Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwa lokalne Sieci Barka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwa lokalne Sieci Barka"— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
Projekt systemowy –„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”. Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2010 – 30 kwiecień 2014

2 Partnerzy GSWB Caritas Kielce Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Monar Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta (Zarząd Główny)

3 faza edukacyjno-informacyjna faza pilotażu faza rekomendacji
Fazy projektu faza diagnozy faza modelu faza edukacyjno-informacyjna faza pilotażu faza rekomendacji faza upowszechniania

4 Mieszkalnictwo i pomoc doraźna Zdrowie Edukacja i zatrudnienie
obszary 6 obszarów: Partnerstwo lokalne Praca socjalna Streetworking Mieszkalnictwo i pomoc doraźna Zdrowie Edukacja i zatrudnienie

5 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
Partnerstwa lokalne wspierane przez Sieć Barka Piła Stargard Szczeciński B i a ł o g a r d L w ó w e k

6 Lwówek Lider projektu: Gmina Lwówek Partnerzy: Stowarzyszenie Integracji Bezrobotnych „Lepsza Przyszłość” we Władysławowie 68. Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych „Wielkopomoc” w Posadówku 1. Fundacja „Gospodarstwo Ekologiczne” w Marszewie 1. Wartość projektu: zł.

7 Jeden naprawdę świetny rezultat
Schronisko dla psów

8 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
PIŁA PARTENRSTWO MOPS (lider) – AKCJA HUMANITARNA „ ŻYCIE” (partner) STRAGRAD SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH (lider)– CENTRUM SOCJALNE CARITAS ORAZ MOPS (partnerzy)

9 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
PIŁA Standardy: Partnerstwo lokalne Praca socjalna Streetworking Mieszkalnictwo Zdrowie Edukacja i zatrudnienie

10 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
Partnerstwo lokalne: dzień 5 października 2012r.z organizacja pierwszego spotkania partnerstwa lokalnego: przygotowano prezentację multimedialną, materiały na spotkanie („Mapa bezdomności”, publikacje „Raport z fazy diagnozy”, „Problem bezdomności w Polsce”) Zaproszono też lokalne media. 1. UMOWA - 8 organizacji 2. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI W PILE

11 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
STANDARD STREEWORKING Usługa kierowana do osób bezdomnych pozostających poza systemem pomocy instytucjonalnej, przebywających w miejscach niespełniających kryteriów lokalu mieszkalnego. 2 streetworkerów + koordynator szkolenie doskonalące warsztat pracy streetworkerów, pt. „Coaching i mentoring w roli lidera”, 6 spotkań superwizyjnych

12 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
zawarto 51 Kart Pierwszego Kontaktu, w terenie przeprowadzono 111 ponownych kontaktów, sporządzono 315 notatek z wyjść w teren, podjęto 2 interwencje medyczne, w okresie zimowym 16 osób bezdomnych uzyskało schronienie w P.C.P.B. MONAR -MARKOT, ustalono 37 miejsc niemieszkalnych gdzie przebywały osoby bezdomne, nawiązano 559 kontaktów z osobami bezdomnymi ( w tym z tymi samymi osobami), przyjęto 53 zgłoszenia interwencyjne, w tym pochodzące od instytucji (MOPS -11 , SOK -2 , Straż Miejska 5, ROD – 4), od mieszkańców miasta – 15, od osób bezdomnych – 16, inne

13 Partnerstwa lokalne Sieci Barka

14 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
STANDARD PRACA SOCJALNA 36 pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile oraz pracownik socjalny zatrudniony w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym (PK-I). Wskaźniki: Szkolenia dla pracowników socjalnych metodyki pracy socjalnej w zakresie pracy z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością Coaching, jako podstawowy mechanizm wsparcia i rozwoju w pracy socjalnej” Praca z osobą zadłużoną – Program Wsparcia Zadłużonych w praktyce”

15 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
Szkolenia dla osób zagrożonych bezdomnością raport badania pt. „Ocena sytuacji mieszkaniowej i zadłużeń czynszowych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile”, obejmujący próbę 1309 osób, Trening mieszkaniowy – 49 osób Trening budżetowy-63 Poradnictwo specjalistyczne świadczone w MOPS i PK-I Opracowanie i realizacja Planu Likwidacji Zadłużeń- 60 Grupa samopomocowa dla osób z zadłużeniami, w szczególności z zadłużeniami czynszowymi - 10spotkań

16 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
dopracowanie narzędzia IPWzB i zawieranie IPWzB- 40 zawarto 62 kontrakty socjalne, Kampania informacyjna dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - rozdysponowano 205 plakatów, 300 folderów i 500 ulotek dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Superwizja - 10 spotkań dla 32 pracowników socjalnych

17 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
STANDARD MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA MIESZKANIE WSPIERANE – w mieszkaniu z zasobów 2 osoby realizowały IPWzB, wsparcie pracownika socjalnego PUNKT KONSULTACYJNY; praca specjalistów (prawnik, psycholog, pielęgniarka doradca finansowy, pracownik socjalny) Istota działania współpraca lidera i partnera Zajęcia edukacyjno – informacyjne dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością kobiet wraz z dziećmi pt. „Siła i moc we mnie – wyznaczanie celów”

18 Partnerstwa lokalne Sieci Barka

19 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
STANDARD ZDROWIE Potwierdzenie prawa do bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej - wydano 64 decyzje potwierdzające praw do świadczeń opieki zdrowotnej dla 42 osób bezdomnych, Profilaktyka uzależnień- zajęcia informacyjno – edukacyjne nt. uzależnienia od substancji psychoaktywnych, form i możliwości uzyskania pomocy indywidualna pomoc motywująca do podjęcia terapii, wspieranie i interwencja kryzysowa, porady, w tym wstępna diagnoza uzależnienia redukcja szkód poprzez rozdawnictwo ulotek informacyjnych grupa samopomocowa

20 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
STANDARD ZATRUDNIENIE I EDUKACJA Aktywizacja społeczna Warsztaty psychospołeczne, wykłady i zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe Szkolenie z komunikacji interpersonalnej Szkolenie - warsztat radzenia sobie ze stresem i emocjami Szkolenie - warsztat motywacyjny Wykłady i zajęcia edukacyjne m.in. nt. edukacji obywatelskiej,. zdrowia i higieny osobistej, zdrowego odżywiania, chorób społecznych pt. „Zdrowy styl życia człowieka”, „Praca jako wartość”,

21 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
ZATRUDNIENIE I EDUKACJA wykład dot. potrzeb psychospołecznych pt. „W kręgu moich potrzeb”, zajęcia edukacyjne: nauka zasad dobrego wychowania (savoir – vivre), Symulacja inicjatyw społecznych, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego , zajęcia rozwijające zainteresowania Nieodpłatna praca na rzecz placówki, wolontariat Trening budżetowy

22 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
Aktywizacja zawodowa indywidualna współpraca z trenerem pracy i doradcą zawodowym (współ. z WUP) – poradnictwo i pośrednictwo zawodowe kierowanie do uczestnictwa w projektach, programach finansowanych przez EFS , warsztatach zawodowych Wartość projektu: 738 215,43 zł

23 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
STARGARD SZCZECIŃSKI Standardy: Praca socjalna Streetworking Mieszkalnictwo i pomoc doraźna Zdrowie Edukacja i zatrudnienie Wartość projektu: ,83 zł

24 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA STANDARDÓW Opiekun merytoryczny na etapie fazy informacyjno – edukacyjnej i pilotażu Wsparcie merytoryczne Sieci Barka w badaniach (raport o stanie zagrożenia, wsparcie prawnika przy tworzeniu PL) Wsparcie pracowników CRZL UCZESTNICTWO W WIZYTACH STUDYJNYCH 2 wizyty krajowe - Kraków , Wielkopolska 1 wizyta zagraniczna –Barcelona

25 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w ramach pilotażu 24-25 V 2012r. - I Ogólnopolskie Seminarium Partnerstw Lokalnych w Łodzi, 22 XI 2012r. - Seminarium Regionalne Partnerstw Lokalnych w Szczecinie, 10 XII 2012 r.- spotkanie robocze w CRZL w Warszawie, 19-20 III 2013r. - debata tematyczna w Warszawie, 9-11 IV 2013r.- debata tematyczna w Warszawie, 22 IV 2013r. - Seminarium Regionalnym Partnerstw Lokalnych w Pile, 6-7 VI 2013r. – II Ogólnopolskie Seminarium Partnerstw Lokalnych w Łodzi.

26 Partnerstwa lokalne Sieci Barka
UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU OPRACOWAŃ I PUBLIKACJI „Broszura o partnerstwach lokalnych”, „Model Gminny standard Wychodzenia z Bezdomności w Partnerstwach Lokalnych. Doświadczenia” – doświadczenia wdrażania i testowania modelu GSWB w partnerstwach lokalnych wybranych do realizacji pilotażu.

27 Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio niesienie kompleksowej pomocy osobom potrzebującym poprzez różnorodne działania wspierające i promujące osobę ludzką w jej integralnym rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających w trudnych sytuacjach życiowych, wykluczonych społecznie czy zagrożonych tym wykluczeniem; budzenie i wspieranie postaw prospołecznych oraz inicjatyw obywatelskich na rzecz ubogich i potrzebujących

28 Dzieła Pomocy św. Ojca Pio

29 Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
ADRESACI Osoby w trudnej sytuacji: osoby bezdomne, bezrobotne, samotne, uzależnione, dotknięte ubóstwem, chorobą lub niepełnosprawnością, oraz członkowie rodzin tych osób DZIAŁALNOŚĆ Punkt Konsultacyjny miejsce "pierwszego kontaktu" z osobami potrzebującymi, w wymiarze chrześcijańskim pomoc od momentu przyjęcia do usamodzielnienia Zespół PK- pracownicy socjalni, doradca zawodowy, pedagog, asystent rodziny, prawnicy, bracia kapucyni.

30 LEKARZE NADZIEI Od 1995 roku świadczy pomoc medyczną ludziom w potrzebie, w Polsce i poza Jej granicami. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

31 Przy ul Smoleńsk 4 powstaje:
Jadłodajnia oraz łaźnia dla bezdomnych i ubogich przy ul. Będzie to kontynuacją dotychczasowej formy pomocy – tym razem we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek. Obok powstanie również pralnia dla bezdomnych oraz magazyn odzieży oraz działać przychodnia lekarska dla osób ubogich i bezdomnych, prowadzona we współpracy ze Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei.

32 Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei
Stowarzyszeniu Lekarzy Nadziei,  Cel działania Niesienie pomocy medycznej w zagrożeniu zdrowia i życia w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami, konfliktami wojennymi i uchodźctwem a ponadto wszystkim osobom cierpiącym fizycznie i moralnie z powodu niepełnosprawności a także z powodu patologii społecznych jak skrajne ubóstwo, bezdomność i uzależnienie.

33 Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei
Adresaci: Osoby bezdomne, a szczególnie osoby bez poświadczonego prawa do świadczeń zdrowotnych. Osoby bez dokumentów i środków finansowych. Działalność: Przychodnia prowadzi wielospecjalistyczne badania lekarskie, leczenie (w miarę posiadanych środków), profilaktykę uzależnień, drobne zabiegi chirurgiczne, opatrunki. Pomoc lekarska: lekarze internista, psycholog, lekarz ginekolog: Codzienna pomoc pielęgniarskiej (zabiegi higieniczne, zamiana opatrunków, pomiar RR, zabiegi p/wszawicze, p/świerzbowe

34 Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei
Wydawanie leków zasobów apteki, którą prowadzi stowarzyszenie. W ramach projektu Druga szansa: pomoc pielęgniarska, pomoc przedmedyczna - zapobieganie wszawicy, świerzbowi, opatrunki na niegojące się rany W Przychodni są zatrudnieni: 1 lekarz, 3 pielęgniarki, 1 psycholog, 1 pomoc medyczna - wszyscy w niepełnym wymiarze godzin. Ponadto dyżury lekarskie pełni lekarzy - wolontariuszy. Członkowie Stowarzyszenia biorą również udział w akcjach i misjach humanitarnych m. in. na rzecz  uchodźców, niepełnosprawnych, promocji zdrowia  w szkołach itp. Współpraca z Gminą Kraków, MOPS, Polską Misją Medyczną

35 MOPS Cel działania: 14 PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
Dział Pomocy Bezdomnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie 14 PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Cel działania: Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi zmierzającą do poprawy sytuacji poszczególnych osób oraz uzyskania pełnej samodzielności.

36 Wspólnota Emaus Wspólnota Emaus w Krakowie,
Wszechstronna pomoc wszystkim osobom znajdującym się w niedostatku, Pomoc w realizacji ich podstawowych potrzeb życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych, Reintegracja społeczno-zawodowa realizowana w oparciu o zasadę samopomocy oraz wspólnej pracy z osobami wykluczonymi społecznie na rzecz budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa oraz pomocy tym, którzy doświadczają jeszcze większego ubóstwa, Organizowanie i prowadzenie placówek zajmujących się niesieniem pomocy osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, samotnym.

37 Wspólnota Emaus Działania w Krakowie
Emaus skupia wspólnotę 10 osobową. Wynajmują pomieszczenia na ul. Willowej i włączają ludzi do życia w społeczeństwie poprzez pracę. Osoby korzystające ze wsparcia wspólnoty ma obowiązek pracować na rzecz domu. Kraków prowadzi kiermasz o powierzchni ponad 100 m2, w którym oferowane są meble i sprzęt AGD, ubrania i książki. Wszystkie urządzenia i meble wystawione na sprzedaż w kiermaszu są gruntownie remontowane w prowadzonych przez wspólnotę warsztatach elektrycznym i stolarskim.

38 Wspólnota Emaus

39 Hotel św. Brata Alberta – Mieszkania wspierane
Hostel św. Brata Alberta przy ulicy Saskiej 9a działa od 2001 r. Wybudowany dzięki prywatnemu darczyńcy p. Władysławowi Godyniowi oraz władzom miasta, które udostępniły teren pod budowę. Wspieranie osób bezdomnych (mężczyzn) w procesie usamodzielnienia poprzez stworzenie im warunków życia zbliżonych do samodzielnego funkcjonowania. Wpieranie osób w codziennym funkcjonowaniu i gospodarowaniu pieniędzmi, w procesie leczenia i radzenia sobie z uzależnieniami, oraz chore psychicznie ale tylko leczące się i będące pod stałą kontrola PZP.

40 Hotel św. Brata Alberta – Mieszkania wspierane

41 Hotel św. Brata Alberta – Mieszkania wspierane
Warunki: Dom jest podzielony na 5 mieszkań, pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowych każde mieszkanie posiada osobny licznik gazu i prądu. wyposażonymi kuchni, łazienek ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW zachowania trzeźwości, ale rozumianej nie tylko w kontekście spożywania alkoholu ale również innych nałogów (hazard , seksoholizm, zakupoholizm, lekomania), systematycznego opłacania kosztów pobytu i użytych mediów oraz funduszu remontowego. nie stosowania agresji.

42 „Dom Łazarza” Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza”, przy ul. Nowogródzkiej 8 w Krakowie placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem Zaczęli jesienią w 1999 roku od organizacji punku konsultacyjnego, chodzili na dworzec z kanapkami, uruchomili mieszkanie dla kilku osób bezdomnych Najistotniejszym celem placówki jest minimalizowanie zdrowotnych i społecznych skutków bezdomności i zapobieganie dalszej degradacji społecznej bezdomnych i pogłębianiu ich wykluczenia, ratowanie życia osób bezdomnych i zapobieganie rozwijaniu się niebezpiecznych chorób poprzez kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

43 „Dom Łazarza” ADRESACI
Osoby przebywające na terenie gminy Kraków, (niekoniecznie muszą posiadać stałe miejsce zameldowania w Krakowie); kobiety, mężczyźni, osoby samotne i rodziny, osoby młode i starsze zdrowe i schorowane osoby bezdomne różnego wyznania, będące w potrzebie. Działalność Stowarzyszenia opieka, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i także materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo:

44 „Dom Łazarza” Regulamin domu to:
Przychodzimy zawsze trzeźwi, nie przynosimy nie spoczywamy na miejscu alkoholu ani innych środków zmieniających świadomość Nie palimy, gdyż szczerze pragniemy prawdziwej wolności od uzależnień Wszystkie nasze rozmowy i relacje charakteryzują się wzajemnym szacunkiem i uprzejmością- nigdy nie używamy słów wulgarnych

45 „Dom Łazarza” . Pomagamy sobie nawzajem, dbamy o porządek w
pokojach na klatce schodowej i wokół budynku, szanujemy wspólne i cudze mienie Pamiętajmy, że Jezus Chrystus jest gościem tego domu, cichym słuchaczem każdej rozmowy, niewidzialnym gościem przy każdym posiłku

46 Wizyta studyjna w Barcelonie
Partnerstwa lokalne: Piła, Stargard Szczeciński 15 – r.

47 Fundacja Arrels („Korzenie”), Arrels Fundacio
Powstała w 1987 obierając za główny cel wsparcie rozwoju osób wykluczonych społecznie, a szczególnie osób bezdomnych 12 listopada 2012 r. obchodzili 25 lat – przygotowano manifestację aby NIKT nie spał ulicy Obecny zespół Fundacji to: 53 pracowników , 225 wolontariuszy i członków i darczyńców (zadanie wolontariuszy I kontakt z osobami bezdomnymi Od 2011 roku udzielono pomocy 1126 osobom, 150 osób uzyskało samodzielność

48 Fundacja Arrels („Korzenie”), Arrels Fundacio

49 Fundacja Arrels („Korzenie”), Arrels Fundacio
Misja Towarzyszenie osobom bezdomnym od momentu wykluczenia do uzyskania możliwie całkowitej autonomii –uzyskanie zdolności osoby do bardziej niezależnego sposobu życia, bez warunków lub zależności od osób trzecich Zmierzanie do uznania i odzyskiwania praw i obowiązków przez osoby bezdomne. Uwrażliwianie społeczeństwa w odniesieniu do problemów ubóstwa wokół nas.

50 Fundacja Arrels („Korzenie”), Arrels Fundacio
Działania Streetworking kierowany do osób bezdomnych (na patrole uczęszczają pracownicy socjalni i wolontariusze); wspieranie osób zależnie od ich potrzeb, nawiązywanie pierwszego kontaktu Dzienne centra pomocy doraźnej oferujących żywność, dostęp do łazienki, dostęp do leków (z pomocy korzysta dziennie około 92 osób); motywowanie, uczenie brania odpowiedzialności za samego siebie

51 Fundacja Arrels („Korzenie”), Arrels Fundacio
Warsztaty zawodowe i warsztaty terapii zajęciowej; Pośrednictwo i pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej. Rezydencja –schronisko dla 33 osób realizowany IPWzB Mieszkania tymczasowe dla osób bezdomnych (Pere Barnes Home) oraz program dostępnego mieszkalnictwa (19 mieszkań o różnym stopniu autonomii i nadzoru);

52 Fundacja Arrels („Korzenie”), Arrels Fundacio
Organizacja wpiera rozwój pomocy poprzez zapewnienie mieszkania. Informowali nas o założeniach amerykańskie organizacji i przekazali informacje o kosztach utrzymania mieszkania oraz osoby w schronisku czy szpitalu psychiatrycznym 57 dolarów utrzymanie w mieszkaniu 73 dolary w schronisku 164 dolary w więzieniu 519 dolary w szpitalu 1185 dolarów w szpitalu psychiatrycznym

53 Wykluczenie, to nie sytuacja, to proces
Osoby bez zamieszkania Strefa wykluczenia objawy ekstremalnej samotności Strefa zagrożenia Strefa reintegracji Przyjaciele rodzina praca, pieniądze Osoby samotne

54 Fundacja Arrels („Korzenie”), Arrels Fundacio
Finansowanie: Z trzech poziomów: rządowego, regionalnego i gminnego; subwencje, konkursy i udziały czyli sponsoring 38 % wsparcie władz publicznych 7% współfinansowanie 51 % osób i podmiotów prywatnych

55 Formació i Treball, Fundació Privada
Fundacja swoją działalność rozpoczęła w 1986r. od próby włączenia 6 pań na rynek pracy Misja: wprowadzenie osób bezrobotnych na rynek pracy ich reintegrację – szkolenia , pośrednictwo pracy, analiza rynku pracy i potrzeb (np. Barcelona miastem turystów)

56 Formació i Treball, Fundació Privada
Działalność: Organizacja i przeprowadzanie szkoleń (budownictwo, elektryka, stolarstwo, kelner, obsługa hotelowa, usługi opiekuńcze): Pośredniczenie w znalezieniu pracy umowy z hotelami DPS i inne: Prowadzenie zbiórek odzieży, mebli i innych artykułów gospodarstwa domowego: prowadzenie własnej działalności gospodarczą (handel używaną odzieżą, meblami), zatrudniając osoby długotrwale bezrobotne: Wykorzystywanie odpadów do max

57 Formació i Treball, Fundació Privada

58 Formació i Treball, Fundació Privada

59 Formació i Treball, Fundació Privada
Pracownicy : Fundacja zatrudnia 270 osób 33% osoby pracujące na stałe, 33% osób pracuje przy kursach w ramach przygotowania do zawodu 33 % wolontariusze Finansowanie Kursy finansowane ze środków administracyjnych, Sprzedaż odzieży i innych artykułów, (recykling niewykorzystane guziki, itp), Sponsorzy indywidualni Ciekawostka: szeroka współpraca z firmami w zakresie pozyskiwania towaru, budowa koalicji, zawieranie umów o współpracy

60 Departament Pomocy Osobom Zagrożonym Schronisko Miejskie
Misja Wyrównanie szans osób, wykluczonych i przygotowanie ich do samodzielności każda osoba,która wraca na ulicę to porażka zespołu, zawsze ją motywują do zmian Metody pracy Diagnoza (badane obszary różnych umiejętności kontaktów społecznych, wykluczenie technologiczne, itp. )

61 Departament Pomocy Osobom Zagrożonym Schronisko Miejskie
Działania Zgodne z diagnozą i umową zajęcia rozpisane na każdy Warsztaty komputerowe, porządkowe, gastronomiczne, kształcenia umiejętności społecznych itp. działania zmierzające do uzyskania autonomii

62 Departament Pomocy Osobom Zagrożony Schronisko Miejskie
Zespół pracowników 18 pracowników na 30 mieszkańców Pracownicy socjalni, Portierzy Pielęgniarka Lekarz psychiatra Terapeuci

63 Dziękuję za uwagę

64


Pobierz ppt "Partnerstwa lokalne Sieci Barka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google