Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel: ułatwienie osobom niepełnosprawnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel: ułatwienie osobom niepełnosprawnym"— Zapis prezentacji:

1 Cel: ułatwienie osobom niepełnosprawnym
BIURO KADR I SZKOLENIA Poradnik dotyczący naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej Cel: ułatwienie osobom niepełnosprawnym aplikowania na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej

2 Zasady naboru wynikające z art. 153 Konstytucji RP
Zasady realizacji zadań służby cywilnej wynikające z art. 153 Konstytucji RP to: zawodowość (profesjonalne, a wiec zgodne z ustalonymi zasadami prowadzenie naboru, a ponadto konieczność zweryfikowania posiadania przez kandydata niezbędnych kwalifikacji i przygotowania merytorycznego. Nabór powinien być przygotowany z należytą starannością, z uwzględnieniem wyczerpujących informacji na temat wolnego stanowiska pracy), rzetelność (realizacja naboru w sposób zapewniający kompleksowość i wnikliwość ocen kandydatów oraz uwzględniający dążenie do wyczerpującego zdiagnozowania badanych cech), bezstronność (decyzja o zatrudnieniu kandydata podejmowana jest na podstawie obiektywnych, precyzyjnych kryteriów, a nie subiektywnych przekonań, czy preferencji), polityczna neutralność (nabór przeprowadzany jest bez kierowania się wpływami organizacji politycznych, społecznych czy zawodowych).

3 Zasady naboru wynikające bezpośrednio z ustawy o służbie cywilnej
otwartość (powszechność, jawność, równość ubiegania się o zatrudnienie w służbie cywilnej, co wyraża się m.in. w dostępności do informacji o wolnych stanowiskach dla wszystkich kandydatów), konkurencyjność (jednolite procedury, metody i techniki naboru, kryteria oceny, niezmienność zasad określonych w ogłoszeniu podczas trwania naboru, wybór najlepszego kandydata), pierwszeństwo w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (w przypadku gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6% - pod warunkiem złożenia dokumentu o niepełnosprawności oraz znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów).

4 Kto może zostać członkiem korpusu służby cywilnej?
obywatel polski, osoba korzystająca z pełni praw publicznych, osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoba posiadająca  kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy, osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią, obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w odrębnych przepisach.

5 Gdzie szukać ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy i wyników naboru w Ministerstwie Edukacji Narodowej? w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (na stronach w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu (strona BIP MEN to: ogłoszenia i wyniki naboru wywieszane są w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej (w gablocie przy głównym wejściu).

6 Dodatkowe informacje o naborze, które należy wziąć pod uwagę podczas aplikowania na wolne stanowisko pracy (w tym w kontekście niepełnosprawności) złożenie oferty w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o naborze, UWAGA: należy pamiętać o wpisaniu treści dopisku załączonego w ogłoszeniu, np.: specjalista BA/WRP/3, złożenie aplikacji w oznaczonym terminie (w MEN decyduje data stempla pocztowego), UWAGA: złożenie ofert po wskazanym w ogłoszeniu terminie skutkuje niezakwalifikowaniem się do kolejnych etapów. w przypadku osób niepełnosprawnych - złożenie wraz z ofertą kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Jeżeli w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów znajdzie się osoba niepełnosprawna, to bez względu na wyniki pozostałych, pierwszeństwo w zatrudnieniu ma osoba niepełnosprawna, UWAGA: brak aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność nie eliminuje z dalszego postępowania, ale osoba niepełnosprawna nie może wówczas skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

7 cd. dodatkowe informacje o naborze o które należy wziąć pod uwagę podczas aplikowania na wolne stanowisko pracy (w tym w kontekście niepełnosprawności) złożenie wszystkich dokumentów zawartych w ogłoszeniu o naborze w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach” (w tym np. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, czy znajomość języka obcego. Są to np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności, kopie innych zaświadczeń potwierdzających okres oraz obszar zatrudnienia a także kopie dyplomów, certyfikatów. UWAGA: informacje dotyczące spełniania wymagań formalnych, zawarte w cv, czy liście motywacyjnym powinny być potwierdzone kopiami odpowiednich zaświadczeń. Brak kompletu wymaganych dokumentów może skutkować niezakwalifikowaniem się do kolejnych etapów. dostarczenie wszystkich oświadczeń o treści wskazanej w ogłoszeniu, dostarczenie podpisanych oświadczeń. UWAGA: brak oświadczeń o treści zawartej w ogłoszeniu lub dostarczenie niepodpisanych oświadczeń może skutkować niezakwalifikowaniem się do kolejnych etapów.

8 cd. dodatkowe informacje o naborze o które należy wziąć pod uwagę podczas aplikowania na wolne stanowisko pracy (w tym w kontekście niepełnosprawności) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych, zawartych w ogłoszeniu o naborze, w „kopiach innych dokumentów i oświadczeniach”, UWAGA: brak dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych tj. np.: wykształcenie, doświadczenie, przeszkolenie nie eliminuje kandydata z dalszego postepowania ale zmniejsza szanse konkurencyjności pomiędzy kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne.

9 Przykładowe ogłoszenie o naborze (na stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej)
Ogłoszenie nr:………………………………….. Data ukazania się ogłoszenia:………………… Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów na stanowisko: ………………………………. w ……………………………. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: wynosi co najmniej 6% jest niższy niż 6% *  *niewłaściwe skreślić □ (ewentualnie) - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. □ (ewentualnie) - o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej. Wymiar etatu: ….. Liczba stanowisk pracy: …….. Miejsce wykonywania pracy: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25 Warszawa UWAGA: należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące komórki organizacyjnej, stanowiska, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zastępstwa, wymiaru etatu.

10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :
Cd: przykładowe ogłoszenie o naborze (na stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej)  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy : …………………………………………………………………………………………. UWAGA: należy przeanalizować charakter zadań na stanowisku oraz ocenić, czy rodzaj zadań odpowiada zainteresowaniom kandydata. Warunki pracy : Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: (przykładowo: wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny). ……………………………………… Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy (przykładowo: występowanie uciążliwych / szkodliwych / niebezpiecznych warunków pracy - określić jakich, narzędzia i materiały pracy - komputer; urządzenia pomiarowe; bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku - obecność wind / podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety). UWAGA: należy ocenić, czy posiadany rodzaj i stopień niepełnosprawności nie uniemożliwi wykonywania pracy na stanowisku.

11 Cd: przykładowe ogłoszenie o naborze (na stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej)   Wymagania związane ze stanowiskiem pracy : niezbędne wykształcenie: ………………………………………… rodzaj wykształcenia………………………………….... doświadczenie zawodowe/staż pracy ………….… okres doświadczenia…………………………………… rodzaj doświadczenia………………………………….. pozostałe wymagania niezbędne: …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… wymagania dodatkowe UWAGA: komisja przeprowadzająca nabór weryfikuje spełnienie przez kandydatów wszystkich wymagań, zarówno niezbędnych jak i dodatkowych. W toku naboru komisja wyłania kandydatów (nie więcej niż pięciu) spełniających wymagania konieczne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Niespełnienie choćby jednego wymogu niezbędnego dyskwalifikuje kandydata z postepowania kwalifikacyjnego.

12 Cd: przykładowe ogłoszenie o naborze (na stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej) Wymagane dokumenty i oświadczenia: Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych: życiorys i list motywacyjny, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (w przypadku kiedy o stanowisko pracy mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (w przypadku kiedy o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej). oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, kopie dokumentów potwierdzających (np.: staż pracy) ……………. - kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających okres oraz obszar zatrudnienia. Kopie innych dokumentów i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, kopie dokumentów potwierdzających np.: (doświadczenie zawodowe)…… -jest to warunek zakwalifikowania aplikacji, jako spełniającej wymagania dodatkowe, możliwe do zweryfikowania na podstawie oferty. UWAGA: vide slajd nr. 7 i nr 8.

13 Cd: przykładowe ogłoszenie o naborze (na stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej)    Dokumenty należy przesłać lub składać do: ………………… pod adresem: Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 49 al. J. Ch. Szucha 25 Warszawa (z dopiskiem „Oferta pracy ………………………”) Inne informacje: Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach potwierdzających spełnienie wymagań formalnych ”, zostaną odrzucone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel , lub UWAGA: należy dokładnie zapoznać się z treścią dodatkowych informacji.

14 Przykładowe ogłoszenie o naborze (na wyższe stanowisko w służbie cywilnej)
   Ogłoszenie nr:………………………………….. Data ukazania się ogłoszenia:………………… Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej: Dyrektora ……………….. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: wynosi co najmniej 6% jest niższy niż 6% *niewłaściwe skreślić □ (ewentualnie) - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. □ (ewentualnie) - o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.  Wymiar etatu: ….. Liczba stanowisk pracy: ……..  Miejsce wykonywania pracy: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 2, Warszawa UWAGA: należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące komórki organizacyjnej, stanowiska, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zastępstwa, wymiaru etatu. .

15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :
cd. przykładowe ogłoszenie o naborze (na wyższe stanowisko w służbie cywilnej)   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy : …………………………………………………………………………………………. UWAGA: należy przeanalizować charakter zadań na stanowisku oraz ocenić, czy rodzaj zadań odpowiada zainteresowaniom kandydata. Warunki pracy : Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: (przykładowo: wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny). ……………………………………… Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy (przykładowo: występowanie uciążliwych / szkodliwych / niebezpiecznych warunków pracy - określić jakich, narzędzia i materiały pracy - komputer; urządzenia pomiarowe; bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku - obecność wind / podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety). UWAGA: należy ocenić, czy posiadany rodzaj i stopień niepełnosprawności nie uniemożliwi wykonywania pracy na stanowisku.

16 cd. przykładowe ogłoszenie o naborze (na wyższe stanowisko w służbie cywilnej)
  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy niezbędne: …………………………………………………………………………………………. pożądane UWAGA: zespół przeprowadzający nabór weryfikuje spełnienie przez kandydatów wszystkich wymagań, zarówno niezbędnych jak i dodatkowych. W toku naboru zespół wyłania kandydatów (nie więcej niż dwóch) spełniających wymagania konieczne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Niespełnienie choćby jednego wymogu niezbędnego dyskwalifikuje kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Badane są też kompetencje kierownicze, niezbędne do prawidłowej realizacji zadań na stanowisku. Ocena kompetencji kierowniczych nie dotyczy osób, o których mowa w art ustawy z r. o służbie cywilnej. .

17 cd. przykładowe ogłoszenie o naborze (na wyższe stanowisko w służbie cywilnej)
  Wymagane dokumenty i oświadczenia życiorys, list motywacyjny, kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (w przypadku kiedy o stanowisko pracy mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (w przypadku kiedy o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej). oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., Uwaga: oświadczenie lustracyjne albo informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego powinny być złożone na obowiązujących drukach, określonych w ustawie lustracyjnej. kopie dokumentów potwierdzających (np.: staż pracy)…………. np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy czynności, opisy stanowisk lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy, kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka ………… lub oświadczenie o znajomości ww. języka na wymaganym poziomie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa. UWAGA: vide slajd nr. 7 i nr 8.

18 cd. przykładowe ogłoszenie o naborze (na wyższe stanowisko w służbie cywilnej)
  Inne dokumenty i oświadczenia kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej), oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej przeprowadzonego na podstawie ustawy z r. o służbie cywilnej (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z r. o służbie cywilnej), kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej, kopie dokumentów potwierdzających (np. przebyte kursy)…………….-jest to warunek zakwalifikowania aplikacji, jako spełniającej wymagania dodatkowe, możliwe do zweryfikowania na podstawie oferty. UWAGA: vide slajd nr. 7 i nr 8. Informacje o metodach i technikach naboru weryfikacja formalna dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzeniu podlegają: doświadczenie zawodowe, wiedza oraz kompetencje kierownicze, dodatkowo sprawdzeniu może podlegać znajomość języka angielskiego, sprawdzian kompetencji kierowniczych nie dotyczy osób, o których mowa w art. 202 ustawy z r. o służbie cywilnej, w przypadku zgłoszenia się więcej niż czterech kandydatów, zespół przeprowadzający nabór może podjąć decyzję o poprzedzeniu rozmowy kwalifikacyjnej etapem pisemnym. Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do ……………………………. UWAGA: liczy się data stempla pocztowego.

19 cd. przykładowe ogłoszenie o naborze (na wyższe stanowisko w służbie cywilnej)
Miejsce składania dokumentów Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55 al. J. Ch. Szucha 25 Warszawa (w zamkniętej kopercie - z dopiskiem - „oferta - Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji”) Inne informacje W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres , numer telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie przez kandydata. Oświadczenie lustracyjne albo informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego powinny być złożone na obowiązujących drukach, określonych w ustawie lustracyjnej. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel , , UWAGA: należy dokładnie zapoznać się z treścią dodatkowych informacji.

20 Dodatkowych informacji udziela:
Kontakt z pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, udzielającym dodatkowych informacji w sprawie naboru Dodatkowych informacji udziela: Joanna Zakrzewska - główny specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia Ministerstwa Edukacji Narodowej tel: (22)


Pobierz ppt "Cel: ułatwienie osobom niepełnosprawnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google