Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko z zachowaniami agresywnymi Prezentacj ę przygotowali: Anna Wojtoniszak Piotr Janicki Ł ukasz Jab ł o ń ski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko z zachowaniami agresywnymi Prezentacj ę przygotowali: Anna Wojtoniszak Piotr Janicki Ł ukasz Jab ł o ń ski."— Zapis prezentacji:

1 Dziecko z zachowaniami agresywnymi Prezentacj ę przygotowali: Anna Wojtoniszak Piotr Janicki Ł ukasz Jab ł o ń ski

2 A. Fr ą czek podaj ę, ż e agresja to czynno ś ci maj ą ce na celu wyrz ą dzenie szkody i spowodowanie utraty cenionych spo ł ecznie warto ś ci, zadanie bólu fizycznego lub spowodowanie cierpienia moralnego.

3 Zachowanie agresywne ma form ę czynno ś ci interpersonalnych, czyli czynno ś ci podejmowanych i realizowanych przez podmiot wobec innych ludzi. Przejawia si ę cz ę sto jako pobudzenie emocjonalne b ą d ź te ż jako wyraz wrogiego nastawienia ukszta ł towanego w procesie socjalizacji

4 1. Instrumentaln ą 2. S ł own ą

5 Agresja s ł owna to wypowiedzi napastliwe, szkodz ą ce, lub poni ż aj ą ce skierowane bezpo ś rednio do osoby b ę d ą cej przedmiotem agresji, a tak ż e wypowiedzi,,poza plecami, skierowane do osób trzecich, które maj ą na celu wyrz ą dzenie jej przykro ś ci lub szkody np.: znies ł awianie, ataki kompetencyjne, dotycz ą ce pochodzenia, wygl ą du, z ł orzeczenie, narzekanie, z ł o ś liwo ś ci, o ś mieszanie, gro ź by, straszenie, odp ę dzanie, przeklinanie, symbolika niewerbalna np.: pokazywanie j ę zyka.

6 Agresja fizyczna oprócz przemocy fizycznej (np.: potrz ą sanie, potr ą canie, kuksanie, spoliczkowanie, przewrócenie) obejmuje zachowania destrukcyjne maj ą ce za przedmiot rzeczy, które wskutek ataku ulegaj ą uszkodzeniu lub zniszczeniu (np.: darcie, rzucanie, uderzanie, kopanie, wywarzanie drzwi, plucie, brudzenie).

7 W ś rodowisku szkolnym przejawy agresji mog ą przejawia ć si ę w postaci fizycznej: popychania i odpychania, obezw ł adniania, przytrzymywania, policzkowania, szczypania, kopania, duszenia, bicia

8 Jak równie ż w postaci psychicznej: wy ś miewania, narzucania w ł asnych pogl ą dów, krytykowania, wyzywania, poni ż ania, upokarzania, zawstydzania, zastraszania, stosowania gró ź b

9 Funkcjonowanie dziecka agresywnego w ś rodowisku rodzinnym, przedszkolnym, szkolnym

10

11

12

13

14

15

16

17 Jak wspiera ć dzieci z zachowaniami agresywnymi?

18 Mo ż liwo ś ci przeciwdzia ł ania agresji i przemocy w ś ród dzieci i m ł odzie ż y Przeciwdzia ł anie agresji i przemocy, gro ź nym zarówno dla dzieci i spo ł ecze ń stwa, zjawiskom destrukcyjnym i patologicznym wymaga koordynacji dzia ł a ń wielu instytucji i podmiotów, a mianowicie: 1. Polityki spo ł ecznej i ekonomicznej zapewniaj ą cej stabilny rozwój ekonomiczny, przeciwdzia ł anie strukturalnemu bezrobociu w mie ś cie i na wsi a zw ł aszcza bezrobociu w ś ród m ł odzie ż y oraz ograniczaj ą cej skale ż ywio ł owej emigracji zarobkowej prowadz ą cej do rozdzielenia dzieci i rodziców, w konsekwencji przyczyniaj ą cych si ę do zaburze ń charakterologicznych, z ł ego przystosowania spo ł ecznego i patologicznych zachowa ń.

19 2. Reforma systemu edukacji oraz reforma systemu opieki i wychowania, zw ł aszcza system opieki ca ł kowitej, dotycz ą ca dzieci osieroconych, opuszczonych, zdemoralizowanych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych, powinna by ć traktowana kompleksowo z uwzgl ę dnieniem potrzeby wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci niezale ż nie od zamo ż no ś ci rodziców, a ponadto z uwzgl ę dnieniem takich zasadniczych funkcji opieki i wychowania, jak: socjalno-bytowej, stymuluj ą co-wspieraj ą cej i profilaktyczno-wychowawczej. Przewodnim celem tych reform powinno by ć d ąż enie do ograniczania strefy zagro ż enia dzieci sieroctwem spo ł ecznym, demoralizacj ą i zwi ą zku z przest ę pczo ś ci ą.

20 3. Skuteczno ść pomocy udzielanej dzieciom zaniedbanym, opuszczonym i zagro ż onych deprawacj ą w decyduj ą cej mierze zale ż y od mo ż liwie wczesnej dzia ł alno ś ci diagnostycznej, profilaktycznej i terapeutyczno-doradczej. Pomoc ta powinna by ć udzielana dzieciom bezpo ś rednio w ś rodowisku, w którym ż yj ą i ucz ą si ę, to jest w rodzinie, szkole i w szeroko rozumianym ś rodowisku lokalnym z udzia ł em samorz ą du lokalnego parafialnego, placówek kulturalno-o ś wiatowych, opieku ń czo- wychowawczych i sportowo-rekreacyjnych.

21 4. Do udzielania efektywnej pomocy profilaktyczno- wychowawczej, w tym pracy doradczej, korekcyjnej i terapeutycznej powinni by ć przygotowani pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz wychowawcy placówek opieku ń czo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Ponadto ka ż dy nauczyciel szko ł y podstawowej i ponadpodstawowej powinien by ć przygotowany do rozpoznawania podstawowych objawów zaburze ń w zachowaniu nieprzystosowania i patologii spo ł ecznej, wspó ł pracy z dzie ć mi specjalnej troski, o lekkim stopniu upo ś ledzenia, udzielania pierwszej pomocy i poradnictwa w zakresie terapii grupowej i indywidualnej oraz ini­cjowanie ró ż nych form pomocy w ś rodowisku szkolnym i pozaszkolnym.

22 Rodzina w rozwoju emocjonalnym dziecka odgrywa bardzo wa ż n ą rol ę, dlatego te ż powinna spe ł nia ć nast ę puj ą ce kryteria: - Obecno ść obojga rodziców, - Traktowanie si ę po partnersku, - Nie ba ć si ę okazywania uczu ć i mi ł o ś ci, - Fizyczna obecno ść rodziców-relacje przywi ą zania, - Zach ę canie dziecka przez rodziców do komunikowania uczu ć zwi ą zanych z ró ż nymi wydarzeniami,

23 - Przekaz warto ś ci o charakterze moralnym: zainteresowanie innymi, okazywanie pomocy, - Wsparcie dziecka w okresie przej ś cia od dzieci ń stwa do m ł odo ś ci, gdzie dochodzi do przesile ń i konfliktów w zachowaniu dziecka, - Wyuczy ć w dziecku przewidywa ć rezultaty swojego post ę powania i zwi ą zane z nimi konsekwencje, - Wzmacnia ć pozytywne my ś lenie, - Kszta ł towanie umiej ę tno ś ci opanowania uczu ć : zmniejszanie niepokoju, u ś mierzania z ł o ś ci,

24 - Umo ż liwienie kontaktu z dalsz ą rodzin ą, przyjació ł mi, - Nie wolno uwa ż a ć, ż e ma si ę zawsze racj ę i ż e si ę wszystko wie, - Trzeba patrze ć, s ł ucha ć, odczuwa ć i szuka ć, a nie trzyma ć si ę kurczowo doktryn i kanonów, - Zadba ć o w ł asne szcz ęś cie, - Nie zachowywa ć si ę agresywnie.

25 Nie wywa ż one uczuciowo zachowania rodziców burz ą ś wiat dziecka, utrudniaj ą c niezmiernie u ł o ż enie w ł a ś ciwych stosunków z otoczeniem. Ka ż da niew ł a ś ciwa reakcja, zw ł aszcza na ł adowana agresj ą doros ł ych, znajdzie pr ę dzej czy pó ź niej odzwierciedlenie w zachowaniach dzieci. Doros ł y powinien zdawa ć sobie spraw ę, ż e podnosz ą c g ł os, wydrukowuje swój krzyk w nie ś wiadome tego dziecko. Potrz ą saj ą c, bij ą c, mo ż e oczekiwa ć podobnego wyrazu emocji u swoich dzieci.

26 Przyczyny przeciwstawiania si ę nauczycieli agresywnym zachowaniom i przemocy (ucze ń -ucze ń ) Czuj ą si ę odpowiedzialni za uczniów, Nie boj ą si ę konsekwencji swoich dzia ł a ń, Chc ą pomóc innym osobom, Uwa ż aj ą, ż e reagowanie jest obowi ą zkiem. Zapobiegaj ą zjawisku agresji, Posiadaj ą wiedz ę i przygotowanie, s ą kompetentni. Wiedz ą gdzie i do kogo mog ą si ę zwróci ć z problemem. Mog ą liczy ć na wsparcie ze strony prze ł o ż onych.

27 Program UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) mówi : 1. Tak szybko, jak to jest mo ż liwe, powiadomi ć dyrektora szko ł y, który zgodnie z polskim prawem sprawuje opiek ę nad dzie ć mi i m ł odzie żą ucz ą c ą si ę w szkole, o wszelkich sygna ł ach dotycz ą cych spraw zwi ą zanych z przemoc ą i agresj ą 2. Wspólnie z uczniami ustali ć normy post ę powania obowi ą zuj ą ce spo ł eczno ść klasow ą, przewidzie ć i og ł osi ć konsekwencje, które gro żą za ich niedotrzymanie 3. Pozostawa ć w sta ł ym kontakcie z rodzicami, informuj ą c o post ę pach czynionych przez uczniów. Nak ł ania ć rodziców do podejmowania rozmów z dzie ć mi na tematy zwi ą zane z ich aktywno ś ci ą w szkole.

28 4. By skutecznie s ł u ż y ć pomoc ą, nale ż y stale pog łę bia ć swoj ą wiedz ę w zakresie rozpoznawania znaków ś wiadcz ą cych o problemach podopiecznych. Wykorzystywa ć wszelkie zasoby szko ł y w celu udzielania stosownego wsparcia. 5. Kszta ł towa ć spo ś ród wybranych uczniów zespo ł y liderów m ł odzie ż owych, którzy b ę d ą pomocni w realizacji strategii informacyjnych i edukacyjnych. 6. Organizowa ć komitety rodzicielskie oraz s ł u ż y ć sta łą pomoc ą organizacjom wcielaj ą ­cym za ł o ż enia bezpiecznej szko ł y". Uczy ć spo ł eczno ść szko ł y jak post ę powa ć w sytu­ acjach zagro ż enia.

29 7. Bra ć pe ł n ą odpowiedzialno ść za wszystko, co dzieje si ę z uczniami zarówno w klasie szkolnej, jak poza ni ą. Za ł o ż enia dotycz ą ce zapewnienia nale ż ytej opieki i bezpiecze ń stwa wychowanków winny w ś wiadomo ś ci nauczyciela obejmowa ć obszar daleko wi ę kszy ni ż mury szko ł y". 8. Wskazywa ć standardy zachowa ń spo ł ecznie aprobowanych. Nalega ć, by uczniowie odnosili si ę do siebie oraz napotkanych osób z nale ż nym szacunkiem. Nauczyciel winien orientowa ć si ę, czy przezwiska u ż ywane w klasie nie uw ł aczaj ą godno ś ci osobistej uczniów. 9. Naucza ć z pasj ą. Stwarza ć uczniom mo ż liwo ś ci pokonywania coraz to nowych wyzwa ń. Zaj ę cia winny by ć tak przygotowywane, by uczniowie czerpali przyjemno ść z uczestnictwa; pozwoli to ukierunkowa ć energi ę na dzia ł ania spo ł ecznie aprobowane, tym samym odci ą gnie od dzia ł a ń prowadz ą cych do dysfunkcji ż ycia szkolnego.

30 10. Wskazywa ć sposoby rozwi ą zywania konfliktów; zach ę ca ć do rozmów na trudne, dra ż liwe dla uczniów tematy. Organizowa ć treningi zast ę powania agresji. Wplata ć w problematyk ę zaj ęć zagadnienia mog ą ce przys ł u ż y ć si ę praktycznemu wykorzystaniu zdobytych umiej ę tno ś ci. 11. W ka ż dym z mo ż liwych przypadków w łą cza ć do rozmowy problematyk ę zwi ą zan ą z zapobieganiem zachowaniom agresywnym. 12. Zapoznawa ć z konsekwencjami zachowa ń agresywnych. Przeprowadza ć rozmowy, dzieli ć si ę, w ramach jasnej komunikacji z podopiecznymi, wszelkimi podejrzeniami co do zauwa ż onych oznak zachowa ń agresywnych

31 W celu przeciwdzia ł ania przemocy i agresji nale ż y: kszta ł towa ć obraz ś wiata, w którym dla osi ą gni ę cia celu nie trzeba ucieka ć si ę do agresji, w którym gardzi si ę przemoc ą, dba ć o rozwijanie zainteresowa ń, budzenie pasji, umiej ę tne organizowanie czasu wolnego, rozwija ć kompetencje spo ł eczne, uczy ć asertywno ś ci, tolerancji i empatii (zdolno ść odczuwania stanów psychicznych innych istot), tworzy ć warunki do rozwoju poprzez mo ż liwo ść aktywno ś ci, samodzielno ś ci, rozmowy i aktywne s ł uchanie, okazywa ć szacunek i zaufanie dziecku, prezentowa ć wzory prospo ł ecznych zachowa ń w sytuacjach konfliktowych, tworzy ć atmosfer ę ż yczliwo ś ci i przychylno ś ci.

32 Wspó ł praca prowadzi do wspólnych dzia ł a ń profilaktycznych przeciwko agresji, Tworzenie klubów rodziców i nauczycieli, w których pog łę biane s ą umiej ę tno ś ci w relacjach nauczyciel-rodzic, rodzic-dziecko, nauczyciel-dziecko Fachowa pomoc psychologa (psychoterapeuty)

33


Pobierz ppt "Dziecko z zachowaniami agresywnymi Prezentacj ę przygotowali: Anna Wojtoniszak Piotr Janicki Ł ukasz Jab ł o ń ski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google