Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyka społeczna - edukacja. Uczenie się Uczenie się przez całe życie Edukacja wstępna Dalsza edukacja Uczenie się formalne Uczenie się pozaformalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyka społeczna - edukacja. Uczenie się Uczenie się przez całe życie Edukacja wstępna Dalsza edukacja Uczenie się formalne Uczenie się pozaformalne."— Zapis prezentacji:

1 Statystyka społeczna - edukacja

2 Uczenie się Uczenie się przez całe życie Edukacja wstępna Dalsza edukacja Uczenie się formalne Uczenie się pozaformalne Uczenie się nieformalne

3 System oświaty w Polsce

4

5 Szkolne egzaminy zewnętrzne

6 Klasyfikacja międzynarodowa ISCED 97 ISCED 0: edukacja przedszkolna Edukację przedszkolną określa się jako wstępny etap zorganizowanego kształcenia. Jest ona prowadzona w takich placówkach jak szkoły/przedszkola lub inne ośrodki i przewidziana jest dla dzieci w wieku od 3 lat. ISCED 1: szkolnictwo podstawowe Kształcenie na tym poziomie rozpoczyna się w wieku od 4 do 7 lat. Jest ono obowiązkowe we wszystkich krajach i na ogół trwa od pięciu do sześciu lat. ISCED 2: szkolnictwo średnie I stopnia Kształcenie na tym poziomie stanowi kontynuację najważniejszych programów ze szkoły podstawowej, ale na ogół jest wyraźniej skoncentrowane na poszczególnych przedmiotach. Ukończenie nauki na tym poziomie zwykle zbiega się w czasie z ukończeniem kształcenia obowiązkowego. ISCED 3: szkolnictwo średnie II stopnia Kształcenie na tym poziomie rozpoczyna się na ogół po ukończeniu kształcenia obowiązkowego, tj. zwykle w wieku 15 lub 16 lat. Warunkiem przyjęcia na ten poziom kształcenia jest zwykle posiadanie odpowiedniego świadectwa (potwierdzającego ukończenie kształcenia obowiązkowego) i spełnienie innych minimalnych wymogów. Kształcenie jest często wyraźniej ukierunkowane na poszczególne przedmioty niż na poziomie ISCED 2. Kształcenie na poziomie ISCED 3 trwa na ogół od dwóch do pięciu lat, w zależności od długości okresu nauki wyróżniane są podpoziomy ISCED 3a, 3b lub 3c.

7 Klasyfikacja międzynarodowa ISCED 97 ISCED 4: Szkolnictwo policealne niezaliczane do szkolnictwa wyższego Programy te znajdują się na granicy pomiędzy szkolnictwem średnim II stopnia a szkolnictwem wyższym. Ich celem jest rozszerzenie wiedzy absolwentów szkół na poziomie ISCED 3. Typowym przykładem są programy przygotowujące uczniów do podjęcia studiów na poziomie 5, czy też programy przygotowujące uczniów do bezpośredniego wejścia na rynek pracy. ISCED 5: Szkolnictwo wyższe (pierwszy etap) Warunkiem przyjęcia na ten poziom jest na ogół pomyślne ukończenie kształcenia na poziomie ISCED 3 lub 4. Poziom ten obejmuje studia o profilu akademickim (typ A), które mają głównie charakter teoretyczny, i studia o profilu zawodowym (typ B), które są zwykle krótsze niż programy typu A i ukierunkowane na wejście na rynek pracy. ISCED 6: Szkolnictwo wyższe (drugi etap) Poziom ten jest zarezerwowany dla studiów, które prowadzą do kwalifikacji naukowych na zaawansowanym poziomie (stopnia doktorskiego).

8 Porównywanie systemów edukacji w klasyfikacji ISCED 97 Źródło: [Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, 2009].

9 Międzynarodowa i krajowa statystyka edukacji Unia Europejska (Eurostat) OECD Program badań statystycznych w Polsce

10 Źródła danych w statystyce edukacji powszechne spisy ludności i mikrospisy dane administracyjne i ewidencja bieżąca System Informacji Oświatowej Sprawozdania uczelni Dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej badania specjalne – Reprezentacyjne BAEL EU-SILC – monograficzne

11 CelZakresZagadnienia Dziedzina 1: Systemy kształcenia i szkolenia Uzyskanie porównywalnych danych na temat kluczowych aspektów systemów kształcenia i szkolenia, a w szczególności na temat uczestnictwa w programach edukacyjnych oraz ich ukończenia, jak również na temat kosztów i typów środków przeznaczanych na kształcenie i szkolenie. Dane dotyczące wszystkich krajowych działań edukacyjnych bez względu na to, kto jest właścicielem instytucji objętych badaniem, kto je finansuje (zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, krajowe i zagraniczne) i jaki jest stosowany przez nie mechanizm przekazywania wiedzy. Odpowiednio, zbierane są dane dotyczące wszystkich uczących się i we wszystkich grupach wieku. a) nabór uczniów/studentów/ słuchaczy z uwzględnieniem ich charakterystyki, b) uczniowie/studenci/słuchacze rozpoczynający naukę, c) absolwenci, świadectwa i dyplomy, d) wydatki na edukację, e) kadra nauczycielska, f) nauka języków obcych, g) wielkości oddziałów/wielkości grup studentów. Dane wykorzystywane są do obliczania wskaźników dotyczących nakładów, procesów i wyników osiąganych przez systemy kształcenia i szkolenia. Dziedzina 2: Udział dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie Uzyskanie porównywalnych danych na temat udziału i braku udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie. Jednostką badania są osoby w przedziale wieku co najmniej 25-64 lata. Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną. Administracyjne źródła danych mogą być wykorzystywane w celu zmniejszenia obciążenia respondentów. Wielkość próby ustalana jest, tak aby wyniki charakteryzowały się określoną precyzją (przy założeniu losowania schematu prostego) i jednocześnie aby efektywna wielkość krajowej próby była nie większa niż 5 000 osób. W ramach tych ograniczeń szczegółowe subpopulacje wymagają oddzielnych rozważań dotyczących wielkości próby a) uczestnictwo i brak uczestnictwa w aktywności edukacyjnej, b) cechy charakterystyczne aktywności edukacyjnej, c) dane dotyczące umiejętności badanych osób, d) informacje społeczno-demograficzne. Dziedzina 3: Inne statystyki z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie Uzyskanie dalszych porównywalnych danych z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, nieuwzględnionych w dziedzinach 1 i 2, które posłużą jako wsparcie dla polityk na poziomie Wspólnoty. Inne statystyki z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie. a) statystyki dotyczące edukacji i gospodarki, służące monitorowaniu polityk z zakresu edukacji, badań naukowych, konkurencyjności i wzrostu, b) statystyki dotyczące edukacji i rynku pracy, służące monitorowaniu polityk zatrudnienia, c) statystyki dotyczące edukacji i integracji społecznej, służące monitorowaniu polityki zwalczania ubóstwa, polityki integracji społecznej i integracji migrantów.

12 Statystyka edukacji – podejście OECD Autorzy w systemie edukacji Grupy wskaźników 1. Wyniki i efekty uczenia się i edukacji 2. Uwarunkowania i kontekst wpływający na efekty edukacji 3. Wymagania i ograniczenia polityki edukacyjnej I. Indywidualni uczestnicy edukacji oraz uczenia się 1.I. Jakość oraz rozkład indywidualnych wyników 2.I. Postawy, zaangażowanie oraz zachowanie odnoszące się do nauczania i uczenia się 3.I. Charakterystyki uczących się i nauczycieli II. Uwarunkowania nauczania 1.II. Jakość nauczania. 2.II. Pedagogika, praktyki nauczania i atmosfera klasy 3.II. Warunki uczenia się i warunki nauczania III. Dostawcy usług edukacyjnych 1.III. Produkty i wyniki instytucji edukacyjnych 2.III. Środowisko i organizacja szkoły 3.III. Charakterystyka usługodawców IV. System edukacji1.IV. Ogólne wyniki systemu edukacji. 2.IV. Systemowe uwarunkowania instytucjonalne, alokacja zasobów i podejmowane działania. 3.IV. Krajowy kontekst edukacyjny, społeczny, ekonomiczny i demograficzny

13 Statystyka edukacji w Polsce BadanieCel badaniaZakres podmiotowyZakres przedmiotowyŹródło danych Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjal ne Uzyskanie danych charakteryzujących edukację podstawową, gimnazjalną oraz na poziomie ponadgimnazjalny m dla dzieci i młodzieży, określenie warunków kształcenia i obserwacja przepływu dzieci i młodzieży przez system szkolny oraz uzyskanie informacji o zakresie uzupełniania edukacji przez dorosłych w systemie szkolnym. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, w tym policealne, szkoły artystyczne, zakłady kształcenia nauczycieli oraz kolegia pracowników służb społecznych, prowadzone przez jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organizacje wyznaniowe oraz inne organizacje, osoby prawne i fizyczne. Badaniem są objęte szkoły, zakłady i kolegia publiczne, szkoły, zakłady i kolegia niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły niepubliczne. – organy prowadzące szkoły, zakłady i kolegia, – uczniowie słuchacze i absolwenci, – uczniowie korzystający z zajęć dydaktyczno wyrównawczych, specjalistycznych, – uczniowie dowożeni do szkół, – uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu, – uczniowie i cudzoziemcy, – uczniowie objęci kształceniem specjalnym, – spełnianie obowiązku szkolnego, – wyniki klasyfikacji uczniów i słuchaczy, – nauczyciele, – nauczanie języków obcych, – nauczanie języka ojczystego mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego oraz organizacja nauczania uczniów pochodzenia romskiego, – pomieszczenia szkolne (pracownie szkolne, w tym komputerowe, języków obcych, ćwiczeń praktycznych, sale lekcyjne, sale gimnastyczne, pływalnie/baseny), – liczba stanowisk w pracowniach do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, – liczba komputerów w szkole, – liczba szkół posiadających komputery, – liczba książek w woluminach (tomach) w bibliotekach szkolnych. System Informacji Oświatowej

14 Statystyka edukacji w Polsce BadanieCel badaniaZakres podmiotowyZakres przedmiotowyŹródło danych Opieka nad dziećmi i młodzieżą Informacje z zakresu wychowania, pomocy dzieciom oraz młodzieży w formach przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno wychowawc ze, poradnie psychologiczno pedagogicz ne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki wychowania pozaszkolnego; formy opieki szkolnej i pozaszkolnej – dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego według płci, wieku, typu niepełnosprawności, – nauczyciele w placówkach wychowania przedszkolnego, – uczniowie korzystający z dożywiania w szkole, – uczniowie korzystający z internatów, – dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, – gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety stomatologiczne, – uczniowie objęci kształceniem specjalnym, – poszczególne formy działalności opiekuńczej i wychowawczej, – zajęcia pozalekcyjne – uczniowie otrzymujący stypendia i zasiłki, – domy i stołówki studenckie, – formy pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów, – studenci i doktoranci otrzymujący stypendia. System Informacji Oświatowej, dane z systemów informacyjnyc h Ministerstw: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zdrowia, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Infrastruktury.

15 Statystyka edukacji w Polsce BadanieCel badaniaZakres podmiotowyZakres przedmiotowyŹródło danych Szkoły wyższe i ich finanse Uzyskanie danych o działalności szkół wyższych oraz instytucjach prowadzących studia doktoranckie i kształcenie podyplomowe. Dane o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, funduszach i wydatkach inwestycyjnych uczelni pozwalają między innymi na uzyskanie informacji o gospodarce finansowej szkół wyższych Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia podyplomowe, doktoranckie i przyznające stypendia naukowe. – kandydaci i przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz na studia drugiego stopnia, – studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia, w tym cudzoziemcy według kierunków studiów, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, – studenci i absolwenci z niepełnosprawnością według rodzaju niepełnosprawności, – słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci, w tym cudzoziemcy, – niepełnosprawni doktoranci według rodzaju niepełnosprawności, w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne, – liczba wszczętych przewodów doktorskich (liczba przewodów doktorskich wszczętych przez doktorantów), – osoby, które obroniły rozprawę doktorską, z wyszczególnieniem osób, które obroniły rozprawę doktorską w roku ukończenia studiów, – liczba nadanych tytułów i stopni naukowych, – liczba osób pobierających stypendia naukowe (doktoranckie, doktorskie, habilitacyjne), – nauka języków obcych, – pracownicy szkół wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych, w tym cudzoziemcy, – liczba komputerów w szkołach wyższych dostępnych dla studentów, w tym z szerokopasmowym dostępem do Internetu, – finanse szkół wyższych, m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, wydatki inwestycyjne. Sprawozdawcz ość szkół wyższych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

16 Statystyka edukacji w Polsce BadanieCel badaniaZakres podmiotowyZakres przedmiotowyŹródło danych Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach Zebranie danych niezbędnych do wydania aktów prawnych dotyczących regulacji płac nauczycieli, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach, oceny stanu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Dane o liczbie uczniów są niezbędne do oszacowania wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, artystyczne, bursy, domy wczasów dziecięcych, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno wychowawcz e, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki oświatowo wychowawcze, poradnie psychologiczno pedagogiczn e, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych, biblioteki pedagogiczne. – nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego, – nauczyciele realizujący podwyższone pensum, – nauczyciele uprawnieni do dodatku funkcyjnego, – nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy, przeniesiono ich w stan nieczynny bądź do innej szkoły (placówki), – nauczyciele uprawnieni do otrzymywania dodatku z tytułu zatrudnienia na terenie wsi lub miasta do 5 tys. mieszkańców, – wynagrodzenie i kwalifikacje nauczycieli, – pracownicy niebędący nauczycielami, zatrudnieni w danej szkole (placówce) – tylko w szkołach i placówkach publicznych, – uczniowie i wychowankowie, którzy ulegli wypadkom, – uczniowie korzystający z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych, – liczba uczniów i słuchaczy w szkołach. System Informacji Oświatowej

17 Statystyka edukacji w Polsce BadanieCel badaniaZakres podmiotowyZakres przedmiotowyŹródło danych Kształcenie dorosłych Zdobycie informacji na temat: – uczestnictwa osób badanych w kształceniu formalnym, pozaformalnym i nieformalnym, – znajomości języków obcych, – umiejętności korzystania z komputera, – uczestnictwa osób badanych w wydarzeniach kulturalnych i życiu społecznym. Gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 18-69 lat będące ich członkami, zamieszkałe w wylosowanych do badania mieszkaniach. Liczebność próby 25000 mieszkań. – wielkość i struktura populacji osób korzystających z kształcenia w systemie edukacji szkolnej, dokształcających się poza systemem szkolnym lub kształcących się nieformalnie w powiązaniu z cechami: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom i dziedzina posiadanego wykształcenia, – charakterystyka przedsięwzięć edukacyjnych: rodzaj, poziom i dziedzina kształcenia, czas poświęcony na szkolenie, przyczyny podjęcia kształcenia, poziom wykorzystania zdobytej wiedzy – poziom wykształcenia obojga rodziców, umiejętności związane z obsługą komputera, znajomość języków obcych, uczestniczenie w imprezach kulturalnych, – sytuacja rodzinna respondenta (w tym miesięczny dochód gospodarstwa domowego) oraz na rynku pracy (w tym dla osób pracujących cechy charakteryzujące główne miejsce pracy). Badanie reprezentacy jne

18 Badania międzynarodowe OECD Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się (TALIS) Badanie kompetencji osób dorosłych (PIAAC) Międzynarodowe Stowarzyszenie Ewaluacji Osiągnięć Edukacyjnych (IEA) Międzynarodowe Badanie Osiągnięć w Rozumieniu Czytanego Tekstu (PIRLS) Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) http://timssandpirls.bc.edu/data-release-2011/ http://timssandpirls.bc.edu/data-release-2011/

19 Uczestnictwo w edukacji Współczynnik skolaryzacji brutto to: – liczba osób uczących się na poziomie nauczania według stanu na początek roku szkolnego lub akademickiego w relacji do – liczby ludności według stanu na koniec roku w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania

20 Uczestnictwo w edukacji Współczynnik skolaryzacji netto to: – liczba osób uczących się na poziomie nauczania w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania według stanu na początek roku szkolnego lub akademickiego w relacji do – liczby ludności według stanu na koniec roku w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania

21 Liczba placówek przedszkolnych i liczba dzieci w przedszkolach

22 Uczestnictwo w edukacji przedszkolnej Źródło: Eurostat, dane z marca 2012 r.

23 Współczynniki skolaryzacji w 2011 r. Współczynnik skoloryzacji SzkołyGrupyogółemmiastawieś wiekuw procentach Brutto Podstawowe7-1299,4108,688,4 Gimnazja13-15100,7123,075,3 Netto Podstawowe7-1296,5105,186,2 Gimnazja13-1593,9112,972,4 Źródło: GUS

24 Uczniowie w szkolnictwie ponadgimnazjalnym według typów szkół w latach 1990-2010

25 Szkoły podstawowe: dynamika liczby uczniów, placówek, pomieszczeń szkolnych, oddziałów i pracowni komputerowych w latach 2002-2010

26 Uczestnictwo w edukacji 18-latków Źródło: Eurostat, dane z marca 2012 r.

27 Liczba studentów

28 Inne wskaźniki Wskaźnik oczekiwanej liczby lat nauki (school expectancy). – Wskaźnik ten jest obliczany przez dodanie do siebie wskaźników uczestnictwa w edukacji dla osób w każdym wieku Odsetek osób dorosłych uczestniczących w edukacji i szkoleniu. – Wskaźnik ten mierzy odsetek osób w danej grupie wieku, które potwierdziły uczestnictwo w edukacji lub szkoleniu w ciągu czterech tygodni potwierdzających badanie w relacji do liczby osób ogółem w tej grupie wieku, z wyłączeniem osób które nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie.

29 Odsetek osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w edukacji i szkoleniu w krajach UE 2010 r Źródło: Eurostat, statystyki edukacji i szkoleń, dane z marca 2012 r.

30 Zasoby i nakłady na edukację Zasoby systemu edukacji obejmują między innymi dane dotyczące : – Liczby szkół, w tym według typu szkoły oraz formy własności – Liczby oddziałów – Liczby nauczycieli – Wyposażenia szkół

31 Zasoby szkół podstawowych w Polsce Wyszczególnienie Szkoły podstawowe ogółemmiastowieś Średnia liczba uczniów przypadających na szkolę16532596 Średnia wielkość oddziału szkolnego182215 Średnia liczba uczniów przypadająca na nauczyciela131511 Udział szkół filialnych wśród ogółu szkół podstawowych (w %)3,50,44,8 Liczba sal gimnastycznych przypadających na szkołę0,71,10,6 Liczba uczniów przypadających na salę gimnastyczną234308174 Liczba pracowni komputerowych przypadających na szkołę1,11,31,0 Liczba uczniów przypadających na pracownię komputerową155250100 Liczba pracowni językowych przypadających na szkolę0,20,50,1 Liczba uczniów przypadających na pracownię językową771697910

32 Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela

33 Wynagrodzenie nauczycieli na różnych poziomach edukacji w Polsce, rok 2009 (w USD PPP) Źródło: OECD, Statystki edukacji http://www.oecd-ilibrary.org/education/teachers-salaries_teachsal-tabl

34 Liczba języków obcych przypadających na jednego ucznia w edukacji na poziomie ISCED 2

35 Nakłady na edukację Główne wskaźniki stosowane przez Eurostat – wydatki publiczne na edukację – publiczne wydatki na edukację wyrażone w procentach PKB – prywatne wydatki na edukację wyrażone w procentach PKB – roczne wydatki na publiczne i prywatne instytucje edukacyjne przypadające na ucznia lub studenta, mierzone na każdym z poziomów edukacji (w przeliczeniu na wartość nabywczą) – roczne wydatki na publiczne i prywatne instytucje edukacyjne przypadające na ucznia lub studenta, mierzone na każdym z poziomów edukacji w relacji do PKB per capita

36 Publiczne wydatki na edukację wyrażone w procentach PKB, 2008 r.

37 Poziom wykształcenia i efekty edukacji Wskaźniki ilościowe – odnoszące się do osiągniętego poziomu wykształcenia Wskaźniki jakościowe – odnoszące się do efektów kształcenia

38 Wskaźniki ilościowe – Struktura wykształcenia populacji – Udział osób w wieku 20-24 lata, które ukończyły co najmniej edukację ponadgimnazjalną – Odsetek osób w wieku 25-64 lata, które osiągnęły co najmniej wykształcenie ponadgimnazjalne (ISCED 3) – Udział osób z niższym poziomem wykształcenia - odsetek osób w wieku 25-64 lata (lub w innych grupach wieku), które osiągnęły wykształcenie na poziomie nie wyższym niż ISCED-2 – Udział osób z wykształceniem wyższym – Odsetek osób wcześnie opuszczających system edukacji tj. osób w wieku 18-24 lata, które spełniają łącznie dwa warunki: ich osiągnięty poziom wykształcenia odpowiada poziomom ISCED 0, 1, 2 lub 3c (krótki cykl edukacji) oraz nie uczestniczą w żadnych formach uczenia się lub szkolenia w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie – Wskaźnik osób nie pracujących oraz nie uczestniczących w edukacji i szkoleniach (NEET)

39 Struktura wykształcenia ludności Polski Źródło: GUS

40 Zmiany struktury wykształcenia ludności Polski w czasie

41 Udział osób w wieku 20-24 lata, które ukończyły co najmniej edukację ponadgimnazjalną według płci, w krajach UE w 2010 r Źródło: Eurostat, statystyki edukacji i szkoleń, dane z marca 2012 r

42 Udział osób z niższym poziomem wykształcenia według grup wieku, w krajach UE w 2010 r. Źródło: Eurostat, statystyki edukacji i szkoleń, dane z marca 2012 r

43 Udział osób z wykształceniem wyższym w grupie osób w wieku 30-34 lata w latach 2000-2010 r. w krajach UE 27 i w Polsce Źródło: Eurostat, statystyki edukacji i szkoleń, dane z marca 2012 r

44 Osoby w wieku 18-24 lata opuszczających wcześnie system edukacji w krajach UE w 2010 r. Źródło: Eurostat, statystyki edukacji i szkoleń, dane z marca 2012 r

45 Odsetek osób w wieku 15-29 lat nie pracujących oraz nie uczestniczących w edukacji i szkoleniach w Polsce, lata 2006- 2010 Źródło: Obliczenia IBE na podstwie BAEL

46 Wskaźniki jakościowe Poziom umiejętności (językowych, matematycznych) – dane PISA Wyniki przeprowadzanych egzaminów zewnętrznych

47

48 Wyniki egzaminów zewnętrznych Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w 2010 r. w szkołach na wsi i w miastach Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2010 r. w szkołach na wsi i w miastach Edukacyjna wartość dodana - zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu) oraz szkół maturalnych (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu, egzamin maturalny jako miara na wyjściu). http://matura.ewd.edu.pl/?str=wysz

49 Wybrane przykłady rozkładu umiejętności uczniów w testach PISA (umiejętności matematyczne) Źródło: Hanushek i Woesmman (2011)

50 Najważniejsze wyniki badań PIRLS i TIMMS w Polsce Badanie PIRLS 2011 pokazuje, że jakość edukacji polskich trzecioklasistów w zakresie czytania poprawia się. W porównaniu z poprzednią edycją badania z 2006 roku, wynik naszych uczniów w rozumieniu pisanego tekstu poprawił się o sześć punktów. Obecnie Polska plasuje się istotnie powyżej średniej międzynarodowej. Ogólna poprawa osiągnięć trzecioklasistów to przede wszystkim skutek zmniejszenia się odsetka uczniów, którzy osiągnęli słabe wyniki. Równocześnie zmniejszyła się luka pomiędzy średnimi osiągnięciami chłopców i dziewcząt. W badaniu TIMSS Polska uczestniczyła po raz pierwszy. W zakresie przyrody polscy uczniowie uzyskali wynik bliski średniej międzynarodowej; w badaniu umiejętności matematycznych polscy uczniowie uzyskali nieco słabszy wynik, mieszczący się poniżej średniej międzynarodowej. Jednak warto podkreślić, że nasi uczniowie lepiej wypadli w zadaniach matematycznych wymagających podejścia problemowego niż w zadaniach typowych. Polscy uczniowie czują się bezpiecznie w szkole Żródło: strona www MEN

51 Liczba lat w edukacji a wzrost gospodarczy Źródło: Hanushek i Woesmman (2011)

52 Umiejętności kognitywne i wzrost gospodarczy Źródło: Hanushek i Woesmman (2011)

53 Wyniki badań międzynarodowych http://timssandpirls.bc.edu/data-release- 2011/# http://timssandpirls.bc.edu/data-release- 2011/# http://www.oecd.org/pisa/


Pobierz ppt "Statystyka społeczna - edukacja. Uczenie się Uczenie się przez całe życie Edukacja wstępna Dalsza edukacja Uczenie się formalne Uczenie się pozaformalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google