Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B i H P - Bezpieczeństwo pracy - to stan warunków i organizacji oraz zachowań pracownika zapewniających wymagany poziom ochrony ich zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B i H P - Bezpieczeństwo pracy - to stan warunków i organizacji oraz zachowań pracownika zapewniających wymagany poziom ochrony ich zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 B i H P - Bezpieczeństwo pracy - to stan warunków i organizacji oraz zachowań pracownika zapewniających wymagany poziom ochrony ich zdrowia i życia przed zagrożeniami procesu pracy.” Higiena pracy - kształtowanie warunków i środowiska pracy w sposób zapewniający zachowanie zdrowia.

2 Definicja zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Z D R O W I E „zdrowie jest to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego, a nie tylko brak choroby lub niesprawności.” Definicja zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

3 ERGONOMIA Dyscyplina naukowa, dążąca do optymalnego przystosowania –
stanowisk, procesów i środowiska pracy do możliwości psychofizycznych człowieka, tak aby nie tylko uchronić życie i zdrowie człowieka, lecz dać mu możliwość jak najpełniejszego rozwoju osobowości.

4 Obowiązki pracodawcy organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych poleceń, Art K. P.

5 Obowiązki pracodawcy zapewnienia wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy. Art K. p.

6 Obowiązki pracodawcy Artykuł 208 określa obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców w przypadku prowadzenia przez nich działalności w tym samym miejscu ( współpraca, wyznaczony koordynator, ustalone zasady współdziałania ).

7 W rozdziałach: III, IV, V działu dziesiątego
Obowiązki pracodawcy W rozdziałach: III, IV, V działu dziesiątego Kodeksu pracy określono szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do: - budynków, - pomieszczeń pracy, - maszyn i urządzeń technicznych, - substancji chemicznych, - materiałów oraz procesów technologicznych - w tym zwłaszcza szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych.

8 Obowiązki pracodawcy W rozdziale VI określono obowiązki dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia, - informowanie pracowników o ryzyku zawodowym jakie wiąże się z wykonywana pracą (art. 226) - stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym, badania lekarskie (art.. 227): - wstępne, - okresowe, - kontrolne,

9 Obowiązki pracodawcy W rozdziale VII określono obowiązki dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych: - wypadki przy pracy i dokumentowanie, - wypadki w drodze do i z pracy, - choroby zawodowe, - prowadzenie rejestrów i dokumentacji wewnętrznych.

10 - instruktaż stanowiskowy,
Obowiązki pracodawcy W rozdziale VIII Kodeksu pracy - określono obowiązki dotyczące szkolenia: wstępne: - ogólne, - instruktaż stanowiskowy, okresowe specjalistyczne

11 Obowiązki osób kierujących pracownikami
Organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp, Organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami i chorobami, Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej, Egzekwować przestrzeganie przepisów bhp, Zapewnić wykonanie zaleceń lekarza czy też osób kontrolujących.

12 Obowiązki pracownika Art określa, że przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika a między innymi zobowiązuje: Znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach i poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych poleceń. Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.

13 Obowiązki pracownika Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem. Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników a także inne osoby znajdujące się w rejonie o grożącym ich niebezpieczeństwie. Współpracować z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp (nowy obowiązek w prawie polskim).

14 Prawa pracownika Art §1 możliwość powstrzymania się pracownika od wykonywania pracy w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Art §2 - pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, powiadamiając o tym fakcie niezwłocznie przełożonego. Art §3 - gwarantuje, że powstrzymanie się od pracy w sytuacjach, w których mowa wyżej, nie pozbawia pracownika wynagrodzenia za czas wykonywania pracy.

15 Prawa pracownika Pracownik ma również prawo, po uprzednim powiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

16 Konsekwencje naruszenia przepisów bhp przez pracownika
Zgodnie z art Kodeksu pracy - pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany oraz również karę pieniężną, wobec pracownika nie przestrzegającego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia(art. 109 §1). Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika ( art. 109 §2).

17 Konsekwencje naruszenia przepisów bhp przez pracownika
Zgodnie z art o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informuje go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia - jednocześnie wkładając do akt osobowych pracownika odpis zawiadomienia.

18 Konsekwencje naruszenia przepisów bhp przez pracownika
Zgodnie z art. 113 §1 karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika - po roku nienagannej pracy (pracodawca może wcześniej uznać karę za niebyłą).

19 WYPADEK PRZY PRACY /Ustawa z dn. 30.10.2002r./
Za wypadek przy pracy uważa się – - zdarzenie nagłe, - wywołane przyczyną zewnętrzną, - które nastąpiło w związku z pracą, - i doprowadziło do urazu lub śmierci. Za zdarzenie potencjalnie wypadkowe – uważa się zdarzenie, podczas którego doszło do zagrożenia zdrowia lub życia lecz nie doszło do urazu. Nie zwalnia to jednak przełożonego od ustalenia przyczyn i okoliczności owego zdarzenia w celach prewencyjnych !!!

20 PODZIAŁ WYPADKÓW WYPADKI: zawodowe: pozazawodowe - przy pracy,
- traktowane na równi z wypadk. przy pracy - przy realizacji umów – zleceń - w drodze do i z pracy pozazawodowe

21 Za ciężki wypadek przy pracy –
uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała / np. amputacje /. Za zbiorowy wypadek przy pracy – uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

22 Choroba zawodowa Za chorobę zawodową - uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy; - jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.

23 RYZYKO ZAWODOWE Możliwość występowania niepożądanych zdarzeń, powodujących utratę zdrowia, spowodowanych warunkami pracy. Zgodnie z art.226 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe oraz podjąć niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Pracodawca powinien poinformować każdego pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

24 Na poziom ryzyka zawodowego składają się :
czynniki natury : - fizycznej, - biologicznej, - chemicznej, - psychofizycznej, - oraz czynniki niebezpieczne :

25 zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi, ostrymi i wystającymi,
 Czynniki niebezpieczne (urazowe): zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi, ostrymi i wystającymi, zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi, zagrożenia poparzeniem, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, bariery architektoniczne, maszyny, urządzenia, przyrządy, narzędzia, materiały, wyroby gotowe, prąd elektryczny /jako taki/ Czynniki fizyczne: hałas ustalony i nieustalony, infradźwiękowy, ultradźwiękowy, wibracja, mikroklimat, promieniowanie optyczne, promieniowanie jonizujące, promieniowanie laserowe, pole elektromagnetyczne, pole elektrostatyczne,

26 pyły przemysłowe, oświetlenie, prąd elektryczny /wahania i nieprawidłowości/. Czynniki chemiczne: substancje toksyczne, substancje drażniące, substancje uczulające, substancje rakotwórcze, substancje mutagenne, substancje upośledzające funkcje rozrodcze, substancje działające przez drogi oddechowe, substancje działające przez skórę i błony śluzowe, substancje działające przez przewód pokarmowy.

27 makroorganizmy roślinne i zwierzęce. Czynniki psychofizyczne:
Czynniki biologiczne, mikroorganizmy roślinne i zwierzęce (bakterie, wirusy, riketsje, grzyby, pierwotniaki) i wytwarzane przez nie toksyny i alergeny, makroorganizmy roślinne i zwierzęce. Czynniki psychofizyczne: obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne) – przemieszczanie się, dźwiganie ciężarów itp. obciążenie psychonerwowe /stres i jego następstwa/

28 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia
Zagrożenia urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i urządzeń: - pochwycenie, uderzenie, skaleczenie, obcięcie (amputacja) zagrożenia powodowane przez narzędzia ręczne typu noże, topory, tasaki, cęgi, przecinaki, młotki, zagrożenia powodowane przez urządzenia pomocnicze do składowania, ekspozycji, układania i zdejmowania sprzedawanych artykułów, np. stojaki, regały, półki, podesty podłogowe, schodki przystawne, podstawki, drabiny

29 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia
zagrożenia powodowane przez środki transportu oraz nie kontrolowany ruch części urządzeń lub składowanych artykułów np. wózki ręczne, artykuły w workach, puszkach, szklanych słojach układane w stosach na podłodze lub regałach półkowych, zagrożenia urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść, dróg transportowych, zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym przez przewody, gniazda, wtyczki, tablice i rozdzielnice, maszyny i urządzenia,

30 Zagrożenia wypadkowe, zagrożenia dla zdrowia
zagrożenia pożarem, narażenia na hałas emitowany np. przez urządzenia chłodnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, zagrożenia spowodowane niedostatecznym oświetleniem, zagrożenia pochodzące od stresu: - praca w godzinach nadliczbowych, tempo pracy, odpowiedzialność materialna, monotonia, konflikty pomiędzy pracownikami,

31 Podstawowe zasady bhp zapoznać się dokładnie instrukcjami bhp oraz instrukcjami obsługi /dtr./ np.: urządzenia , stanowiska pracy; wykorzystywać urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem, utrzymywać w nienagannym stanie sanitarnym, zgłaszać konserwatorowi lub przełożonemu wszelkie spostrzeżenia o nieprawidłowej pracy urządzenia, dokonywać systematycznie koniecznych czynności eksploatacyjnych oraz kontrolnych, zatrzymać urządzenie, odejść od stanowiska w przypadku stwierdzenia zaburzeń lub nieprawidłowości w jego pracy.

32 Podstawowe zasady bhp korzystamy tylko i wyłącznie ze sprawnych technicznie urządzeń, wykorzystujemy je zgodnie z przeznaczeniem, utrzymujemy je w należytej czystości, posługujemy się nimi tylko ze sprawnymi osłonami i zabezpieczeniami, urządzenia pracujące w nietypowy dla siebie sposób (zbyt głośno, zapach spalenizny itp. ) należy natychmiast wyłączyć i odłączyć z spod napięcia oraz zgłosić przełożonym.

33 Podstawowe zasady bhp w transporcie
przed użyciem sprawdzić stan techniczny, używać sprawnego technicznie sprzętu, nie przeładowywać środków transportu, zachowywać przy załadunku i rozładunku stabilność pojazdu, Ładować tak aby ładunek nie wystawał poza obrys i aby nie zasłaniał pola widzenia, transportować tylko drogami o nawierzchni twardej, równej i gładkiej

34 Podstawowe zasady bhp przy układaniu towarów
wysokość ręcznie układanych stosów nie może przekraczać 1,5 m, a sposób ułożenia musi wykluczać możliwość osunięcia się lub przewrócenia stosu, układanie i zdejmowanie ręczne towarów z regałów, stojaków i półek z wysokości większej niż 1,5m może odbywać się wyłącznie ze specjalnych drabinek i pomostów, zdejmowanie towarów z półek i stosów należy rozpoczynać od górnej warstwy, niedopuszczalne jest układanie w miejscach niedostępnych bezpośrednio z poziomu podłogi towarów ciężkich, o dużej objętości lub właściwościach żrących, parzących, wybuchowych i samozapalnych.

35 Podst. zasady przy korzystaniu z narzędzi i elektronarzędzi
korzystać tylko ze sprawnego technicznie sprzętu, części robocze narzędzi powinny być ostre (bez wyszczerbień i nadmiernego zużycia), elektronarzędzia ze względu na skuteczność ochrony przed porażeniem elektrycznym powinny być okresowo sprawdzane, zachować ład i porządek na stanowisku pracy.

36 POŻAR i JEGO NASTĘPSTWA
Pożar to niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie przeznaczonym. Warunki konieczne do zaistnienia pożaru : - inicjator, - materiał palny, - tlen. Rodzaje i typy pożarów: A – materiały stałe, pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem się żarzących węgli, B – ciecze i materiały topiące się, C – gazy palne, D – metale palne /sód, potas/, F – tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.

37 Podstawowe obowiązki p. poż. pracownika
przejść przeszkolenie i potwierdzić na piśmie fakt zaznajomienia i przestrzegania przepisów p. poż., znać sposoby alarmowania straży pożarnej, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz gaszenia pożarów, usuwać niezwłocznie wszelkie przyczyny mogące spowodować pożar, brać udział w akcjach ratowniczych w przypadku powstania pożaru, nie zastawiać dostępu do sprzętu gaśniczego ani dróg ewakuacyjnych, utrzymywać czystość i ład na stanowisku pracy, nie używać otwartego ognia na terenie obiektu handlowego.

38 Podstawowe zasady postępowania podczas akcji gaśniczej
przeprowadzić ewakuację ludzi, w miarę możliwości odciąć drogi rozprzestrzeniania się pożaru poprzez pozamykanie drzwi i okien, a tym samym odcięcie dopływu tlenu z powietrza, usunąć przedmioty palne z najbliższego otoczenia pożaru, wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem postępować ostrożnie aby uchronić się przed ewentualnym poparzeniem przez ogień, w atmosferze dymu poruszać się zgodnie z wymienionymi wcześniej zasadami, podchodząc do ogniska pożaru kierować środek gaśniczy na źródło ognia, po ugaszeniu najbliższego palącego się materiału, posuwać się w głąb, likwidując dalsze miejsca objęte pożarem,

39 Podstawowe zasady postępowania podczas akcji gaśniczej
należy obserwować najbliższe pomieszczenia i obiekty aby nie nastąpił przerzut pożaru, gasząc pożar nacierać środkami gaśniczymi z głównego kierunku, tj. z kierunku w którym pożar się rozprzestrzenia, w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych pamiętać należy o drodze odwrotu, należy gasić ognisko pożaru z poziomu wyższego lub równego a nie niższego, nie gasić wodą ciał, które w zetknięciu z wodą wchodzą w reakcje chemiczne (np. karbid), płynów łatwopalnych lżejszych od wody, (np. tłuszczów, alkoholi), instalacji elektrycznych pod napięciem, ciał palących się w wysokiej temperaturze,

40 Przystępując do akcji gaśniczej pamiętaj, że należy:
w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ewakuację ludzi i udzielić pomocy poszkodowanym, wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem, przestrzegać zakazu używania wody do gaszenia instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem, odciąć dopływ oleju opałowego zasilającego kotłownię, dążyć do usunięcia z zasięgu ognia wszelkich materiałów palnych, nie otwierać bez uzasadnionej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ tlenu sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, w sposób zdecydowany z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa użyć podręcznego sprzętu gaśniczego, co umożliwi ugaszenie pożaru w zarodku.

41 Przystępując do akcji gaśniczej pamiętaj, że należy:
wszyscy pracownicy zatrudnieni w obiekcie muszą się podporządkować kierownikowi działań ratowniczo-gaśniczych a następnie dowódcy straży pożarnej, po przybyciu straży pożarnej, osoba dotychczas kierująca działaniami ratowniczo-gaśniczymi obowiązana jest podporządkować się dowódcy straży i poinformować go o stanie zagrożenia i wydanych zarządzeniach, należy przeprowadzić wtedy, gdy jest ono bezpośrednio zagrożone i nie można go w inny sposób uratować, bądź gdy jego obecność w budynku utrudnia dostęp do miejsca pożaru lub ułatwia rozprzestrzenianie się ognia. Decyzję o ewakuacji mienia podejmuje kierownik akcji ratowniczej. Ewakuowane mienie powinno być przemieszczane w wyznaczone miejsce i odpowiednio zabezpieczone.

42 ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI Pracownicy biorący udział w ewakuacji:
otwierają wszystkie drzwi ewakuacyjne z obiektu, ustalają dokładnie miejsce pożaru, drogi jego rozprzestrzeniania się i zagrożenie dla sąsiednich pomieszczeń, alarmują jednostkę straży pożarnej albo przekazują informację kierownictwu, przystępują do ewakuacji ludzi zgodnie z zasadami przeprowadzania i organizacji akcji ewakuacyjnej, informują kierującego ewakuacją o istniejącej sytuacji, utrudnieniach w prowadzeniu ewakuacji oraz ściśle wykonują jego polecenia, utrzymują ścisłą łączność z innymi osobami biorącymi udział w prowadzeniu ewakuacji celem zapewnienia wzajemnej pomocy, jeśli sytuacja na to pozwala, sprawdzają czy ktoś nie pozostał w obiekcie. Należy zawsze brać pod uwagę fakt, że w czasie ewakuacji mogą nastąpić takie okoliczności jak urazy, omdlenia itp. W tej sytuacji należy przenieść poszkodowanych w bezpieczne miejsce, udzielić pierwszej pomocy i zawiadomić pogotowie ratunkowe,

43 Ogólne zasady dla osób uczestniczących w ewakuacji
w czasie trwania ewakuacji obowiązuje zachowanie spokoju. Umożliwia to wydawanie przez osoby kierujące ewakuacją niezbędnych dyspozycji i wskazówek usprawniających przebieg ewakuacji, nie wolno zatrzymywać się ani też podejmować prób poruszania się w kierunku przeciwnym do wyznaczonego kierunku ewakuacji, osoby ewakuowane poruszają się szybkim krokiem w wyznaczonym kierunku, nie należy przebiegać i wyprzedzać osób znajdujących się przed nimi, w przypadku utraty orientacji w układzie przestrzennym obiektu należy kierować się do wyjścia z budynku wg wskazań znaków ewakuacyjnych.

44 Ogólne zasady postępowania w pomieszczeniach zadymionych
wejście do pomieszczenia zadymionego (pokoju,, korytarza), z którego wydobywa się dym i zachodzi domniemanie powstania pożaru wymaga ostrożności w celu uniknięcia tzw. Płomienia żgącego. Dlatego należy: wchodzić ostrożnie, uchylając drzwi stopniowo i częściowo (nie otwierać drzwi jednym ruchem na całą szerokość), poruszać się (pozostawać) w pozycji pochylonej lub bezpośrednio przy podłodze, posiadać w miarę możliwości podręczne środki gaśnicze (lub inne zastępcze i w danym momencie dostępne), zabezpieczyć głowę przed urazami mechanicznymi i oddziaływaniem wysokiej temperatury (hełm lub inne alternatywne rozwiązania), zabezpieczyć przed dymem usta i twarz (np. chusteczka lub ręcznik zmoczone w wodzie), w przypadku dużego zadymiania użyć prądu wody z uprzednio rozciągniętej linii wężowej.

45 Ogólne zasady postępowania w pomieszczeniach zadymionych
Koniecznym jest, aby w strefach zadymionych wszelkie działania prowadzone były przez co najmniej dwie osoby jednocześnie, ubezpieczające się wzajemnie i mogące udzielić sobie pomocy wzajemnej. Poszukiwanie w zadymionym pomieszczeniu osoby przypuszczalnie pozostałej, powinno polegać na dokładnym sprawdzeniu miejsc, gdzie się mogła schronić i ulec omdleniu, również wszędzie tam, gdzie w normalnych warunkach zdawałoby się to niemożliwe np. pod regałem. Zmniejszenie zadymienia w pomieszczeniach można osiągnąć przez: Stosowanie prądu wodnego rozpylonego z sieci wodociągowej, Otwarcie okien i drzwi

46 PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA
> Zespół zabiegów czynionych na osobie poszkodowanej, w celu utrzymania lub przywrócenia funkcji życiowych < Utrzymanie funkcji życiowych to pomoc przy - ^ skaleczeniach, złamaniach, zwichnięciach, oparzeniach, odmrożeniach, zatruciach, zachłyśnięciach się itp. Przywrócenie funkcji życiowych to - ^ zespół zabiegów resuscytacyjnych, polegających na ręcznym masażu serca i sztucznym oddychaniu.

47 Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych :
- sprawdź czy poszkodowany reaguje, - jeśli nie reaguje wezwij pomoc, - następnie udrożnij drogi oddechowe, - gdy nie ma oddechu lub jest nieprawidłowy wezwij Pogotowie, - następnie przystąp do masażu serca i sztucznego oddychania w stosunku ucisków i 2 wdechy !!!

48 Pozycja boczna – bezpieczna
  zdejmij okulary poszkodowanemu /jeśli je ma/, - uklęknij przy poszkodowanym na oba kolana, - wyprostuj jego obie nogi, - bliższą rękę poszkodowanego ułóż pod kątem prostym do ciała /zginając w łokciu/, - dalszą rękę poszkodowanego przełóż w poprzek klatki piersiowej i przyłóż grzbietem ręki przy bliższym tobie policzku /jedną ręką przytrzymuj tę rękę poszkodowanego/, - drugą ręką złap dalszą nogę poszkodowanego i zegnij w stawie kolanowym, tak aby stopa nie odrywała się od podłoża, - następnie łapiąc za to podniesione kolano, przetocz poszkodowanego w swoją stronę, - udrożnij drogi oddechowe, odchylając głowę ku tyłowi, - podłuż pod policzek leżący na ziemi bliższą dłoń poszkodowanego, - regularnie sprawdzaj oddech !!!


Pobierz ppt "B i H P - Bezpieczeństwo pracy - to stan warunków i organizacji oraz zachowań pracownika zapewniających wymagany poziom ochrony ich zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google