Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa Konferencja W DRODZE KU PARTNERSTWU OBYWATELSKIEMU Współpraca Samorządu Chorzowa z organizacjami pozarządowymi Joachim Otte I Zastępca Prezydenta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa Konferencja W DRODZE KU PARTNERSTWU OBYWATELSKIEMU Współpraca Samorządu Chorzowa z organizacjami pozarządowymi Joachim Otte I Zastępca Prezydenta."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowa Konferencja W DRODZE KU PARTNERSTWU OBYWATELSKIEMU Współpraca Samorządu Chorzowa z organizacjami pozarządowymi Joachim Otte I Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów, 25 września 2007r.

2 Głównym kierunkowym zamierzeniem strategii jest stworzenie takiego kompleksowego systemu zintegrowanych działań, lokalnych organizacji i instytucji pomocowych, by każdy mieszkaniec Chorzowa, który znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej - niezależnie od charakteru tych trudności - miał szansę znaleźć miejsce, gdzie udzielona mu zostanie pomoc czy wsparcie w rozwiązywaniu jego problemów. UCHWAŁA RADY MIASTA Z DNIA 29.12.2005r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH CHORZOWA DO 2020R.

3 PRIORYTETY ZASAD STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH CHORZOWA Zapewnienie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi Podejmowanie działań zgodnych z zasadą pomocniczości Preferowanie rozwiązań środowiskowych przed instytucjonalnymi Preferowanie długofalowych działań opartych na pracy socjalnej przed doraźnymi rozwiązaniami finansowymi

4 PRIORYTETY STRATEGICZNE LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ CHORZOWA WSPIERANIE RODZINY (Karta Praw Rodziny) WYRÓWNYWANIE SZANS ROZWOJOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY (Zasada prymatu spraw dziecka i młodego pokolenia w życiu społeczności) TWORZENIE WARUNKÓW GODNEGO ŻYCIA SENIORÓW (Zasada solidarności międzypokoleniowej) PROGRAMY ADRESOWANE – niepełnosprawność, bezrobocie, uzależnienia, bezradność, długotrwała choroba (zasada solidaryzmu wobec jednostki i grup w potrzebie)

5 AKTUALNIE REALIZOWANE PROGRAMY POLITYKI SPOŁECZNEJ – CHORZÓW 2007r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Karta Praw Rodziny (Uchwała RM Nr XLVI/402/97); Program wychowania do życia w rodzinie (Uchwała Nr XXVIII/235/96 RM z dnia 14.03.1996r.), stanowiący załącznik do Programu edukacyjnego dla miasta Chorzowa (Uchwała Nr XIV/121/95 RM z dnia 5 lipca 1995r.); Program Samorządowy pn. Chorzów Miastem Wyrównanych Szans (Uchwała Nr XL/506/01 RM z dnia 11.05.2001r.); Program pomocy i wsparcia na rzecz osób starszych – mieszkańców Chorzowa (Uchwała Nr XXVII/530/04 RM z dnia 25.11.2004r.); Program promocji zdrowia dla miasta Chorzowa (Uchwała Nr XVII/156/95 RM z dnia 28.09.1995r.); Program ochrony zdrowia psychicznego w Chorzowie (Uchwała Nr IX/88/95 RM z dnia 19.01.1995r.); Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi: - w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz opieki i wychowania - W zakresie kultury, sportu i turystyki

6 FORMY WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Współfinansowanie z budżetu gminy programów realizowanych przez organizacje, Pomoc w zabezpieczeniu bazy lokalowej dla organizacji Wspólna działalność szkoleniowa Promowanie działalności organizacji pozarządowych Współdziałanie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych

7 TYP ORGANIZACJILICZBA ORGANIZACJI EKOLOGICZNE I OCHRONY ŚRODOWISKA9 PRZEDSTAWICIELSKIE (SPOŁECZNE)24 PROZDROWOTNE3 POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ CHARYTATYWNE25 MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH1 KSZTAŁCENIA I EDUKACJI6 NAUKI I TECHNIKI5 HOBBYSTYCZNE4 MŁODZIEŻOWE1 STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ30 STOWARZYSZENIA KULTURALNE10 UCZNIOWSKIE KLUBY MŁODZIEŻOWE23 CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W CHORZOWIE ZE WZGLĘDU NA PROFIL DZIAŁALNOŚCI

8 ZADANIA PUBLICZNE MIASTA CHORZÓW, ZLECANE W 2006R, W TRYBIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA RODZAJ ZADANIALICZBA PROJEKTÓW ogółem środki przyznane z budżetu miasta OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 441.500zł. INTEGRACJA I REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10229.400zł PORADNICTWO 2232.435zł. PROGRAMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 12602.360zł PROGRAMY WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH 81.046.391zł. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 4169.672zł. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI Z RODZIN UBOGICH I PATOLOGICZNYCH 16436.780zł. CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 2235.184zł. POMOC BEZDOMNYM 1153.570zł. POMOC BEZROBOTNYM 320.000zł. RAZEM 623.167.292 zł.

9 ZADANIA GMINY WYKONYWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NAZWA ZADANIADOTACJE 2007r. W ZAKRESIE KULTURY 1. Dotacje do organizacji festynów dzielnicowych, środowiskowych, integracyjnych 22 233 2. Dotacje do wydawnictw, publikacji z sesji popularno-naukowych, konferencji itp. 40 000 3. Dotacje do wymiany i współpracy z zagranicą 42 770 4.Dotacja do realizacji zadań w zakresie kultury (koncerty, festiwale, spektakle, warsztaty itp.) 203 582 OGÓŁEM:308 585

10 W ZAKRESIE SPORTU 1. Współpraca z e stowarzyszeniami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi 1 123 316 2. Współfinansowanie organizacji turniejów rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz imprez organizowanych przez stowarzyszenia 148 400 3. Wymiana i współpraca z zagranicą85 000 Ogółem:1 356 716 W ZAKRESIE TURYSTYKI 1. Organizacja rajdów turystycznych (roweriada) 6 000 2. Organizacja programów turystycznych 39 000 3. Wymiana i współpraca z zagranicą60 000 Ogółem:105 000 ZADANIA GMINY WYKONYWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

11 ZADANIA GMINY WYKONYWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE OGÓŁEM W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.167.292 zł. W ZAKRESIE KULTURY 308.585 zł. W ZAKRESIE SPORTU 1.356.716 zł. W ZAKRESIE TURYSTYKI 105.000 zł.

12 LOKALNY SYSTEM POMOCY DZIECKU I RODZINIE W CHORZOWIE INFRASTRUKTURA Placówki profilaktyczne Placówki wczesnej pomocy rodzinie Placówki zastępczej opieki rodzinnej Placówki opiekuńczo-wychowawcze Placówki pomocy niedostosowanym społecznie

13 LOKALNY SYSTEM POMOCY DZIECKU I RODZINIE PLACÓWKI PROFILAKTYCZNE Przedszkola Szkoły Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnie stowarzyszeń

14 PORADNICTWO PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIA (2006r.) Poradnictwo rodzinne i specjalist., poradnictwo dla dzieci i młodzieży 1119p Prowadzenie terapii rodzin 1075h Poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego 418p Prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców i wychowawców oraz dzieci i młodzieży 539h Mieszkaniowa, praca i bezrobocie 780p Pomoc społeczna i problemy rodzinne 555p Zdrowie i niepełnosprawność 61p Ubezpieczenia społ. 175p Sprawy majątkowe 308p Wymiar sprawiedliwości 181p Obywatel, a urząd 67p Inne 145p OŚRODEK PROMOCJI RODZINY STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY BIURO PORAD OBYWATELSKICH CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SERCE

15 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Świetlice socjoterapeutyczne: Świetlica OPS Świetlica Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Świetlica Stowarzyszenia Na Rzecz Rodziny Dzienny Ośrodek Socjoterapii Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny

16 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Świetlice środowiskowe i ochronki: Świetlica OPS Klub Młodzieżowy OPS Świetlica Romska OPS 6 Świetlic Środowiskowych Chatka Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy SERCE Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Świetlica Integracyjna Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym Świetlica Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Ochronka Parafialna Parafii WNMP w Chorzowie Batorym Świetlica Środowiskowa CARITAS w Chorzowie Batorym

17 Sieć świetlic środowiskowych i ochronek w Chorzowie (lata 2002-2007) 12 15 17 19 20 9 9 0 5 10 15 20 25 200220032004200520062007 Liczba świetlic i ochronek

18

19 CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Dom Dziecka + 2 filie – 60 miejsc Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – 6 miejsc Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 (prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny) – 6 miejsc

20 ZADANIA WYKONYWANE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Domy Dziennego Pobytu – Chorzowskie Stow. Pomocy SERCE CARITAS Archidiecezji Katowickiej Świetlice środowiskowe – Chorzowskie Stow. Pomocy SERCE Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny Wolontariat na rzecz osób najstarszych – Stow. Na Rzecz Rodziny Kluby Seniora – Chorzowskie Stow. Pomocy SERCE Programy adresowane – Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka WYSPA, Śląska Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym, Polskie Stow. Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Uzupełnienie zabezpieczenia socjalnego w żywność – Stow. BANK ŻYWNOŚCI Uzupełnienie zabezpieczenia socjalnego w odzież – Fundacja Pomocy Polakom z Norwegii Dom Pomocy Społecznej św. Florian (d.Styria) - CARITAS

21 WSPÓŁPRACA Z PARAFIAMI I STOWARZYSZENIAMI KOŚCIELNYMI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ Świetlice i ochronki – Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a Paulo, CARITAS Dom Dziennego Pobytu – CARITAS Archidiecezji katowickiej Stacja Opieki dla osób starszych – CARITAS Dom Pomocy Społecznej św. Florian – CARITAS Wydzierżawianie pomieszczeń - na Dom Dziennego pobytu – Parafia św. Ducha - na Dom Dziennego pobytu Chorych na Alzheimera – Parafia św. Barbary

22 WNIOSKI Rozszerzanie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi (realizacja modelu państwa obywatelskiego) Wzmocnienie sieci poradnictwa rodzinnego Wspieranie rodzin wielodzietnych (uregulowania prawne, fiskalne) Rozszerzanie zastępczej opieki rodzinnej Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży (świetlice środowiskowe, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjne, sportowe i kulturalne Promowanie rodziny jako wartości i rodzinności jako stylu życia (zadania samorządu, organizacji pozarządowych, mediów)


Pobierz ppt "Międzynarodowa Konferencja W DRODZE KU PARTNERSTWU OBYWATELSKIEMU Współpraca Samorządu Chorzowa z organizacjami pozarządowymi Joachim Otte I Zastępca Prezydenta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google