Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna”"— Zapis prezentacji:

1 „Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna”
Realizacja projektu w ramach programu SZKOŁA Z KLASĄ.

2 Poczet matematyków Opracowała: Karolina Klekner

3 Spis slajdów Abu al – Wafa Ahmes Archimedes Blaise Pascal
Carl F. Gauss Euklides Gottfried Leibniz Isaac Newton Jan Śniadecki Joseph Lagrange Kartezjusz Leonhard Euler Marian Rejewski Pierre de Fermat Pitagoras Ptolemeusz Stefan Banach Tales z Miletu

4 Abu al-Wafa ( ) Perski matematyk i astronom. Opracował 8 cyfrowe tablice sinusów i tangensów. Odkrył nierównomierności w ruchach Księżyca, czyli wariacje. Pisał komentarze do traktatów Euklidesa i Diofantosa.

5 Ahmes (XVII w p.n.e.) Egipski pisarz faraona. Autor papirusu Rhinda jednego z najstarszych znanych dokumentów matematycznych. Zawiera on 85 zadań i ich rozwiązań. Opisane są tam np. sposoby podziału różnej liczby bochnów chleba na 10 ludzi.

6 Archimedes ( p.n.e.) Grecki filozof, matematyk, fizyk, inżynier. Twórca statyki i hydrostatyki, prekursor rachunku różniczkowego i całkowego. Odkrył prawo wyporu, podstawowe prawo hydrostatyki i aerostatyki. Zajmował się szacowaniem liczby π. Archimedes posłużył się do tego celu 96kątami foremnymi wpisanym i opisanym na okręgu. Obliczał ich obwody, a jako obwód koła przyjął ich średnią arytmetyczną.

7 Blaise Pascal ( ) Francuski matematyk, fizyk, filozof. Zajmował się zagadnieniami związanymi z ciśnieniem cieczy i gazów. Dokonując pomiarów wysokości słupa rtęci w barometrze umieszczanym na różnych wysokościach opracował skalę barometru. Wynalazł strzykawkę i prasę hydrauliczną. W matematyce znany jest trójkąt Pascala służący np. do łatwego wyznaczania współczynników dwumianów. Trójkątem takim posługiwano się już wcześniej w Chinach i Persji. Pascal zajmował się również teorią prawdopodobieństwa, wprowadził pojęcie wartości oczekiwanej.

8 Carl F. Gauss ( ) Niemiecki matematyk, fizyk, astronom, geodeta. Skonstruował 17kąt foremny. Zajmował sie opisywaniem geometrii na dowolnej powierzchni. Badając teorię błędów odkrył rozkład normalny zmiennej losowej. Jako fizyk zajmował się magnetyzmem, elektrycznością i optyką. Wprowadził wiele pojęć związanych z soczewką. Zajmował się obliczaniem trajektorii planetoid. Podał algorytm obliczania daty Wielkanocy. Wprowadził układ jednostek miar CGS.

9 Euklides ( p.n.e.) Grecki matematyk. Autor ‘’Elementów’’ ,obszernego wykładu geometrii. Dzieło to składa się z 13 ksiąg, będących najczęściej tłumaczonym i najszerzej rozpowszechnionym dziełem matematycznym. Euklides wprowadził 5 aksjomatów, przyjmowanych bez dowodu pojęć, stanowiących podstawę, z której wywodzą się wszystkie pozostałe twierdzenia geometryczne.

10 Gottfried Leibniz ( ) Niemiecki filozof, matematyk, fizyk, inżynier, prawnik. Był jednym z twórców rachunku różniczkowego. Wprowadził pojęcie całki. Sformułował kryterium zbieżności szeregu naprzemiennego, zwane dziś kryterium Leibniza. Skonstruował maszynę liczącą.

11 Isaac Newton ( ) Angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk. Newton jest autorem prawa powszechnego ciążenia oraz trzech zasad dynamiki, sformułował prawa zachowania pędu i momentu pędu. Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki siły w układzie SI. Ponadto zajmował sie optyką, badając m.in. zjawisko refrakcji. Skonstruował teleskop zwierciadlany, pozbawiony wad teleskopu soczewkowego. Głosił teorie o cząsteczkowej naturze światła. W matematyce sformułował twierdzenie o tej potędze dwumianu oraz był prekursorem rachunku wariacyjnego.

12 Jan Śniadecki ( ) Polski astronom, matematyk, geograf, filozof. Skonstruował pierwszy w Polsce balon. Upowszechniał polską terminologię matematyczną. Jako jeden z pierwszych swoje wykłady prowadził po polsku. Inicjator budowy obserwatorium astronomicznego w Krakowie. Nie dokonał wielkich odkryć, ani nie stworzył odkrywczych teorii. Po prostu pracował na rzecz upowszechnienia i rozwoju nauki polskiej.

13 Joseph Lagrange ( ) Włoski matematyk i astronom. Rozwiązał zagadnienie izoperymetryczne tworząc podstawy rachunku wariacyjnego. Badał zagadnienia rozwiązywalności równań algebraicznych. Zajmował się badaniem ruchu trzech ciał we własnym polu grawitacyjnym i rozwiązał to zagadnienie w uproszczonym przypadku znajdując 5 punktów libracyjnych inaczej zwanych punktami Lagrange'a. Zajmował się również badaniem libracji Księżyca.

14 Kartezjusz ( ) Francuski matematyk, fizyk, filozof. Wprowadził do geometrii pojęcie współrzędnych punktu rozpoczynając rozwój geometrii analitycznej. Wprowadził określenie funkcja, liczba urojona oraz do dziś używany sposób zapisu potęgi. Zajmował się problemami rozwiązywania równań algebraicznych. Podał prosty sposób szacowania liczby rozwiązań. Badał własności krzywych nazywanych obecnie liść Kartezjusza i owal Kartezjusza. Zajmował się badaniem załamania światła.

15 Leonhard Euler ( ) Szwajcarski matematyk, fizyk, astronom. Napisał wiele podręczników, w których spopularyzował kilka konwencji zapisu matematycznego. Opracował metody przedstawiania niektórych funkcji w postaci sumy składników szeregu potęgowego. Zdefiniował funkcję wykładniczą dla liczb zespolonych. Zaproponował jedną z metod rozwiązywania równań czwartego stopnia.

16 Marian Rejewski ( ) Polski matematyk i kryptolog. W ciągu zaledwie kilku tygodni odkrył sposób okablowania niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Wraz ze współpracownikami Różyckim i Zygalskim opracowali techniki pozwalające odczytywać szyfrogramy. Nieustannie modyfikowali metody deszyfracji w ślad za zmianami wprowadzanymi w Enigmie. Sukces nie byłby jednak możliwy bez uzyskania na samym początku dodatkowych informacji o konstrukcji Enigmy od wywiadu francuskiego.

17 Pierre de Fermat ( ) Francuski matematyk. Zajmował się teorią liczb. Sformułował wiele twierdzeń, ale często bez dowodu. Ostatnie twierdzenie Fermata, albo inaczej wielkie twierdzenie Fermata czekało na dowód ponad 350 lat. Fermat wykazał też, że wszystkie rodzaje krzywych drugiego stopnia można uzyskać przecinając stożek płaszczyzną. Opracował metodę znajdowania ekstremum funkcji.

18 Pitagoras ( p.n.e.) Grecki matematyk i filozof. Jego nazwisko nosi twierdzenie podające zależność na długość boków trójkąta prostokątnego. Znane ono było jednak już wcześniej niezależnie w Chinach, Indiach, Babilonie a nawet w Grecji. Twierdzenie Pitagorasa nie było poparte obliczeniami algebraicznymi, których wówczas jeszcze nie znano, ale raczej na pomiarach.

19 Ptolemeusz ( ) Grecki matematyk, astronom, geograf. Utrwalał i udoskonalał błędny, geocentryczny pogląd na budowę wszechświata. Stosował pojęcia długości i szerokości geograficznej. Zajmował się obliczaniem obwodu Ziemi, ale przejął po swoich poprzednikach błędne założenia, więc jego wyniki były niepoprawne.

20 Stefan Banach ( ) Polski matematyk. Jeden z nielicznych polskich naukowców o uznanym światowym autorytecie. Zajmował się analizą funkcjonalną. Przestrzeń Banacha to pojęcie obowiązkowe dla matematyka na całym świecie. Banach był właściwie samoukiem, lubił pracować w kawiarni. Stąd pochodzi słynna księga szkocka, będąca właściwie zeszytem prowadzonym przez środowisko lwowskich matematyków w kawiarni "Szkocka". W zeszycie tym notowano rozmaite problemy matematyczne i ich ewentualne rozwiązania.

21 Tales z Miletu (VII/VI w. p.n.e)
Grecki filozof, podróżnik, kupiec. Zajmował się elementami matematyki, fizyki, przyrody, astronomii. Choć to jemu właśnie przypisuje się twierdzenie Talesa, to istnieje też pogląd, że przeniósł on jedynie do Europy wiedzę zdobytą podczas podróży do Egiptu i Babilonu.

22 Dziękuję za uwagę Źródło:

23 Opracowała: Patrycja Tarnowska
ZABYTKI SANDOMIERZA Opracowała: Patrycja Tarnowska

24 Lochy Sandomierskie Ratusz Kolumna z posągiem Rynek Zamek Królewski
Spis treści: Lochy Sandomierskie Ratusz Kolumna z posągiem Rynek Zamek Królewski Wikarówka Sufraganówka Pałac Biskupi

25 Lochy sandomierskie Źródło:

26 Lochy sandomierskie Sandomierskie lochy owiane są legendami. Drążone przez wieki pod miastem korytarze i komory w opowieściach i legendach ciągną się do podmiejskich wiosek Kobierniki i Krakówka, a nawet pod dnem Wisły na jej prawy brzeg i dalej, aż do zamku w Baranowie Sandomierskim. Tu według legendy zginęła bohaterka Halina Krempianka, ratując miasto przed Tatarami. Podziemia, które w burzliwej historii Sandomierza były schronieniem dla mieszkańców, stały się też przyczyną wielu katastrof budowlanych. Źródło:

27 Ratusz Źródło:

28 Ratusz Renesansowy ratusz został wzniesiony w poł. XVI w., z wykorzystaniem murów starszego ratusza, pochodzącego z poł. XIV w. Był wielokrotnie niszczony przez pożary, m.in. w 1623 r. i 1757 r. Ratusz jest budowlą ceglaną. Wysoka attyka zakrywa dach. Otynkowana wieża z arkadowym wejściem do sal parteru pokryta jest blaszanym dachem i zwieńczona orłem z czasów Księstwa Warszawskiego. Dziś w ratuszu mieści się Muzeum Okręgowe, które prezentuje ekspozycję o charakterze historyczno-artystycznym. Klimat zabytkowych wnętrz tworzą m.in. meble w stylu późnorenesansowym, neorenesansowym i neobarokowym, dokumenty, pieczęcie miejskie, w tym dokument ponownej lokacji Sandomierza (po zniszczeniach z okresu najazdów tatarskich), wydany przez Leszka Czarnego w 1286 r., a także komplet szachów sandomierskich, datowany na ok. XII - XIII w. Na parterze Ratusza mieści się Dział Historyczny Muzeum Okręgowego, na piętrze Sala Ślubów i sale Rady Miasta, a w piwnicach klub "Lapidarium" Sandomierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Źródło:

29 Kolumna z posągiem Źródło:

30 Kolumna z posągiem Na rynku, u stóp ratusza sandomierskiego, na wysokim cokole stoi kolumna z późnobarokowym, kamiennym posągiem Madonny Niepokalanej. Kolumna została wzniesiona w 1776 roku. Źródło:

31 Rynek Źródło:

32 Rynek Centrum miasta wyznacza, zgodnie ze średniowiecznym planem lokacyjnym, obszerny rynek osadzony w wypełniającej elipsę szachownicy ulic. Na środku stoi ratusz składający się z gotyckiej wieży i renesansowego korpusu. Pierzeje rynkowe zajmują liczne kamienice zabytkowe, z reguły kryjące w sobie elementy budowli gotyckich, a nazwami dające świadectwo wielokulturowości dawnego Sandomierza - są to m.in. Dom Greka Kojszora, Dom Pod Ciżemką, Kamienica Dutreppich, Konwikt Boboli, Dom Mikołaja Gomółki. Szczególnie okazała jest późnobarokowa Kamienica Oleśnickich wzniesiona na zrębie wcześniejszego domu gotyckiego. W jej piwnicach jest wejście do lochów, przez które wiedzie obecnie trasa turystyczna. Źródło:

33 Zamek królewski Źródło:

34 Zamek królewski Budowla wzniesiona na skarpie wiślanej w Sandomierzu przez Kazimierza Wielkiego, rozbudowana w XVI wieku. XIV-wieczny zamek został zbudowany na miejscu grodu warownego istniejącego już w X-XI wieku. W latach był siedzibą syna Bolesława Krzywoustego – księcia Henryka Sandomierskiego. Nie wiadomo jednak jak wyglądała warownia przez niego wybudowana. Gotycki zamek wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego pozostawił swój ślad w fundamentach ośmiobocznej południowej wieży narożnej, która jest najstarszą częścią zabytku. Została wzniesiona za panowania Kazimierza Jagiellończyka w XV wieku i stanowiła integralną część z tzw. Wielkim Domem – siedzibą księcia. Na pierwszym planie wieża południowa Za czasów Zygmunta Starego, a następnie Zygmunta Augusta, zamek został rozbudowany. Z tej budowli przetrwała część łącząca dwie narożne wieże. Nad wejściem od wschodniej strony zachowała się tablica elekcyjna Zygmunta Starego, data 1520 i kartusz z orłem zygmuntowskim. Elewacja tego fragmentu wykonana była ze specjalnie wypalanej cegły zendrówki, układanej w romby. Źródło:

35 Zamek królewski Budowniczym nadzorującym był mistrz Benedykt, zwany Sandomierskim (Sandomierzaninem), będący na usługach dworu królewskiego. Jego dziełem były, m.in. dwukondygnacyjne arkadowe krużganki wokół zamkniętego dziedzińca. Wnętrza z czasów królewskich nie zachowały się. Uległy przeróbce lub zniszczeniu. W czasie wojen ze Szwecją zamek został wysadzony w powietrze przez uciekającą załogę z komendantem Sinclerem. Zginęło wówczas około pięćdziesięciu Polaków, którzy pierwsi wtargnęli do opuszczonego przez wroga zamku. Ocalałe wówczas skrzydło jest tym, które przetrwało do dziś i tylko ono było odbudowywane za czasów Jana III Sobieskiego. Po trzecim rozbiorze Polski austriacki zaborca przeznaczył budynek w 1795 na więzienie i siedzibę sądu. Więzienie zlikwidowano dopiero w 1959. Obecnie w odrestaurowanych pomieszczeniach zabytkowej budowli ma siedzibę Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Źródło:

36 Wikarówka Źródło:

37 Wikarówka Przy ul. Katedralnej 3, naprzeciwko katedry, znajduje się budynek Wikariatu, który powstał w latach  W XIX wieku został znacznie przebudowany. Ozdobą tej budowli są piękne, wysokie szczyty. Obecnie znajduje się tutaj m.in. Dom Kapitulny. Źródło:

38 Sufraganówka Źródło:

39 Sufraganówka Do mniej znanych zabytkowych budowli w Sandomierzu należy usytuowany przy ul. Katedralnej 1 budynek Sufraganii. Wzniesiony został w 1792 roku według projektu księdza Karśnickiego, a przebudowany w XIX wieku. Obecnie znajduje się tutaj Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. Źródło:

40 Pałac Biskupi Źródło:

41 Pałac Biskupi Pałac Biskupi wybudowano w 1864 roku, z budulca, jaki pozostał po rozbiórce kościołów Marii Magdaleny i św. Piotra. Jest to budynek w kształcie prostokąta, jednopiętrowy, zdobiony małą górną attyką. Fasada na piętrze dzielona jest wkomponowanymi filarami, a poziomy człon belkowania ozdobiony jest płaskorzeźbą. Odstępstwem od formy prostokąta jest półkolisty bogato zdobiony ryzalitami narożnik północno-zachodni mieszczący kaplicę. Przed głównym wejściem znajduje się symboliczny ogródek z metalowym ogrodzeniem, natomiast z tyłu pałacyku jest większy ogród otoczony wysokim murem. Źródło:

42 Dziękuję za uwagę

43 Zabytki Krakowa Opracowała: Karolina Kachel

44 Spis treści Kościół Mariacki Sukiennice Brama Floriańska Wawel
Bazylika Św. Trójcy Fontanna z Żakiem Teatr im. Juliusza Słowackiego Kazimierz Collegium Maius Kościół Karmelitów

45 Kościół Mariacki Źródło:

46 Kościół Mariacki Źródło: www.wikipedia.org
Parafialny kościół miasta Krakowa od 1223r. Wielokrotnie przebudowywany, obecnie gotycki, ceglano-kamienny. Pomiędzy wzniesione ok wieże zachodnie a zbudowane ok przęsłowe prezbiterium jest wstawiony w przęsłowy korpus z nawą główną. Po jego bokach dostawiono w po trzy kaplice i po jednej kruchcie. W podziemiach zachowane są resztki kamiennej bazyliki romańskiej z r. Dość ciemne, smukłe wnętrze wypełnione jest bogatym wyposażeniem, głównie barokowym. Prezbiterium o wysokich oknach, nakryte jest sklepieniem gwiaździstym. Dwie wieże z wieloma kondygnacjami okien. Wyższa północna z nadbudówką nakrytą hełmem późnogotyckim z wieńcem 8 wieżyczek oraz iglicą ze złoconą koroną. Z niej wygrywany jest co godzinę słynny hejnał. Najznakomitszym dziełem we wnętrzu jest, ołtarz Mariacki pentaptyk wykonany w latach przez Wita Stwosza. Składa się on z wielu płaskorzeźbionych scen cyklu maryjnego i chrystologicznego. Pozostałe ołtarze, późno barokowe, wykonane z czarnego marmuru. Polichromie zdobiące prezbiterium i korpus wykonane przez Jana Matejkę w latach W kaplicy wieży południowej znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wykonana w 1638 roku, koronowana w 1968r. Kościół znajduje się w północno-wschodnim rogu Rynku Głównego u wylotu ul. Floriańskiej. Źródło:

47 Sukiennice Źródło:

48 Sukiennice Sukiennice, zabudowania handlowe sytuowane najczęściej na środku rynku, mieszczące kramy z suknem. W Polsce ich najlepszym przykładem są sukiennice w Rynku Głównym w Krakowie. Jest to długa hala targowa wzniesiona w końcu XIV w., przebudowana w stylu renesansowo – manierystycznym. Źródło:

49 Brama Floriańska Źródło:

50 Brama Floriańska Brama Floriańska powstała mniej więcej w 1300 r. - pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1307 r. Ufortyfikowanie tego odcinka murów miejskich było szczególnie ważne. Umocnienia strzegły dwóch traktów: biegnącego na północ szlaku w kierunku Miechowa i wschodniego, odchodzącego od miasta w stronę Mogiły i Sandomierza. Brama Floriańska ma 34,5 m wysokości. Kiedyś była zwieńczona blankami, po których ślady pozostały do dzisiaj. Nakrywający ją barokowy hełm, jak można się domyślić, jest znacznie późniejszy niż sama budowla. Dodano go w 1694 r., ponieważ pierwotne zadaszenie uległo zniszczeniu podczas najazdu szwedzkiego. W dolnych partiach murów Bramy Floriańskiej widać jeszcze materiał, z którego wzniesiono ją na początku. Górna część, ceglana, została nadbudowana później. W XVI w. na dole mieściły się stajnie miejskie, a w następnym stuleciu na pierwszym piętrze składowano zboże. Nic więc dziwnego, że budowla wymagała gruntownego remontu - przeprowadzono go w 1694 r. Źródło:

51 Wawel Źródło:

52 Wawel Największą atrakcją turystyczną Krakowa jest Wawel, wzgórze na którym znajduje się dwa kluczowe zabytki: zamek Królewski oraz Katedra Wawelska. Zamek Królewski jest niewątpliwie najsłynniejszym zamkiem występujący w Polsce. Jest to zabytek z epoki renesansu. Katedra Wawelska natomiast, jest największą renesansową świątynią w Polsce. Źródło:

53 Bazylika Św. Trójcy Źródło:

54 Bazylika Św. Trójcy Kościół pod wezwaniem św. Trójcy, w postaci jaką znamy dziś, zaczął powstawać przed połową XIII w. Mianowicie po częściowym zniszczeniu romańskiego kościoła św. Tomasza, podczas najazdu Tatarów w 1241 roku, rozpoczęto budowę trzeciej, ceglanej świątyni. Była ona bez porównania obszerniejsza w stosunku do poprzednich, a jej wznoszenie zaczęto od budowy prezbiterium, łącząc je od północy z budynkiem klasztornym. Budowa korpusu świątyni, przypadła na drugą połowę XIII wieku. Kościół ten przetrwał do dzisiaj, ale jego wnętrze uległo zasadniczej przemianie. Źródło:

55 Fontanna z Żakiem Źródło:

56 źródło: www.krakowlife.pl
Fontanna z Żakiem Fontanna z Żakiem znajduje się na krakowskim placu Mariackim, tuż obok rynku. Mimo że niepozorna, jest bardzo znana i lubiana przez mieszkańców miasta i turystów chętnie przebywających w jej pobliżu, a wszystko to za sprawą magicznego klimatu, jaki tworzy. Wybudowana w 1958 roku jest darem artystów rzeźbiarzy dla miasta Krakowa i jednocześnie hołdem złożonym Witowi Stwoszowi, twórcy ołtarza w Kościele Mariackim, obok którego została ona zlokalizowana. Postać skromnego, krakowskiego żaka umieszczonego na szczycie fontanny przykuwa uwagę przechodniów z powodu jego smutnego, zamyślonego wyrazu twarzy, znakomicie wykreowanego ręką zdolnego rzeźbiarza. A smutek ten potęguje woda wypływająca u podnóża fontanny, opadająca leniwie kilkoma wolnymi stróżkami, które w obliczu smutnego charakteru obiektu kojarzą się obserwatorowi z potokiem spływających łez. Jak głosi legenda każdy, kto wrzuci do tej magicznej fontanny monetę, na pewno w przyszłości wróci do Krakowa. Liczba monet lokowanych w niej każdego dnia świadczy o tym, jak wielką sympatią wśród turystów cieszy się to, dla wielu najpiękniejsze, miasto w Polsce.  źródło:

57 Teatr im. Juliusza Słowackiego
Źródło:

58 Teatr im. Juliusza Słowackiego
Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, otwarty w 1893 w gmachu zbudowanym według projektu J. Zawiejskiego jako Teatr Miejski. Na frontonie rzeźby T. Błotnickiego, A. Dauna. Od 1909 nosi imię J. Słowackiego. Był sceną prapremier wielu dzieł dramatu romantycznego (m.in. Dziadów A. Mickiewicza, 1901), modernistycznego (np. sztuk S. Wyspiańskiego: Wesele, 1901, Wyzwolenie i Bolesław Śmiały, 1903), 20-lecia międzywojennego (m.in. Tumor Mózgowicz Witkacego, 1921). Grało tu wielu wybitnych artystów, m.in.: T. Pawlikowski, T. Trzciński, L. Solski, J. Osterwa, K. Frycz, J. Sosnowski, B. Dąbrowski, I. Solska, Z. Jaroszewska, J. Węgrzyn, W. Siemaszkowa, M. Przybyłko, A. Śląska, J. Kurnakowicz. W okresie II wojny światowej Teatr zawiesił działalność. Wznowił ją w W zespole znaleźli się wtedy m.in. H. Gryglaszewska, M. Kościałkowska, H. Mikołajska, M. Cebulski, G. Holoubek, T. Łomnicki. Funkcje dyrektorów pełnili m.in.: T. Pawlikowski (1893–1900 oraz 1913–1915), T. Trzciński (1918–1926 oraz 1929–1932), L. Solski, J. Osterwa (1932–1935), B. Dąbrowski (1947–1972), K. Skuszanka (1972–1980), J. Krasowski (1972–1981), A. Kijowski (1981), M. Grabowski (1982–1985), J. P. Gawlik, J. Prochyra, J. Goliński, B. Hussakowski,(1992–1999), K. Orzechowski (od 1999). Źródło:

59 Kazimierz Źródło:

60 Kazimierz Obszar Kazimierza pierwotnie stanowił podmokłą rzeczną wyspę, położoną pomiędzy Wisłą a jej nieistniejącą dziś odnogą, zwaną Starą Wisłą. Przez wyspę tę przebiegał szlak handlowy wiodący z pobliskiego Krakowa na południe. W czasach wczesnego średniowiecza istniały tu liczne osady, korzystające z bliskości królewskiej stolicy. Najstarsza z osad ukształtowała się wokół romańskiej rotundy na Skałce, wapiennym wzgórzu położonym nad Wisłą, gdzie później powstał kościół św. Michała. W miejscu tym według Wincentego Kadłubka w roku 1079 męczeńską śmiercią zginął biskup krakowski św. Stanisław. W południowej części przyszłego Kazimierza znajdowała się niewielka osada skupiona wokół istniejącego do roku 1787 kościoła św. Jakuba. Na wschodzie, w okolicach dzisiejszej ulicy Szerokiej, istniała od XII wieku wieś Bawół, skupiona wokół kościoła św. Wawrzyńca, który również nie przetrwał do czasów dzisiejszych – rozebrano go pod koniec XVIII wieku. Źródło:

61 Collegium Maius Źródło:

62 Collegium Maius Collegium Maius to moje ulubione miejsce w Krakowie. Bardzo przyjemnie jest posiedzieć sobie na dziedzińcu najstarszego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początki tego miejsca sięgają 1400 roku, kiedy nastąpiła odnowa Akademii Krakowskiej. Obecnie w Collegium znajduje się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Collegium wybudowane jest w stylu gotyckim z cegły. Na środku dziedzińca znajduje się studnia, a w jednym z jego rogów piękne drzewko. Dziedziniec obiega ganek, wsparty na krużgankach. Na ganek pierwszego piętra prowadzą dwie pary schodów. Źródło:

63 Kościół Karmelitów Źródło:

64 Kościół Karmelitów Prezbiterium kościoła Niepokarnej Maryi Panny przy ulicy Rakowickiej w Krakowie. W głównym ołtarzu tej dwudziestowiecznej świątyni znajduje się obraz Niepokalanej autorstwa nieznanego malarza z Bochni. Sam alabastrowy ołtarz wykonano w 1931 roku według projektu Józefa Szostakiewicza w żurawińskich Zakładach Przemysłu Artystycznego XX. Czartoryskich. Gotyckie okna prezbiterium wypełniają witraże z wyobrażeniami Matki Boskiej, zaprojektowane i sporządzone przez zakład J. Kusiaka. Źródło:

65 Dziękuję za uwagę

66 Wybrane miasta w Polsce
Opracowała: Natalia Lewczuk

67 Warszawa Kraków Gniezno Poznań Trójmiasto

68 WARSZAWA

69 Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiat. Warszawa jest ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym na skalę europejską. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu, Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego. Warszawa jest jedynym miastem w obecnych granicach Polski odznaczonym Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Warszawa jest największym polskim miastem pod względem liczby ludności i powierzchni. W skali kraju rzeczywistą liczbę mieszkańców Warszawy i okolic można porównywać jedynie do Konurbacji górnośląskiej.

70 Zabytki Warszawy: - Syrenka Staromiejski - Zamek Królewski - Łazienki Królewskie

71 SYRENKA STAROMIEJSKA Źródło: www.wikipedia.org

72 SYRENKA STAROMIEJSKA Źródło: www.wikipedia.org
Syrenka stojąca na rynku Starego Miasta nawiązuje do legendy o założycielach Warszawy: rybaku Warsie i syrenie Sawie. Syrenka jest dłuta Konstantego Hegla z II połowy XIX wieku, odlano ją z cynku brązowionego w zakładach Karola Mintera. Początkowo eksponowano ją na sztucznej skałce w formie groty zdobiącej basen wodotrysku na starówce. Pomnik usytuowano na Rynku Starego Miasta pomiędzy straganami handlowymi. Po II wojnie światowej rzeźba Syrenki na długie lata zniknęła z rynku. Postawiono ją pierwotnie na Solcu przed budynkiem Klubu wioślarskiego "Syrena". W 1955 roku trafiła na Powiśle do Parku Kultury. W lipcu 1972 roku po przeprowadzeniu renowacji figury postawiono ją na Starym Mieście obok Wieży Marszałkowskiej. Jednak z powodu częstych dewastacji została przeniesiona z powrotem na rynek. W 1999 stanęła na wodotrysku nawiązującym do pierwotnego z XIX wieku. Figura charakteryzuje się klasycznymi rysami twarzy i harmonijnymi kształtami z okrągłą, lekko wypukłą tarczą i wysoko podniesionym mieczem. Źródło:

73 ZAMEK KRÓLEWSKI Źródło: www.zamek-krolewski.pl

74 Zamek Królewski Źródło: www.wikipedia.org
Zamek Królewski w Warszawie – barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym. Pierwotnie była to rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu). W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja Narodowej. W 1980 Zamek Królewski wraz ze Starym Miastem został wpisany na niemieckiego generalnego gubernatora. Od 1920 do 1922 siedziba Naczelnika Państwa. 1926–1939 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w Po 1971 odbudowany i zrekonstruowany. Obecnie stanowi pomnik historii i kultury narodowej, pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. Wpisany jest do Państwowego Rejestru Muzeów. W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. Ocalałe fragmenty zamku oraz Bibliotekę Królewską, pałac Pod Blachą i Arkady Kubickiego wpisano do rejestru zabytków w Rekonstrukcją zamku przeprowadzoną w latach 1971–1988 kierował Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1979 powołano państwową instytucję kultury Zamek Królewski w Warszawie — Pomnik Historii i Kultury listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 1994 Zamek Królewski wraz z historycznym zespołem miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem Królewskim uznano za pomnik historii. Źródło:

75 ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE Źródło: www.wiking.edu.pl

76 Łazienki Królewskie Łazienki Królewskie w Warszawie – zespół pałacowo-parkowy w Warszawie z licznymi zabytkami klasycystycznymi, założony w XVIII wieku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Całe założenie było zrealizowane przez architektów królewskich: Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsetzera i Jana Chrystiana Szucha. Park spełnia dziś swoje zadania podobnie jak w momencie jego utworzenia. Jest miejscem licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, rozrywkowym i sportowym, a także ulubionym miejscem spacerów warszawiaków. W parku nie wolno jeździć na rolkach, deskorolkach i rowerach, co sprawia, że jest bezpieczny również dla małych dzieci. Niedaleko Łazienek znajduje się Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, chętnie odwiedzany nie tylko przez spacerowiczów, ale również przez studentów. Źródło:

77 KRAKÓW

78 Kraków – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni. Położone nad Wisłą, na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Jest jednym z najstarszych miast Polski o ponadtysiącletniej historii, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. Działa w nim również wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. Do 1795 r. Kraków był formalnie stolicą Polski a do 1611 r. siedzibą władców państwa polskiego. W latach 1596–1795, czyli do III rozbioru Polski, jako stolica Rzeczypospolitej funkcje stołeczne dzielił z Warszawą, która stała się miastem rezydencjalnym króla. Źródło:

79 Zabytki Krakowa: - Wawel - Sukiennice - Dzwon Zygmunta

80 Wawel Źródło: www.bialczynski.wordpress.com

81 Wawel Wawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły; historyczna dzielnica Krakowa. Wawel ma charakter zrębu tektonicznego, który powstał w miocenie i zbudowany jest z liczących 161–155 mln lat górnojurajskich wapieni wieku oksfordzkiego. Na wzgórzu znajdują się dwa zabytkowe zespoły budowlane: Zamek Królewski na Wawelu bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława W 1978 Wawel wraz ze Starym Miastem, Kazimierzem i Stradomiem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w 1994 razem ze Starym Miastem, Stradomiem, Kazimierzem, Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem został uznany za pomnik historii. Częścią tego kompleksu są także fortyfikacje Wawelu. Odnalezione zostały relikty innych budowli, pochodzących z różnych epok. Źródło:

82 Sukiennice Źródło: www.wikipedia.org

83 Sukiennice Sukiennice – handlowy budynek, w którym znajdowały się kramy (lub kramy i składy) najczęściej z suknem (stąd nazwa). Zazwyczaj umieszczano je na środku rynku w europejskich miastach, które leżały na szlakach handlowych. Wznoszono je od średniowiecza do XVII wieku. Źródło:

84 Dzwon Zygmunta Źródło: www.wikipedia.org

85 Dzwon Zygmunta Dzwon Zygmunt – najsłynniejszy polski dzwon, powszechnie, acz nieprawidłowo nazywany Dzwonem Zygmunta. Znajduje się na Wieży Zygmuntowskiej w północnej części katedry wawelskiej w Krakowie. Ufundowany przez Zygmunta I Starego, nazwany jego imieniem. Źródło:

86 GNIEZNO

87 W mieście znajdują się 4 uczelnie wyższe.
Gniezno – miasto w woj. wielkopolskim, I stolica Polski, I metropolia kościelna. Siedziba władz powiatu gnieźnieńskiego i gminy Gniezno oraz archidiecezji (arcybiskupów gnieźnieńskich, od 19 grudnia 2009 ponownie prymasów Polski). Wg danych GUS z 30 czerwca 2010 liczyło mieszkańców. W mieście znajdują się 4 uczelnie wyższe. Źródło:

88 Zabytki Gniezna: - Drzwi Gnieźnieńskie - Rynek - Pomnik Bolesława Chrobrego

89 DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE Źródło: www.mppp.pl

90 Drzwi Gnieźnieńskie Drzwi Gnieźnieńskie (łac. Porta Enea, Drzwi Spiżowe; Porta Regia, Drzwi Królewskie) – unikatowy zabytek romańskiej sztuki odlewniczej, wykonane za panowania księcia Mieszka III Starego (dokładny czas i miejsce nieznane). Są osadzone w portalu wewnętrznym kruchty południowej archikatedry gnieźnieńskiej. Źródło:

91 RYNEK Źródło: www.panoramio.com

92 Rynek Rynek w Gnieźnie – część Starego Miasta, mieszcząca się na Wzgórzu Panieńskim – jednym z siedmiu gnieźnieńskich pagórków. Źródło:

93 POMNIK BOLESŁAWA CHROBREGO Źródło: www.klimatycznywroclaw.blox

94 Pomnik Bolesława Chrobrego
Pomnik Bolesława Chrobrego –władcy Polski – Bolesławowi Chrobremu, znajdujący się w pomnik poświęcony pierwszemu koronowanemu Gnieźnie, przy ulicy Jana Łaskiego. Monument stoi w najbliższym sąsiedztwie bazyliki prymasowskiej, na Wzgórzu Lecha. Źródło:

95 POZNAŃ

96 Poznań – miasto na prawach powiatu położone w zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim, u zbiegu rzek Warty i Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, obecnie siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto stanowi węzeł drogowy i kolejowy, funkcjonuje tu międzynarodowy port lotniczy. Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce i siódme pod względem powierzchni . Poznań jest powiązany ekonomicznie i komunikacyjnie z otaczającymi go 17 gminami powiatu poznańskiego tworząc razem z nimi aglomerację poznańską. Źródło:

97 Zabytki Poznania: - Katedra - Zamek Cesarski - Park Wilsona

98 KATEDRA Źródło: www.wikipedia.org

99 Katedra Katedra - poznańska Bazylika Archikatedralna, położona na wyspie zwanej Ostrów Tumski, otoczonej korytem Warty i Cybiny, sięga samych początków chrześcijaństwa w Polsce, II połowy X wieku. Źródło:

100 ZAMEK CESARSKI W POZNANIU Źródło: www.posen.blox.pl

101 Zamek Cesarski Zamek Cesarski w Poznaniu (niem. Königliches Residenzschloß) – najważniejsza budowla Dzielnicy Cesarskiej, powstała dla ostatniego niemieckiego cesarza i króla Prus Wilhelma II. Zamek został zaprojektowany przez Franza Schwechtena, jednak wiele elementów wprowadzono na życzenie Wilhelma II. Cesarz osobiście ustalił szczegółowy plan swojej nowej rezydencji. Źródło:

102 PARK WILSONA Źródło: www.lazarz.pl

103 Park Wilsona Park Wilsona w Poznaniu – jeden z poznańskich parków.
Zajmuje powierzchnię 7,2 ha, a jego początki sięgają 1834 roku, kiedy to teren dzisiejszego parku wykupiło Towarzystwo do Upiększania Miasta i założyło tu szkółkę drzew, którymi obsadzano miejskie ulice i place. W 1902 Towarzystwo przekazało szkółkę miastu i udostępniono go publiczności. Powstał tu pierwszy w Poznaniu ogród botaniczny (urządzanie parku zakończono w 1904 wg projektu Hermana Kube). Na terenie parku w 1910 wzniesiono palmiarnię (wzniesiono ją w ramach Wystawy Wschodnioniemieckiej Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa). Po wojnie, w 1926, park otrzymał jako patrona prezydenta USA Thomasa Woodrow Wilsona. W 1928 park został włączony w tereny PeWuKi; powstała wówczas parkowa fontanna. 4 lipca 1931 stanął tu pomnik prezydenta ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego, który odsłoniła wdowa po prezydencie, prezydent RP Ignacy Mościcki, oraz prezydent Poznania Cyryl Ratajski. Autorem rzeźby był Gutzon Borglum - autor twarzy Jerzego Waszyngtona wyrzeźbionej w zboczu góry Rushmore. Pomnik zniszczyli hitlerowcy. Źródło:

104 TRÓJMIASTO

105 Trójmiasto – policentryczny ośrodek metropolitalny, obejmujący trzy połączone miasta: Gdynia, Sopot, Gdańsk. Stanowi także śródmiejski obszar aglomeracji gdańskiej zwanej też trójmiejską. Położony w północnej Polsce, nad Zatoką Gdańską obejmuje obszar o powierzchni 414,38 km². Głównym ośrodkiem miejskim tej jednostki przestrzennej jest Gdańsk, będący także siedzibą władz województwa pomorskiego. Według danych z 31 grudnia 2010 r. Trójmiasto miało 742,4 tys. mieszkańców. Źródło:

106 ZABYTKI TRÓJMIASTA: - Żuraw - Molo w Sopocie - Katedra Oliwska

107 ŻURAW Źródło: www.przewodnik.e-wyjazd.pl

108 Żuraw Żuraw – zabytkowy dźwig portowy Gdańska, usadowiony pomiędzy pylonami Bramy Szerokiej nad Motławą. Jest jedną z filii Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Źródło:

109 MOLO W SOPOCIE Źródło: www.jurek.flog.pl

110 Molo w Sopocie Molo w Sopocie im. Jana Pawła II – najdłuższe molo nad Morzem Bałtyckim. Ma około pół kilometra długości — część spacerowa ma 511,5m, z czego 458 m wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej. Jest jedną z największych atrakcji miasta. Źródło:

111 Katedra Źródło:

112 Katedra Katedra Oliwska głównie słynie ze swoich wspaniałych rokokowych organów na których odbywają się w sezonie letnim koncerty organowe. Zostały one zbudowane w latach przez Jana Wulfa z Ornety, ukończone przez organmistrza gdańskiego Fryderyka Rudolfa Dalitza. Składają się z 7876 piszczałek wykonanych z drewna dębowego, jodłowego, sosnowego i z cyny. We wnętrzu katedry są 23 ołtarze, przeważnie o dużej wartości artystycznej. Reprezentują trzy style architektoniczne- renesans, barok (w większości) i rokoko. Źródło:

113 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

114 Praca powstała pod kierunkiem mgr Justyny Tarnowskiej
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Praca powstała pod kierunkiem mgr Justyny Tarnowskiej


Pobierz ppt "„Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google