Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w szkole

2

3 Wybrane obowiązki nauczyciela w zakresie bhp
Podstawa prawna: Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz ze zmianami) Art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2006 r. Nr 97, poz ze zmianami) cyt.: „Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego...”, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) oraz innych przepisów, (ustaw i wykonawczych i rozporządzeń) regulujących pracę z dziećmi i młodzieżą.

4 Obszar przestrzegania przepisów bhp wypadek
Obowiązki i powinności nauczyciela : Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. Zgłosić wypadek dyrektorowi szkoły. powiadomić o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) W szkole jest to obowiązek dyrektora. Zabezpieczyć miejsce wypadku. Postępować zgodnie z dalszymi ustaleniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego wyznaczonej. Złożyć szczegółowe wyjaśnienia zespołowi prowadzącemu postępowanie dotyczące ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

5 zagrożenia bhp nauczyciel przestrzega instrukcję bezpieczeństwa ppoż w szkole zna obowiązki postępowania na okoliczność różnych zagrożeń Nauczyciel zna szczegółowy plan ewakuacji z każdej kondygnacji budynku placówki

6 transport dzieci i młodzieży pojazdami
sprawdzanie stanu liczebnego uczestników w czasie oczekiwania oraz wewnątrz pojazdu, dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w pojeździe, przestrzeganie zasady- nauczyciel wsiada ostatni i wysiada pierwszy, ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy,

7 C.D zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się w czasie oczekiwania i przejazdu, zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów, a także w zależności od sytuacji przejścia do szkoły, miejsca zbiórki, zwiedzanego obiektu, a po zakończeniu transportu zapewnienie bezpiecznego rozejścia się do domów. W razie potrzeby, w zależności od usytuowania przystanku, miejsca zaparkowania, do przeprowadzania dzieci na drugą stronę jezdni,

8 przestrzeganie obowiązku wysiadania przez dzieci i młodzież z pojazdu tylko na parkingach.
zorganizowanie bezpiecznego wysiadania w razie konieczności zatrzymania się na trasie, na skutek z zaistniałych okoliczności zmuszających do opuszczenia pojazdu przez dzieci młodzież. zabezpieczenia wyjścia na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzenie w bezpieczne miejsce.

9 W trakcie zajęć lekcyjnych
nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów, zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, np.: czy nie są zbite lub pęknięte, zwrócić uwagę na stan instalacji elektrycznej, czy np.: nie są powyrywane kontakty,

10 W trakcie lekcji sprawdzić czy nie ma zniszczonych stołów i krzeseł, co może zagrażać bezpieczeństwu uczniów, w przypadku stwierdzenia usterek lub gdy sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek powiadomienia o tym dyrektora szkoły celem spowodowania usunięcia zagrożenia. do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

11 przed rozpoczęciem lekcji winien zadbać o wywietrzenie sali,
sprawdzić temperaturę, oraz oświetlenie sali lekcyjnej, pracowni gdy zachodzi konieczność korzystania ze sztucznego światła, nauczyciel decyduje o przebiegu zajęć, zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni i instrukcjami obsługi sprzętu będącego do ich dyspozycji, nauczyciel określa zasady korzystania z sali lekcyjnej, pracowni i pomocy dydaktycznych,

12 informuje o przebiegu lekcji oraz o środkach i zasadach bezpieczeństwa,
podczas zajęć nauczyciel nie może uczniów pozostawić bez żadnej opieki, w nadzwyczajnej sytuacji winien wyprowadzić uczniów z sali, pracowni oraz zgłosić to nauczycielowi z sali obok, (sytuacja taka nie zwalnia go od odpowiedzialności za uczniów),

13 uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel powinien zwalniać pojedynczo. Winien brać pod uwagę fakt, iż uczniowie najczęściej dopuszczają się nierozważnych czynów kiedy są w grupach bez opieki dorosłych, w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli zaistnieje taka potrzeba musi udzielić pierwszej pomocy i bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu dyrektora,

14 po skończonej lekcji powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów (może to spowodować uderzenie w przechodzących na korytarzu, nauczyciel obowiązany jest przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia lekcji oraz do respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

15 Podczas pełnienia dyżuru podczas przerw
punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi, znać regulaminy pełnienia dyżuru obowiązujące na poszczególnych kondygnacjach, boisku i pozostałym terenie szkoły, aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm, reagowania na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów; bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych, wchodzenia na drzewa, płoty itp.),

16 Dyżur c.d przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych dbania by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin, zwracania uwagi na przestrzeganie przez młodzieżą ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego i sal lekcyjnych,

17 dopilnowania i egzekwowania, zakazu opuszczania terenu szkoły podczas przerwy,
niedopuszczania do palenia papierosów, na terenie szkoły, kontrolowania toalet szkolnych. natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia się na terenie szkoły osób postronnych.

18 Na nauczycielach i szkole spoczywa szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały w zachowaniu uczniów. Szkoła z racji powszechnego charakteru i funkcji jest terenem, na którym w różnym stopniu i w różnej postaci, ujawniają się niemal wszystkie nurtujące młodzież problemy. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego i podejmowania stosownych oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych, a wobec uczniów niedostosowanych działań resocjalizacyjnych.

19

20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.) uwzględniających w szczególności ogólne zasady organizacji szkoły lub placówki oraz zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie. Zgodnie z ramowym statutem statut szkoły publicznej powinien określać m.in.: – sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia (§ 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 2 ww. rozporządzenia), – zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (§ 11załącznika nr 2 ww. rozporządzenia), – warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo (§ 16 pkt 3 załącznika nr 2 ww. rozporządzenia).

21 Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69, z późn. zm.) to dyrektor szkoły jest osobą odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce. O odpowiedzialności tej można mówić z chwilą wejścia ucznia na teren szkoły aż do zakończenia zajęć i opuszczenia jej terenu przez uczniów.

22 W związku z wykonywaniem swoich obowiązków nauczyciel może ponosić odpowiedzialność:
a) karną (na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) b) cywilną (na zasadach zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) c) pracowniczą – materialną i porządkową (na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Odpowiedzialności powyższej podlegają wszyscy nauczyciele, bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego.

23 Nauczyciele z powodu zaniedbań w wykonywaniu swoich obowiązków związanych z nadzorem nad powierzonymi ich opiece uczniami nie ponoszą bezpośredniej odpowiedzialności wobec ucznia. Odpowiedzialność taką w świetle obowiązujących przepisów ponosi organ prowadzący szkołę lub placówkę. Jednak odpowiedzialność organu prowadzącego nie wyklucza odpowiedzialności nauczycieli. Nauczyciel może bowiem podlegać innym rodzajom odpowiedzialności prawnej (np. dyscyplinarnej, porządkowej, karnej). Natomiast w przypadku wykazania, że szkoda została wyrządzona uczniowi przez nauczyciela z jego winy, za szkodę może odpowiadać bezpośrednio nauczyciel (np. popchnięcie ucznia, w wyniku którego nastąpiło złamanie ręki). W sytuacji, kiedy świadczenia przysługujące na mocy ustawy, nie rekompensują poszkodowanemu uczniowi w pełnym zakresie szkody poniesionej w związku z zaistniałym wypadkiem, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu, na podstawie prawa cywilnego.

24 Odpowiedzialność cywilna
Rodzaj odpowiedzialności prawnej, który określa majątkowy charakter sankcji ( odszkodowanie). Rozróżnia się odpowiedzialność cywilną kontraktową (w przypadku wyrządzenia szkody przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i odpowiedzialność cywilną deliktową (w razie wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym). Odpowiedzialność cywilna może wynikać z winy z tytułu ryzyka lub też z zasad współżycia społecznego może obciążać jedną lub więcej osób - w określonych częściach lub solidarnie (zobowiązanie solidarne); może dotyczyć także sankcji innych niż odszkodowawcze, np. unieważnienie umowy. Od tradycyjnej odpowiedzialności cywilnej różni się odpowiedzialność cywilna gwarancyjna, która obciąża nie sprawcę, a inną osobę (np. zakład ubezpieczeń) i nie ma charakteru sankcji.

25 Odpowiedzialność karna
W sytuacji gdy wypadek ucznia w szkole lub inne zdarzenie było wynikiem przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez nauczyciela, jego odpowiedzialność będą kształtowały oprócz przepisów prawa cywilnego, także przepisy prawa karnego. Odpowiedzialność karna oraz odpowiedzialność za wykroczenie mają charakter osobisty i nie można tej odpowiedzialności „przerzucić” na organ prowadzący szkołę. Odpowiedzialność karna nie musi wiązać się z faktem utraty życia lub uszczerbkiem na zdrowiu ucznia.

26 W myśl art. 160 Kodeksu karnego:
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W świetle powyższego, wystarczy, że nauczyciel godzi się ze swoim działaniem lub zaniechaniem i doprowadza do sytuacji, w której uczniowi powierzonemu jego opiece grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo (np. wyjście z uczniami w góry podczas wycieczki, przy ogłoszonym zagrożeniu lawinowym).

27 Odpowiedzialność karna
Naruszenie art. 160 Kodeksu karnego może pozostawać w związku z art. 210 Kodeksu karnego, zgodnie z którym: § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

28 Przestępstwa Wśród innych przestępstw, które mogą być skutkiem niedopełnienia obowiązków nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom należy wskazać np.: - nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.); - spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k.) – np. pozbawienie wzroku, słuchu, innego ciężkiego kalectwa, - naruszenie czynności narządu ciała (zranienie zewnętrzne lub wewnętrzne - np. złamania kości) lub rozstrój zdrowia (np. zakażenie żółtaczką); - nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo (art. 162 k.k.). Jest to tzw. przestępstwo z zaniechania.

29 Odpowiedzialność Odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia może dotyczyć m.in.: - niezabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka wbrew obowiązkowi (art. 72 k.w.); - niezawiadomienia odpowiedniego organu/osoby o niebezpieczeństwie grożącym życiu lub zdrowiu człowieka albo mieniu wbrew obowiązkowi (art. 73 k.w.); - dopuszczenia do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia małoletniemu do lat 7 lub osobie niezdolnej rozpoznać/obronić się przed niebezpieczeństwem, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad taką osobą (art. 106 k.w.).

30 Niezależnie od tego, nauczyciele posiadający stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Odpowiedzialność ta dotyczy – niezależnie od podstaw nawiązania stosunku pracy oraz wymiaru zatrudnienia – wszystkich nauczycieli posiadających stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. (uwaga - od wszyscy nauczyciele!!!)

31 Odpowiedzialność dyscyplinarna jest niezależna od odpowiedzialności karnej, co oznacza, że nauczyciel z tytułu popełnienia jednego czynu może podlegać zarówno odpowiedzialności dyscyplinarnej, jak też karnej. Na powyższe zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 11 maja 2000 r. (III SZ 2/00): „Nie ma przeszkód, by postępowania - karne i dyscyplinarne – toczyły się równolegle. Wszczęciu postępowania dyscyplinarnego nie stoi na przeszkodzie również i to, że postępowanie karne zostało już zakończone”. Natomiast za naruszenie porządku pracy, o którym mowa w art. 108 Kodeksu pracy – nauczyciel podlega tylko odpowiedzialności pracowniczej porządkowej, na zasadach określonych w art. 108 – art. 113 Kodeksu pracy.

32 Przepis art. 75 wskazuje dwie podstawy pociągnięcia nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej:
1) naruszenie godności zawodu nauczyciela 2) naruszenie obowiązków nauczyciela określonych w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela, tj. obowiązków:

33 rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły (dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą), w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. wspierania każdego ucznia w jego rozwoju, kształcenia i wychowania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, kształcenia i wychowania młodzieży w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbałości o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, zgodnych z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

34 Naruszanie godności zawodu:
wyzywanie innych dorosłych osób, używanie wulgaryzmów, fałszowanie dokumentów, mówienie nieprawdy, notoryczne naruszanie regulaminów i zarządzeń, spożywanie alkoholu, używanie siły wobec dzieci, pomoc w ściąganiu na maturze, egzaminie itd..

35 Pozostawienie uczniów bez opieki podczas prowadzonych zajęć lub bez należytej opieki:
wychodzenie z zajęć, spóźnianie się na zajęcia, nie pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych, wysyłanie po dzienniki, kredę i inne, brak zastępstw, „okienka dla uczniów”, brak właściwego nadzoru nad powierzoną grupą,

36 Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli jest kilkuetapowe.
1. Postępowanie wyjaśniające – prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego. 2. Postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji – prowadzone przed komisją dyscyplinarną działającą przy wojewodzie. 3. Odwoławcze postępowanie dyscyplinarne – prowadzone przed komisją dyscyplinarną powołana przy właściwym ministrze (właściwym do spraw edukacji lub spraw kultury). 4. Postępowanie przed sądem – toczące się na skutek wniesienia odwołania od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej.

37 Przepis art. 83 Karty Nauczyciela dopuszcza zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeśli:
- wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne, - złożono wniosek o wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Wyjątkowo – w sprawach niecierpiących zwłoki – nauczyciel (dyrektor) może zostać zawieszony w obowiązkach nawet przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

38 W zależności od sytuacji faktycznej – zawieszenie w obowiązkach jest obligatoryjne lub fakultatywne:
- jeśli jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole – nauczyciel może zostać zawieszony w pełnieniu obowiązków; zawieszenie jest w tym przypadku uzależnione od uznania podmiotu, który władny jest zawiesić nauczyciela w pełnieniu obowiązków; - jeśli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka – zawieszenie w pełnieniu obowiązków jest obligatoryjne (art. 83 ust. 1a ustawy), - jeśli nauczyciel (dyrektor) został tymczasowo aresztowany lub pozbawiony wolności w związku z postępowaniem karnym – zawieszenie w pełnieniu obowiązków jest obligatoryjne i następuje z mocy samego prawa.

39 Katalog kar za przewinienia dyscyplinarne nauczycieli zawarty został w art. 76 ustawy. W myśl tego przepisu, karami dyscyplinarnymi są: nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania, wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

40 Prawo ustanowienia obrońcy posiada obwiniony na wszystkich etapach postępowania: zarówno w postępowaniu wyjaśniającym, jak też w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną. Jednocześnie obwiniony może mieć najwyżej dwóch obrońców. Możliwość ustanowienia obrońcy jest prawem obwinionego. Nie ma jednak przeszkód, by obwiniony działał w postępowaniu samodzielnie.

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google