Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku Opr. Małgorzata Jegier.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku Opr. Małgorzata Jegier."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku Opr. Małgorzata Jegier

2 Zdrowie To nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego Ogólny potencjał człowieka lub zdolność dobrego przystosowania się do środowiska, radzenia sobie ze zmianami i trudnościami Zdrowie i choroba są krańcami, a człowiek zajmuje pozycję miedzy tymi biegunami. Gdy buduje własne zasoby dla zdrowia i potrafi skutecznie radzić sobie ze stresorami to przesuwa się on w kierunku zdrowia

3 Zdrowie fizycznepsychicznespołeczneduchowe

4 Zachowania zdrowotne – postępowanie, działanie (lub zaniechanie) wpływające na zdrowie i samopoczucie człowieka Sprzyjające zdrowiu Aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi, korzystanie i udzielanie wsparcia społecznego, twórcze rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, odpoczywanie i relaks, poddawanie się profilaktycznym badaniom i inne. Zagrażające zdrowiu Palenie papierosów, nadużywanie alkoholu i używanie innych substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania seksualne.

5 Styl życia Zakres i formy codziennych zachowań, specyficznych dla danego człowieka lub określonej grupy. Prozdrowotny styl życia Świadome wybieranie zachowań sprzyjających poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia, uzależniony od wpływu środowiska, doświadczeń danej osoby, nabytych przez nią w ciągu życia umiejętności, szczególnie życiowych.

6 Edukacja zdrowotna – proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności w której żyją Świadomość i rozumienie zdrowia Wiedza o zdrowiu, zasobach dla zdrowia (czynniki zwiększające potencjał i ryzyka dla zdrowia) Postawa wobec zdrowia własnego i innych Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, podejmowanie właściwych decyzji i wyborów

7 Jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. Nasza szkoła uzyskała akces regionalny w dniu 08.03.2010r. a obecnie stara się o uzyskanie Certyfikatu Wojewódzkiego Szkoły Promującej Zdrowie.

8 Trochę historii… W 1992r. trzy organizacje międzynarodowe: Komisja Europejska, Rada Europy i Światowa Organizacja Zdrowia utworzyły Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Do głównych zasad przyjętych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należy zapewnienie warunków aktywnego uczestnictwa młodych w działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 23 listopada 2009 r. podpisano porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Z treści porozumienia wynika m.in.: zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, m.in. programu Szkoły dla Zdrowia Europy. Obecnie w Polsce, we wszystkich województwach, jest ponad 2 000 szkół w sieci szkół promujących zdrowie, w województwie łódzkim 234 ustanowiono Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. 2 grudnia 2010 r. minister edukacji narodowej Katarzyna Hall wręczyła przedstawicielom 17 szkół to znaczące wyróżnienie.

9 Szkoła Promująca Zdrowie – dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych oraz: Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję SzPZ Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, skuteczności i długofalowości Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia i skuteczności Tworzy klimat społeczny sprzyjający: osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

10 Cechy Szkoły Promującej Zdrowie: edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły etos zdrowia w szkole współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą: uczniowie nauczyciele rodzice inni pracownicy szkoły inne osoby ze społeczności lokalnej

11 Szkoła Promująca Zdrowie – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia: Małgorzata Jegier Szkolny zespół promocji zdrowia: Nina Podlejska – pedagog Michał Rejniak – nauczyciel Małgorzata Cybulska – Berencz – nauczyciel Uczniowie: Patrycja Krawczykowska Marta Stępień Emilia Jegier Jakub Pacholik

12 W zdrowym ciele – zdrowy duch założenia programowe Higiena osobista – podstawowe zasady utrzymania własnego ciała w czystości Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc – podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w róznych sytuacjach Zdrowe odżywianie - Podstawowe zasady zdrowego odżywiania się Substancje szkodliwe i profilaktyka uzależnień – niebezpieczeństwa związane z substancjami szkodliwymi i zachęcanie do unikania kontaktu z nimi Higiena psychiczna – przyjazne współżycie z ludźmi, utrzymywanie dobrych kontaktów z innymi Aktywność ruchowa i relaks – znaczenie aktywności dla prawidłowego rozwoju organizmu, sprawności umysłowej i dobrego samopoczucia

13 Realizacja zagadnień oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w latach 2010 - 2012 Programy ogólnopolskie: Bezpieczna i przyjazna szkoła, Szkoła promująca zdrowie, Szkoła bez przemocy, Już wiemy, co pijemy, Zachowaj trzeźwy umysł, Na wszelki wypadek, 5 porcji warzyw, owoców lub soku, Trzymaj formę dla klas V i VI, Mleko z klasą, Owoce w szkole, Bezpieczny Internet, Bezpieczne wakacje 2012, Na wszelki wypadek Gdzie były, co widziały moje ręce, Nie! Dla meningokoków. Programy własne nauczycieli: Szkolny program gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla klas I-IV szkoły podstawowej, Program działań korekcyjno – kompensacyjnych usprawniających analizator kinestetyczno – ruchowy dla uczniów kl. I, Jestem cząstką i przyjacielem przyrody – realizowany w klasie II i III Ja, klasa, rodzina, Bezpiecznie na drodze realizowane w klasie I i II Ja, Ty, My – poznajmy się lepiej realizowany z uczniami II etapu edukacyjnego, Stop – żyj bezpiecznie - szkolny program bezpieczeństwa i wychowania komunikacyjnego dla klas I – VI Szkoły Podstawowej

14 Realizacja zagadnień cd.1 Uroczystości szkolne: Światowy dzień bez papierosa Dzień Wolontariatu, Dzień Profilaktyki i Sportu Dzień Szkoły bez Przemocy Dzień Rodziny Baw się, bądź bezpieczny Odblaskowy dzień Dzień Bezpiecznego Internetu "Ponadziemskie Prawa Dzieci!!" Apele, akcje: WOŚP Sprzątanie Świata Góra Grosza Dzieło Nowego Tysiąclecia Dzień bez papierosa – happening uliczny Andrzejki – loteria fantowa Trzymaj formę na wiosnę Dzień Dentysty Światowy Dzień Ziemi

15 Realizacja zagadnień cd.2 Konkursy, ekspozycje: Moja gmina, miejscowość jest czysta Krew darem życia Turniej wiedzy pożarniczej i ekologicznej Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą Turniej Sportowo – Pożarniczy W szkole czuję się bezpiecznie Na wszelki wypadek Już wiemy, co pijemy Oddaj krew Zostań dawcą szpiku kostnego Bezpieczne ferie Bezpieczne wakacje 2012 Jarzynka Zdrowo jemy – długo żyjemy Moje zdrowie Zawody sportowe Spotkania, prelekcje, warsztaty: Pokonać stworka – Agresorka - kl. I-III Wybieram spokój - kl. IV-VI Decydujesz-zyskujesz - - kl. IV-VI Bezpieczna szkoła – dla nauczycieli i rodziców Wypadki na drodze – porozmawiajmy – kl. I-VI "Jestem bezpieczny na drodze - spotkanie z policjantem - kl. I Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantem - kl. I-VI Ratujemy i uczymy ratować kl. I-VI Budowanie partnerstwa szkoły i rodziny – dla rodziców i nauczycieli Przeciwdziałanie agresji – dla rodziców i nauczycieli Pierwsza pomoc przedmedyczna – nauczyciele Pogadanki profilaktyczne – uczniowie Bezpieczny internet - rodzice

16 Realizacja zagadnień cd.3 - inne Zajęcia kulinarne Zajęcia na pływalni Zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą Uzyskanie karty rowerowej Opracowanie kanonu Dobrego zachowania Ekspozycje klasowe: Szkoły Promującej Zdrowie Wycieczki dydaktyczne Przegląd stron www i czasopism związanych ze zdrowiem

17 Współpraca: Nauczyciele, pedagog, rodzice Samorząd Uczniowski Posterunek Policji w Kleszczowie Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie NZOZ w Kleszczowie Urząd Gminy w Kleszczowie: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie Nadleśnictwo Bełchatów PSP w Bełchatowie

18 Udział rodziców w realizacji zagadnień SzPZ Uroczystości szkolne – pomoc w zorganizowaniu i udział Zajęcia otwarte Szkolenia i warsztaty dla rodziców - udział Promocja zdrowego trybu życia Wspomaganie nauczycieli; wpływ na tematy realizowane z uczniami związane ze zdrowiem Wiedza rodziców nt.: tego co się robi w szkole dla dziecka dla jego poprawy zdrowia i samopoczucia Udział w podejmowanych działaniach szkolnych w zakresie promocji zdrowia… (np. rodzice – specjaliści) Stopień zadowolenia z uczestnictwa w programie SzPZ

19 Pragniemy, aby nasza szkoła była miejscem, w którym: ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji

20 Szkoła Promująca Zdrowie - informacje Koordynator i szkolny zespół promocji zdrowia Internet: www.splenkinsko.pl link: Szkoła Promująca Zdrowie www.splenkinsko.pl http://www.men.gov.pl link: Życie szkoły http://www.men.gov.pl http://www.ore.edu.pl link: Promocja zdrowia w szkole http://www.ore.edu.pl Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku Opr. Małgorzata Jegier."

Podobne prezentacje


Reklamy Google