracowana Przyklad: Sporządzono budżet miesięczny w wys. 25 000 PLN (równy przyjętym, aktualnym kosztom planowanym). Zrealizowano tylko 80 % zaplanowanych zadań. Stąd współczynnik wykonania wynosi 0,80. Osiągniętą w tym miesiącu wartość wypracowana WW można bardzo łatwo obliczyć: WW = 0,8 x 25 000 SF = 20 000 SF Chociaż wykonane zostało tylko 80 % zaplanowanych zadań, efektywne koszty wykonanej dotychczas pracy wynoszą (założenie) 30 000 PLN. Przy ekstrapolacji dotychczasowych wyników 100 % wykonanie zadań przynosi łączny wynik na poziomie 37 500 PLN. Przy zestawieniu staje się jasne, że powstały dodatkowe koszty w wysokości 10 000 SF (30 000 - 20 000) i że projekt bez podjęcia działań zaradczych przyniesie wzrost kosztów 0 12 500 PLN (=37 500 – 25 000) w porównaniu do wcześniej sporządzonego budżetu.

36 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 36 Wartosc wypracowana Wizualizacja graficzna:

37 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 37 10:30 Techniki 10:00KP Kontrola Postepu Analiza trendu punktow newralgicznych 1.01 1.03 1.05 1.07 1.09 1.11 1.10 1.08 1.06 1.04 1.02 Punkty czasowe raportu Terminy punktów newralgicznych Przyklad: Punkt newralgiczny nie zostaje osiagnięty. Planowanie punktu newralgicznego nie uwzgledniajace tych zmian prowadzi do ryzyk w projekcie.

38 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 38 Administracja Procesy 10:00KP Kontrola Postepu 11:00ZJ Zarzadzanie Jakoscia

39 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 39 11:00 ZJ Zarzadzanie Jakoscia 11:10 Cel Stala kontrola zgodnosci aktualnie osiagnietychwynikow, procesow realizacji projektu i ewentualnych dalszych wskaznikow z zadaniami i wymogami ustalonych w procesie zarzadzania osiagnieciem celu oraz mozliwie wczesna detekcja wystepujacych roznic. 10:00KP Kontrola Postepu 11:00ZJ Zarzadzanie Jakoscia

40 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 40 11:20 Metody 10:00KP Kontrola Postepu 11:00ZJ Zarzadzanie Jakoscia Orientacja produktów zgodnie z rynkiem orientieren - wszystkie produkty i usługi - wewnętrzne i zewnętrzne stosunki między klientami a dostawcami - wszystkie procesy w przedsiębiorstwie (technika, logistyka, administracja) - motywacja - styl zarządzania - atmosfera w przedsiębiorstwie - komunikacja - regulacja zakresu kompetencji - oszczędzanie zasobów Stała optymalizacja metod Włączanie ludzi do procesu Uelastycznienie organizacji KZJ Zintegrowane zarzadzanie jakoscia

41 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 41 Administracja Procesy 10:00KP Kontrola Postepu 11:00ZJ Zarzadzanie Jakoscia 12:00ZRP 12:00ZRP Zarzadzanie Rozwiazaniami Problemow

42 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 42 12:00 ZRP Zarzadzanie Rozwiazaniami Problemow 12:10 Cel Zarzadzanie rozwiazaniami problemow technicznych i organizacyjnych w ramach ustalonych ograniczen czasowych i finansowych projektu z wykorzystaniem pracy zespolu i wybranych metod. 12:00 ZRP Zarzadzanie Rozwiazaniami Problemow 10:00KP Kontrola Postepu 11:00ZJ Zarzadzanie Jakoscia 12:00ZRP 12:00ZRP Zarzadzanie Rozwiazaniami Problemow

43 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 43 12:00 ZRP Zarzadzanie Rozwiazaniami Problemow 10:00KP Kontrola Postepu 11:00ZJ Zarzadzanie Jakoscia 12:00ZRP 12:00ZRP Zarzadzanie Rozwiazaniami Problemow 12:20 Metody Postepowanie 1. 1. Analiza stanu aktualnego 2. 2. Identyfikacja stanu planowanego 3. 3. Analiza roznic 4. 4. Analiza przyczyn roznic 5. 5. Identyfikacja glownych przyczyn 6. 6. Definicja celow rozwiazan 7. 7. Opracowanie rozwiazan 8. 8. Ocena skutecznosci rozwiazan 9. 9. Wybor najskuteczniejszego rozwiazania 10. 10. Realizacja wybranego rozwiazania

44 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 44 PROWADZENIE PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH i TELEKOMUNIKACYJNYCH PODSTAWY PROWADZENIA PROJEKTÓW ATR WTiE Pracownia problemowa 22-26 listopad 2004 Wtorek 23 listopada 2004 13.15 - 14.45 15.15 - 16.45 KP: Kontrola postepu ZJ: Zarzadzanie jakoscia ZRP: Zarzadzanie rozwiazaniami problemow Bogdan Lent Rozpracowanie zadania KP, ZJ, ZRP Bogdan Lent

45 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 45 Rozpracowanie zadania KP, ZJ, ZRP Wprowadzenie i organizacja grup 15.15-15.25 Cwiczenia w grupach 15.25-16.00 Refleksje wspolne wszystkich grup 16.00-16.45


Pobierz ppt "Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 1 KP ZRR ZRP ZJ KZ ZRK ZIM Zespol Konflikt Informacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google