Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesna korespondencja. Skuteczna korespondencja Co piszemy W jaki sposób Do kogo Co chcemy osiągnąć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesna korespondencja. Skuteczna korespondencja Co piszemy W jaki sposób Do kogo Co chcemy osiągnąć"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesna korespondencja

2 Skuteczna korespondencja Co piszemy W jaki sposób Do kogo Co chcemy osiągnąć

3 Proces komunikacji Nadawca Odbiorca Opisanie Zakodowanie Transmisja PrzekazFiltr Informacja zwrotna Odbiór Dekodowanie Działanie

4 Bariery w przekazie Pismo staranne myśl utrwalona na papierze jest względnie trwała Zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami korespondencji świadectwo profesjonalizmu Z dochowaniem wszelkich wymagań formalnych (sprawy ważne-polecone) i reguł obyczajowych (zaproszenia)

5 Kryteria podziału Treść Forma Obieg pisma Termin załatwienia Rodzaj sprawy Stopień zabezpieczenia tajemnicy Elementy pisma

6 Polska Norma

7 PKN

8 Fax

9 Zasady redagowania pism Wprowadzenie Przedstawienie zagadnienia Uzasadnienia pisma Wnioski

10 Styl urzędowy Przewaga zdań pojedynczych Posługiwanie się stroną bierną i formami bezosobowymi Posługiwanie się gotowymi formułami Nie używanie zwrotów emocjonalnych Ograniczenie pisma do jednej strony Jasna, zrozumiała redakcja Uprzejmość pisma Kompletność pisma Przejrzystość i staranność

11 Ogólne pisma biurowe

12 Pełnomocnictwo Prokura Pełnomocnictwo ogólne obejmujące umocowanie do czynności zwykłego zarządu Pełnomocnictwo rodzajowe musi określać kategorię czynności objętej umocowaniem, a także jej przedmiot Pełnomocnictwo szczegółowe / upoważnienie uprawnia do jednej lub kliku szczegółowo określonych czynności np. pełnomocnictwo procesowe

13 Prokura

14 Pełnomocnictwo ogólne

15 Pełnomocnictwo rodzajowe

16 Pełnomocnictwo szczególne

17 Zaświadczenia / zawiadomienia Zaświadczenia – krótkie pismo zatytułowane potwierdzające zdarzenie, stan faktyczny, uprawnienie, wysokość zarobków Zawiadomienia – podstawowa forma przekazywania informacji w obiegu wewnętrznym i zewnętrznym

18 Protokoły Protokół zebrania Protokół zdawczo-odbiorczy Protokół uzgodnień i rozbieżności Protokół porozumienia Protokół kontroli Protokół kasacji Protokół przyjęcia towaru

19 Schemat budowy protokołu Wstęp Tytuł Wstęp Część zasadnicza Przebieg rejestrowanego zdarzenia Okoliczność towarzyszące Wnioski i uchwały Część końcowa Formuła o zakończeniu Podpisy Załączniki

20 Sprawozdania Stanowią relację np. – ze spotkania z kontrahentami, – z podróży służbowej, – z przedsięwziętych kroków w pewnej działalności, najczęściej z działalności całej organizacji lub jej organów.

21 Notatki Forma potwierdzenia zaistniałych faktów przekazanie przełożonemu ważnej informacji, różne sprawy wewnętrzne danej jednostki, raporty, minutki, z zebrań o charakterze roboczym ( odprawy, narady)

22 Raport Dokument mający na celu przedstawienie stanu faktycznego, sytuacji przedsiębiorstwa, podsumowanie rocznej działalności. Formy raportów: – Krótkie notatki z zebrania – Roczne sprawozdania finansowe – Roczne sprawozdanie tzw. annual report – opracowanie prezentujące sukcesy firmy w danym roku – Spis treści rocznego raportu

23 List intencyjny List intencyjny określa zakres przyszłych działań czy umów oraz zarys planów dotyczących danego projektu List intencyjny może zawierać: – zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze; – zobowiązanie do nierenegocjowania już uzgodnionych postanowień; – upoważnienie do rozpoczęcia oznaczonych prac; – deklarację dokonania wpłaty odpowiedniej wysokości.

24 Pisma przewodnie Uzupełniające treść dokumentu Wyjaśniające powody przekazywania załączników Wskazujące czynności, jakim należy poddać załączniki itp

25 Zaproszenie

26 Korespondencja handlowa

27 Etapy transakcji Propozycja sprzedaży Zamówienie towaru / usługi Dostawa towaru / usługi Weryfikacja dostaw

28 Schemat obiegu pisma

29 Etap I: Propozycja sprzedaży List reklamowy Zapytanie ofertowe Oferta

30 List reklamowy

31 Etap II: zamówienie towaru Umowa o dostawę Zamówienie Potwierdzenie zamówienia Anulowanie zamówienia

32 Etap III-dostawa towaru Awizo Specyfikacja Dowód przyjęcia towaru Protokół przyjęcia towaru

33 Etap IV – weryfikacja dostaw Reklamacja Odpowiedź na reklamację

34 Dokumentacja osobowa

35 Związana z przyjmowaniem pracownika Cv List motywacyjny Kwestionariusz osobowy Zapytanie o karalność Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło

36 Występująca w czasie stosunku pracy Zakres czynności Przeszeregowanie pracownika Zmiana warunków pracy Zaświadczenie o pracy Wniosek o urlop Prośba o udzielenie urlopu okolicznościowego Prośba o udzielenie urlopu bezpłatnego Upomnienie Nagana Przyznanie nagrody

37 Dotyczącą rozwiązania stosunku pracy Wypowiedzenie umowy o pracę Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia Świadectwo pracy Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

38 Korespondencja w językach obcych

39 US: Układ blokowy

40 US: Zmodyfikowany układ blokowy

41 US: Uproszczony układ blokowy

42 GB: Wcięty nagłówek

43 GB: Układ blokowy

44 DE: List handlowy DIN 5008

45 DE: List handlowy na formularzu

46 FR: Pismo z nadrukiem daty


Pobierz ppt "Nowoczesna korespondencja. Skuteczna korespondencja Co piszemy W jaki sposób Do kogo Co chcemy osiągnąć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google