Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Ewaluacja wewnętrzna 2012/2013 Obszar: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym WYMAGANIE WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU

2 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Spis treści: I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej 1. Cele ewaluacji wewnętrznej. 2. Zakres diagnozowania: a) obszar b) wymaganie 3. Pytania kluczowe. Kryteria ewaluacji. II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji 1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją. 2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych do ewaluacji. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych. III Prezentacja wyników ewaluacji 1. Zbiorcze opracowanie ankiet dla uczniów. 2. Zbiorcze opracowanie ankiet dla rodziców. 3. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod katem korzyści dla szkoły i instytucji wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym. 4. Opracowanie przeprowadzonych wywiadów. IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. 2. Wnioski z badań. 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu dalszych kierunków rozwoju szkoły. Sposoby upowszechniania raportu. V Załączniki

3 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej 1. Cele ewaluacji zewnętrznej: Pozyskiwanie informacji o formach i efektywności współpracy ze środowiskiem lokalnym. 2. Zakres diagnozowania: Obszar: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Wymaganie: 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. 3. Pytania kluczowe:  Jakie akty prawne regulują współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi? Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku współpracuje szkoła? Czy w działaniach szkoły uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska? Czy podejmowane działania rozwijają w uczniach postawy prospołeczne? Jakie formy współpracy są atrakcyjne dla uczniów? Kryteria ewaluacji: Zgodność z aktami prawnymi Dostępność Atrakcyjność Zgodność z potrzebami uczniów i środowiska

4 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
II Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej 1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:  Uczniowie z klas IV – VI SP Uczniowie z klas I - III gimnazjum Rodzice uczniów  I – III SP; IV – VI SP ;I – III GP 2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji: Ankiety - uczniowie, rodzice, Wywiady -proboszcz parafii w Szewcach, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szewcach, Analizy dokumentów - program wychowawczy, kronika szkoły, protokoły Rad Pedagogicznych, strona www szkoły i gminy, informacje w mediach. 3. Terminy : Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej - do r. Rozpracowanie metod badawczych r. Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji r. Analiza zebranych informacji r. Wyciąganie wniosków r. Ustalenie rekomendacji r. Pisanie raportu - do r. Uwagi: - we wszystkich zestawieniach podano liczbę odpowiedzi uczniów czy rodziców - na wszystkich wykresach umieszczono procentowy wskaźnik mierzonych wielkości

5 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
III Prezentacja wyników ewaluacji 1. Zbiorcze opracowanie ankiet dla uczniów. Szkoła  Podstawowa W ankiecie wzięło udział 49 uczniów klas IV – VI, z 66 uczniów tych klas w szkole (tj. 74%). Uczniów klas I – III nie ankietowano, ponieważ pytania ankiety mogłyby sprawiać im dużo trudności. Gimnazjum W ankiecie wzięło udział 59 uczniów gimnazjum z 60 uczniów całego gimnazjum (tj. 98%). Wniosek W Szkole Podstawowej ankietowano zbyt małą liczbę osób, aby ankieta była pełnym obrazem badanej sytuacji. Niemniej pewne tendencje charakterystyczne dla danej szkoły można na jej podstawie przeanalizować. W Gimnazjum natomiast ankiety wypełnili prawie wszyscy uczniowie. Można więc uznać, że badanie było w pełni reprezentatywne.

6 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Czy twoim zdaniem nasza szkoła odpowiednio promuje się w środowisku lokalnym? tak/nie Szkoła  Podstawowa tak - odpowiedziało 36 uczniów, nie - odpowiedziało 13 uczniów. Gimnazjum tak - odpowiedziało 25 uczniów, nie - odpowiedziało 34 uczniów. Wniosek Badani uczniowie stwierdzili w nieznacznej większości, że szkoła nie jest odpowiednio promowana w środowisku lokalnym. Jednak blisko połowa twierdzi, że promocja jest wystarczająca . Wniosek Badani uczniowie stwierdzili w większości, że szkoła jest odpowiednio promowana w środowisku lokalnym. Jednak ¼ uczniów uważa, że nie.

7 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Czy oferta zajęć pozalekcyjnych jest zgodna z Twoimi potrzebami? tak/nie Szkoła  Podstawowa tak - odpowiedziało 37 uczniów, nie - odpowiedziało 12 uczniów. Gimnazjum tak - odpowiedziało 21 uczniów, nie - odpowiedziało 38 uczniów. Wniosek Dla większości badanych uczniów oferta szkoły dotycząca zajęć pozalekcyjnych jest nieodpowiednia. Tylko co trzeci uczeń uważa, że jest odpowiednia. Wniosek Wysoki wskaźnik odpowiedzi „tak” świadczy o dobrze dostosowanej ofercie zajęć pozalekcyjnych.

8 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
3. Czy szkoła pomaga Ci w poznawaniu kultury Twojego regionu? tak/nie Szkoła  Podstawowa tak - odpowiedziało 31 uczniów, nie - odpowiedziało 18 uczniów. Gimnazjum tak - odpowiedziało 22 uczniów, nie - odpowiedziało 32 uczniów. Wniosek Dość wysoki procent odpowiedzi „tak” (64%) świadczy o dobrej pracy szkoły w temacie poznania szeroko rozumianej kultury regionu. Organizowane są wycieczki regionalne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do muzeów, współpracujemy z OKSiR. Mimo to co 1/3 badanych nie uświadamia sobie, że w tym uczestniczy. Wniosek Ponad połowa odpowiedzi „nie” (62%) świadczy o słabej pracy szkoły w temacie poznania szeroko rozumianej kultury regionu lub o nieświadomym uczestnictwie badanych uczniów w zajęciach z nią związanych. Tym bardziej, że w szkole są organizowane wycieczki regionalne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do muzeów, szkoła współpracuje z OKSiR. Jak widać tylko 1/3 badanych uważa, że szkoła pomaga w poznaniu kultury regionu.

9 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
4. W jakich formach współpracy ze środowiskiem uczestniczyłeś? Szkoła  Podstawowa wyjścia 4 Wyjazdy 17 Góra Grosza 0 zawody 16 basen 6 akcje 3 konkursy 2 przedstawienia 5 inne - zbieranie nakrętek i baterii 0 Gimnazjum wyjścia 8 Wyjazdy 26 Góra Grosza 19 zawody 27 basen 21 akcje 4 konkursy 13 przedstawienia 18 inne - zbieranie nakrętek i baterii 2

10 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
4. W jakich formach współpracy ze środowiskiem uczestniczyłeś? Szkoła  Podstawowa Gimnazjum Wniosek Największym zainteresowaniem wśród badanych gimnazjalistów cieszą się zawody (46%), wyjazdy (44%) oraz basen (36%). Z wyników ankiety wynika, że gimnazjaliści chętnie uczestniczą we wszystkich proponowanych formach współpracy ze środowiskiem. Wniosek Największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy (35%) oraz zawody sportowe (33%).

11 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Czy chciałbyś uczestniczyć w jakiejś z form współpracy ze środowiskiem? Jakiej? Szkoła  Podstawowa tak - odpowiedziało 24 uczniów, nie - odpowiedziało 25 uczniów Gimnazjum tak - odpowiedziało 27 uczniów, nie - odpowiedziało 31 uczniów Wniosek Połowa badanych (47%) chciałaby uczestniczyć w różnych formach współpracy ze środowiskiem, nie potrafią oni lub nie chcą podać w jakich. Niestety prawie taka sama liczba (53%) nie chce uczestniczyć w żadnych formach współpracy. Wniosek Badani w połowie (49%) chcieliby uczestniczyć w różnych formach współpracy ze środowiskiem, jednak nie potrafią lub nie chcą podać w jakich. Niestety prawie taka sama liczba (51%) nie chce uczestniczyć w żadnych formach współpracy.

12 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Co skłania Cię do uczestnictwa w imprezach? nowe doświadczenia forma imprezy ocena z zachowania chęć reprezentowania szkoły chęć reprezentowania się na zewnątrz Szkoła  Podstawowa nowe doświadczenia 15 forma imprezy 10 ocena z zachowania 10 chęć reprezentowania szkoły 8 chęć reprezentowania się na zewnątrz 5 Gimnazjum nowe doświadczenia 10 forma imprezy 32 ocena z zachowania 19 chęć reprezentowania szkoły 17 chęć reprezentowania się na zewnątrz 15

13 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
6. Co skłania Cię do uczestnictwa w imprezach? Gimnazjum Szkoła  Podstawowa Wniosek Wyniki ankiety wskazują, że każda forma motywowania zachęca uczniów do udziału w różnych imprezach. Najwięcej badanych (54%) wskazuje na atrakcyjność formy imprezy. Wniosek Wyniki ankiety wskazują, że każda forma motywowania zachęca uczniów do udziału w różnych imprezach. Najwięcej badanych (31%) wskazuje na możliwość zdobycia nowych doświadczeń.

14 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
7. Czy nasza szkoła organizuje akcje mające na celu wspieranie: ludzi dorosłych tak/nie dzieci tak/nie zwierząt tak/nie ekologii tak/nie Szkoła  Podstawowa ludzi dorosłych tak - 8 nie - 1 dzieci tak - 10 nie - 2 zwierząt tak - 5 nie - 8 ekologii tak - 10 nie - 3 Gimnazjum ludzi dorosłych tak - 20 nie - 19 dzieci tak - 32 nie - 7 zwierząt tak - 9 nie - 30 ekologii tak - 22 nie - 17

15 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
7. Czy nasza szkoła organizuje akcje mające na celu wspieranie: Gimnazjum Szkoła  Podstawowa Wniosek Wypowiedzi badanych uczniów wskazują, że należałoby zwiększyć akcje wspierające ludzi dorosłych oraz zwierzęta. Wniosek Wypowiedzi badanych uczniów wskazują, że należałoby zwiększyć akcje wspierające zwierzęta.

16 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
8. Czy wiesz z jakimi instytucjami współpracuje nasza szkoła? Wymień je. Szkoła  Podstawowa nie wiem 20 Caritas 10 Centrum Krwiodawstwa 9 OKSiR, basen 6 Urząd Gminy i Impel 1 Dom Dziecka 1 Gimnazjum nie wiem 40 Caritas 0 Centrum Krwiodawstwa 0 OKSiR, basen 3 Urząd Gminy i Impel 3 Dom Dziecka

17 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
8. Czy wiesz z jakimi instytucjami współpracuje nasza szkoła? Wymień je. Gimnazjum Szkoła  Podstawowa Wniosek Badani nie orientują się z jakimi instytucjami szkoła współpracuje, 68 % odpowiedziało – nie wiem. Kilku uczniów zna jedynie OKSiR (5%), który kojarzy z wyjazdami na basen oraz Urząd Gminy i Impel (5%). Wniosek Badani słabo orientują się z jakimi instytucjami szkoła współpracuje, 41 % odpowiedziało – nie wiem. Uczniowie znają jedynie Caritas, Centrum Krwiodawstwa, OKSiR.

18 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Czy masz własne pomysły na współpracę ze środowiskiem lokalnym? tak/nie Szkoła  Podstawowa tak 5 spalanie śmieci 5 zawody sportowe 0 zajęcia dydaktyczne dostosowane do naszych potrzeb 0 festyny 0 imprezy 0 nie 44 Gimnazjum tak 8 spalanie śmieci 0 zawody sportowe 5 zajęcia dydaktyczne dostosowane do naszych potrzeb 3 festyny 1 imprezy 1 nie 49

19 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
9. Czy masz własne pomysły na współpracę ze środowiskiem lokalnym? Gimnazjum Szkoła  Podstawowa Wniosek Mała liczba badanych odpowiedziała tak (10%), zaproponowali oni jedynie pomysł na współpracę ze środowiskiem dotyczący spalania śmieci. Wniosek Tylko 17% badanych odpowiedziało tak, zaproponowali oni jednak kilka rozwiązań: zawody sportowe, zajęcia dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów, festyny i imprezy.

20 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
10. Czy uważasz, że współpraca ze środowiskiem lokalnym jest potrzebna? Umotywuj swoją odpowiedź Gimnazjum tak - odpowiedziało 36 uczniów, nie - odpowiedziało 19 uczniów Nie wiem - odpowiedziało 4 uczniów Szkoła  Podstawowa tak - odpowiedziało 21 uczniów, nie - odpowiedziało 25 uczniów nie wiem – odpowiedziało 3 uczniów Wniosek Ponad połowa badanych (61%) uważa, że współpraca ze środowiskiem lokalnym jest potrzebna, podają oni następujące motywacje: można pokazać się z jak najlepszej strony, bo jest taka potrzeba, bo wtedy się rozwijamy, możemy poznawać otoczenie, poszerzać swoje horyzonty. 32 % uczniów uważa jednak, że taka współpraca nie jest potrzebna. Wniosek Połowa badanych uczniów (51%) odpowiedziała, że współpraca ze środowiskiem nie jest potrzebna. Tylko 43% badanych uznało, że jest potrzebna, ale nie uzasadniło odpowiedzi. 6% uczniów nie ma zdania na ten temat.

21 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów Szkoła  Podstawowa Większość uczniów dostrzega w naszej szkole współpracę ze środowiskiem lokalnym, zna kulturę regionu, wie o akcjach prowadzonych na terenie naszej gminy. Niestety ta sama większość nie chce osobiście współpracować z tym środowiskiem, co może wynikać z wieku uczestników ankiety. Oferta pozalekcyjna jest wystarczająca dla 76% uczniów. Łatwo jest zmotywować uczniów do uczestnictwa w różnych imprezach. Cieszy fakt, że dla uczniów uczestnictwo imprezach to zdobywanie nowych doświadczeń. Gimnazjum Uczniowie dostrzegają w szkole współpracę ze środowiskiem lokalnym, nie znają kultury regionu, nie wiedzą o akcjach prowadzonych na terenie naszej gminy. Połowa badanych uczniów nie chce osobiście współpracować z tym środowiskiem, co może wynikać z niewiedzy czy wygodnictwa. Oferta pozalekcyjna nie jest wystarczająca dla 67% uczniów. Łatwo jest zmotywować uczniów do uczestnictwa w różnych imprezach. Cieszy fakt, że dla uczniów uczestnictwo w imprezach to zdobywanie nowych doświadczeń.

22 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Zalecenia wynikające z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum Należy motywować uczniów do czynnego uczestniczenia w badaniach, ankietach, uświadamiać im cel prowadzonych badań. Stosować odpowiednie nazewnictwo dotyczące form działalności związanej ze współpracą ze środowiskiem. Uświadamiać uczniom, które instytucje czy ośrodki są organizatorami poszczególnych zajęć czy imprez (spotkania/prezentacje dla uczniów). Wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych – ankieta na temat – "Jakich zajęć oczekują uczniowie". Promować szeroko szkołę w środowisku lokalnym – więcej informacji na stronie (zakładka) współpraca szkoły z instytucjami. Wskazywać na potrzebę współpracy ze środowiskiem, pokazywać efekty takiej współpracy. Szkoła  Podstawowa Należy motywować uczniów do czynnego uczestniczenia w badaniach, ankietach, uświadamiać im cel prowadzonych badań. Stosować odpowiednie nazewnictwo dotyczące form działalności związanej ze współpracą ze środowiskiem. Uświadamiać uczniom, które instytucje czy ośrodki są organizatorami poszczególnych zajęć czy imprez. Promować szeroko szkołę w środowisku lokalnym. Wskazywać na potrzebę współpracy ze środowiskiem, pokazywać efekty takiej współpracy.

23 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
II Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej 2. Zbiorcze opracowanie ankiet dla rodziców. Szkoła  Podstawowa W ankiecie wzięło udział 67 rodziców uczniów klas I – VI, z 151 rodziców tych klas w szkole (tj. 44%). Gimnazjum W ankiecie wzięło udział 47 rodziców uczniów gimnazjum z 60 rodziców uczniów całego gimnazjum (tj. 78%). Wniosek W Szkole Podstawowej ankietowano zbyt małą liczbę osób, aby ankieta była pełnym obrazem badanej sytuacji. Trudno będzie odnieść się do obserwowanych tendencji charakterystycznych dla szkoły . Możemy jednak założyć, że są to rodzice zainteresowani rozwojem szkoły. Natomiast w Gimnazjum ankietowano prawie 4/5 wszystkich rodziców, zatem wyniki ankiet możemy uznać za reprezentatywne.

24 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Skąd dowiaduje się Pan/Pani o odbywających się imprezach szkolnych? Szkoła  Podstawowa strona internetowa szkoły 5 wychowawca/nauczyciel 51 dziecko 27 Gimnazjum strona internetowa szkoły 5 wychowawca/nauczyciel 6 dziecko 44 Wniosek Większość badanych (80%) rodziców dowiaduje się o imprezach szkolnych od swoich dzieci. Co dziesiąty (9%) rodzic korzysta ze strony internetowej szkoły. Co dziewiąty (11%) dowiaduje się o tych imprezach od wychowawcy czy nauczyciela. Wniosek Większość badanych (62%) rodziców dowiaduje się o imprezach szkolnych od wychowawców bądź nauczycieli. Niestety bardzo mało osób (6%) korzysta ze strony internetowej szkoły.

25 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
2. Jakie imprezy organizowane przez szkołę są dla Pani/Pana atrakcyjne? Szkoła  Podstawowa Gimnazjum akademie 5 Festyny 21 Wycieczki 35 imprezy sportowe 17 promujące naukę 15 inne - operetka, teatr, opera 0 Akademie 7 Festyny 14 Wycieczki 37 imprezy sportowe 17 promujące naukę 11 inne - operetka, teatr, opera 1

26 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
2. Jakie imprezy organizowane przez szkołę są dla Pani/Pana atrakcyjne? Gimnazjum Szkoła  Podstawowa Wniosek Zdecydowana większość badanych (79%) uważa za atrakcyjne wycieczki organizowane przez szkołę. Ponad jedna trzecia (36%) uznaje za takie imprezy sportowe. Nie atrakcyjne wydają się im wyjazdy do teatru i opery (2%). Wniosek Połowa badanych (53%) uważa za atrakcyjne wycieczki organizowane przez szkołę. Nie atrakcyjne wydają się im akademie (8%).

27 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
3. Jakie imprezy powinno się organizować w przyszłości? Szkoła  Podstawowa Gimnazjum wycieczki 20 wyjazdy do kina i teatru 23 Festyny 11 Wystawy 9 spotkania ze znanymi ludźmi 21 Konkursy 12 zawody sportowe 21 inne - jakie 0 wycieczki 29 wyjazdy do kina i teatru 27 Festyny 10 Wystawy 7 spotkania ze znanymi ludźmi 24 Konkursy 7 zawody sportowe 19 inne - jakie 0

28 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
3. Jakie imprezy powinno się organizować w przyszłości? Gimnazjum Szkoła  Podstawowa Wniosek Rodzice uważają, że szkoła powinna organizować wiele różnych imprez. Największą popularnością cieszą się: wyjazdy do kina i teatru (34%), spotkania ze znanymi ludźmi i zawody sportowe (po 31%) oraz wycieczki (30%). Wniosek Rodzice uważają, że szkoła powinna organizować wiele różnych imprez. Największą popularnością cieszą się: wycieczki (62%) i wyjazdy do kina i teatru (57%), następnie spotkania ze znanymi ludźmi (51%) i zawody sportowe (40%).

29 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Czy bierze Pani/Pan udział w imprezach szkolnych? tak/nie Szkoła  Podstawowa tak odpowiedziało 32 nie odpowiedziało 33 Gimnazjum tak odpowiedziało 20 nie odpowiedziało 27 Wniosek Niemal połowa badanych rodziców uczniów uczestniczy w imprezach szkolnych (43%). Niestety ponad połowa (57%) nie angażuje się w życie szkoły. Wniosek Połowa badanych rodziców uczniów uczestniczy w imprezach szkolnych. Niestety połowa nie angażuje się w życie szkoły.

30 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
5. Czy Pani/Pana zdaniem takie imprezy mają wpływ na rozwój kulturalny dziecka? Szkoła  Podstawowa tak odpowiedziało 61 nie odpowiedziało 5 Gimnazjum tak odpowiedziało 46 nie odpowiedziało 1 Wniosek Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (98%) uważa, że imprezy szkolne mają wpływ na rozwój kulturalny dziecka. Wniosek Większość ankietowanych rodziców (92%) uważa, że imprezy szkolne mają wpływ na rozwój kulturalny dziecka.

31 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
6. Czy szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym organizując imprezy/uroczystości? tak nie Szkoła  Podstawowa tak odpowiedziało 62 nie odpowiedziało 5 Gimnazjum tak odpowiedziało 46 nie odpowiedziało 1 Wniosek Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (98%) uważa, że szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym. Wniosek Większość ankietowanych rodziców (92%) uważa, że szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym.

32 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
7. Jak Pani/Pana zdaniem powinno się informować o takich imprezach? Szkoła  Podstawowa uczeń 24 wychowawca 23 strona internetowa 19 ulotki/plakaty 17 Gimnazjum uczeń 18 wychowawca 22 strona internetowa 21 ulotki/plakaty 18 Wniosek Rodzice uważają, że szkoła powinna informować o takich imprezach przede wszystkim przez ucznia (36%) oraz wychowawcę (34%). Wniosek Rodzice uważają, że wszystkie kanały informacyjne są równie ważne. Mediana wynosi 20, a odchylenie standardowe 2.

33 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
8. Czy Pani/Pana dziecko bierze udział w uroczystościach szkolnych? tak nie Szkoła  Podstawowa tak odpowiedziało 63 nie odpowiedziało 4 Gimnazjum tak odpowiedziało 38 nie odpowiedziało 9 Wniosek Większość ankietowanych rodziców (81%) twierdzi, że ich dziecko bierze udział w uroczystościach szkolnych. Prawie jedna piąta (19%) uważa jednak, że ich dziecko nie uczestniczy w tych uroczystościach. Wniosek Zdecydowana większość ankietowanych rodziców( 94%) twierdzi, że ich dziecko bierze udział w uroczystościach szkolnych.

34 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
9. W jakich imprezach szkolnych bierze udział Pani/Pana dziecko? Szkoła  Podstawowa akademie 16 wycieczki 33 wyjazdy do kina 25 wyjazdy na basen 21 Festyny 22 inne 2 Gimnazjum akademie 18 wycieczki 36 wyjazdy do kina 22 wyjazdy na basen 17 Festyny 27 inne 4

35 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
9. W jakich imprezach szkolnych bierze udział Pani/Pana dziecko? Wniosek Zdecydowana większość rodziców uważa, że ich dziecko uczestniczy prawie we wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę. Najbardziej popularną formą są jednak wycieczki. Wniosek Większość rodziców uważa, że ich dziecko uczestniczy prawie we wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę.

36 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
10. Czy Pani/Pana zdaniem szkoła jest wystarczająco promowana w środowisku lokalnym? tak/nie Szkoła  Podstawowa tak odpowiedziało 59 nie odpowiedziało 5 nie wiem 2 Gimnazjum tak odpowiedziało 45 nie odpowiedziało 2 Wniosek Większość ankietowanych rodziców( 89%) twierdzi, że szkoła jest wystarczająco promowana w środowisku lokalnym. Wniosek Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (96%) twierdzi, że szkoła jest wystarczająco promowana w środowisku lokalnym.

37 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców Szkoła  Podstawowa Rodzice dobrze postrzegają szkołę jako inicjatora integracji środowiska lokalnego. Uważają, że szkoła dobrze jest promowana w środowisku. Najważniejszym źródłem wiedzy o szkole jest wychowawca, 40% rodziców jest informowany przez dziecko o planowanych imprezach, a tylko nieliczni korzystają ze strony internetowej szkoły. Rodzice wskazywali że, informacje o planowanych przedsięwzięciach powinno umieszczać się w Internecie (28%) ale jednocześnie strona www jest źródłem informacji dla zaledwie 5% rodziców. Rodzice oczekują, że szkoła zorganizuje dla dzieci wyjazdy do teatru, wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Zdecydowana większość rodziców spostrzega, że dzieci uczestniczą w wielu różnych imprezach szkolnych. Gimnazjum Rodzice dobrze postrzegają szkołę jako inicjatora integracji środowiska lokalnego. Uważają, że szkoła jest dobrze promowana w środowisku. Najważniejszym źródłem wiedzy o szkole jest dziecko, co ósmy rodzic za główne źródło informacji o planowanych imprezach uważa wychowawcę, a co dziewiąty znajduje je w internecie. Rodzice wskazywali że, wszystkie kanały informacyjne są równie ważne. Rodzice oczekują, że szkoła zorganizuje dla dzieci wycieczki, wyjazdy do kina i teatru, spotkania ze znanymi ludźmi oraz zawody sportowe Znaczna część rodziców (81%) uważa, że ich dzieci uczestniczą w imprezach szkolnych.

38 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Zalecenia wynikające z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum Poprawić informowanie środowiska lokalnego i rodziców o szkolnych imprezach (więcej informacji) za pomocą szkolnej strony internetowej, plakatów, ulotek. Podnieść atrakcyjność akademii, wystaw oraz innych form pracy. Promować imprezy nie wymagające dużych kosztów, a atrakcyjne dla uczniów i ich rodziców (np.: spotkania z ciekawymi ludźmi). Zwiększyć dostępność dla rodziców imprez organizowanych przez szkołę. Kontynuować dotychczasowe działania na rzecz współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Zachęcić rodziców do współpracy przy wypełnianiu ankiet czy innych narzędzi badawczych. Zorganizować spotkanie na którym rodzice zostaną poinformowani z jakimi instytucjami szkoła współpracuje Szkoła  Podstawowa Poprawić informowanie, za pomocą szkolnej strony internetowej, plakatów, ulotek, środowiska lokalnego i rodziców o szkolnych imprezach Podnieść atrakcyjność akademii, wystaw oraz innych tanich form pracy. Promować imprezy nie wymagające dużych kosztów, a atrakcyjne dla uczniów i ich rodziców (np.: spotkania z ciekawymi ludźmi). Zwiększyć dostępność dla rodziców imprez organizowanych przez szkołę. Kontynuować dotychczasowe działania na rzecz współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Zachęcić rodziców do współpracy przy wypełnianiu ankiet czy innych narzędzi badawczych.

39 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
II Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej 3. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem korzyści dla szkoły i instytucji wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym. Szkoła  Podstawowa i Gimnazjum Gdzie publikujemy? (gazety, artykuły) Strona internetowa szkoły – zsszewce.edupage.org, facebook, gazetki klasowe, publikacje w prasie lokalnej (Wieści Gminne). Wykaz instytucji z którymi współpracujemy i formy współpracy: Informacje uzyskane od p. M. Korty i Pedagoga Szkolnego p. M. Krzewiny

40 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Instytucja Forma współpracy Urząd Gminy Wisznia Mała Doradztwo i wsparcie finansowe placówki SAPO Kryniczno Wyjazdy na basen, wsparcie organizacyjne i finansowe wycieczek szkolnych, doradztwo Policja Trzebnica Policja Oborniki Śląskie Rozmowy z uczniami, interwencje, wizyty domowe, prelekcje GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) Wymiana informacji na temat rodzin potrzebujących pomocy, dożywianie dzieci, pomoc materialna, wizyty w domach Biuro Pełnomocnika do Spraw Zapobiegania Uzależnieniom Wisznia Mała Kierowanie osób (rodziców) uzależnionych do Biura, wymiana informacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy Kierowanie uczniów na badania konsultacyjne, szkolenia na forum pedagogów, badania predyspozycji zawodowych u uczniów z klas trzecich gimnazjum Bank Żywności Wrocław Pomoc żywnościowa TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kolonie SANEPID Trzebnica Na bieżąco, materiały AIDS, program „Trzymaj formę” Sąd Rejonowy Trzebnica Konsultacje telefoniczne i indywidualne Kuratorzy Sądowi – zawodowi i społeczni Spotkania indywidualne w sprawach rodzin uczniów (rodziny zastępcze) Ośrodek Zdrowia – Wisznia Mała, Pęgów Badania przesiewowe uczniów, szczepienia, doraźna pomoc, informacje telefoniczne, fluorkowanie zębów, sprawdzenie czystości – higiena uczniów Pogotowie Ratunkowe Trzebnica Doraźna pomoc oraz telefoniczne porady w razie zdarzeń

41 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Instytucja Forma współpracy Terapeuci z Wiszni Małej Porady, konsultacje, wymiana doświadczeń Interwencyjny Punkt Pomocy Rodzinie Wisznia Mała Zakładanie „Niebieskich Kart”, OKSiR Wisznia Mała Udział w konkursach, spotkania z ciekawymi ludźmi Muzeum Miejskie we Wrocławiu Lekcje muzealne w Arsenale, w Ratuszu – tematyka skorelowana z programem nauczania Muzeum Narodowe i Panorama Racławicka Zajęcia w Panoramie Racławickiej połączone ze zwiedzaniem muzeum IMPART Lekcje multimedialne połączone z projekcją filmu Rejonowa Stacja Krwiodawstwa Wrocław Cykliczne (co 6 miesięcy) zbiórki krwi połączone z propagowaniem ulotek o dawstwie szpiku Klub Sportowy IMPEL Wrocław Zajęcia z piłki siatkowej dziewcząt klas IV – VI SP Studio Radiowe Wrocław Wyjazdy edukacyjne Klub Sportowy WKS Śląsk Zajęcia Judo

42 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
II Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej 4. Opracowanie przeprowadzonych wywiadów. Szkoła  Podstawowa i Gimnazjum Wywiady przeprowadzono z Panem Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach Janem Wołoszczukiem oraz Proboszczem Parafii w Szewcach ks. Mariuszem Bąkowskim. Pierwsze pytanie dotyczyło charakteru współpracy ze środowiskiem lokalnym. Dyrektor szkoły Jan Wołoszczuk wskazał przede wszystkim na spotkania robocze (konsultacje) z samorządem, rodzicami, organizacjami pozarządowymi, parafią i informowanie społeczeństwa poprzez media, stronę internetową o realizacji wspólnych inicjatyw. Proboszcz ks. Mariusz Bąkowski z Szewc wymienił organizowane wspólnie przedsięwzięcia związane z życiem miejscowości – parafii. Uczestniczy on również w ważnych dla szkoły wydarzeniach. Kolejne pytanie miało na celu poznanie czy podejmowanie wspólnych działań jest celowe i potrzebne. Obie odpowiedzi okazały się być zdecydowanie twierdzące, Proboszcz ks. Mariusz Bąkowski uzasadnił swoją odpowiedz aktywizującą, kulturotwórczą i charytatywną misją obydwu instytucji, których współpraca może przynosić nieoceniony pożytek dla mieszkańców. Następnie zapytaliśmy o korzyści płynące z tej współpracy. Obaj respondenci stwierdzili, że jest dużym wsparciem dla szkoły i środowiska (mieszkańców). Pan Dyrektor zauważył, iż jest lepszy przepływ informacji, współpraca ma również wpływ na innowacje i inwestycje prowadzone w szkole. Ks. Proboszcz stwierdził, że miejscowość gdzie nie ma kościoła jest tylko miejscem do nocowania, zaś mieszkańcy nie są związani w żaden sposób z miejscem, w którym mieszkają i w takich przypadkach nie zauważa się inicjatyw integrujących społeczność.

43 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
II Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej 4. Opracowanie przeprowadzonych wywiadów cd. Pytanie czwarte dotyczyło inicjatyw podejmowanych przez szkołę wychodzących naprzeciw potrzebom środowiska. Obie odpowiedzi były pozytywne. Ks. Proboszcz zauważył, że zarówno szkoła jak i parafia podejmują wiele inicjatyw środowiskowych. Natomiast problemem jest zauważalna chyba wszędzie tendencja do „zamykania się w domu”. Samo zdefiniowanie potrzeb to zbyt mało należy prowadzić prace nad angażowaniem coraz większej liczby osób, a wspólne działania będą służyć całemu społeczeństwu lokalnemu. Celem ostatniego pytania było zebranie informacji na temat form współpracy ze środowiskiem jakie powinny rozwinąć się w przyszłości. Ze strony Dyrektora pojawiła się propozycja organizowania spotkań, szkoleń integrujących społeczeństwo, na terenie placówki. Poszerzenie zakresu wspólnych inicjatyw, rozważenie możliwości powstania Rady Szkoły. Natomiast Ks. Proboszcz zwrócił uwagę, że religia jest częścią kultury, jak również kultura jest istotnym elementem religii, to jest szlak po którym wspólnie możemy się poruszać. Mamy świetne położenie, mieszka tu bardzo wielu wartościowych ludzi, młodszych i starszych. To jest nasz wielki potencjał. Wnioski Podsumowując, po analizie pytań i odpowiedzi można z całą pewnością uznać, że współpraca naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym – parafią jest w pełni zasadna, potrzebna i celowa. Płynące stąd korzyści są obustronne. Taka współpraca pomaga we wspólnym wychowaniu dzieci i młodzieży, pokazuje różne alternatywne działania. Umożliwia lepszy nadzór nad dbałością o rozwijanie talentów, inicjatyw. Pozwala też odkryć oraz promować najzdolniejszych uczniów, a przez to promować też środowisko, w którym żyjemy.

44 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. Szkoła  Podstawowa Gimnazjum Współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi regulują następujące akty prawne: - ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Statut Szkoły Program Wychowawczy Szkolny Program Profilaktyki Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Szkolny Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Zarządzenie w Sprawie Udzielania Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Szkołach

45 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku Urząd Gminy w Wiszni Małej SAPO Kryniczno Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej Policja Trzebnica i Oborniki Śląskie GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) Biuro Pełnomocnika do Spraw Zapobiegania Uzależnieniom Wisznia Mała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy Bank Żywności Wrocław TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci SANEPID Trzebnica Interwencyjny Punkt Pomocy Rodzinie Wisznia Mała Muzeum Miejskie we Wrocławiu Muzeum Narodowe i Panorama Racławicka IMPART Rejonowa Stacja Krwiodawstwa Wrocław Klub Sportowy IMPEL Wrocław oraz Klub Sportowy WKS Śląsk Studio Radiowe Wrocław Sąd Rejonowy Trzebnica Kuratorzy Sądowi – zawodowi i społeczni Ośrodek Zdrowia – Wisznia Mała, Pęgów Pogotowie Ratunkowe Trzebnica Terapeuci z Wiszni Małej

46 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
W działaniach szkoły uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska. Działania podejmowane przez szkołę w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pozwalające młodzieży prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, rozwijają pozytywne postawy społeczne takie jak: patriotyczne i obywatelskie, związane z poznawaniem historii ojczyzny i regionu, tworzenie więzi społecznych, odpowiedzialność za drugiego człowieka, zaangażowanie w potrzeby innych, rozwijanie zainteresowań filmem, teatrem, uczenie szacunku dla symboli, wytwarzanie więzi z regionem, poznawanie najbliższej okolicy i ludzi z nią związanych, pokazywanie pozytywnych wzorców, ukazywanie różnych form działania oraz kształcenie umiejętności organizacji imprez o charakterze lokalnym czy masowym.

47 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Podejmowane działania rozwijają w uczniach postawy prospołeczne. Współpraca z wszelakimi organizacjami i instytucjami jest dla uczniów atrakcyjna, ponieważ rozwija i pogłębia ich zainteresowania. Angażuje w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Daje możliwość zaprezentowania swoich talentów oraz rozwija postawy prospołeczne. Atrakcyjnymi formami współpracy dla uczniów są: Wycieczki, wyjazdy do teatru, kina, muzeów, na basen, spotkania z ciekawymi ludźmi, zawody sportowe.

48 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 2. Wnioski z badań. Szkoła  Podstawowa Gimnazjum Mocne strony: - różnorodne formy popularyzacji szkoły i jej dorobku w środowisku promowanie uczniów zdolnych realizacja programów szkolnych (profilaktyki i wychowawczego) integracja ze środowiskiem lokalnym zadowolenie uczniów i rodziców z podejmowanych przez szkołę inicjatyw umożliwienie samorealizacji i rozwijania zainteresowań pomoc w poznawaniu kultury regionu organizowanie imprez przyciągających swoją formą i atrakcyjnością uczniów i rodziców

49 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 2. Wnioski z badań. Słabe strony: - mała współpraca z okolicznymi szkołami niewystarczająca współpraca z instytucjami zajmującymi się zwierzętami, ludźmi chorymi czy ekologią słaba znajomość strony internetowej szkoły przez rodziców mała znajomość przez uczniów nazw instytucji i organizacji pomagających w tworzeniu i organizowaniu imprez dla społeczności szkolnej i lokalne niezgodność oferty zajęć pozalekcyjnych z oczekiwaniami i potrzebami uczniów z gimnazjum większość uczniów gimnazjum nie jest zainteresowana współpracą ze środowiskiem lokalnym

50 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły. Szkoła  Podstawowa Gimnazjum Rekomendacje: 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły: Należy utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, jednocześnie kontrolować, aby ilość proponowanych imprez i przedsięwzięć nie kolidowała z podstawowym obowiązkiem szkoły i uczniów, jakim jest edukacja; Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewniać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu często skomplikowanych sytuacji wychowawczych, rodzinnych, edukacyjnych, zdrowotnych czy osobistych młodego człowieka; Zwiększyć środki na reklamę szkoły (ulotki, plakaty, informacje na temat strony internetowej) w środowisku lokalnym; Poprawić informowanie środowiska lokalnego o szkolnych imprezach za pomocą strony internetowej szkoły, plakatów (ulotek), spotkań informacyjnych;

51 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły cd. Podnieść atrakcyjność przygotowywanych akademii i wystaw; Zwiększyć dostępność imprez organizowanych przez szkołę dla rodziców; Rozważyć propozycje młodzieży na zorganizowanie akcji kierowanych do ludzi starszych i dzieci potrzebujących pomocy oraz zainicjować akcje wspierające działalność schronisk dla zwierząt; W miarę możliwości organizować więcej konkursów i turniejów międzyszkolnych; Organizować wyprawy w celu lepszego poznania otaczającej nas przyrody; Przeprowadzić wśród uczniów ankietę „Jakich zajęć pozalekcyjnych oczekują uczniowie”.

52 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 4. Formy i sposoby upowszechniania raportu Szkoła  Podstawowa Gimnazjum Formy i sposoby upowszechniania: - uczniom na godzinach wychowawczych nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej rodzicom na spotkaniach zespołów klasowych umieszczenie raportu u Dyrektora Szkoły opublikowanie na stronie internetowej szkoły

53 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
V Załączniki Wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu: - ankiety dla uczniów ankiety dla rodziców zestawienie wyników ankiet dla uczniów zestawienie wyników ankiet dla rodziców wywiady płyta CD z prezentacją

54 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach
Osoby odpowiedzialne: Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej Zespół nauczycieli SP klas IV – VI Zespół nauczycieli Gimnazjum klas I – III Raport końcowy opracował zespół w składzie: Małgorzata Januszek Joanna Wieczorek Dziękujemy za uwagę Maj 2013


Pobierz ppt "Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google