Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Promująca Zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Promująca Zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku Opr. Małgorzata Jegier

2 Zdrowie To nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego Ogólny potencjał człowieka lub zdolność dobrego przystosowania się do środowiska, radzenia sobie ze zmianami i trudnościami Zdrowie i choroba są krańcami, a człowiek zajmuje pozycję miedzy tymi biegunami. Gdy buduje własne zasoby dla zdrowia i potrafi skutecznie radzić sobie ze stresorami to przesuwa się on w kierunku zdrowia

3 Zdrowie fizyczne psychiczne społeczne duchowe

4 Zachowania zdrowotne – postępowanie, działanie (lub zaniechanie) wpływające na zdrowie i samopoczucie człowieka Sprzyjające zdrowiu Aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi, korzystanie i udzielanie wsparcia społecznego, twórcze rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, odpoczywanie i relaks, poddawanie się profilaktycznym badaniom i inne. Zagrażające zdrowiu Palenie papierosów, nadużywanie alkoholu i używanie innych substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania seksualne.

5 Styl życia Zakres i formy codziennych zachowań, specyficznych dla danego człowieka lub określonej grupy. Prozdrowotny styl życia Świadome wybieranie zachowań sprzyjających poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia, uzależniony od wpływu środowiska, doświadczeń danej osoby, nabytych przez nią w ciągu życia umiejętności, szczególnie życiowych.

6 Edukacja zdrowotna – proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności w której żyją Świadomość i rozumienie zdrowia Wiedza o zdrowiu, zasobach dla zdrowia (czynniki zwiększające potencjał i ryzyka dla zdrowia) Postawa wobec zdrowia własnego i innych Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, podejmowanie właściwych decyzji i wyborów

7 Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. Nasza szkoła uzyskała akces regionalny w dniu r. a obecnie stara się o uzyskanie Certyfikatu Wojewódzkiego Szkoły Promującej Zdrowie.

8 Trochę historii… W 1992r. trzy organizacje międzynarodowe: Komisja Europejska, Rada Europy i Światowa Organizacja Zdrowia utworzyły Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Do głównych zasad przyjętych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należy zapewnienie warunków aktywnego uczestnictwa młodych w działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 23 listopada 2009 r. podpisano porozumienie o współpracy między  Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Z treści porozumienia wynika m.in.: zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, m.in. programu Szkoły dla Zdrowia Europy. Obecnie w Polsce, we wszystkich województwach, jest ponad szkół w sieci szkół promujących zdrowie, w województwie łódzkim 234 ustanowiono Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. 2 grudnia 2010 r. minister edukacji narodowej Katarzyna Hall wręczyła przedstawicielom 17 szkół to znaczące wyróżnienie.

9 Szkoła Promująca Zdrowie – dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych oraz: Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję SzPZ Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, skuteczności i długofalowości Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia i skuteczności Tworzy klimat społeczny sprzyjający: osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników 

10 Cechy Szkoły Promującej Zdrowie:
edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły etos zdrowia w szkole współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą: uczniowie nauczyciele rodzice inni pracownicy szkoły inne osoby ze społeczności lokalnej

11 Szkoła Promująca Zdrowie – Szkoła Podstawowa im. M
Szkoła Promująca Zdrowie – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia: Małgorzata Jegier Szkolny zespół promocji zdrowia: Nina Podlejska – pedagog Michał Rejniak – nauczyciel Małgorzata Cybulska – Berencz – nauczyciel Uczniowie: Patrycja Krawczykowska Marta Stępień Emilia Jegier Jakub Pacholik

12 „W zdrowym ciele – zdrowy duch” założenia programowe
Higiena osobista – podstawowe zasady utrzymania własnego ciała w czystości Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc – podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w róznych sytuacjach Zdrowe odżywianie - Podstawowe zasady zdrowego odżywiania się Substancje szkodliwe i profilaktyka uzależnień – niebezpieczeństwa związane z substancjami szkodliwymi i zachęcanie do unikania kontaktu z nimi Higiena psychiczna – przyjazne współżycie z ludźmi, utrzymywanie dobrych kontaktów z innymi Aktywność ruchowa i relaks – znaczenie aktywności dla prawidłowego rozwoju organizmu, sprawności umysłowej i dobrego samopoczucia

13 Realizacja zagadnień oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w latach 2010 - 2012
Programy ogólnopolskie: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła bez przemocy”, „Już wiemy, co pijemy”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Na wszelki wypadek”, „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, „Trzymaj formę” dla klas V i VI, „Mleko z klasą”, „Owoce w szkole”, „”Bezpieczny Internet”, „Bezpieczne wakacje 2012”, „Na wszelki wypadek” „Gdzie były, co widziały moje ręce”, „Nie! Dla meningokoków”. Programy własne nauczycieli: „Szkolny program gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla klas I-IV szkoły podstawowej”, „Program działań korekcyjno – kompensacyjnych usprawniających analizator kinestetyczno – ruchowy dla uczniów kl. I”, „Jestem cząstką i przyjacielem przyrody” – realizowany w klasie II i III „Ja, klasa, rodzina”, „Bezpiecznie na drodze” realizowane w klasie I i II „Ja, Ty, My – poznajmy się lepiej” realizowany z uczniami II etapu edukacyjnego, „Stop – żyj bezpiecznie” - szkolny program bezpieczeństwa i wychowania komunikacyjnego dla klas I – VI Szkoły Podstawowej

14 Realizacja zagadnień cd.1
Uroczystości szkolne: „Światowy dzień bez papierosa” „Dzień Wolontariatu”, „Dzień Profilaktyki i Sportu” „Dzień Szkoły bez Przemocy” „Dzień Rodziny” „Baw się, bądź bezpieczny” „Odblaskowy dzień” „Dzień Bezpiecznego Internetu” "Ponadziemskie Prawa Dzieci!!" Apele, akcje: „WOŚP” „Sprzątanie Świata” „Góra Grosza” „Dzieło Nowego Tysiąclecia” „Dzień bez papierosa – happening uliczny” „Andrzejki – loteria fantowa” „Trzymaj formę na wiosnę” „Dzień Dentysty” „Światowy Dzień Ziemi”

15 Realizacja zagadnień cd.2
Konkursy, ekspozycje: „Moja gmina, miejscowość jest czysta” „Krew darem życia” „Turniej wiedzy pożarniczej i ekologicznej” Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” „Turniej Sportowo – Pożarniczy” „W szkole czuję się bezpiecznie” „Na wszelki wypadek” „Już wiemy, co pijemy” „Oddaj krew” „Zostań dawcą szpiku kostnego” „Bezpieczne ferie” „Bezpieczne wakacje 2012” „Jarzynka” „Zdrowo jemy – długo żyjemy” „Moje zdrowie” Zawody sportowe Spotkania, prelekcje, warsztaty: „Pokonać stworka – Agresorka” - kl. I-III „Wybieram spokój” - kl. IV-VI „Decydujesz-zyskujesz” - - kl. IV-VI „Bezpieczna szkoła” – dla nauczycieli i rodziców „Wypadki na drodze – porozmawiajmy” – kl. I-VI "Jestem bezpieczny na drodze„ - spotkanie z policjantem - kl. I „Bezpieczne ferie” – spotkanie z policjantem - kl. I-VI „Ratujemy i uczymy ratować” kl. I-VI „Budowanie partnerstwa szkoły i rodziny” – dla rodziców i nauczycieli „Przeciwdziałanie agresji” – dla rodziców i nauczycieli „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – nauczyciele Pogadanki profilaktyczne – uczniowie „Bezpieczny internet” - rodzice

16 Realizacja zagadnień cd.3 - inne
Zajęcia kulinarne Zajęcia na pływalni Zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą Uzyskanie karty rowerowej Opracowanie kanonu „Dobrego zachowania” Ekspozycje klasowe: Szkoły Promującej Zdrowie Wycieczki dydaktyczne Przegląd stron www i czasopism związanych ze zdrowiem

17 Współpraca: Nauczyciele, pedagog, rodzice Samorząd Uczniowski
Posterunek Policji w Kleszczowie Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie NZOZ w Kleszczowie Urząd Gminy w Kleszczowie: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie Nadleśnictwo Bełchatów PSP w Bełchatowie

18 Udział rodziców w realizacji zagadnień SzPZ
Uroczystości szkolne – pomoc w zorganizowaniu i udział Zajęcia otwarte Szkolenia i warsztaty dla rodziców - udział Promocja zdrowego trybu życia Wspomaganie nauczycieli; wpływ na tematy realizowane z uczniami związane ze zdrowiem Wiedza rodziców nt.: tego co się robi w szkole dla dziecka dla jego poprawy zdrowia i samopoczucia Udział w podejmowanych działaniach szkolnych w zakresie promocji zdrowia… (np. rodzice – specjaliści) Stopień zadowolenia z uczestnictwa w programie SzPZ

19 Pragniemy, aby nasza szkoła była miejscem, w którym:
ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji

20 Szkoła Promująca Zdrowie - informacje
Koordynator i szkolny zespół promocji zdrowia Internet: link: Szkoła Promująca Zdrowie link: Życie szkoły link: Promocja zdrowia w szkole Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Szkoła Promująca Zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google