Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ROLNICTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ROLNICTWA"— Zapis prezentacji:

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ROLNICTWA
Informacja obejmuje: I. – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego. II. – Pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską powodzi w 2009 roku. III. – Działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa powodziowego na terenie województwa – wybrane zagadnienia. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ROLNICTWA

2 I. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.

3 Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych.

4 I. Zasady szacowania strat przez jednostki
samorządowe.

5 W przypadku wystąpienia na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej należy niezwłocznie powiadomić właściwe terytorialnie wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Następnie wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub zarząd województwa powołuje komisję ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej. Komisja ta winna sporządzić protokół zawierający następujące informacje:

6 datę i miejsce oraz numer sporządzonego protokołu;
skład komisji; 3) datę i miejsce wystąpienia oraz charakter klęski żywiołowej (powódź, huragan, gradobicie, osuwisko itp.); 4) wyliczenie szkód powstałych w mieniu komunalnym wraz z podaniem:

7 urzędowej nazwy miejscowości, na terenie której położony jest zniszczony obiekt,
charakterystyki obiektu, charakteru oraz wielkość szkód, wysokości strat na danym obiekcie.

8 Wysokość strat powinna być ustalona z wykorzystaniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

9 Każdy obiekt zniszczony przez klęskę żywiołową i umieszczony w protokole szkód powinien zostać ujęty i opisany odrębnie.

10 Jednostka samorządu terytorialnego powinna sporządzić plan usuwania skutków klęsk żywiołowych (harmonogram likwidacji szkód), zawierający wykaz zadań podlegających odbudowie lub remontowi po wystąpieniu klęski żywiołowej z określeniem hierarchii ich ważności oraz bilans potrzeb finansowych w zakresie ich likwidacji.

11 Po sporządzeniu protokołu strat przez komisję jednostki samorządu terytorialnego, wójt , zarząd powiatu lub zarząd województwa powinien wystąpić do właściwego terytorialnie wojewody z prośbą o dokonanie weryfikacji strat oszacowanych przez komisję działającą na szczeblu samorządowym.

12 Z prac komisji wojewódzkiej sporządzany jest protokół weryfikacyjny strat, zaś jego treść powinna zawierać wszystkie dane przedstawione powyżej, wymagane w przypadku protokołów sporządzanych przez komisje jednostek samorządów terytorialnych.

13 Po zebraniu informacji o stratach spowodowanych przez klęskę żywiołową ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie wojewoda przekazuje do ministra właściwego do spraw administracji wykaz jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych klęską żywiołową, podając wysokość strat powstałych w wyniku działania żywiołu oraz wielkość planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. W wykazie powinny zostać umieszczone te jednostki samorządowe w których straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej

14 II. Zasady ubiegania się o dofinansowanie odbudowy lub remontów obiektów zniszczonych przez klęski żywiołowe oraz jego rozliczania

15 Wysokość udziału własnego jednostki samorządu terytorialnego możliwa do zabezpieczenia, nie mniejsza niż 20%, !!

16 Jednostki samorządu terytorialnego wyszczególniają zadania planowane do odbudowy lub remontu, uwzględniając hierarchię potrzeb, zaczynając od najpilniejszego i najbardziej istotnego. Nazwa oraz lokalizacja zadania powinna odpowiadać danym zawartym w protokołach szkód. Jednostka samorządu terytorialnego ubiegająca się o dotację jest zobowiązana realizować przedsięwzięcia przy zaangażowaniu środków własnych, nie mniejszych niż 20%.

17 Jeżeli wartość zadania określona wg kosztorysu inwestorskiego jest mniejsza od kwoty 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) zł lub wartość wnioskowanej dotacji jest mniejsza od kwoty 32 000 (słownie: trzydzieści dwa tysiące) zł, zgłoszenie potrzeb (załącznik do zgłaszanych potrzeb) nie podlega rozpatrzeniu.

18 Dz.U.01.84.906 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r.
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r.) Art. 2. Prezes Rady Ministrów na podstawie danych przekazywanych przez właściwych wojewodów, uwzględniając rodzaj żywiołu oraz skutki przez niego wyrządzone, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, określa, w drodze rozporządzenia, gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

19 Dz.U ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2008 r.) zm. Dz.U data zmiany: zm. Dz.U data zmiany:

20 2008 rok

21 Łączna wielkość strat w infrastrukturze komunalnej, zweryfikowana w 2008 roku przez Komisję Wojewódzką, z uwzględnieniem gmin i powiatów w których udział strat w dochodach własnych był równy lub większy niż 5% , wyniosła prawie 215,9 mln zł, a w tym: - straty w infrastrukturze 73 gmin ,6 mln zł, - straty w infrastrukturze 9 powiatów -74,6 mln zł, - straty na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich -2,5 mln zł, - straty na ciekach i obiektach wodnych administrowanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - 5,2 mln zł.

22 Straty w infrastrukturze gminnej:
- 903,126 km dróg, - 131 przepusty, - 110 mosty i kładki, - 38,430 km sieci oraz 41 obiekty wodno – kanalizacyjne, - 32 budynki użyteczności publicznej.

23 Straty w infrastrukturze powiatowej:
133,714 km dróg, 75 przepusty, 21 mosty i kładki.

24 Straty w infrastrukturze województwa:
7,920 km dróg, 7 przepusty, 3 most, 1 kładka oraz 42,260 km koryt cieków wodnych.

25 UMOWY DOTACYJNE na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Gminy i powiaty podpisały łącznie: 451 umów z MSWiA na realizację 962 zadań oraz 1 umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację 1 zadania Łączna wartość podpisanych umów dotacyjnych wynosi tys. zł (promesy przyznano na łączną kwotę 102 mln zł)

26 Umowy dotacyjne z MSWiA - Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” - Komponent A
Gminy i powiaty i samorząd województwa podpisały łącznie: 53 umowy z MSWiA na realizację: 49 zadań związanych z wykonaniem właściwych prac stabilizacyjnych osuwiska oraz na opracowanie 4 dokumentacji Łączna wartość podpisanych umów dotacyjnych wynosi tys. zł (promesy przyznano na łączną kwotę tys. zł)

27 4 Gminy i 1 powiat podpisały łącznie:
Umowy dotacyjne z MSWiA - Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” – poza Komponentem A 4 Gminy i 1 powiat podpisały łącznie: 6 umów z MSWiA na realizację: - 3 zadań związanych z wykonaniem właściwych prac stabilizacyjnych osuwiska oraz - na opracowanie 3 dokumentacji Łączna wartość podpisanych umów dotacyjnych wynosi tys. zł

28 Kwota niewykorzystanych środków to 7 367,5 tys. zł
Podsumowanie I i II części Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” (promesy przyznano na łączną kwotę tys. zł) W ramach komponentu A – wartość umów wynosi tys. zł Poza Komponentem A – wartość umów wynosi tys. zł Razem wartość zawartych umów daje kwotę ,5 tys. zł Kwota niewykorzystanych środków to 7 367,5 tys. zł (nie wykorzystały przyznanych środków gmina Chełmiec i Gmina Pleśna, reszta, to różnice wartości zadań po przetargu, dodatkowo przyznano środki Gminie Biskupice)

29

30 Zakres kontroli (według wytycznych MSWiA)
Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do dofinansowania Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja Kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym w zakresie realizowanych zadań Ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia

31 34 kontroli w gminach, 12 kontroli w powiatach
Służby Wojewody przeprowadziły w 2008 roku w ramach kontroli kompleksowych i zleconych przez MSWiA łącznie 46 kontroli, w tym: 34 kontroli w gminach, 12 kontroli w powiatach ( w 4 przypadkach zostało przesłane jednostkom wystąpienie pokontrolne stwierdzające nieprawidłowości)

32 Najczęstsze nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w wyniku kontroli:
Niejednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia (np. niejednoznacznie określona nazwa drogi, często nazwana inaczej niż podano pierwotnie w protokole komisji lokalnej lub zbiorcze określenie przedmiotu zamówienia np. odbudowa po powodzi dróg gminnych w miejscowościach …- bez podania ich nazwy, brak podanego kilometrażu dróg), Ogłoszenia zamieszczane w siedzibie zamawiającego nie zawierają wszystkich wymaganych informacji (np. tryby zamówienia, adresu strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja, data zamieszczenia ogłoszenia, oraz data jego zdjęcia), Nie umieszczanie informacji o przetargu na własnej stronie internetowej zamawiającego lub brak udokumentowania tego faktu, Nie przestrzeganie terminu dotyczącego ustalenia wartości zamówienia, Nieprawidłowo opisane faktury.

33 2009 rok

34 Łączna wielkość strat w infrastrukturze komunalnej, zweryfikowana w 2009 roku przez Komisję Wojewódzką, z uwzględnieniem gmin i powiatów w których udział strat w dochodach własnych był równy lub większy niż 5% , wyniosła prawie 418,5 mln zł, a w tym: - straty w infrastrukturze 120 gmin ,9 mln zł, - straty w infrastrukturze 13 powiatów -141,6 mln zł, - straty na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich – 2,38 mln zł, - straty na ciekach i obiektach wodnych administrowanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – 83,67 mln zł. (zweryfikowane na 32,6 mln zł) Ponadto, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie -32,3 mln zł

35 Straty w infrastrukturze gminnej:
km dróg, - 137 przepusty, - 83 mosty i kładki, - 19 km sieci oraz 16 obiekty wodno – kanalizacyjne, - 114 budynki użyteczności publicznej.

36 Straty w infrastrukturze powiatowej:
493 km dróg, 73 przepusty, 26 mosty i kładki.

37 Straty w infrastrukturze województwa:
21,93 km dróg, 7 przepusty, 3 most, 1 kładka oraz 312,7 km koryt cieków wodnych, 17,836 km wałów oraz 7 śluz

38 Najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu protokółów Komisji lokalnych w 2009 roku:
umieszczanie w protokołach szacunkowych wartości dotyczących odbudowy zmodernizowanych obiektów, a nie faktycznie poniesionych strat, ponowne ujmowanie w protokołach strat obiektów zweryfikowanych przez komisję wojewody w latach poprzednich, nie umieszczanie wymaganego kilometrażu dróg, nie umieszczanie dokładnego opisu ilościowego strat dotyczących obiektów kubaturowych, np. nie podawanie m2 oraz typu posadzki, liczbę zniszczonych drzwi itp., długość ogrodzenia itp., nie podawanie numerów dróg, a w przypadku ich braku nr działek ewidencyjnych.

39 W 2009 roku promesy środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych były wręczane w czterech transzach Na odbudowę zniszczeń z lat 2004 – 2008: w styczniu br. przyznano kwotę 76,606 tys. zł: tys. zł w ramach Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”- komponent A 2 841 tys. zł w ramach Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”- poza komponentem A tys. zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z rezerw celowych budżetu państwa w marcu br. przyznano kwotę tys. zł: 4 609 tys. zł w ramach Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”- poza komponentem A tys. zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z rezerw celowych budżetu państwa w maju br. przyznano kwotę tys. zł: Na odbudowę zniszczeń 2009: W lipcu br. przyznano kwotę tys. zł (dla 105 gmin, 11 powiatów oraz samorządu województwa) Ogółem w 2009 roku przyznano promesy środków finansowych z budżetu państwa na łączną kwotę tys. zł

40 Odbudowa w 2009 roku infrastruktury komunalnej
W ramach przyznanych promes w wysokości 59,15 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych odbudowano m.in. 414 km dróg (wg przedłożonych do zaopiniowania wniosków) Do końca lipca br. uruchomiono z budżetu wojewody środki w wysokości 7,301 mln zł,

41 Realizacja zadań w ramach Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” w 2009 roku
W ramach przyznanych promes w wysokości 39,234 mln zł na realizację Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” (32,785 mln zł -Komponent A - dla gmin: Iwkowa, Zakliczyn, Bobowa, Limanowa m., oraz powiatów: suskiego, gorlickiego, nowosądeckiego 7,449 mln zł – poza Komponentem A – dla gmin Ochotnica Dolna i Stary Sącz, Pcim oraz powiatów: bocheńskiego i limanowskiego) do końca lipca br. uruchomiono z budżetu wojewody środki dla gminy Ochotnica Dolna (poza komponenetem A) w wysokości 0,8 mln zł, z tego wykonano roboty stabilizujące osuwisko.

42 Środki przeznaczone na zasiłki dla poszkodowanych osób wskutek powodzi.
Gmina pierwotnie wnioskowane środki przez jst w zł przyznane środki/ po weryfikacji i korektach gmin/ w zł Liczba gmin, którym przyznano środki suma: 57 Obecnie na decyzje MSWIA oczekuje wniosek gmin: Babice ( zł) i Alwernia ( zł), których mieszkańcy ucierpieli wskutek huraganu

43 II. Pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską powodzi w 2009 roku.

44 W dniu 11 sierpnia 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 137 w sprawie ustanowienia z dniem 1 września 2009 r. programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.

45 Pomoc udzielana będzie jednorazowo, w formie zasiłku celowego udzielanego na zasadach określonych w art.40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na wniosek osoby zainteresowanej złożony w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

46 Warunki otrzymania pomocy socjalnej:
1. rolnik podlegający rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu, 2. szkody w uprawach rolnych w gospodarstwie rolnym wynoszą średnio powyżej 30% w stosunku do łącznej powierzchni UR w gospodarstwie

47 Formy pomocy socjalnej:
Pomoc socjalna w formie jednorazowego zasiłku celowego, w wysokości: 500 zł – dla rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych, 1000 zł – dla rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych

48 Inne formy pomocy: Preferencyjne linie kredytowe z dopłatami ARiMR do oprocentowania kredytów, na wznowienie produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęskami żywiołowymi, uruchamiane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Wojewody.

49 Stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy – na indywidualny wniosek rolnika – w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenia społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek oraz w formie rozkładania ich na dogodne raty

50 Stosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych ulg w opłatach czynszu dzierżawnego na wniosek dzierżawcy

51 Stosowanie przez wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast) ulg i zwolnień w opłatach podatku rolnego

52 O pomoc socjalną w ramach programu lub preferencyjny kredyt klęskowy mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwach rolne lub działy specjalne produkcji rolnej zostały oszacowane przez Komisje powołaną przez Wojewodę i dla których została wyliczona kwota obniżenia dochodu

53 Aktualna sytuacja w Małopolsce

54 tarnowskiego i dąbrowskiego
Szacowanie strat Do dnia r. straty w uprawach rolnych powyżej 30% w stosunku do całości UR w gospodarstwie zgłosiło 5 568 gospodarstw rolnych z 39 gmin (11 powiatów) województwa małopolskiego. Najwięcej poszkodowanych gospodarstw znajduje się na terenie powiatów: tarnowskiego i dąbrowskiego

55 szkody powyżej 30 % w gospodarstwie powierzchnia gruntów w ha
Szkody w uprawach rolnych spowodowane powodzią, podtopieniami, nawalnym deszczem zgłoszone przez urzędy gmin/miast do dnia 31 lipca 2009 r. l.p. Nazwa gminy/miasta powiat szkody powyżej 30 % w gospodarstwie liczba gospodarstw powierzchnia gruntów w ha 1 Lipnica Murowana bocheński 1,00 2 Borzęcin brzeski 260 1100,00 3 Brzesko 120 300,00 4 Szczurowa 1500,00 5 Bolesław dąbrowski 276 1174,80 6 Dąbrowa Tarnowska 649 1501,00 7 Gręboszów 400 1300,00 8 Mędrzechów 520 1200,00 9 Olesno 850 3500,00 10 Radogoszcz 745 2285,36 11 Szczucin 521 1972,80 12 Bobowa gorlicki 7,03 13 Jerzmanowice-Przeginia krakowski 2,00 14 Charsznica miechowski 28,70 15 Kozłów 50 130,00 16 Sułkowice myślenicki 2,55

56 17 Chełmiec nowosądecki 50 140,00 18 Łącko 1 2,50 19 Podegrodzie 10 7,46 20 Stary Sącz 6 12,03 21 Koszyce proszowicki 33 106,65 22 Nowe Brzesko 34 103,00 23 Ciężkowice tarnowski 14 31,00 24 Gromnik 11 12,05 25 Pleśna 8 18,00 26 Radłów 158 1050,00 27 Ryglice 28,02 28 Skrzyszów 223 242,86 29 Tarnów 2 2,00 30 Tuchów 35 88,32 31 Wierzchosławice 3,74 32 Wietrzychowice 70 215,26 Wojnicz 220 190,00 Żabno 118 989,91 Lisia Góra 120 325,00 36 Andrychów wadowicki 5,00 37 Brzeźnica 11,56 38 Spytkowice wadowickie 13 20,36 39 Wadowice 3,00 RAZEM 5568 19612,96

57 III. Działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa powodziowego na terenie województwa – wybrane zagadnienia.

58 Działania długofalowe w zakresie ochrony przez powodzią województwa małopolskiego są przewidziane w realizacji „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na obszarze województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego” . W tym celu, 30 czerwca 2009 roku zawarto umowę na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji „Programu ochrony przed powodzią dorzeczu górnej Wisły na obszarze województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego” pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, działającym przez pełnomocnika zamawiającego – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

59 Szacuje się, że całkowity koszt zadań w ramach Programu wyniesie
11 371,390 mln zł

60 przeprowadzenie szkoleń dla gmin i powiatów,
Działania Urzędu w zakresie usprawnienia pracy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych: przeprowadzenie szkoleń dla gmin i powiatów, opracowanie elektronicznej wersji protokołu szacunku szkód w infrastrukturze komunalnej.

61

62 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz z późn. zm.)

63 MELIORACJE WODNE PODSTAWOWE i SZCZEGÓŁOWE

64 Art. 71. 1. Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się:
  1)   budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,   2)   stopnie wodne, zbiorniki wodne,   3)   kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,   4)   rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,   5)   budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,   6)   stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych Urządzenia melioracji podstawowych są własnością Skarbu Państwa i znajdują się w administracji MUWiUW

65 W 2008 r. Samorząd Województwa otrzymał z rezerwy budżetu państwa dotację w wysokości zł na realizację zadań w ramach ,,Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” z czego nie wykorzystano zł

66 W 2009 r. Samorząd Województwa otrzymał z rezerwy budżetu państwa dotację w wysokości 35 mln na realizację zadań w ramach ,,Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” oraz decyzją Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2009 r . dotację w wysokości 4 mln na usuwanie skutków powodzi z czerwca 2009 r.

67 Ponadto, zabezpieczona została kwota 31 752 000 zł
w ramach PROW schemat II ,,Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

68 Art. 73. 1. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się:
  1)   rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,   1a)  drenowania,   2)   rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,   3)   stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,   4)   ziemne stawy rybne, 4a)  groble na obszarach nawadnianych,   5)   systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych - jeżeli służą celom, o których mowa w art. 70 ust. 1.

69 2. Przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stosuje się odpowiednio do:
  1)   fitomelioracji oraz agromelioracji;   2)   systemów przeciwerozyjnych;   3)   zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk;   4)   zagospodarowania nieużytków przeznaczonych na trwałe łąki lub pastwiska.

70 Art. 164.  3. Spółki wodne mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do: 1)   zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody; 2)   ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków; 3)   ochrony przed powodzią; 4)   melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych; 5)   wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych; 6)   utrzymywania wód.

71 Art. 164.  5. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa w formie dotacji podmiotowych z budżetu państwa oraz z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielanej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji.

72 Art. 165. 2. Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest:
1. Utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej. 2. Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest: 1)   uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki; 2)   dokonanie wyboru organów spółki. 3. Starosta właściwy miejscowo dla siedziby spółki wodnej zatwierdza statut spółki w drodze decyzji; w przypadku niezgodności statutu z prawem starosta wzywa do usunięcia niezgodności statutu z prawem w określonym terminie, a jeżeli niezgodności nie zostaną usunięte - odmawia, w drodze decyzji, jego zatwierdzenia. 4. Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.

73 Art. 170.  1. Członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki. 2. Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki, w związku z działalnością spółki. 3. Jeżeli uchwalone przez spółkę wodną zajmującą się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych, starosta może wystąpić do organów spółki o podwyższenie wysokości tych składek i innych świadczeń; jeżeli spółka wodna zajmująca się utrzymaniem urządzeń wykonanych przy udziale środków publicznych, mimo wystąpienia starosty, nie podjęła odpowiedniej uchwały, starosta może, w drodze decyzji, podwyższyć wysokość tych składek i innych świadczeń.

74 Zasady przyznawania i uruchamiania dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych Podstawę przyznania dotacji stanowi pisemny wniosek przesłany przez spółkę wodną (związek spółek wodnych) do Wojewody Małopolskiego. Wniosek spółki wodnej winien być zaopiniowany przez właściwego starostę (w przypadku związku spółek wodnych - przez Marszałka Województwa Małopolskiego) w zakresie celowości realizacji robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ujętych we wniosku. Wniosek winien zawierać zaangażowanie własnych środków finansowych pochodzących ze składek członków spółki wodnej (spółek wchodzących w skład związku). Podziału kwoty dotacji dokonuje Wydział Środowiska i Rolnictwa w oparciu o kryterium przewidywanej kwoty ściągalności składek za okres 3 lat. Wykaz Spółek którym przydzielono dotację umieszcza się w Obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Spółki (związki spółek wodnych), którym przyznano dotację, powiadamia się pisemnie o terminie podpisania umowy z Wojewodą Małopolskim w przedmiotowym zakresie.

75 Zasady przekazywania i rozliczania przyznawanych dotacji
Podstawą przekazania przyznanej dotacji jest zawarcie umowy z Wojewodą Małopolskim. Przekazanie dotacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez spółkę wodną (związek spółek wodnych) Wojewodzie Małopolskiemu kompletnego rozliczenia z wykonania dofinansowania zadania, tj. noty obciążeniowej (1 egzemplarz); kserokopii uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej (spółek wodnych wchodzących w skład związku) w sprawie budżetu spółki (spółek wodnych wchodzących w skład związku) na dany rok; informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz protokołu odbioru zrealizowanych robót uwzględniającego zakres rzeczowy wykonanych robót. Dokumenty stanowiące rozliczenie należy przedłożyć w Wydziale Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada danego roku. W przypadku niedotrzymania przez spółkę wodną (związek spółek wodnych) terminu rozliczenia przyznana kwota dotacji jest ponownie rozdzielana wg zasad przyznawania i uruchamiania dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych pomiędzy spółki (związki spółek wodnych) realizujące zadania w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

76 W N I O S E K O D O T A C J Ę 1) Informacje dotyczące spółki, w tym:
długość rowów w km, powierzchnia zmeliorowana w ha, 2) Nazwę obiektu oraz zakres planowanych robót przewidzianych do realizacji w danym roku, 3) Charakterystyka obiektu objętego dofinansowaniem w danym roku, w tym: powierzchnia zmeliorowana ( w tym drenowanie w ha ), długość rowów km, niezbędne koszty konserwacji obiektu w zł 4) Uchwaloną stawkę w zł od 1 ha, 5) Planowaną wysokość zebranych składek w zł, 6) Wnioskowaną wysokość dotacji, 7) Średnią ściągalność składek z ostatnich 3-ch lat w %. We wniosku należy wykazać źródła finansowania tj: środki własne (uzyskanie ze składek oraz inne), dotacje samorządu gminy, dotacje samorządu powiatowego, inne ( kredyty, pożyczki )

77 W 2009 r. przyznano dotacje 22 spółkom wodnym na łączna kwotę 127 000 zł.
W 2010 r. planowane jest zwiększenie kwoty dotacji do ok zł przy jednoczesnym wprowadzeniu do zasad przyznawania dotacji dodatkowego kryterium tj. zwiększenie % kwoty dotacji dla spółek z terenów zalewowych

78 LEGENDA - spółki wodne - główne miasta Małopolski

79 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ROLNICTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google