Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ"— Zapis prezentacji:

1 Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE

2 OPIS PROGRAMU REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 2

3 Podstawa prawna Umowa ramowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu SPPW w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej System zarządzania i wdrażania w Polsce SPPW zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 3 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

4 Oficjalny serwis Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: www.programszwajcarski.gov.pl -Mechanizmy Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy -Dokumenty programowe -Obszary tematyczne -Opis systemu monitorowania -Informacje o możliwych do dofinansowania projektach -Procedury naboru wniosków REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 4

5 Biuro Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie: www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 5

6 Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych Priorytet: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 6 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

7 Strona szwajcarska: Biuro Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie Krajowa Instytucja Koordynująca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca: Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 7

8 Instytucja Realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Wartość Projektu: 6 084 128 CHF Dofinansowanie strony szwajcarskiej: 85%, tj. 5 171 509 CHF, 15% stanowi wkład własny beneficjentów Okres realizacji: 16 stycznia 2012 – 31 grudnia 2014 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 8 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

9 Beneficjenci działań Instytucje publiczne lub non – profit prowadzące domy pomocy społecznej i/lub całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 9

10 ZAKRES DZIAŁAŃ Komponent I Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację programów naprawczych, w tym przebudowy/rozbudowy/modernizacji/termomodernizacji, a także infrastruktury towarzyszącej oraz zakup sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ich mieszkańców REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 10 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

11 Komponent II Podnoszenie kwalifikacji personelu domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych pracującego bezpośrednio z ich mieszkańcami Szkolenia Kursy Studia podyplomowe Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 11 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

12 Komponent III (Instytucja odpowiedzialna – ROPS Lublin) Poprawa jakości usług pielęgniarskich dla mieszkańców domów pomocy społecznej, a także wyposażenie domów pomocy społecznej w sprzęt niezbędny dla pielęgniarek/pielęgniarzy do świadczenia usług REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 12 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

13 13 Komponent III – c.d. Szkolenia specjalizacyjne (18 – 24 m-cy) Pielęgniarstwo rodzinne Pielęgniarstwo zachowawcze Pielęgniarstwo geriatryczne Pielęgniarstwo pediatryczne Pielęgniarstwo psychiatryczne Pielęgniarstwo opieki długoterminowe j

14 Komponent III – c.d. Kursy kwalifikacyjne (3 – 6 m-cy) Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Pielęgniarstwo rodzinne Pielęgniarstwo zachowawcze Pielęgniarstwo psychiatryczne PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 14

15 Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne zostanie zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w 2012 r. – informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl Zakładka Szwajcarsko – Polski Program Współpracy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 15

16 ETAPY REALIZACJI PROGRAMU REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 16

17 16 stycznia 2012 r. – podpisanie Umowy ws. Projektu pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a stroną szwajcarską 9 lutego 2012 r. – podpisanie Umowy ws. Realizacji Projektu pomiędzy Biurem ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 17 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

18 Kwiecień - maj 2012 – 10 spotkań coachingowych dla uprawnionych podmiotów z udziałem coacha oraz inspektora nadzoru budowlanego Harmonogram spotkań coachingowych (z podziałem na powiaty) wkrótce dostępny na stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl Zakładka Szwajcarsko – Polski Program Współpracy 18 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

19 Elementy coachingu: Instruktaż wypełniania wniosku aplikacyjnego oraz wytyczne do studium wykonalności Omówienie dokumentacji (Regulaminu naboru wniosków, katalogu kosztów kwalifikowalnych, kryteriów oceny formalnej i merytorycznej) Omówienie procesu przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 19

20 14 maja – 17 sierpnia 2012 – planowany nabór wniosków w ramach otwartego konkursu projektów W trakcie naboru wniosków planowane jest zorganizowanie 2 spotkań informacyjno – promocyjnych dotyczących trudności w zakresie sposobu wypełniania wniosku i przygotowania załączników do wniosku PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 20

21 Minimalna wartość projektu: - Dom pomocy społecznej: 338.983 CHF (ok. 1.000.000 zł) - Placówka opiekuńczo - wychowawcza : 101.695 CHF, (ok. 300.000 zł) Maksymalna wartość projektu: - Dom pomocy społecznej : 677.966 CHF (ok. 2.000.000 zł) - Placówka opiekuńczo - wychowawcza : 406.780 CHF (ok. 1.200.000 zł) 21 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 21

22 Wartość minimalna i maksymalna projektów Wg kursu CHF z dnia rozpoczęcia naboru wniosków (planowany na dzień 14 maja 2012 r.) – kurs stały w ciągu realizacji projektów PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 22

23 85% - dofinansowanie strony szwajcarskiej (zaliczkowy sposób przepływu środków) 15% - wkład własny Beneficjenta końcowego PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 23

24 20 sierpnia – 28 września 2012 – formalna ocena wniosków przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (zgodnie z kryteriami oceny formalnej) W przypadku stwierdzenia braków we wniosku Beneficjentom przysługuje prawo uzupełnienia wniosku w terminie 5 dni Powiadomienie beneficjentów o zakwalifikowaniu wniosku do oceny merytorycznej lub odrzuceniu wniosku PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 24

25 Ocena merytoryczna 1 etap – Komitet Oceny Projektów (KOP) - 2 specjalistów z zakresu inwestycji - 2 specjalistów z zakresu szkoleń - 1 ekspert z zakresu polityki społecznej KOP dokonuje oceny projektów wg karty oceny merytorycznej PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 25

26 Ocena merytoryczna 2 etap – Komitet Sterujący (KS) – specjaliści z zakresu inwestycji, szkolenia kadr, usług społecznych, w tym przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz obserwatorzy ze strony szwajcarskiej, Krajowej Instytucji Koordynującej, Instytucji Pośredniczącej i organizacji pozarządowych KS dysponuje możliwością zmiany kolejności na liście rankingowej wg kryteriów strategicznych, np. rozmieszczenia projektów w województwie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 26

27 Ocena merytoryczna 3 etap – Zatwierdzenie listy rankingowej przez Zarząd Województwa Lubelskiego Zarząd Województwa w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do KS o ponowną ocenę budzących wątpliwości projektów, ale nie może samodzielnie zmienić kolejności projektów na liście rankingowej. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 27

28 Grudzień 2012 – styczeń 2013 – podpisanie umów dotyczących realizacji projektów przez Beneficjentów końcowych Planowany okres realizacji projektów przez Beneficjentów końcowych: Styczeń 2013 – wrzesień 2014 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 28

29 29 WNIOSEK KONKURSOWY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

30 30 I.INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE -Priorytet, obszar tematyczny -Tytuł projektu -Budżet projektu (PLN) -Czas trwania projektu -Streszczenie projektu

31 II. INFORMACJE O BENEFICJENCIE (organ prowadzący) -Nazwa Beneficjenta -Forma prawna Beneficjenta -Dane Beneficjenta (NIP, REGON, KRS, numer w ewidencji działalności gospodarczej, adres) -Osoba do kontaktu w sprawie projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 31

32 III. INFORMACJE O JEDNOSTCE -Rodzaj jednostki (dps/pow) -Profil jednostki -Dane jednostki (NIP, REGON, KRS, numer w ewidencji działalności gospodarczej, adres) -Osoba do kontaktu w sprawie projektu -Informacje o partnerze (dopuszczalny partner bezkosztowy) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 32

33 IV. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROJEKCIE -Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu -Zgodność projektu z Celem II obszaru tematycznego oraz dokumentami programowymi w ramach SPPW -Cele Projektu -Opis Projektu (działania w ramach komponentów I i II) Podział środków: Komponent I – 91% + Komponent II – 9% PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 33

34 -Opis powiązań przedsięwzięć inwestycyjnych i szkoleniowych -Tematyka szkoleń oraz uczestnicy szkoleń (płeć, stanowisko) -Tematyka studiów podyplomowych oraz uczestnicy studiów (płeć, stanowisko) -Tematyka wizyt studyjnych oraz uczestnicy wizyt studyjnych (płeć, stanowisko) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 34

35 V. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU Wskaźniki produktu dla komponentu I Powierzchnia (m2) zmodernizowanych i/lub wyposażonych pomieszczeń do zakończenia projektu Liczba nowych miejsc dla mieszkańców DPS do zakończenia projektu Powierzchnia (m2) zmodernizowanej infrastruktury towarzyszącej (otwartych przestrzeni) do zakończenia projektu Ilość urządzeń zakupionych do zakończenia projektu (medycznych, audio i video, ICT, mebli i innych) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 35

36 Wskaźniki produktu dla komponentu II -Liczba typów kursów/studiów/innych form szkolenia podnoszących kwalifikacje do zakończenia projektu -Liczba kursów/studiów/innych form szkolenia do zakończenia projektu -Liczba pracowników uczestniczących w kursach/studiach/innych formach szkolenia do zakończenia projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 36

37 Wskaźniki rezultatu dla komponentu I (w %) -Procentowy wzrost zmodernizowanych powierzchni i/lub wyposażonych pomieszczeń w stosunku do ogólnej powierzchni pomieszczeń do zakończenia realizacji projektu -Procentowy wzrost powierzchni zmodernizowanej infrastruktury towarzyszącej (otwartych przestrzeni) w stosunku do ogólnej powierzchni tej infrastruktury do zakończenia realizacji projektu -Procentowy wzrost liczby miejsc dla mieszkańców DPS w stosunku do ogólnej liczby miejsc do zakończenia projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 37

38 Wskaźniki rezultatu dla komponentu II (w %) -Procentowy wzrost liczby mieszkańców uczestniczących w różnych formach aktywizacji do zakończenia realizacji projektu -Procentowy wzrost udziału pracowników, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w stosunku do ogółu pracowników do zakończenia projektu -Procentowy wzrost różnych form aktywizacji do zakończenia projektu -Procentowy wzrost liczby mieszkańców DPS uczestniczących w rehabilitacji i innych formach leczenia do zakończenia projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 38

39 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie po wyborze projektów do realizacji przeprowadzi na początku i na zakończenie realizacji projektów badanie: - poziomu zadowolenia z warunków życia wśród mieszkańców/wychowanków - poziomu zadowolenia z warunków pracy wśród pracowników PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 39

40 VI. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM -Doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych -Potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny -Zespół projektowy -Rola partnera w projekcie -Informacja i promocja PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 40

41 VII. ANALIZA RYZYKA Przykłady zostaną zaprezentowane na spotkaniach coachingowych VIII. HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PROJEKTU IX. BUDŻET I FINANSOWANIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 41

42 X. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI ORAZ PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -Wpływ projektu na równość szans kobiet i mężczyzn -Wpływ projektu na politykę równości obszarów miejskich i wiejskich -Wpływ projektu na politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych -Wpływ projektu na zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego -Opis procedur zamówień publicznych PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 42

43 XI. Rodzaj zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 43

44 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU KONKURSOWEGO 44 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

45 1)Studium wykonalności, do którego należy dołączyć płytę CD zawierającą wszystkie wymagane obliczenia. 2) Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko: a) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ2; b) Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 (dotyczy wyłącznie projektów o charakterze infrastrukturalnym). REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 45 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

46 3) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT. 4) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 5) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 6) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu – akt własności. 7) Prawomocne pozwolenie na budowę; potwierdzenie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych. 8) Analiza potrzeb szkoleniowych REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 46 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

47 9) Kopia umowy partnerskiej w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot 10) Pisemne upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku w przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez osobę/osoby inne niż prawnie upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy (jeśli dotyczy). 11) Statut beneficjenta REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 47 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

48 12) Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku (jeśli dotyczy), 13) Zaświadczenie o wpisie do rejestru domów pomocy społecznej nie starsze niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku (jeśli dotyczy), 14) Zaświadczenie o wpisie do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych nie starsze niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku (jeśli dotyczy) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 48 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

49 15) Oświadczenia i deklaracje - o zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym - o zapewnieniu wkładu własnego na realizację projektu - o zapewnieniu promocji projektu dla działań inwestycyjnych i szkoleniowych zgodnie z wytycznymi w sprawie informacji i promocji - o nie zaleganiu z płatnościami wobec US i ZUS - o nie pozostawaniu w stanie upadłości - o zapewnieniu trwałości projektu przez minimum 5 lat od momentu jego rzeczowego zakończenia 49 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

50 - o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i warunkami umowy o dofinansowanie - o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji projektu 50 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 50

51 KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 51 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 51

52 1)Formalna poprawność wniosku - Projekt złożono w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków - Projekt został przygotowany na obowiązującym formularzu aplikacyjnym - Projekt jest kompletny (wszystkie pola przewidziane do wypełnienia zostały wypełnione) - Projekt został podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS lub innym właściwym dokumencie potwierdzającym sposób reprezentacji Wnioskodawcy 52 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 52

53 - Projekt został złożony na piśmie w 1 egzemplarzu - Projekt został złożony w 1 egz. na nośnikach elektronicznych (np. CD) jednocześnie w dwóch formatach: xml. i pdf. - Wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową wniosku PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 53

54 2) Kryteria kwalifikacji - Projekt wpisuje się w cele, obszary tematyczne oraz katalog działań kwalifikowanych w ramach wybranego obszaru tematycznego - Wnioskodawca należy do grupy kwalifikujących się wnioskodawców w ramach danego obszaru tematycznego - Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z zasadami darczyńcy dla danego typu i rodzaju projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 54

55 - Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z zasadami darczyńcy w sprawie poziomów dofinansowania w zależności od źródeł współfinansowania oraz zasadami udzielania pomocy publicznej - Czas trwania projektu nie wykracza poza dopuszczalną granicę kwalifikowalności wydatków - Wniosek zawiera wymagane załączniki, określone w regulaminie naboru wniosków PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 55

56 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 56

57 1)Znaczenie projektu - Czy projekt ma znaczenie dla systemu pomocy społecznej na danym obszarze koncentracji geograficznej ze względu na istotę problemu oraz koszty społeczne z nim związane? - Czy projekt jest adekwatny w stosunku do potrzeb społecznych na danym obszarze koncentracji geograficznej? - Czy projekt ma charakter kompleksowy? - Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem Unii Europejskiej (w tym zgodność z zasadami pomocy publicznej)? PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 57

58 - Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym? - Czy projekt jest zgodny z europejskimi/ krajowymi/ regionalnymi /lokalnymi programami/ strategiami dotyczącymi polityki społecznej? - Czy projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych? - Czy projekt przyczynia się do rozwiązywania/niwelowania istotnych problemów domów pomocy społecznej lub/i placówek opiekuńczo- wychowawczych na danym obszarze koncentracji geograficznej? - Czy projekt daje możliwość osiągnięcia wyższego poziomu jakości usług (ponad standardy wymagane przez prawo)? PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 58

59 2) Uzasadnienie i opis projektu - Czy wystarczająco została uzasadniona potrzeba realizacji projektu? - Czy wykazano silne powiązanie pomiędzy działaniami inwestycyjnymi i szkoleniowymi? - Czy jasno i szczegółowo przedstawione zostały poszczególne działania w ramach projektu? - Czy trafnie i jasno określono potencjalnych beneficjentów/grupy docelowe? PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 59

60 - Czy harmonogram i ramy czasowe realizacji działań w ramach programu są przejrzyste i wykonalne? - Czy projekt został przygotowany zgodnie z dokumentami programowymi (w tym opisem obszaru dla Celu 2 w ramach obszaru tematycznego Ochrona zdrowia) i zasadami Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy? 3) Zarządzanie/wdrażanie projektu - Czy potencjał instytucjonalny Beneficjenta jest wystarczający do wdrażania i zarządzania projektem? - Czy Beneficjent ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć odpowiadających przedmiotowemu projektowi? - Czy Beneficjent charakteryzuje się stabilną sytuacją finansową? PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 60

61 4) Metodologia - Czy działania są spójne, odpowiednie i bezpośrednio związane z celami i oczekiwanymi rezultatami? - Czy rezultaty projektu zostały prawidłowo określone, tj. w zakresie zgodności z planowanymi działaniami oraz ich ilościowym i jakościowym zaprezentowaniem? - Czy projekt zawiera właściwie zdefiniowane i mierzalne wskaźniki dla zakładanych działań? PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 61

62 5) Budżet i efektywność finansowa - Czy wydatki zawarte w projekcie są kwalifikowane, zgodnie z dokumentami programowymi (w tym opisem obszaru dla Celu 2 obszaru tematycznego Ochrona zdrowia) i zasadami Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - Czy proponowane wydatki są racjonalne/adekwatne z punktu widzenia realizacji działań przewidzianych w projekcie? - Czy wydatki przedstawione w budżecie odpowiadają cenom rynkowym? PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 62

63 - Czy wydatki są niezbędne z punktu widzenia realizacji przewidzianych działań? - Czy budżet został przedstawiony w sposób szczegółowy i przejrzysty? 6) Trwałość projektu - Czy oczekiwane rezultaty działań są trwałe finansowo oraz instytucjonalnie? Czy istnieje możliwość finansowania programu po ustaniu dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz możliwości strukturalne do kontynuacji działań w przyszłości? PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 63

64 7) Ryzyko i zarządzanie ryzykiem - Czy ryzyka związane z realizacją projektu zostały właściwie i trafnie zidentyfikowane? - Czy przyjęta metoda zarządzania ryzykiem jest odpowiednia i wystarczająca? 8) Informacja i promocja - Czy Beneficjent zapewni prawidłową informację i promocję projektu? PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 64

65 KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 65

66 Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu Za wydatki kwalifikowalne w ramach danego projektu można uznać wydatki ponoszone od dnia podpisania umowy dotyczącej projektu pomiędzy Instytucją Realizującą a Beneficjentem końcowym. Końcowa data kwalifikowalności wydatków zostanie określona w umowie dotyczącej Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 66

67 Wydatki poniesione na szkolenia (komponent II) koszty organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, itp. (w tym: wynajem sal, wynajem sprzętu multimedialnego, catering dla uczestników, szkoleniowców oraz prelegentów, koszty podróży i zakwaterowania uczestników, szkoleniowców i prelegentów, przygotowanie i powielenie materiałów edukacyjnych, wynagrodzenia szkoleniowców oraz prelegentów) oraz koszty studiów podyplomowych; koszty organizacji wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 67

68 udział w szkoleniach odbywa się w ramach delegacji służbowej, udokumentowanej pisemnym poleceniem wyjazdu koszt przygotowania dokumentacji przetargowej, koszty przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych oraz wydatki na doradztwo, koszty ekspertyz technicznych i finansowych, oraz usług prawnych – koszty te powinny być włączone w budżet poszczególnych działań Katalog ten zostanie doprecyzowany przez stronę szwajcarską (wytyczne w sprawie wizyt studyjnych oraz proporcji niektórych wydatków szkoleniowych) PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 68

69 Prace inwestycyjne oraz prace związane z procesem inwestycyjnym (Maksymalny udział wydatków inwestycyjnych nie może przekroczyć 91% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) – komponent I –koszty przebudowy i rozbudowy, modernizacji, termomodernizacji oraz infrastruktury towarzyszącej; –koszty przygotowania terenu pod budowę, prac: ziemnych, geologicznych, geodezyjnych, budowlano-montażowych, instalacyjny, wykończeniowe; –koszty nadzoru inwestorskiego; PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 69

70 –koszt przygotowania dokumentacji przetargowej, koszty przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych oraz wydatki na doradztwo, koszty ekspertyz technicznych i finansowych, oraz usług prawnych – koszty te powinny być włączone w budżet poszczególnych działań –koszty siły roboczej, materiałów, użycia sprzętu niezbędnego do realizacji inwestycji – koszt trwałego wyposażenia oraz zakupu środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w obiekcie realizowanym w ramach projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta końcowego oraz wydatek ten będzie traktowany jako inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości; PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 70

71 –koszt zakupu sprzętu i wyposażenia związanego z realizacją projektu, pod warunkiem, że wspomniane składniki majątku trwałego podlegają amortyzacji zgodnie z odpowiednimi przepisami; zakupiony sprzęt musi być niezbędny i wykorzystywany bezpośrednio do realizacji projektu; –koszty zakupu i użycia aktywów niematerialnych (np. patenty, licencje) niezbędnych i wykorzystywanych bezpośrednio dla celów realizacji projektu; –opłaty za używanie środków trwałych i wyposażenia niezbędnych i wykorzystywanych bezpośrednio dla celów realizacji projektu w trakcie jego realizacji (najem, dzierżawa); –sprzęt i wyposażenie informatyczne, w tym: koszty zakupu i wdrożenia oprogramowania i technologii informatycznych (z wyłączeniem kosztów nabycia systemów zarządzania, monitorowania i ewaluacji), koszty zakupu licencji oraz sprzętu komputerowego bezpośrednio wykorzystywanego na potrzeby projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 71

72 Wkład rzeczowy W celu zapewnienia płynności finansowej projektu, wartość wkładu rzeczowego do każdego projektu nie może przekroczyć 20% wkładu własnego Beneficjenta końcowego. Wkład rzeczowy jest kwalifikowalny pod warunkiem, że: - obejmuje udostępnienie (bezpłatne) gruntu lub nieruchomości, urządzeń lub materiałów (surowców) bądź nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy; - jego wartość może być oceniona w sposób niezależny i poddana audytowi; PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 72

73 - w przypadku wniesienia gruntu lub nieruchomości, wartość została potwierdzona przez niezależnego, wykwalifikowanego rzeczoznawcę lub urzędowy organ posiadający stosowne upoważnienie; koszt musi być skalkulowany proporcjonalnie do powierzchni przypisanej do realizacji projektu; - w przypadku urządzeń lub materiałów, ich koszt powinien być skalkulowany proporcjonalnie według należności wyrażającej stawkę i czas ich użytkowania; - w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, wartość określa się z uwzględnieniem ilości poświęconego czasu oraz standardowej stawki godzinowej i dziennej za wykonaną pracę. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 73

74 Wydatki niekwalifikowalne - wydatki poniesione przed podpisaniem umowy dotyczącej projektu przez wszystkie strony, -odsetki narosłe od długu, -zakup nieruchomości, -podatek VAT, jeśli może być odzyskany, -mandaty, grzywny, opłaty karne, -kary finansowe, - straty kursowe związane z wymianą walut, PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 74

75 -koszty postępowań sądowych, -koszty amortyzacji, -przygotowanie dokumentacji technicznej: pozwolenia na budowę, przygotowanie projektu, kosztorysu, studium wykonalności itp. - koszty informacji i promocji dotyczące projektu, w tym koszty materiałów promocyjnych – koszty te ponosi Instytucja Realizująca (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie); Beneficjenci końcowi są zobowiązani jedynie do zapewnienia promocji projektu. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 75

76 PROMOCJA PROGRAMU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 76

77 Za promocję i informację odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie -Spotkania coachingowe -Spotkania informacyjno – promocyjne -Artykuły i ogłoszenia w prasie -Konferencje -Materiały promocyjne -Strona internetowa -Film (działanie promocyjne ponadwojewódzkie) Beneficjenci końcowi odpowiadają za promocję i informację w zakresie określonym w oświadczeniu dotyczącym promocji i informacji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 77

78 AUDYT -Okresowy – w 2013 r. -Końcowy – po zakończeniu rzeczowej realizacji projektów PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 78

79 Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.rops.lubelskie.pl Zakładka Szwajcarsko – Polski Program Współpracy Pytania prosimy kierować na adres e-mail: sppw.rops@gmail.com PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 79

80 Osoby do kontaktu: Anna Dula Koordynator Zespołu Zarządzającego Projektem e-mail: anna.dula@lubelskie.pl, tel. (81) 528-76-42anna.dula@lubelskie.pl Magdalena Postępska Asystent koordynatora e-mail: magdalena.postepska@lubelskie.pl, tel. (81) 528-76-42@lubelskie.pl Aneta Bąk Stanowisko ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego e-mail: aneta.bak@lubelskie.planeta.bak@lubelskie.pl tel. (81) 528-76-43 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 80 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

81 Dziękuję za uwagę REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w LUBLINIE 81 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ


Pobierz ppt "Program Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google