Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach Ewaluacja wewnętrzna 2012/2013 Obszar: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym WYMAGANIE 3.1. WYKORZYSTYWANE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach Ewaluacja wewnętrzna 2012/2013 Obszar: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym WYMAGANIE 3.1. WYKORZYSTYWANE."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach Ewaluacja wewnętrzna 2012/2013 Obszar: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym WYMAGANIE 3.1. WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU

2 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach Spis treści: I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej 1. Cele ewaluacji wewnętrznej. 2. Zakres diagnozowania: a) obszar b) wymaganie 3. Pytania kluczowe. 4.Kryteria ewaluacji. II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji 1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją. 2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych do ewaluacji. 3.Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych. III Prezentacja wyników ewaluacji 1. Zbiorcze opracowanie ankiet dla uczniów. 2.Zbiorcze opracowanie ankiet dla rodziców. 3.Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod katem korzyści dla szkoły i instytucji wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym. 4. Opracowanie przeprowadzonych wywiadów. IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. 2. Wnioski z badań. 3.Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu dalszych kierunków rozwoju szkoły. 4.Sposoby upowszechniania raportu. VZałączniki 2

3 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej 1. Cele ewaluacji zewnętrznej: Pozyskiwanie informacji o formach i efektywności współpracy ze środowiskiem lokalnym. 2. Zakres diagnozowania: Obszar: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Wymaganie: 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. 3. Pytania kluczowe: Jakie akty prawne regulują współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi? Z jakimi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku współpracuje szkoła? Czy w działaniach szkoły uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska? Czy podejmowane działania rozwijają w uczniach postawy prospołeczne? Jakie formy współpracy są atrakcyjne dla uczniów? 4.Kryteria ewaluacji: Zgodność z aktami prawnymi Dostępność Atrakcyjność Zgodność z potrzebami uczniów i środowiska 3

4 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją: Uczniowie z klas IV – VI SP Uczniowie z klas I - III gimnazjum Rodzice uczniów I – III SP; IV – VI SP ;I – III GP 2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji: Ankiety - uczniowie, rodzice, Wywiady -proboszcz parafii w Szewcach, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szewcach, Analizy dokumentów - program wychowawczy, kronika szkoły, protokoły Rad Pedagogicznych, strona www szkoły i gminy, informacje w mediach. 3. Terminy : Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej - do 15.10.2012r. Rozpracowanie metod badawczych - 15.10 - 17.12.2012r. Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji - 14.01 - 27.03.2013r. Analiza zebranych informacji - 03.04 - 17.04.2013r. Wyciąganie wniosków - 18.04 - 26.04.2013r. Ustalenie rekomendacji - 06.05 - 20.05.2013r. Pisanie raportu - do 14.06.2013r. II Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej Uwagi: -we wszystkich zestawieniach podano liczbę odpowiedzi uczniów czy rodziców - na wszystkich wykresach umieszczono procentowy wskaźnik mierzonych wielkości 4

5 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach III Prezentacja wyników ewaluacji 1. Zbiorcze opracowanie ankiet dla uczniów. Gimnazjum W ankiecie wzięło udział 59 uczniów gimnazjum z 60 uczniów całego gimnazjum (tj. 98%). Szkoła Podstawowa W ankiecie wzięło udział 49 uczniów klas IV – VI, z 66 uczniów tych klas w szkole (tj. 74%). Uczniów klas I – III nie ankietowano, ponieważ pytania ankiety mogłyby sprawiać im dużo trudności. Wniosek W Szkole Podstawowej ankietowano zbyt małą liczbę osób, aby ankieta była pełnym obrazem badanej sytuacji. Niemniej pewne tendencje charakterystyczne dla danej szkoły można na jej podstawie przeanalizować. W Gimnazjum natomiast ankiety wypełnili prawie wszyscy uczniowie. Można więc uznać, że badanie było w pełni reprezentatywne. 5

6 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 1.Czy twoim zdaniem nasza szkoła odpowiednio promuje się w środowisku lokalnym? tak/nie Gimnazjum tak - odpowiedziało 25 uczniów, nie - odpowiedziało 34 uczniów. Szkoła Podstawowa tak - odpowiedziało 36 uczniów, nie - odpowiedziało 13 uczniów. Wniosek Badani uczniowie stwierdzili w większości, że szkoła jest odpowiednio promowana w środowisku lokalnym. Jednak ¼ uczniów uważa, że nie. Wniosek Badani uczniowie stwierdzili w nieznacznej większości, że szkoła nie jest odpowiednio promowana w środowisku lokalnym. Jednak blisko połowa twierdzi, że promocja jest wystarczająca. 6

7 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 2.Czy oferta zajęć pozalekcyjnych jest zgodna z Twoimi potrzebami? tak/nie Gimnazjum tak - odpowiedziało 21 uczniów, nie - odpowiedziało 38 uczniów. Szkoła Podstawowa tak - odpowiedziało 37 uczniów, nie - odpowiedziało 12 uczniów. Wniosek Wysoki wskaźnik odpowiedzi tak świadczy o dobrze dostosowanej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Wniosek Dla większości badanych uczniów oferta szkoły dotycząca zajęć pozalekcyjnych jest nieodpowiednia. Tylko co trzeci uczeń uważa, że jest odpowiednia. 7

8 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 3.Czy szkoła pomaga Ci w poznawaniu kultury Twojego regionu? tak/nie Gimnazjum tak - odpowiedziało 22 uczniów, nie - odpowiedziało 32 uczniów. Szkoła Podstawowa tak - odpowiedziało 31 uczniów, nie - odpowiedziało 18 uczniów. Wniosek Dość wysoki procent odpowiedzi tak (64%) świadczy o dobrej pracy szkoły w temacie poznania szeroko rozumianej kultury regionu. Organizowane są wycieczki regionalne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do muzeów, współpracujemy z OKSiR. Mimo to co 1/3 badanych nie uświadamia sobie, że w tym uczestniczy. Wniosek Ponad połowa odpowiedzi nie (62%) świadczy o słabej pracy szkoły w temacie poznania szeroko rozumianej kultury regionu lub o nieświadomym uczestnictwie badanych uczniów w zajęciach z nią związanych. Tym bardziej, że w szkole są organizowane wycieczki regionalne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do muzeów, szkoła współpracuje z OKSiR. Jak widać tylko 1/3 badanych uważa, że szkoła pomaga w poznaniu kultury regionu. 8

9 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 4. W jakich formach współpracy ze środowiskiem uczestniczyłeś? Gimnazjum wyjścia 8 Wyjazdy26 Góra Grosza 19 zawody 27 basen 21 akcje 4 konkursy 13 przedstawienia 18 inne - zbieranie nakrętek i baterii2 Szkoła Podstawowa wyjścia 4 Wyjazdy17 Góra Grosza 0 zawody 16 basen 6 akcje 3 konkursy 2 przedstawienia 5 inne - zbieranie nakrętek i baterii0 9

10 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 4. W jakich formach współpracy ze środowiskiem uczestniczyłeś? GimnazjumSzkoła Podstawowa Wniosek Największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy (35%) oraz zawody sportowe (33%). Wniosek Największym zainteresowaniem wśród badanych gimnazjalistów cieszą się zawody (46%), wyjazdy (44%) oraz basen (36%). Z wyników ankiety wynika, że gimnazjaliści chętnie uczestniczą we wszystkich proponowanych formach współpracy ze środowiskiem. 10

11 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 5.Czy chciałbyś uczestniczyć w jakiejś z form współpracy ze środowiskiem? Jakiej? Gimnazjum tak - odpowiedziało 27 uczniów, nie - odpowiedziało 31 uczniów Szkoła Podstawowa tak - odpowiedziało 24 uczniów, nie - odpowiedziało 25 uczniów Wniosek Badani w połowie (49%) chcieliby uczestniczyć w różnych formach współpracy ze środowiskiem, jednak nie potrafią lub nie chcą podać w jakich. Niestety prawie taka sama liczba (51%) nie chce uczestniczyć w żadnych formach współpracy. Wniosek Połowa badanych (47%) chciałaby uczestniczyć w różnych formach współpracy ze środowiskiem, nie potrafią oni lub nie chcą podać w jakich. Niestety prawie taka sama liczba (53%) nie chce uczestniczyć w żadnych formach współpracy. 11

12 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 6.Co skłania Cię do uczestnictwa w imprezach? nowe doświadczenia forma imprezy ocena z zachowania chęć reprezentowania szkoły chęć reprezentowania się na zewnątrz Gimnazjum nowe doświadczenia 10 forma imprezy 32 ocena z zachowania 19 chęć reprezentowania szkoły 17 chęć reprezentowania się na zewnątrz15 Szkoła Podstawowa nowe doświadczenia 15 forma imprezy 10 ocena z zachowania 10 chęć reprezentowania szkoły 8 chęć reprezentowania się na zewnątrz5 12

13 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 6. Co skłania Cię do uczestnictwa w imprezach? Gimnazjum Szkoła Podstawowa Wniosek Wyniki ankiety wskazują, że każda forma motywowania zachęca uczniów do udziału w różnych imprezach. Najwięcej badanych (31%) wskazuje na możliwość zdobycia nowych doświadczeń. Wniosek Wyniki ankiety wskazują, że każda forma motywowania zachęca uczniów do udziału w różnych imprezach. Najwięcej badanych (54%) wskazuje na atrakcyjność formy imprezy. 13

14 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 7. Czy nasza szkoła organizuje akcje mające na celu wspieranie: ludzi dorosłych tak/nie dziecitak/nie zwierząttak/nie ekologiitak/nie Gimnazjum ludzi dorosłychtak - 20nie - 19 dziecitak - 32nie - 7 zwierząttak - 9nie - 30 ekologiitak - 22nie - 17 Szkoła Podstawowa ludzi dorosłychtak - 8nie - 1 dziecitak - 10nie - 2 zwierząttak - 5nie - 8 ekologiitak - 10nie - 3 14

15 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 7. Czy nasza szkoła organizuje akcje mające na celu wspieranie: Gimnazjum Szkoła Podstawowa Wniosek Wypowiedzi badanych uczniów wskazują, że należałoby zwiększyć akcje wspierające zwierzęta. Wniosek Wypowiedzi badanych uczniów wskazują, że należałoby zwiększyć akcje wspierające ludzi dorosłych oraz zwierzęta. 15

16 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 8. Czy wiesz z jakimi instytucjami współpracuje nasza szkoła? Wymień je. Gimnazjum nie wiem 40 Caritas 0 Centrum Krwiodawstwa0 OKSiR, basen3 Urząd Gminy i Impel 3 Dom Dziecka Szkoła Podstawowa nie wiem 20 Caritas 10 Centrum Krwiodawstwa9 OKSiR, basen6 Urząd Gminy i Impel 1 Dom Dziecka1 16

17 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 8. Czy wiesz z jakimi instytucjami współpracuje nasza szkoła? Wymień je. Gimnazjum Szkoła Podstawowa Wniosek Badani słabo orientują się z jakimi instytucjami szkoła współpracuje, 41 % odpowiedziało – nie wiem. Uczniowie znają jedynie Caritas, Centrum Krwiodawstwa, OKSiR. Wniosek Badani nie orientują się z jakimi instytucjami szkoła współpracuje, 68 % odpowiedziało – nie wiem. Kilku uczniów zna jedynie OKSiR (5%), który kojarzy z wyjazdami na basen oraz Urząd Gminy i Impel (5%). 17

18 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 9.Czy masz własne pomysły na współpracę ze środowiskiem lokalnym? tak/nie Gimnazjum tak 8 spalanie śmieci 0 zawody sportowe 5 zajęcia dydaktyczne dostosowane do naszych potrzeb 3 festyny 1 imprezy 1 nie 49 Szkoła Podstawowa tak 5 spalanie śmieci 5 zawody sportowe 0 zajęcia dydaktyczne dostosowane do naszych potrzeb 0 festyny 0 imprezy 0 nie 44 18

19 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 9. Czy masz własne pomysły na współpracę ze środowiskiem lokalnym? Gimnazjum Szkoła Podstawowa Wniosek Mała liczba badanych odpowiedziała tak (10%), zaproponowali oni jedynie pomysł na współpracę ze środowiskiem dotyczący spalania śmieci. Wniosek Tylko 17% badanych odpowiedziało tak, zaproponowali oni jednak kilka rozwiązań: zawody sportowe, zajęcia dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów, festyny i imprezy. 19

20 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 10. Czy uważasz, że współpraca ze środowiskiem lokalnym jest potrzebna? Umotywuj swoją odpowiedź Gimnazjum tak - odpowiedziało 36 uczniów, nie - odpowiedziało 19 uczniów Nie wiem - odpowiedziało 4 uczniów Szkoła Podstawowa tak - odpowiedziało 21 uczniów, nie - odpowiedziało 25 uczniów nie wiem – odpowiedziało 3 uczniów Wniosek Połowa badanych uczniów (51%) odpowiedziała, że współpraca ze środowiskiem nie jest potrzebna. Tylko 43% badanych uznało, że jest potrzebna, ale nie uzasadniło odpowiedzi. 6% uczniów nie ma zdania na ten temat. Wniosek Ponad połowa badanych (61%) uważa, że współpraca ze środowiskiem lokalnym jest potrzebna, podają oni następujące motywacje: można pokazać się z jak najlepszej strony, bo jest taka potrzeba, bo wtedy się rozwijamy, możemy poznawać otoczenie, poszerzać swoje horyzonty. 32 % uczniów uważa jednak, że taka współpraca nie jest potrzebna. 20

21 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów Gimnazjum Uczniowie dostrzegają w szkole współpracę ze środowiskiem lokalnym, nie znają kultury regionu, nie wiedzą o akcjach prowadzonych na terenie naszej gminy. Połowa badanych uczniów nie chce osobiście współpracować z tym środowiskiem, co może wynikać z niewiedzy czy wygodnictwa. Oferta pozalekcyjna nie jest wystarczająca dla 67% uczniów. Łatwo jest zmotywować uczniów do uczestnictwa w różnych imprezach. Cieszy fakt, że dla uczniów uczestnictwo w imprezach to zdobywanie nowych doświadczeń. Szkoła Podstawowa Większość uczniów dostrzega w naszej szkole współpracę ze środowiskiem lokalnym, zna kulturę regionu, wie o akcjach prowadzonych na terenie naszej gminy. Niestety ta sama większość nie chce osobiście współpracować z tym środowiskiem, co może wynikać z wieku uczestników ankiety. Oferta pozalekcyjna jest wystarczająca dla 76% uczniów. Łatwo jest zmotywować uczniów do uczestnictwa w różnych imprezach. Cieszy fakt, że dla uczniów uczestnictwo imprezach to zdobywanie nowych doświadczeń. 21

22 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach Zalecenia wynikające z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum Należy motywować uczniów do czynnego uczestniczenia w badaniach, ankietach, uświadamiać im cel prowadzonych badań. Stosować odpowiednie nazewnictwo dotyczące form działalności związanej ze współpracą ze środowiskiem. Uświadamiać uczniom, które instytucje czy ośrodki są organizatorami poszczególnych zajęć czy imprez (spotkania/prezentacje dla uczniów). Wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych – ankieta na temat – "Jakich zajęć oczekują uczniowie". Promować szeroko szkołę w środowisku lokalnym – więcej informacji na stronie (zakładka) współpraca szkoły z instytucjami. Wskazywać na potrzebę współpracy ze środowiskiem, pokazywać efekty takiej współpracy. Szkoła Podstawowa Należy motywować uczniów do czynnego uczestniczenia w badaniach, ankietach, uświadamiać im cel prowadzonych badań. Stosować odpowiednie nazewnictwo dotyczące form działalności związanej ze współpracą ze środowiskiem. Uświadamiać uczniom, które instytucje czy ośrodki są organizatorami poszczególnych zajęć czy imprez. Promować szeroko szkołę w środowisku lokalnym. Wskazywać na potrzebę współpracy ze środowiskiem, pokazywać efekty takiej współpracy. 22

23 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach II Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej 2.Zbiorcze opracowanie ankiet dla rodziców. Gimnazjum W ankiecie wzięło udział 47 rodziców uczniów gimnazjum z 60 rodziców uczniów całego gimnazjum (tj. 78%). Szkoła Podstawowa W ankiecie wzięło udział 67 rodziców uczniów klas I – VI, z 151 rodziców tych klas w szkole (tj. 44%). Wniosek W Szkole Podstawowej ankietowano zbyt małą liczbę osób, aby ankieta była pełnym obrazem badanej sytuacji. Trudno będzie odnieść się do obserwowanych tendencji charakterystycznych dla szkoły. Możemy jednak założyć, że są to rodzice zainteresowani rozwojem szkoły. Natomiast w Gimnazjum ankietowano prawie 4/5 wszystkich rodziców, zatem wyniki ankiet możemy uznać za reprezentatywne. 23

24 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 1.Skąd dowiaduje się Pan/Pani o odbywających się imprezach szkolnych? Gimnazjum strona internetowa szkoły5 wychowawca/nauczyciel 6 dziecko 44 Szkoła Podstawowa strona internetowa szkoły5 wychowawca/nauczyciel 51 dziecko 27 Wniosek Większość badanych (62%) rodziców dowiaduje się o imprezach szkolnych od wychowawców bądź nauczycieli. Niestety bardzo mało osób (6%) korzysta ze strony internetowej szkoły. Wniosek Większość badanych (80%) rodziców dowiaduje się o imprezach szkolnych od swoich dzieci. Co dziesiąty (9%) rodzic korzysta ze strony internetowej szkoły. Co dziewiąty (11%) dowiaduje się o tych imprezach od wychowawcy czy nauczyciela. 24

25 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 2. Jakie imprezy organizowane przez szkołę są dla Pani/Pana atrakcyjne? akademie5 Festyny21 Wycieczki35 imprezy sportowe17 promujące naukę15 inne - operetka, teatr, opera0 Szkoła Podstawowa Akademie7 Festyny14 Wycieczki37 imprezy sportowe17 promujące naukę11 inne - operetka, teatr, opera1 Gimnazjum 25

26 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 2. Jakie imprezy organizowane przez szkołę są dla Pani/Pana atrakcyjne? Wniosek Zdecydowana większość badanych (79%) uważa za atrakcyjne wycieczki organizowane przez szkołę. Ponad jedna trzecia (36%) uznaje za takie imprezy sportowe. Nie atrakcyjne wydają się im wyjazdy do teatru i opery (2%). Wniosek Połowa badanych (53%) uważa za atrakcyjne wycieczki organizowane przez szkołę. Nie atrakcyjne wydają się im akademie (8%). Gimnazjum Szkoła Podstawowa 26

27 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 3. Jakie imprezy powinno się organizować w przyszłości? wycieczki 20 wyjazdy do kina i teatru23 Festyny11 Wystawy9 spotkania ze znanymi ludźmi21 Konkursy12 zawody sportowe21 inne - jakie0 Szkoła Podstawowa wycieczki 29 wyjazdy do kina i teatru27 Festyny10 Wystawy7 spotkania ze znanymi ludźmi24 Konkursy7 zawody sportowe19 inne - jakie0 Gimnazjum 27

28 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 3. Jakie imprezy powinno się organizować w przyszłości? Gimnazjum Wniosek Rodzice uważają, że szkoła powinna organizować wiele różnych imprez. Największą popularnością cieszą się: wycieczki (62%) i wyjazdy do kina i teatru (57%), następnie spotkania ze znanymi ludźmi (51%) i zawody sportowe (40%). Szkoła Podstawowa Wniosek Rodzice uważają, że szkoła powinna organizować wiele różnych imprez. Największą popularnością cieszą się: wyjazdy do kina i teatru (34%), spotkania ze znanymi ludźmi i zawody sportowe (po 31%) oraz wycieczki (30%). 28

29 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 4.Czy bierze Pani/Pan udział w imprezach szkolnych? tak/nie Gimnazjum tak odpowiedziało 20 nie odpowiedziało 27 Szkoła Podstawowa tak odpowiedziało 32 nie odpowiedziało 33 Wniosek Połowa badanych rodziców uczniów uczestniczy w imprezach szkolnych. Niestety połowa nie angażuje się w życie szkoły. Wniosek Niemal połowa badanych rodziców uczniów uczestniczy w imprezach szkolnych (43%). Niestety ponad połowa (57%) nie angażuje się w życie szkoły. 29

30 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 5. Czy Pani/Pana zdaniem takie imprezy mają wpływ na rozwój kulturalny dziecka? Gimnazjum tak odpowiedziało 46 nie odpowiedziało 1 Szkoła Podstawowa tak odpowiedziało61 nie odpowiedziało 5 Wniosek Większość ankietowanych rodziców (92%) uważa, że imprezy szkolne mają wpływ na rozwój kulturalny dziecka. Wniosek Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (98%) uważa, że imprezy szkolne mają wpływ na rozwój kulturalny dziecka. 30

31 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 6. Czy szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym organizując imprezy/uroczystości? taknie Gimnazjum tak odpowiedziało 46 nie odpowiedziało 1 Szkoła Podstawowa tak odpowiedziało62 nie odpowiedziało 5 Wniosek Większość ankietowanych rodziców (92%) uważa, że szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym. Wniosek Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (98%) uważa, że szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym. 31

32 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 7. Jak Pani/Pana zdaniem powinno się informować o takich imprezach? Gimnazjum uczeń18 wychowawca22 strona internetowa21 ulotki/plakaty18 Szkoła Podstawowa uczeń24 wychowawca23 strona internetowa19 ulotki/plakaty17 Wniosek Rodzice uważają, że szkoła powinna informować o takich imprezach przede wszystkim przez ucznia (36%) oraz wychowawcę (34%). Wniosek Rodzice uważają, że wszystkie kanały informacyjne są równie ważne. Mediana wynosi 20, a odchylenie standardowe 2. 32

33 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 8. Czy Pani/Pana dziecko bierze udział w uroczystościach szkolnych? taknie Gimnazjum tak odpowiedziało 38 nie odpowiedziało 9 Szkoła Podstawowa tak odpowiedziało 63 nie odpowiedziało 4 Wniosek Zdecydowana większość ankietowanych rodziców( 94%) twierdzi, że ich dziecko bierze udział w uroczystościach szkolnych. Wniosek Większość ankietowanych rodziców (81%) twierdzi, że ich dziecko bierze udział w uroczystościach szkolnych. Prawie jedna piąta (19%) uważa jednak, że ich dziecko nie uczestniczy w tych uroczystościach. 33

34 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 9. W jakich imprezach szkolnych bierze udział Pani/Pana dziecko? Szkoła Podstawowa akademie16 wycieczki33 wyjazdy do kina25 wyjazdy na basen21 Festyny22 inne 2 Gimnazjum akademie18 wycieczki36 wyjazdy do kina22 wyjazdy na basen17 Festyny27 inne 4 34

35 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 9. W jakich imprezach szkolnych bierze udział Pani/Pana dziecko? Wniosek Zdecydowana większość rodziców uważa, że ich dziecko uczestniczy prawie we wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę. Najbardziej popularną formą są jednak wycieczki. Wniosek Większość rodziców uważa, że ich dziecko uczestniczy prawie we wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę. 35

36 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 10. Czy Pani/Pana zdaniem szkoła jest wystarczająco promowana w środowisku lokalnym? tak/nie Gimnazjum tak odpowiedziało 45 nie odpowiedziało 2 Szkoła Podstawowa tak odpowiedziało 59 nie odpowiedziało 5 nie wiem2 Wniosek Większość ankietowanych rodziców( 89%) twierdzi, że szkoła jest wystarczająco promowana w środowisku lokalnym. Wniosek Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (96%) twierdzi, że szkoła jest wystarczająco promowana w środowisku lokalnym. 36

37 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców Gimnazjum Rodzice dobrze postrzegają szkołę jako inicjatora integracji środowiska lokalnego. Uważają, że szkoła jest dobrze promowana w środowisku. Najważniejszym źródłem wiedzy o szkole jest dziecko, co ósmy rodzic za główne źródło informacji o planowanych imprezach uważa wychowawcę, a co dziewiąty znajduje je w internecie. Rodzice wskazywali że, wszystkie kanały informacyjne są równie ważne. Rodzice oczekują, że szkoła zorganizuje dla dzieci wycieczki, wyjazdy do kina i teatru, spotkania ze znanymi ludźmi oraz zawody sportowe Znaczna część rodziców (81%) uważa, że ich dzieci uczestniczą w imprezach szkolnych. Szkoła Podstawowa Rodzice dobrze postrzegają szkołę jako inicjatora integracji środowiska lokalnego. Uważają, że szkoła dobrze jest promowana w środowisku. Najważniejszym źródłem wiedzy o szkole jest wychowawca, 40% rodziców jest informowany przez dziecko o planowanych imprezach, a tylko nieliczni korzystają ze strony internetowej szkoły. Rodzice wskazywali że, informacje o planowanych przedsięwzięciach powinno umieszczać się w Internecie (28%) ale jednocześnie strona www jest źródłem informacji dla zaledwie 5% rodziców. Rodzice oczekują, że szkoła zorganizuje dla dzieci wyjazdy do teatru, wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Zdecydowana większość rodziców spostrzega, że dzieci uczestniczą w wielu różnych imprezach szkolnych. 37

38 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach Zalecenia wynikające z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum Poprawić informowanie środowiska lokalnego i rodziców o szkolnych imprezach (więcej informacji) za pomocą szkolnej strony internetowej, plakatów, ulotek. Podnieść atrakcyjność akademii, wystaw oraz innych form pracy. Promować imprezy nie wymagające dużych kosztów, a atrakcyjne dla uczniów i ich rodziców (np.: spotkania z ciekawymi ludźmi). Zwiększyć dostępność dla rodziców imprez organizowanych przez szkołę. Kontynuować dotychczasowe działania na rzecz współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Zachęcić rodziców do współpracy przy wypełnianiu ankiet czy innych narzędzi badawczych. Zorganizować spotkanie na którym rodzice zostaną poinformowani z jakimi instytucjami szkoła współpracuje Szkoła Podstawowa Poprawić informowanie, za pomocą szkolnej strony internetowej, plakatów, ulotek, środowiska lokalnego i rodziców o szkolnych imprezach Podnieść atrakcyjność akademii, wystaw oraz innych tanich form pracy. Promować imprezy nie wymagające dużych kosztów, a atrakcyjne dla uczniów i ich rodziców (np.: spotkania z ciekawymi ludźmi). Zwiększyć dostępność dla rodziców imprez organizowanych przez szkołę. Kontynuować dotychczasowe działania na rzecz współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Zachęcić rodziców do współpracy przy wypełnianiu ankiet czy innych narzędzi badawczych. 38

39 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach II Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej 3. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem korzyści dla szkoły i instytucji wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Gdzie publikujemy? (gazety, artykuły) Strona internetowa szkoły – zsszewce.edupage.org, facebook, gazetki klasowe, publikacje w prasie lokalnej (Wieści Gminne).zsszewce.edupage.org Wykaz instytucji z którymi współpracujemy i formy współpracy: Informacje uzyskane od p. M. Korty i Pedagoga Szkolnego p. M. Krzewiny 39

40 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 40 InstytucjaForma współpracy Urząd Gminy Wisznia Mała Doradztwo i wsparcie finansowe placówki SAPO Kryniczno Wyjazdy na basen, wsparcie organizacyjne i finansowe wycieczek szkolnych, doradztwo Policja Trzebnica Policja Oborniki Śląskie Rozmowy z uczniami, interwencje, wizyty domowe, prelekcje GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) Wymiana informacji na temat rodzin potrzebujących pomocy, dożywianie dzieci, pomoc materialna, wizyty w domach Biuro Pełnomocnika do Spraw Zapobiegania Uzależnieniom Wisznia Mała Kierowanie osób (rodziców) uzależnionych do Biura, wymiana informacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy Kierowanie uczniów na badania konsultacyjne, szkolenia na forum pedagogów, badania predyspozycji zawodowych u uczniów z klas trzecich gimnazjum Bank Żywności WrocławPomoc żywnościowa TPD – Towarzystwo Przyjaciół DzieciKolonie SANEPID TrzebnicaNa bieżąco, materiały AIDS, program Trzymaj formę Sąd Rejonowy TrzebnicaKonsultacje telefoniczne i indywidualne Kuratorzy Sądowi – zawodowi i społeczni Spotkania indywidualne w sprawach rodzin uczniów (rodziny zastępcze) Ośrodek Zdrowia – Wisznia Mała, Pęgów Badania przesiewowe uczniów, szczepienia, doraźna pomoc, informacje telefoniczne, fluorkowanie zębów, sprawdzenie czystości – higiena uczniów Pogotowie Ratunkowe TrzebnicaDoraźna pomoc oraz telefoniczne porady w razie zdarzeń

41 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 41 InstytucjaForma współpracy Terapeuci z Wiszni MałejPorady, konsultacje, wymiana doświadczeń Interwencyjny Punkt Pomocy Rodzinie Wisznia Mała Zakładanie Niebieskich Kart, OKSiR Wisznia Mała Udział w konkursach, spotkania z ciekawymi ludźmi Muzeum Miejskie we Wrocławiu Lekcje muzealne w Arsenale, w Ratuszu – tematyka skorelowana z programem nauczania Muzeum Narodowe i Panorama Racławicka Zajęcia w Panoramie Racławickiej połączone ze zwiedzaniem muzeum IMPART Lekcje multimedialne połączone z projekcją filmu Rejonowa Stacja Krwiodawstwa Wrocław Cykliczne (co 6 miesięcy) zbiórki krwi połączone z propagowaniem ulotek o dawstwie szpiku Klub Sportowy IMPEL WrocławZajęcia z piłki siatkowej dziewcząt klas IV – VI SP Studio Radiowe WrocławWyjazdy edukacyjne Klub Sportowy WKS ŚląskZajęcia Judo

42 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach II Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej 4. Opracowanie przeprowadzonych wywiadów. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Wywiady przeprowadzono z Panem Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach Janem Wołoszczukiem oraz Proboszczem Parafii w Szewcach ks. Mariuszem Bąkowskim. Pierwsze pytanie dotyczyło charakteru współpracy ze środowiskiem lokalnym. Dyrektor szkoły Jan Wołoszczuk wskazał przede wszystkim na spotkania robocze (konsultacje) z samorządem, rodzicami, organizacjami pozarządowymi, parafią i informowanie społeczeństwa poprzez media, stronę internetową o realizacji wspólnych inicjatyw. Proboszcz ks. Mariusz Bąkowski z Szewc wymienił organizowane wspólnie przedsięwzięcia związane z życiem miejscowości – parafii. Uczestniczy on również w ważnych dla szkoły wydarzeniach. Kolejne pytanie miało na celu poznanie czy podejmowanie wspólnych działań jest celowe i potrzebne. Obie odpowiedzi okazały się być zdecydowanie twierdzące, Proboszcz ks. Mariusz Bąkowski uzasadnił swoją odpowiedz aktywizującą, kulturotwórczą i charytatywną misją obydwu instytucji, których współpraca może przynosić nieoceniony pożytek dla mieszkańców. Następnie zapytaliśmy o korzyści płynące z tej współpracy. Obaj respondenci stwierdzili, że jest dużym wsparciem dla szkoły i środowiska (mieszkańców). Pan Dyrektor zauważył, iż jest lepszy przepływ informacji, współpraca ma również wpływ na innowacje i inwestycje prowadzone w szkole. Ks. Proboszcz stwierdził, że miejscowość gdzie nie ma kościoła jest tylko miejscem do nocowania, zaś mieszkańcy nie są związani w żaden sposób z miejscem, w którym mieszkają i w takich przypadkach nie zauważa się inicjatyw integrujących społeczność. 42

43 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach II Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej 4. Opracowanie przeprowadzonych wywiadów cd. Pytanie czwarte dotyczyło inicjatyw podejmowanych przez szkołę wychodzących naprzeciw potrzebom środowiska. Obie odpowiedzi były pozytywne. Ks. Proboszcz zauważył, że zarówno szkoła jak i parafia podejmują wiele inicjatyw środowiskowych. Natomiast problemem jest zauważalna chyba wszędzie tendencja do zamykania się w domu. Samo zdefiniowanie potrzeb to zbyt mało należy prowadzić prace nad angażowaniem coraz większej liczby osób, a wspólne działania będą służyć całemu społeczeństwu lokalnemu. Celem ostatniego pytania było zebranie informacji na temat form współpracy ze środowiskiem jakie powinny rozwinąć się w przyszłości. Ze strony Dyrektora pojawiła się propozycja organizowania spotkań, szkoleń integrujących społeczeństwo, na terenie placówki. Poszerzenie zakresu wspólnych inicjatyw, rozważenie możliwości powstania Rady Szkoły. Natomiast Ks. Proboszcz zwrócił uwagę, że religia jest częścią kultury, jak również kultura jest istotnym elementem religii, to jest szlak po którym wspólnie możemy się poruszać. Mamy świetne położenie, mieszka tu bardzo wielu wartościowych ludzi, młodszych i starszych. To jest nasz wielki potencjał. Wnioski Podsumowując, po analizie pytań i odpowiedzi można z całą pewnością uznać, że współpraca naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym – parafią jest w pełni zasadna, potrzebna i celowa. Płynące stąd korzyści są obustronne. Taka współpraca pomaga we wspólnym wychowaniu dzieci i młodzieży, pokazuje różne alternatywne działania. Umożliwia lepszy nadzór nad dbałością o rozwijanie talentów, inicjatyw. Pozwala też odkryć oraz promować najzdolniejszych uczniów, a przez to promować też środowisko, w którym żyjemy. 43

44 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. GimnazjumSzkoła Podstawowa Współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi regulują następujące akty prawne: -ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. - Statut Szkoły - Program Wychowawczy - Szkolny Program Profilaktyki - Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) - Przedmiotowy System Oceniania (PSO) - Szkolny Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Zarządzenie w Sprawie Udzielania Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Szkołach 44

45 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku -Urząd Gminy w Wiszni Małej -SAPO Kryniczno -Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej -Policja Trzebnica i Oborniki Śląskie -GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) -Biuro Pełnomocnika do Spraw Zapobiegania Uzależnieniom Wisznia Mała -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy -Bank Żywności Wrocław -TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -SANEPID Trzebnica -Interwencyjny Punkt Pomocy Rodzinie Wisznia Mała -Muzeum Miejskie we Wrocławiu -Muzeum Narodowe i Panorama Racławicka -IMPART -Rejonowa Stacja Krwiodawstwa Wrocław -Klub Sportowy IMPEL Wrocław oraz Klub Sportowy WKS Śląsk -Studio Radiowe Wrocław -Sąd Rejonowy Trzebnica -Kuratorzy Sądowi – zawodowi i społeczni -Ośrodek Zdrowia – Wisznia Mała, Pęgów -Pogotowie Ratunkowe Trzebnica -Terapeuci z Wiszni Małej 45

46 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach W działaniach szkoły uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska. Działania podejmowane przez szkołę w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pozwalające młodzieży prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, rozwijają pozytywne postawy społeczne takie jak: - patriotyczne i obywatelskie, związane z poznawaniem historii ojczyzny i regionu, - tworzenie więzi społecznych, - odpowiedzialność za drugiego człowieka, zaangażowanie w potrzeby innych, - rozwijanie zainteresowań filmem, teatrem, - uczenie szacunku dla symboli, -wytwarzanie więzi z regionem, poznawanie najbliższej okolicy i ludzi z nią związanych, -pokazywanie pozytywnych wzorców, -ukazywanie różnych form działania oraz kształcenie umiejętności organizacji imprez o charakterze lokalnym czy masowym. 46

47 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach Podejmowane działania rozwijają w uczniach postawy prospołeczne. Współpraca z wszelakimi organizacjami i instytucjami jest dla uczniów atrakcyjna, ponieważ rozwija i pogłębia ich zainteresowania. Angażuje w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Daje możliwość zaprezentowania swoich talentów oraz rozwija postawy prospołeczne. Atrakcyjnymi formami współpracy dla uczniów są: Wycieczki, wyjazdy do teatru, kina, muzeów, na basen, spotkania z ciekawymi ludźmi, zawody sportowe. 47

48 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 2. Wnioski z badań. GimnazjumSzkoła Podstawowa Mocne strony: -różnorodne formy popularyzacji szkoły i jej dorobku w środowisku - promowanie uczniów zdolnych - realizacja programów szkolnych (profilaktyki i wychowawczego) - integracja ze środowiskiem lokalnym - zadowolenie uczniów i rodziców z podejmowanych przez szkołę inicjatyw - umożliwienie samorealizacji i rozwijania zainteresowań - pomoc w poznawaniu kultury regionu - organizowanie imprez przyciągających swoją formą i atrakcyjnością uczniów i rodziców 48

49 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 2. Wnioski z badań. Słabe strony: -mała współpraca z okolicznymi szkołami -niewystarczająca współpraca z instytucjami zajmującymi się zwierzętami, ludźmi chorymi czy ekologią - słaba znajomość strony internetowej szkoły przez rodziców - mała znajomość przez uczniów nazw instytucji i organizacji pomagających w tworzeniu i organizowaniu imprez dla społeczności szkolnej i lokalne - niezgodność oferty zajęć pozalekcyjnych z oczekiwaniami i potrzebami uczniów z gimnazjum - większość uczniów gimnazjum nie jest zainteresowana współpracą ze środowiskiem lokalnym 49

50 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły. GimnazjumSzkoła Podstawowa Rekomendacje: 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły: Należy utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, jednocześnie kontrolować, aby ilość proponowanych imprez i przedsięwzięć nie kolidowała z podstawowym obowiązkiem szkoły i uczniów, jakim jest edukacja; Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewniać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu często skomplikowanych sytuacji wychowawczych, rodzinnych, edukacyjnych, zdrowotnych czy osobistych młodego człowieka; Zwiększyć środki na reklamę szkoły (ulotki, plakaty, informacje na temat strony internetowej) w środowisku lokalnym; Poprawić informowanie środowiska lokalnego o szkolnych imprezach za pomocą strony internetowej szkoły, plakatów (ulotek), spotkań informacyjnych; 50

51 Podnieść atrakcyjność przygotowywanych akademii i wystaw; Zwiększyć dostępność imprez organizowanych przez szkołę dla rodziców; Rozważyć propozycje młodzieży na zorganizowanie akcji kierowanych do ludzi starszych i dzieci potrzebujących pomocy oraz zainicjować akcje wspierające działalność schronisk dla zwierząt; W miarę możliwości organizować więcej konkursów i turniejów międzyszkolnych; Organizować wyprawy w celu lepszego poznania otaczającej nas przyrody; Przeprowadzić wśród uczniów ankietę Jakich zajęć pozalekcyjnych oczekują uczniowie. IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły cd. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach 51

52 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach IV Rezultaty ewaluacji i wnioski 4. Formy i sposoby upowszechniania raportu GimnazjumSzkoła Podstawowa Formy i sposoby upowszechniania: -uczniom na godzinach wychowawczych -nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej - rodzicom na spotkaniach zespołów klasowych -umieszczenie raportu u Dyrektora Szkoły -opublikowanie na stronie internetowej szkoły 52

53 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach V Załączniki Wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu: -ankiety dla uczniów -ankiety dla rodziców -zestawienie wyników ankiet dla uczniów -zestawienie wyników ankiet dla rodziców - wywiady - płyta CD z prezentacją 53

54 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach Raport końcowy opracował zespół w składzie: Małgorzata Januszek Joanna Wieczorek Osoby odpowiedzialne: Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej Zespół nauczycieli SP klas IV – VI Zespół nauczycieli Gimnazjum klas I – III Dziękujemy za uwagę 54 Maj 2013


Pobierz ppt "Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach Ewaluacja wewnętrzna 2012/2013 Obszar: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym WYMAGANIE 3.1. WYKORZYSTYWANE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google