Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego właśnie „ELEKTRYK”?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego właśnie „ELEKTRYK”?"— Zapis prezentacji:

1

2 Dlaczego właśnie „ELEKTRYK”?
szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu poszukiwanego na rynku pracy w Polsce i UE; nowoczesna baza dydaktyczna, dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne; szkoła z tradycją w kształceniu w zawodach elektrycznych, elektronicznych i informatycznych; absolwenci RCEZ kontynuują naukę na najbardziej atrakcyjnych kierunkach renomowanych uczelni; twórcza, kreatywna i doświadczona kadra nauczycieli; dobra, przyjazna rozwojowi ucznia atmosfera w szkole;

3 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2011
Technikum 4-letnie na podbudowie gimnazjum w zawodach: TECHNIK INFORMATYK TECHNIK ELEKTRONIK TECHNIK ELEKTRYK TECHNIK MECHATRONIK TECHNIK LOGISTYK TECHNIK EKONOMISTA Dalej

4 Technik Informatyk W wyniku kształcenia technik informatyk posiada umiejętności: Sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi (Windows, Mac, Linux); Znajomości podstaw programowania; Umiejętności projektowania baz danych i ich oprogramowania; Umiejętności obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, plotery, kamery cyfrowe); Umiejętności obsługi oprogramowania użytkowego; Umiejętności pracy w sieciach komputerowych; Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to: Punkty serwisowe; Firmy administrujące sieci komputerowe; Sklepy komputerowe; Ośrodki obliczeniowe; Własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych; Powrót

5 Technik Elektronik W wyniku kształcenia technik elektronik posiada umiejętności: Czytania i wykonywania schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów; Posługiwania się aparaturą pomiarową i diagnostyczną; Projektowania wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych; Montażu, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych; Diagnozowania i naprawiania urządzeń elektronicznych; Posługiwanie się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń; Typowe miejsca pracy dla technika elektronika to: Punkty serwisowe; Pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne; Zakłady instalujące urządzenia elektroniczne; Ośrodki konserwatorów i kontrolerów jakości; Placówki badawczo-rozwojowe; Powrót

6 Technik Elektryk W wyniku kształcenia technik elektryk posiada umiejętności: Typowe miejsca pracy dla technika elektryka to: Zakłady energetyczne, elektrownie; Zakłady gospodarki komunalnej; Zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne; Biura projektowe; Placówki zajmujące się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych; Odczytu schematów ideowych, montażowych oraz rysunków technicznych elementów Konstrukcyjnych; Dobierania i obrabiania materiałów stosowanych w elektrotechnice; Wykonywania połączeń elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych; Dobierania, zainstalowania i sprawdzenia środków ochrony przeciwporażeniowej; Wykonywania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych; Powrót

7 Technik Mechatronik W wyniku kształcenia technik mechatronik posiada umiejętności: Typowe miejsca pracy dla technika mechatronika to: Zakłady produkcyjne i usługowe; Zakłady o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym; Zakłady prowadzących usługi w zakresie projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; Instalowania i obsługi systemów sieci transmisji danych stosowanych w mechatronice; Posługiwania się dokumentacjami technicznymi; Obliczania wielkości fizycznych i określania parametrów pracy urządzeń mechatronicznych; Dobierania narzędzi oraz sprzęt u do montażu urządzeń mechatronicznych; Uruchamiać układy wykonawcze urządzeń mechatronicznych; Posługiwać się sprzętem i aparaturą kontrolno- pomiarową; Powrót

8 Technik Logistyk W wyniku kształcenia technik logistyk posiada umiejętności: Posługiwania się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego; Planowania i zarządzania wykorzystaniem zapasów magazynowych; Organizować transport zgodnie z zasadami przepływu materiałów; Organizowania i realizowania usług recyklingowych; Stosowania zasad logistyki w gospodarce; Zarządzania łańcuchem dostaw towarów; Kontrolować przebieg ładunku; Typowe miejsca pracy dla technika logistyk to: Przedsiębiorstwa przemysłowe; Zakłady handlowe i dystrybucyjne; Placówki usługowo – transportowe; Jednostki samorządu terytorialnego; Powrót

9 Technik Ekonomista W wyniku kształcenia technik ekonomista posiada umiejętności: Posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości; Posługiwania się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej; Stosowania marketingowej strategii działania przedsiębiorstwa; Obliczania: wynagrodzenia, wydajność pracy, cen i marż; Wykonywania podstawowych prac kancelaryjnych; Obsługi typowych maszyn i urządzeń biurowych; Stosowania zasad rachunkowości; Typowe miejsca pracy dla technika ekonomisty to: Wszystkie stanowiska pracy w małych podmiotach gospodarczych; Stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości; Powrót

10 Innowacje Pedagogiczne
edukacja wojskowa w klasie technik elektryk edukacja policyjno – pożarnicza w klasie technik elektronik edukacja dziennikarska w klasie technik informatyk ratownictwo medyczne w klasie drugiej technikum międzyoddziałowe zajęcia sportowe z piłki siatkowej Dalej

11 EDUKACJA WOJSKOWA Innowacja ta będzie realizowana pod patronatem i w porozumieniu z Jednostką Wojskową w Nisku. Podstawowym celem kształcenia w klasie realizującej edukację wojskową jest zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego, zdobywanie Oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych, które przygotowują kandydatów do służb mundurowych – Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej. Powrót

12 POLICYJNO-POŻARNICZA
EDUKACJA POLICYJNO-POŻARNICZA Innowacja ta będzie realizowana pod patronatem i w porozumieniu z Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Nisku oraz Powiatową Komenda Policji w Nisku. Podstawowym celem kształcenia w klasie realizującej ta innowację jest zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego, zdobywanie oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych, które przygotowują kandydatów do służb mundurowych – Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei. Powrót

13 EDUKACJA DZIENNIKARSKA
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik informatyk z edukacją dziennikarską jest zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego, zdobywanie i kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych, które przygotowują kandydatów do pracy w mediach, na kierunkach dziennikarskich i kulturoznawczych. Powrót

14 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2010/2011
Liceum 3-letnie na podbudowie gimnazjum o profilu: ekonomiczno-administracyjnym Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: elektryk monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych elektromechanik monter mechatronik mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 3-letnie Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej: technik elektryk Dalej

15 ekonomiczno - administracyjnym
Liceum o profilu ekonomiczno - administracyjnym Absolwent będzie mógł kontynuować proces kształcenia w następujących dziedzinach: Administracja (rządowa i terytorialna, sądowa); Technika pracy biurowej; Zarządzanie i marketing; Rachunkowość; Bankowość; Handel; Absolwent może być również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w następujących komórkach funkcjonalnych firm: Sekretariat; Dział ekonomiczny; Dział finansowy; Dział marketingu; Dział zaopatrzenia lub zbytu; Dział administracyjno-organizacyjny; Powrót

16 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Elektryk W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent umie: Komunikować się i pracować w zawodzie; Wyszukać i przetworzyć informacje niezbędne do wykonywania zadań zawodowych; Wykonać połączenia elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych; Zmontować układy elektryczne na podstawie schematów ideowych i montażowych; Obsłużyć urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi; Wykonać prace montażowe i eksploatacyjne Elektryk może podjąć pracę w zakładach: Wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną; Produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne; Usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku; Powrót

17 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Monter Sieci i Urządzeń Telekomunikacyjnych W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent umie: Interpretować zjawiska oraz prawa z zakresu elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji; Mierzyć wielkości elektryczne w obwodach prądu stałego i przemiennego; Montować elementy i podzespoły mechaniczne stosowane w urządzeniach telekom; Instalować kable telekomunikacyjne w różnych środowiskach; Wykonywać instalacje telefoniczne w budynkach na podstawie dokumentacji technicznej; Usuwać usterki w sieciach telekomunikacyjnych; Monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych mogą podejmować pracę w: Zakładach telekomunikacji; Zakładach wykonujących montaż sieci i urządzeń telekomunikacyjnych; Zakładach wytwórczych sprzętu i urządzeń dla telekomunikacji; Zakładach handlu i napraw sprzętu telekomunikacyjnego; Powrót

18 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Elektromechanik W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent umie: Komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informację; Interpretować podstawowe zjawiska oraz prawa z zakresu elektrotechniki i mechaniki; Obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych w prostych obwodach prądu stałego i przemiennego; Rozróżniać i dobierać materiały stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; Wykonywać prace z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej; Elektromechanik może podjąć pracę: W zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane maszyny i urządzenia elektryczne; W budownictwie przy eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych W handlu przy konserwacji urządzeń chłodniczych i klimatycznych; Powrót

19 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Monter Mechatronik Monter mechatronik przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: Dobierania i przygotowania elementów, podzespołów i zespołów do montażu; Montażu i demontażu elementów, podzespołów i urządzeń mechanicznych; Montażu i demontażu instalacji, elementów i urządzeń pneumatycznych; Podłączania urządzeń mechatronicznych do układów zasilania mediami roboczymi; Wykrywania podstawowych błędów montażowych i instalacyjnych urządzeń i systemów mechatronicznych; Monter mechatronik może podejmować pracę na stanowiskach: Operatora; Montera; Konserwatora; Pracownika działu utrzymania ruchu; Pracownika izby pomiarów; Pracownika sprzętu AGD; Powrót

20 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Mechanik Automatyki Przemysłowej i Urządzeń Precyzyjnych W wyniku procesu kształcenia w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych absolwent umie: Posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, w zakresie potrzebnym do wykonawstwa części maszyn oraz instrukcjami i normami; Czytać i interpretować rysunki złożeniowe urządzeń precyzyjnych i elementów automatyki, schematy układów automatyki analogowej i cyfrowej oraz instrukcje użytkowania i obsługiwania; Montować precyzyjne ustroje pomiarowe w przyrządach do pomiarów warsztatowych i przemysłowych; Proponuje się następujące specjalizacje zawodowe: Precyzyjne przyrządy pomiarowe; Elementy automatyki przemysłowej; Maszyny i urządzenia biurowe; Obsługa i programowanie robotów przemysłowych; Obsługa i naprawy sprzętu gospodarstwa domowego; Powrót

21 Szkolne zajęcia pozalekcyjne
Kółko elektroniczne Szkolne zajęcia pozalekcyjne Szkolny Klub Radiołączności Kółko chemiczne Kółko informatyczne Oraz wiele innych kół tematycznych pozwalających lepiej przygotować się do matury i egzaminu zawodowego Oraz wiele innych kół tematycznych pozwalających lepiej przygotować się do matury i egzaminu zawodowego Szkolny Klub Krwiodawstwa Koło samorządności uczniowskiej W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne, mające na celu rozwijanie pasji, oraz dokształcanie uczniów. Na zajęciach tych korzysta się z profesjonalnego sprzętu jaki znajduje się na wyposażeniu pracowni. A są to między innymi: Szkolny Klub Przedsiębiorczości Zajęcia sportowe Szkolny Klub Geograficzny Szkolny Zespół Muzyczny

22 Wyjazdy i wycieczki W „Elektryku” organizowane są wyjazdy na wycieczki, uczelnie, wystawy, targi, do kin, teatrów i muzeów.

23 25 i 26 MARCA 2010r. Zapraszamy na dni „DRZWI OTWARTYCH”
które odbędą się 25 i 26 MARCA 2010r.


Pobierz ppt "Dlaczego właśnie „ELEKTRYK”?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google